Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Szczególna zdolność sądowa

ebook

- 14%

Szczególna zdolność sądowa

Marcin Dziurda

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-648-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka otrzymała nagrodę specjalną XII edycji konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2019 roku.

Prof. Ereciński: Szczególna zdolność sądowa wyzwaniem dla orzecznictwa - przeczytaj wywiad >>


W monografii przeanalizowano problemy praktyczne związane z udziałem w postępowaniu cywilnym struktur wyposażonych w szczególną zdolność sądową, czyli struktur niemających zdolności prawnej, którym zdolność sądowa przysługuje na podstawie przepisów odrębnych od art. 64 k.p.c. Są nimi niesamodzielne jednostki organizacyjne, organy, a nawet funkcje.


W publikacji autor przedstawił pełny katalog przypadków szczególnej zdolności sądowej, w tym:

organów rentowych,
organów regulacyjnych w postępowaniu przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów,
zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych w sprawach o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia),
organów podatkowych.Autor wyodrębnił cechy konstrukcyjne, których występowanie pozwala uznać określony przepis za źródło szczególnej zdolności sądowej, stworzył katalog przypadków tej szczególnej zdolności sądowej oraz zidentyfikował i poddał analizie swoiste problemy procesowe wiążące się z udziałem w postępowaniu cywilnym tych struktur, np. dotyczące możliwości udzielania pełnomocnictw czy rozliczania kosztów postępowania.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, pracowników organów administracji rządowej i samorządowej. Może także zainteresować pracowników działów kadr i zasobów ludzkich, menedżerów w spółkach kapitałowych, a także przedsiębiorców z branż objętych przepisami regulacyjnymi.

Tytuł
Szczególna zdolność sądowa
Autor
Marcin Dziurda
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-648-6
Seria
Biblioteka Sądowa
Rok wydania
2019
Liczba stron
816
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
Wprowadzenie
Rozdział 1.
Pojęcie szczególnej zdolności sądowej
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Rola zdolności sądowej
1.2.1. Dotychczasowe definicje
1.2.2. Przesłanka procesowa
1.2.3. Praktyczne znaczenie zdolności sądowej
1.3. Ukształtowanie się obecnego stanu prawnego
1.4. Zdolność sądowa a zdolność prawna
1.5. Geneza szczególnej zdolności sądowej
1.5.1. Ogólna zdolność sądowa i jej ograniczenia
1.5.2. Podstawowe różnice pomiędzy ogólną a szczególną zdolnością sądową
1.5.3. Wzrost liczby przypadków szczególnej zdolności
1.5.4. Najważniejsze rodzaje postępowań
1.6. Podstawowe cechy szczególnej zdolności sądowej
1.6.1. Przyznanie strukturom niemającym zdolności prawnej
1.6.1.1. Podwójna rola organów i wewnętrznych jednostek organizacyjnych
1.6.1.2. Samodzielność działania jako istota szczególnej zdolności sądowej
1.6.2. Realizacja interesu innego niż własny
1.6.3. Ograniczony zakres przedmiotowy
1.6.4. Przyznanie normą prawną
1.6.5. Brzmienie przepisu
1.7. Uwagi podsumowujące

Rozdział 2.
Stanowisko judykatury oraz doktryny
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Niesamodzielne jednostki organizacyjne
2.3. Organy – zagadnienia ogólne
2.4. Organy w sprawach dotyczących ich decyzji
2.5. Organy państwowe i samorządowe realizujące interes ponadindywidualny
2.6. Organy wewnętrzne osób prawnych
2.7. Inne struktury
2.8. Przypadki niezaliczane do szczególnej zdolności sądowej
2.8.1. Podmioty wyposażone w ogólną zdolność sądową
2.8.2. Struktury, którym nie można przypisać podmiotowości procesowej (spółka cywilna)
2.8.3. Przedstawienie sądowi istotnego dla sprawy poglądu (art. 635 k.p.c.)
2.8.4. Przedstawienie stanowiska lub udział postępowaniu przed Sądem Najwyższym
2.9. Uwagi podsumowujące

Rozdział 3.
Cechy szczególnej zdolności sądowej
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Charakter przepisu
3.2.1. Rodzaje przepisów
3.2.2. Uzupełnienie regulacji art. 64 k.p.c.
3.2.3. Komplementarny charakter
3.2.4. Podwójna (potrójna) rola przepisu
3.3. Brzmienie przepisu
3.4. Realizacja interesu publicznego
3.5. Ograniczenie do określonych kategorii spraw
3.5.1. Ograniczenia sensu stricto
3.5.2. Rola procesowa
3.5.3. Stadium postępowania
3.6. Podwójna (wielokrotna) szczególna zdolność sądowa
3.6.1. Jeden podmiot – wielość zakresów przedmiotowych
3.6.2. Wielość przypadków w jednym postępowaniu
3.7.Rodzaje postępowań
3.8. Kwestie terminologiczne
3.9. Kryteria oceny przepisu

