Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 2. Część 2. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji

ebook

- 14%

System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 2. Część 2. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji

Tadeusz Ereciński, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Krzysztof Knoppek, Tadeusz Wiśniewski, Bartosz Karolczyk, Kazimierz Lubiński

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 281.00 zł 242.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 242.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-316-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Prezentujemy Państwu kolejny tom Systemu Prawa Procesowego Cywilnego, który dotyczy postępowania przed sądem pierwszej instancji. Na niniejszy tom składają się opracowania czterech Autorów, wybitnych znawców prawa procesowego cywilnego:

problematykę dowodów i postępowania dowodowego w procesie cywilnym całościowo i wnikliwie omówił K. Knoppek,
obszerne i wieloaspektowe zagadnienie czynności decyzyjnych (zasady określające treść rozstrzygnięcia, zasady orzekania, wyroki, postanowienia i zarządzenia oraz uchwały, a także uzasadnianie orzeczeń) zostało opracowane przez A. Górę-Błaszczykowską,
kwestia nakazów zapłaty została opisana przez B. Karolczyka,
część poświęcona rektyfikacji wyroków w procesie cywilnym jest dziełem K. Lubińskiego.
Wydanie uwzględnia nowele procesowe, które zostały uchwalone w ostatnim okresie. Pogłębioną teoretyczną analizę i syntezę poszczególnych konstrukcji procesowych związanych z tytułową problematyką wzbogacono judykatami dotyczącymi konkretnych kwestii interpretacyjnych.

Tytuł
System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 2. Część 2. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji
Autorzy
Tadeusz Ereciński, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Krzysztof Knoppek, Tadeusz Wiśniewski, Bartosz Karolczyk, Kazimierz Lubiński
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-316-4
Seria
System prawa
Rok wydania
2016
Liczba stron
888
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym | str. 17


DZIAŁ I
DOWODY I POSTĘPOWANIE DOWODOWE


ROZDZIAŁ 1. Zagadnienia ogólne | str. 36
1. Zasada bezpośredniości postępowania dowodowego | str. 36
2. Zasada swobodnej oceny dowodów | str. 52
3. Zasada kontradyktoryjności a wykrywanie prawdy i problem dopuszczania dowodów z urzędu | str. 76
4. Problem dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem | str. 108
5. Zagadnienia ogólne postępowania dowodowego | str. 134

ROZDZIAŁ 2. Dowód z dokumentu | str. 163
1. Pojęcie dokumentu w znaczeniu potocznym | str. 163
2. Dokument w prawie cywilnym | str. 165
3. Pojęcie dokumentu w znaczeniu procesowym | str. 170
3.1. Dokument w postępowaniu cywilnym państw obcych | str. 170
3.2. Dokument w polskim procesie cywilnym (według stanu prawnego przed 8 września 2016 r.) | str. 172
4. Podpis jako element konstytuujący dokument | str. 176
4.1. Uwagi wprowadzające | str. 176
4.2. Treść podpisu | str. 177
4.3. Sposób składania podpisu | str. 180
4.4. Problem podpisów skróconych i paraf | str. 185
4.5. Problem konieczności podpisu jako elementu konstytuującego dokument oraz problem anonimów | str. 187
4.6. Problem umiejscowienia podpisu | str. 189
4.7. Funkcje podpisu | str. 191
4.8. Podpis in blanco | str. 192
5. Początek dowodu na piśmie | str. 194
6. Dokumenty urzędowe | str. 199
6.1. Pojęcie dokumentu urzędowego | str. 199
6.2. Orzeczenia sądowe oraz ich uzasadnienia jako dokumenty | str. 203
6.3. Dowód z akt sądowych | str. 208
6.4. Dokumenty kościelne | str. 211
6.5. Domniemania prawne łączące się z dokumentami urzędowymi | str. 214
7. Ograniczenia dowodu z zeznań świadków i dowodu z przesłuchania stron ze względu na dokument | str. 219
7.1. Ograniczenia w zakresie zastąpienia dowodu z dokumentu dowodem z zeznań świadków i dowodem z przesłuchania stron | str. 219
7.2. Ograniczenia w zakresie prowadzenia dowodu przeciwko osnowie lub ponad osnowę dokumentu | str. 224
8. Dokumenty prywatne | str. 234
9. Dokument elektroniczny | str. 238
10. Zmiany w zakresie dowodu z dokumentu wprowadzone nowelizacją z 10 lipca 2015 r. | str. 255

