Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Sytuacja prawna wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej jako dłużnika podatkowego

ebook

- 14%

Sytuacja prawna wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej jako dłużnika podatkowego

Łukasz Pajor

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-506-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji w sposób kompleksowy omówiono problematykę określenia sytuacji prawnej wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej jako dłużnika podatkowego.


Przedstawiono w niej m.in. zagadnienia natury prawnej spółek osobowych, które powinny być brane pod uwagę przy konstruowaniu regulacji dotyczących:

zasad ponoszenia odpowiedzialności przez wspólników spółek osobowych za zaległości podatkowe (w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym oraz czasowym),
podmiotowości podatkowoprawnej spółek osobowych,
wzajemnych relacji zachodzących między zobowiązaniem podatkowoprawnym spółki a zobowiązaniem wspólnika,
zasad realizacji odpowiedzialności wspólników.Autor dowodzi, że natura prawna spółek niemających osobowości prawnej oraz wynikające z niej przenikanie się sfery prawnej spółki i wspólników, którzy są gwarantami majątkowymi jej funkcjonowania, przemawia przeciwko ich zaliczeniu do kategorii osób trzecich w rozumieniu Ordynacji podatkowej.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów sądów administracyjnych, doradców podatkowych, pracowników administracji, ekonomistów, księgowych oraz przedsiębiorców. Będzie cennym źródłem wiedzy dla osób, które wykonują lub chcą wykonywać działalność w formie spółki niemającej osobowości prawnej.