ROZDZIAŁ 3. Dowód z zeznań świadków | str. 262
1. Pojęcie świadka | str. 263
1.1. Pojęcie świadka w znaczeniu potocznym | str. 263
1.2. Świadek przybrany do czynności prawnych | str. 264
1.3. Świadek w znaczeniu procesowym | str. 269
2. Niemożność bycia świadkiem | str. 273
2.1. Niezdolność świadka do spostrzegania lub przekazywania spostrzeżeń | str. 273
2.2. Ochrona tajemnicy informacji niejawnych jako przesłanka wyłączająca ze składania zeznań | str. 281
2.3. Ograniczenia dowodu z zeznań świadków ze względu na dowód z przesłuchania stron | str. 288
2.3.1. Rozgraniczenie dowodu ze świadków i dowodu ze stron | str. 288
2.3.2. Zakaz przesłuchania osoby będącej stroną jako świadka | str. 291
2.3.3. Problem wyboru właściwego środka dowodowego w przypadku szczególnych kategorii stron procesowych | str. 294
2.3.4. Zakaz przesłuchiwania przedstawiciela ustawowego strony jako świadka | str. 298
2.3.4.1. Uwagi ogólne | str. 298
2.3.4.2. Rodzice | str. 298
2.3.4.3. Opiekunowie | str. 300
2.3.4.4. Kuratorzy | str. 301
2.3.4.5. Doradca tymczasowy | str. 301
2.3.4.6. Zakaz przesłuchiwania w charakterze świadka osób wchodzących w skład organu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej będącej stroną | str. 302
2.3.4.7. Znaczenie procesowe współuczestnictwa dla prowadzenia dowodu z zeznań świadków | str. 307
2.4. Szczególne ograniczenie podmiotowe dowodu z zeznań świadków w postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich | str. 309
2.5. Niedopuszczalność przesłuchania mediatora jako świadka | str. 312
2.6. Problem dopuszczalności przesłuchania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako świadka | str. 313
2.7. Przesłuchanie jako świadków osób objętych immunitetem dyplomatycznym i konsularnym | str. 315
2.8. Zakaz dowodowy wynikający z ustawy o świadku koronnym | str. 319
3. Prawo świadka do odmowy zeznań | str. 320
3.1. Ogólna charakterystyka prawa odmowy zeznań | str. 320
3.2. Podmiotowy zakres prawa odmowy zeznań | str. 322
3.3. Problemy szczególne odmowy zeznań | str. 326
4. Prawo świadka do odmowy odpowiedzi | str. 335
4.1. Pojęcie prawa do odmowy odpowiedzi i jego stosunek do prawa do odmowy zeznań | str. 335
4.2. Problem pouczania świadka o prawie do odmowy odpowiedzi | str. 338
4.3. Narażenie na odpowiedzialność karną, hańbę lub szkodę majątkową jako przesłanka prawa do odmowy odpowiedzi | str. 342
4.4. Ochrona tajemnicy zawodowej jako podstawa odmowy odpowiedzi | str. 344
4.5. Duchowny jako świadek | str. 358
5. Problem dopuszczalności przesłuchania pełnomocnika procesowego jako świadka | str. 365
6. Przebieg dowodu z zeznań świadków | str. 368
7. Ocena dowodu z zeznań świadków | str. 377
8. Dziecko jako świadek | str. 380