Tytuł
Sytuacja prawna wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej jako dłużnika podatkowego
Autor
Łukasz Pajor
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-506-7
Seria
Monografie. Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Rok wydania
2020
Liczba stron
316
Format
pdf
Spis treści
Wykaz ważniejszych skrótów ......................................................... 13
Wstęp ................................................................................................... 15
Rozdział I. Charakterystyka spółek niemających osobowości prawnej ..... 23
1. Wprowadzenie .......................................................................... 23
2. Źródła prawa spółek niemających osobowości prawnej ..... 24
3. Typy normatywne spółek niemających osobowości prawnej ................................... 28
3.1. Spółki osobowe a spółki kapitałowe. Pojęcie typu normatywnego spółki .................................. 28
3.2. Spółka cywilna ................................................................... 31
3.3. Spółka jawna ...................................................................... 33
3.4. Spółka partnerska .............................................................. 35
3.5. Spółka komandytowa ....................................................... 37
3.6. Spółka komandytowo-akcyjna ........................................ 41
4. Status podmiotowy spółek niemających osobowości prawnej na gruncie prawa prywatnego ........................ 44
5. Powstanie spółki niemającej osobowości prawnej .............. 50
6. Struktura majątkowa spółek niemających osobowości prawnej .................................. 54
7. Zasady prowadzenia spraw i reprezentacji spółek osobowych ....................................... 61
8. Udział wspólnika w zyskach i stratach spółki...................... 67
9. Rozwiązanie i likwidacja spółki ............................................. 69
10. Podsumowanie .......................................................................... 74
Rozdział II. Status podmiotowy spółek niemających osobowości prawnej na gruncie prawa podatkowego .............. 77
1. Wprowadzenie .......................................................................... 77
2. Podmiotowość podatkowoprawna ......................................... 80
3. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej a spółki osobowe .................................... 86
3.1. Zagadnienia wprowadzające ............................................ 86
3.2. Osobowe spółki handlowe ............................................... 87
3.3. Spółka cywilna ................................................................... 89
4. Przyczyny statuowania podmiotowości podatkowoprawnej spółek niemających osobowości prawnej .................. 97
4.1. Przypisanie podmiotowi podatku przedmiotu opodatkowania .................................................................. 97
4.2. Opodatkowanie działalności gospodarczej ................... 99
5. Podmiotowość podatkowoprawna spółek niemających osobowości prawnej na gruncie poszczególnych ustaw podatkowych ........ 102
5.1. Zagadnienia wprowadzające ............................................ 102
5.2. Podatki dochodowe ........................................................... 103
5.3. Podatki obrotowe ............................................................... 107
5.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych ....................... 108
5.5. Podatki majątkowe oraz majątkowo-przychodowe ...... 109
5.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin.................... 111
6. Odpowiedzialność podatkowoprawna spółek niemających osobowości prawnej .......................................... 111
7. Podsumowanie .......................................................................... 118
Rozdział III. Wspólnik spółki osobowej jako podmiot odpowiedzialności podatkowej i osoba trzecia ............... 123
1. Wprowadzenie .......................................................................... 123
2. Wspólnik spółki osobowej jako osoba trzecia ...................... 125
2.1. Pojęcie osoby trzeciej oraz przyczyny jej ustanawiania ................................................................. 125
2.2. Odpowiedzialność osoby trzeciej a zmiana rozkładu ciężaru podatkowego wyznaczonego normą materialnego prawa podatkowego .................................. 132
2.3. Przyczyny ustanawiania odpowiedzialności podatkowej wspólnika oraz czynienia go osobą trzecią ......................... 134
3. Podstawy prawne odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki osobowej .......................................... 140
3.1. Zagadnienia wprowadzające ............................................ 140
3.2. Prawo prywatne jako wyłączna podstawa prawna odpowiedzialności wspólnika ......................................... 141
3.3. Odesłanie do przepisów prawa prywatnego mocą przepisu prawa podatkowego .......................................... 145
3.4. Prawo podatkowe jako wyłączna podstawa prawna odpowiedzialności wspólnika ......................................... 147
3.5. Wnioski częściowe ............................................................. 150
4. Charakter prawny odpowiedzialności wspólnika ............... 151
4.1. Pojęcie odpowiedzialności – uwagi terminologiczne..... 151
4.2. Obiektywny charakter odpowiedzialności wspólnika ............................................................................ 152
4.3. Osobisty i nieograniczony charakter odpowiedzialności wspólnika ......................................... 155
5. Powstanie zobowiązania spółki jako warunek konieczny odpowiedzialności wspólnika ................................................ 158
6. Odpowiedzialność za cudzy dług a struktura zobowiązania wspólnika ......................................................... 159
7. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za zobowiązania spółki osobowej ......................................................................... 164
7.1. Pojęcie wspólnika i materialnoprawny charakter jego statusu ......................................................................... 164
7.2. Zamknięty katalog wspólników ponoszących odpowiedzialność podatkową ......................................... 165
7.3. Kategorie wspólników mogących ponieść odpowiedzialność podatkową ......................................... 166
7.3.1. Zagadnienia wprowadzające ................................. 166
7.3.2. Spółka cywilna i jawna .......................................... 168
7.3.3. Spółka partnerska ................................................... 168
7.3.4. Spółka komandytowa ............................................. 170
7.3.5. Spółka komandytowo-akcyjna ............................. 173
7.3.6. Odpowiedzialność wspólników spółek prawa obcego ........................................................... 175
8. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności wspólnika ........ 177
8.1. Odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe
a odpowiedzialność za zaległość podatkową ................ 177
8.2. Odpowiedzialność za należności płatnika i inkasenta ........................................................................... 180
8.3. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe podatnika przejęte przez następcę prawnego................ 181
8.4. Odpowiedzialność za należności uboczne i koszty egzekucyjne ........................................................................ 185
8.5. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe powstałe na podstawie odrębnych przepisów po rozwiązaniu spółki ............. 187
8.6. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe innego wspólnika, wynikające z działalności spółki oraz odpowiedzialność spółki za zobowiązania wspólnika związane z jego uczestnictwem w spółce ............................................................................... 189
8.7. Odpowiedzialność za zobowiązanie innej osoby trzeciej ................................................................................. 190
8.8. Odpowiedzialność za niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz oprocentowanie tych zaliczek – wzmianka .......... 193
9. Odpowiedzialność podatkowa wspólnika przystępującego do spółki ....................................................... 193
10. Odpowiedzialność podatkowa byłego wspólnika................ 195
10.1. Wystąpienie wspólnika ze spółki wskutek wypowiedzenia ................................................................ 195
10.2. Ustanie bytu prawnego spółki osobowej ..................... 199
10.3. Zmiana statusu wspólnika w spółce komandytowej .................................................................. 202
11. Okoliczności ograniczające zakres przedmiotowy odpowiedzialności .................................................................... 203
12. Podsumowanie .......................................................................... 205
Rozdział IV. Relacje zachodzące między zobowiązaniem spółki a zobowiązaniem wspólnika ............................. 211
1. Wprowadzenie .......................................................................... 211
2. Zależność zobowiązania wspólnika od zobowiązania spółki (akcesoryjność) ............................................................. 213
2.1. Pojęcie akcesoryjności ...................................................... 213
2.2. Akcesoryjność zobowiązania osoby trzeciej w świetle poglądów doktryny prawa podatkowego ....................... 215
2.3. Akcesoryjność zobowiązania wspólnika ....................... 217
2.3.1. Zagadnienia wprowadzające ................................. 217
2.3.2. Akcesoryjność a powstanie zobowiązania wspólnika ................................................................. 218
2.3.3. Akcesoryjność a rozmiar długu wspólnika ........ 221
2.3.4. Akcesoryjność a wygaśnięcie zobowiązania wspólnika ................................................................. 223
2.3.5. Wnioski częściowe .................................................. 224
3. Subsydiarna a prymarna odpowiedzialność wspólnika ..... 225
3.1. Pojęcie odpowiedzialności prymarnej i subsydiarnej .... 225
3.2. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika .................... 227
3.2.1. Zagadnienia wprowadzające ................................. 227
3.2.2. Problem subsydiarnego charakteru odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej .... 230
3.2.3. Stan bezskuteczności egzekucji ............................ 232
3.2.4. Subsydiarny charakter odpowiedzialności wspólnika a nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji orzekającej o jego odpowiedzialności ....................................... 234
3.2.5. Subsydiarny charakter odpowiedzialności wspólnika a wydanie decyzji orzekającej o odpowiedzialności wspólnika .......... 236
3.2.6. Subsydiarny charakter odpowiedzialności wspólnika a akcesoryjność jego zobowiązania .... 238
3.3. Prymarna odpowiedzialność wspólnika........................ 239
4. Solidarność dłużników podatkowych ................................... 240
4.1. Pojęcie solidarności dłużników (biernej) w prawie podatkowym ............................................ 240
4.2. Solidarność jako cecha zobowiązania ............................ 241
4.3. Solidarność a subsydiarność ............................................ 244
4.4. Solidarność gwarancyjna ................................................. 245
4.5. Dopuszczalność stosowania przepisów o solidarności biernej do odpowiedzialności wspólników.................... 246
4.6. Zakres solidarności ........................................................... 249
4.7. Moment powstania solidarności ..................................... 251
4.8. Następstwa solidarności ................................................... 252
4.8.1. Następstwa podatkowoprawne ............................. 252
4.8.2. Następstwa cywilnoprawne .................................. 254
5. Podsumowanie .......................................................................... 256
Rozdział V. Realizacja odpowiedzialności wspólnika .................................... 259
1. Wprowadzenie .......................................................................... 259
2. Abstrakcyjne a realne zobowiązanie wspólnika .................. 261
3. Model postępowania w przedmiocie orzekania o odpowiedzialności wspólnika ............................................. 263
3.1. Zagadnienia wprowadzające ............................................ 263
3.2. Model dwufazowy ............................................................. 263
3.3. Model jednofazowy ........................................................... 269
3.4. Wnioski częściowe ............................................................. 271
4. Wielość wspólników odpowiedzialnych a jedność postępowania w przedmiocie orzeczenia o ich odpowiedzialności ............. 272
5. Charakter prawny decyzji orzekającej o odpowiedzialności wspólnika ............................................. 275
6. Granice czasowe orzeczenia o odpowiedzialności wspólnika ........................................ 277
7. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania wspólnika ......... 280
7.1. Zabezpieczenie zobowiązania wspólnika przed terminem płatności ................................................ 280
7.2. Zabezpieczenia rzeczowe (hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy) ............................................................ 281
8. Wykonanie zobowiązania wspólnika .................................... 282
9. Podsumowanie .......................................................................... 284
Zakończenie ....................................................................................... 287
Bibliografia......................................................................................... 293
Wykaz orzecznictwa sądowego ...................................................... 307
Wykaz aktów prawnych ................................................................... 313
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.