ROZDZIAŁ 4. Dowód z opinii biegłego | str. 383
1. Pojęcie dowodu z opinii biegłego | str. 383
2. Porównanie dowodu z opinii biegłego i dowodu z zeznań świadków | str. 387
3. Przedmiot dowodu z opinii biegłego | str. 389
4. Osoba biegłego | str. 399
5. Ocena dowodu z opinii biegłego | str. 405
6. Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego | str. 412
7. Sporządzanie opinii przez biegłego | str. 416
8. Przesłuchanie biegłego | str. 419
9. Rodzaje i podziały opinii biegłego | str. 422
10. Wykorzystanie opinii biegłego sporządzonej w innej sprawie | str. 428
11. Prywatna opinia biegłego | str. 431
12. Odpowiedzialność prawna biegłego sądowego | str. 437
12.1. Odpowiedzialność cywilna | str. 437
12.2. Odpowiedzialność karna | str. 439
12.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 439
12.4. Odpowiedzialność porządkowa | str. 440
13. Problem tzw. świadków-biegłych | str. 441
14. Koszty dowodu z opinii biegłego | str. 444
15. Udział tłumaczy przysięgłych w procesie cywilnym | str. 447
16. Założenia projektu ustawy o biegłych sądowych | str. 449
17. Charakterystyka wybranych kategorii opinii biegłych | str. 452
17.1. Opinia biegłego z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego | str. 452
17.2. Opinia psychologiczna i psychiatryczna | str. 457
17.3. Opinia pismoznawcza | str. 462
17.4. Opinia z zakresu ekonomii i wyceny majątku | str. 463

ROZDZIAŁ 5. Dowód z oględzin | str. 465
1. Przedmiot dowodu z oględzin | str. 465
2. Obowiązek przedstawienia (okazania) przedmiotu oględzin | str. 468
3. Dowód z oględzin osoby | str. 471

ROZDZIAŁ 6. Dowód z przesłuchania stron | str. 474
1. Pojęcie dowodu z przesłuchania stron i jego dopuszczenie | str. 474
2. Przebieg dowodu z przesłuchania stron | str. 477
3. Ocena dowodu z przesłuchania stron | str. 493
4. Znaczenie dowodu z przesłuchania stron | str. 494
5. Dowód z przesłuchania stron a informacyjne przesłuchanie stron | str. 496

ROZDZIAŁ 7. Dowody przyrodnicze | str. 498
1. Pojęcie i rodzaje dowodów przyrodniczych | str. 498
2. Dowód z grupowego badania krwi | str. 500
3. Dowód z ekspertyzy antropologicznej | str. 507
4. Dowód z badania antygenów w układzie HLA | str. 509
5. Dowód z niezdolności mężczyzny do zapłodnienia | str. 510
6. Dowód z ustalenia okresów płodności kobiety | str. 511
7. Dowód z badania śliny | str. 511
8. Dowód z porównania daty obcowania płciowego ze stopniem rozwoju dziecka po urodzeniu | str. 512
9. Dowód z badania kodu genetycznego (DNA) | str. 513

ROZDZIAŁ 8. Dowód z nośników obrazu lub dźwięku (dowód z dokumentów pozatekstowych) | str. 519
1. Pojęcie i rodzaje dowodu z nośników obrazu lub dźwięku | str. 519
2. Sposób prowadzenia dowodu z nośników obrazu lub dźwięku | str. 523
3. Charakter prawny fotokopii | str. 527

ROZDZIAŁ 9. Dowody inne (nienazwane) | str. 531
1. Pojęcie dowodów nienazwanych | str. 531
2. Dalsze rodzaje nienazwanych środków dowodowych | str. 533
3. Znaczenie dowodowe kserokopii dokumentu | str. 539


DZIAŁ II
CZYNNOŚCI DECYZYJNE


ROZDZIAŁ 1. Zasady określające treść rozstrzygnięcia sprawy | str. 560
1. Pojęcie zasady prawa | str. 560
2. Rola zasad prawa | str. 562
3. Naczelne zasady procesu cywilnego | str. 562

ROZDZIAŁ 2. Zasady orzekania | str. 564
1. Pojęcie zasad orzekania | str. 564
2. Klasyfikacja zasad orzekania | str. 565
2.1. Zasady dotyczące przedmiotu i podmiotów orzekania | str. 568
2.1.1. Uwagi wprowadzające | str. 568
2.1.2. Zasada orzekania tylko na wniosek strony | str. 569
2.1.3. Zasada związania sądu granicami dochodzonej ochrony prawnej | str. 571
2.1.4. Zakaz orzekania ponad żądanie | str. 576
2.2. Zasady dotyczące czasu i podstaw orzekania | str. 581
2.2.1. Zasada aktualności | str. 581
2.2.2. Zasada związania podstawą faktyczną żądań powoda | str. 586
2.2.3. Zasada braku związania podstawą prawną powoływaną przez powoda | str. 587
3. Szczególne kompetencje sądu podczas orzekania | str. 588
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 588
3.2. Zastrzeżenie na rzecz pozwanego prawa do powołania się w toku egzekucji na ograniczenie odpowiedzialności (art. 319 k.p.c.) | str. 590
3.3. Rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty i wyznaczenie terminu spełnienia świadczenia (art. 320 k.p.c.) | str. 592
3.4. Zasądzenie odpowiedniej sumy według oceny sądu (art. 322 k.p.c.) | str. 596

ROZDZIAŁ 3. Wyroki i nakazy zapłaty | str. 602
1. Rodzaje wyroków | str. 602
2. Podział wyroków ze względu na sposób ustosunkowania się sądu do powództwa | str. 603
2.1. Wyrok uwzględniający powództwo | str. 603
2.2. Wyrok oddalający powództwo | str. 609
3. Podział wyroków ze względu na treść | str. 620
3.1. Wyrok zasądzający | str. 620
3.2. Wyrok ustalający | str. 622
3.3. Wyrok kształtujący prawo lub stosunek prawny | str. 626
4. Podział wyroków ze względu na skutki prawne | str. 628
4.1. Uwagi wprowadzające | str. 628
4.2. Wyrok deklaratywny | str. 629
4.3. Wyrok konstytutywny | str. 630
5. Podział wyroków ze względu na zakres rozstrzygnięcia | str. 633
5.1. Wyrok częściowy | str. 634
5.2. Wyrok wstępny | str. 643
5.3. Wyrok końcowy | str. 655
5.4. Wyrok łączny | str. 656
5.5. Wyrok uzupełniający | str. 656
6. Podział wyroków ze względu na sposób ustosunkowania się pozwanego do powództwa | str. 658
6.1. Wyrok kontradyktoryjny | str. 658
6.2. Wyrok zaoczny | str. 659
6.3. Wyrok z uznania | str. 664
7. Nakaz zapłaty | str. 669
7.1. Wprowadzenie | str. 669
7.2. Uwagi ogólne | str. 671
7.3. Charakter prawny nakazu zapłaty | str. 673
7.4. Dopuszczalność wydawania częściowych nakazów zapłaty | str. 678
7.5. Kwestie szczególne | str. 680

ROZDZIAŁ 4. Postanowienia i zarządzenia | str. 683
1. Uwagi wstępne | str. 683
2. Odpowiednie stosowanie przepisów | str. 688
3. Podział postanowień | str. 691
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 691
3.2. Postanowienia kończące postępowanie w sprawie | str. 691
3.2.1. Uwagi wstępne | str. 691
3.2.2. Postanowienie o odrzuceniu pozwu | str. 694
3.2.3. Postanowienie o umorzeniu postępowania | str. 698
3.2.3.1. Uwagi ogólne | str. 698
3.2.3.2. Zbędność wydania wyroku | str. 701
3.2.3.3. Niedopuszczalność wydania wyroku | str. 702
3.2.3.4. Postanowienie o umorzeniu postępowania z powodu cofnięcia pozwu | str. 703
3.2.3.5. Postanowienie o umorzeniu postępowania w razie zawarcia ugody sądowej | str. 706
3.2.4. Postanowienie o odrzuceniu środka zaskarżenia | str. 709
3.3. Postanowienia niekończące postępowania w sprawie | str. 710
3.3.1. Postanowienia zaskarżalne zażaleniem | str. 710
3.3.2. Postanowienia niezaskarżalne zażaleniem | str. 711
4. Wydawanie i doręczanie postanowień | str. 715
4.1. Uwagi wprowadzające | str. 715
4.2. Redagowanie postanowień | str. 716
4.3. Ogłaszanie postanowień | str. 717
4.4. Uzasadnianie postanowień | str. 718
5. Zarządzenia | str. 720

ROZDZIAŁ 5. Uchwały | str. 724
1. Uwagi wstępne | str. 724
2. Uchwały o charakterze indywidualnym (indywidualno-konkretnym) | str. 726
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 726
2.2. Wydanie uchwały na podstawie art. 390 k.p.c. | str. 726
2.3. Wydanie uchwały na podstawie art. 39817 k.p.c. | str. 729
3. Uchwały o charakterze abstrakcyjnym (ogólnym) | str. 730

ROZDZIAŁ 6. Uzasadnianie orzeczeń | str. 733
1. Zagadnienia wprowadzające | str. 733
2. Funkcje uzasadnienia | str. 735
3. Konstrukcja uzasadnienia | str. 740
4. Elementy uzasadnienia | str. 744
4.1. Uwagi wstępne | str. 744
4.2. Uzasadnienie podstawy faktycznej | str. 745
4.3. Ocena materiału dowodowego | str. 747
4.4. Uzasadnienie podstawy prawnej | str. 749
5. Zagadnienia szczególne związane z uzasadnianiem wybranych postaci orzeczeń | str. 753
5.1. Charakterystyka uzasadnienia orzeczeń merytorycznych | str. 753
5.1.1. Uzasadnienie orzeczenia sądu II instancji | str. 753
5.1.2. Uzasadnienia orzeczeń Sądu Najwyższego | str. 758
5.2. Uzasadnienia orzeczeń procesowych, wydawanych w kwestiach wpadkowych i ubocznych | str. 760
6. Język uzasadnienia | str. 763
7. Uzasadnienie ustne a pisemne | str. 767
8. Dostępność uzasadnienia | str. 772
9. Termin sporządzenia uzasadnienia | str. 772
10. Podpisanie uzasadnienia | str. 775
11. Doręczenie uzasadnienia i jego skutki | str. 776

ROZDZIAŁ 7. Rektyfikacja wyroków w procesie cywilnym | str. 779
1. Uwagi wprowadzające | str. 780
2. Terminologia | str. 782
2.1. Terminologia polska | str. 782
2.2. Terminologia zagraniczna | str. 784
2.3. Wnioski | str. 785
3. Rys historyczno-porównawczy | str. 786
3.1. Rektyfikacja wyroku w rzymskim procesie cywilnym | str. 786
3.2. Rektyfikacja wyroku w procesie kanonicznym | str. 788
3.3. Rektyfikacja wyroku w polskim procesie cywilnym | str. 789
3.4. Wnioski | str. 795
4. Cele i funkcje rektyfikacji wyroków | str. 796
5. Istota i charakter prawny rektyfikacji wyroku | str. 799
6. Orzeczenia podlegające sprostowaniu | str. 806
7. Sprostowanie wyroku | str. 810
7.1. Ustalenia prawnoporównawcze | str. 810
7.2. Oczywista omyłka | str. 816
7.3. Niedokładności | str. 819
7.4. Błędy pisarskie | str. 824
7.5. Błędy rachunkowe | str. 826
7.6. Inne oczywiste omyłki | str. 828
8. Uzupełnienie wyroku | str. 829
8.1. Uwagi wprowadzające | str. 829
8.2. Ustalenia prawnoporównawcze | str. 831
8.3. Zakres uzupełnienia wyroku | str. 834
8.3.1. Nierozstrzygnięcie przez sąd o całości żądania | str. 834
8.3.2. Nierozstrzygnięcie przez sąd o kosztach procesu | str. 838
8.3.3. Nierozstrzygnięcie przez sąd o natychmiastowej wykonalności | str. 846
8.3.4. Niezamieszczenie przez sąd w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według ustawy powinien był zamieścić z urzędu | str. 849
9. Wykładnia wyroku | str. 861
10. Postępowanie rektyfikacyjne | str. 865
10.1. Właściwość i skład sądu | str. 865
10.2. Wszczęcie postępowania | str. 869
10.3. Postępowanie dowodowe. Rozprawa | str. 873
10.4. Orzeczenia rektyfikacyjne | str. 875
10.5. Zaskarżanie orzeczeń rektyfikacyjnych | str. 876

Skorowidz przedmiotowy | str. 879
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
Akademickie prawo pracy

-14%

Akademickie prawo pracy

Książka w sposób kompleksowy przedstawia obraz zatrudnienia w szkołach wyższych omówiono w niej status zarówno pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych (nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników), jak i doktorantów. Komentarz w swoich założeniach ma służyć jako uniwersalne źródło wiedzy na temat prawnych mechanizmów dotyczących zatrudnienia w szkolnictwie wyższym. Zawiera wykładnię obowiązujących przepisów prawa, a także dorobku judykatury oraz nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:
- nawiązanie stosunku pracy,
- przekształcenie stosunku pracy,
- treść stosunku pracy,
- ustanie stosunku pracy,
- procedura dyscyplinarna,
- status prawny doktorantów.
Publikacja przeznaczona jest dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie pracy, pracowników działów kadr uczelni wyższych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami szkolnictwa wyższego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa pracy zajmujących się problematyką akademickiego prawa pracy.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Aksjomaty administracji publicznej

-14%

Aksjomaty administracji publicznej

Publikacja jest już czwartym opracowaniem autora z cyklu monografii dotyczących najważniejszych cech prawa administracyjnego. Opisane w niej aksjomaty dotyczą administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego. Temat ten jest związany z działem życia państwowego i społecznego, dla którego prawo ma wprawdzie oczywiste i duże znaczenie, ale który funkcjonuje w znacznym stopniu w oparciu o reguły wyprowadzane z wielu pozaprawnych nauk społecznych oraz z praktyki i doświadczenia.

Książka łączy w sobie wątki nauki prawa administracyjnego z wątkami nauki administracji, czyli tych nauk, których przedmiotem jest administracja publiczna.

Opracowanie jest przeznaczone dla przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów – biorących udział w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Zainteresuje zarówno pracowników administracji, jak i pracowników naukowych oraz studentów kierunków prawniczych.

„To dzieło w pełni autorskie, podsumowujące lata dorobku Jana Zimmermanna, prezentujące spójną, całościową koncepcję, często w dobitnej polemice z innymi najważniejszymi postaciami doktryny prawa administracyjnego. Takiej monograficznej pozycji o istocie administracji publicznej nie było na naszym rynku od prawie 30 lat”.
prof. dr hab. Irena Lipowicz

Cena: 135.00 zł 116.00 zł
Aksjomaty prawa administracyjnego

-14%

Aksjomaty prawa administracyjnego

W książce w sposób syntetyczny zaprezentowano podstawowe cechy prawa administracyjnego, przesądzające o swoistości i odrębności tej dziedziny prawa. Zostały one zebrane i przedstawione zarówno w świetle poglądów klasycznych, jak i współczesnych. Autor podkreśla wartość dotychczasowych ujęć nauki prawa administracyjnego, jednocześnie starając się wypełnić lukę i zlikwidować "przeskok" między tradycją a obecnymi trendami.

Podstawowym zamiarem autora było zwrócenie uwagi na to, że rozwój jakiejkolwiek nauki, w tym nauki prawa administracyjnego, nie może się odbywać w oderwaniu od zastanych zasad i poglądów. Powinny one być stale rozwijane i wzbogacane, z zachowaniem jednak ciągłości.

Dodatkowym atutem opracowania jest prezentacja aktualnych kwestii dyskusyjnych, które pojawiają się w obrębie prawa administracyjnego.

Adresaci:
Monografia skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się prawem administracyjnym albo zajmują się nim zawodowo - do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego, sędziów sądów administracyjnych i urzędników, a także do studentów, dla których stanowić będzie ona uzupełnienie podręczników obowiązujących na studiach prawniczych i administracyjnych.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Akta karne dla aplikantów

-14%

Akta karne dla aplikantów

\n\nKsiążka zawiera zbiór starannie wybranych materiałów do ćwiczeń, które pomogą aplikantom adwokackim i radcowskim przygotować się do egzaminu zawodowego.\n\nOpracowanie składa się z czterech części. W pierwszej znajdują się uwagi ogólne dotyczące sposobu przygotowania projektu apelacji oraz opinii prawnej o braku podstaw do jej wniesienia wraz z praktycznymi objaśnieniami i wzorami. W drugiej części zamieszczono materiały do wybranych spraw karnych i przedstawiono je w formie kazusów wraz z propozycjami ich rozwiązania. Są to materiały do pracy indywidualnej w formie zmodyfikowanych akt spraw karnych zaczerpniętych z praktyki, mające ułatwić czytelnikom przygotowanie projektu własnego skutecznego rozwiązania. Części trzecia i czwarta zawierają propozycje rozwiązań kazusów stanowiących materiał egzaminacyjny na egzaminach adwokackich oraz radcowskich, uwzględniających opis istotnych zagadnień sporządzonych przez powołany zespół do przygotowania zadań egzaminacyjnych z zakresu prawa karnego.\n\nW nowym wydaniu szczególny nacisk położono na problematykę zarzutów apelacyjnych w warunkach zmiany modelu postępowania odwoławczego związanego z reformatoryjnym orzekaniem przez sąd odwoławczy. Zawarto w nim także uzasadnienia wyroków sporządzone zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami na formularzu uzasadnień w sprawach karnych oraz krótkie omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów ułatwiających prawidłowe sporządzenie apelacji.

Cena: 144.00 zł 124.00 zł
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

-13%

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

Niniejsza publikacja jako pierwsza na rynku wydawniczym stanowi kompleksowe ujęcie procedury zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Książka łączy praktyczne podejście do zagadnienia z analizą teoretyczną. W opracowaniu zawarto studia przypadków i przykłady obrazujące zastosowanie przepisów. Zamieszczono w nim ponadto wzory pism wraz z komentarzem, wykaz orzecznictwa i piśmiennictwa, a także dane statystyczne samorządowych kolegiów odwoławczych.


Adrasaci:

Książka przeznaczona jest dla użytkowników wieczystych, którym ułatwi zrozumienie czynności podejmowanych przez organy właścicielskie w celu zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ukaże możliwości działania na poszczególnych etapach postępowania aktualizacyjnego i wyjaśni jego tok. Dla urzędników zajmujących się gospodarką nieruchomościami, członków samorządowych kolegiów odwoławczych, zarządców nieruchomości, deweloperów i podmiotów dokonujących inwestycji na rynku nieruchomości opracowanie będzie stanowiło kompendium z propozycjami rozwiązań problemów napotykanych przez nich
w praktyce. Adwokatom i radcom prawnym pozwoli zaś w przejrzysty sposób na szybkie zapoznanie się z procedurą zmiany opłaty rocznej i przygotowanie do profesjonalnej obsługi klientów w tych sprawach.

Cena: 68.00 zł 59.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.