Rozdział 4.
Przypadki szczególnej zdolności sądowej w obecnym stanie prawnym
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Organy wytaczające powództwa w interesie publicznym
4.2.1. Organy wskazane w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
4.2.2. Organy podatkowe
4.2.3. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (art. 144a oraz art. 146 ust. 6 p.z.p.)
4.2.4. Organy wskazane w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym
4.2.5. Organy domagające się wykonania polecenia albo darowizny (art. art. 894 § 2 i art. 985 k.c.)
4.2.6. Dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
4.2.7. Organy wskazane w ustawie o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych
4.2.8. Inne organy działające w interesie publicznym
4.2.9. Brak szczególnej zdolności sądowej
4.3. Prokurator i podmioty działające na jego prawach
4.3.1. Zakres szczególnej zdolności prokuratora
4.3.2. Organy działające na prawach prokuratora
4.3.2.1. Uwagi wstępne
4.3.2.2. Inspektor pracy
4.3.2.3. Powiatowy (miejski rzecznik konsumentów), w tym postępowaniu grupowym
4.3.2.4. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
4.3.2.5. Inne organy
4.3.3. Zakres szczególnej zdolności sądowej organów działających na prawach prokuratora
4.3.4. Podmioty działające na prawach prokuratora w oparciu o art. 64 k.p.c.
4.4. Organy uprawnione do wnoszenia środków zaskarżenia i innych środków prawnych
4.4.1. Wspólne uprawnienia Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka
4.4.2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
4.4.3. Kompetencje wynikające z ustawy o Sądzie Najwyższym
4.4.3.1. Prokurator Generalny
4.4.3.2. Inne organy (skarga nadzwyczajna)
4.4.3.3. Podmioty działające w oparciu ogólną zdolność sądową
4.5. Organy działające w obronie wydanych rozstrzygnięć władczych
4.5.1. Organy rentowe
4.5.2. Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
4.5.3. Organy regulacyjne
4.5.4. Brak szczególne zdolności sądowej
4.6. Organy działające w postępowaniu nieprocesowym
4.6.1. Status uczestnika postępowania (wniosek a zawiadomienie)
4.6.2. Nowelizacja art. 635 § 2, art. 637 § 1 oraz art. 655 § 1 k.p.c. i jej skutki
4.6.3. Organy celne oraz starosta (art. 6102 § 1 oraz art. 6107 k.p.c.)
4.6.4. Organy wskazane w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego
4.6.5. Organy wskazane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
4.6.6. Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne (art. 1109 k.c.)
4.6.7. Dyrektor zakładu karnego
4.6.8. Organy nadzorujące osoby prawne
4.6.9. Organy w postępowaniach wieczystoksięgowych
4.6.10. Wniosek o wyznaczenie przedstawiciela (art. 34 § 1 k.p.a.)
4.6.11. Organy w sprawach wyborczych
4.6.12. Inne organy w postępowaniu nieprocesowym
4.6.14. Brak szczególnej zdolności sądowej
4.7. Organy w stosunkach wewnętrznych
4.7.1. Organy przedsiębiorstwa państwowego
4.7.2. Odesłania do art. 6913 k.p.c.
4.7.3. Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych oraz spółdzielni
4.7.4. Postulaty de lege ferenda
4.8. Niesamodzielne jednostki organizacyjne
4.8.1. Pracodawcy
4.8.1.1. Sprawy z zakresu prawa pracy
4.8.1.2. Związek z prawem materialnym – definicja pracodawcy
4.8.1.3. Zakres podmiotowy szczególnej zdolności sądowej pracodawców
4.8.1.4. Charakter szczególnej zdolności sądowej pracodawców
4.8.1.5. Inne postępowania
4.8.2. Oddziały osób prawnych i ustawowych – uwagi ogólne
4.8.3. Zamawiający w sprawach skarg na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
4.8.4. Instytut Pamięci Narodowej
4.8.5. Wątpliwości dotyczące stationes fisci w sprawach o opublikowanie sprostowania
4.8.6. Osoby prawne w organizacji
4.8.7. Brak szczególnej zdolności sądowej
4.9. Funkcje działające w sprawach praw i obowiązków związanych z masą majątkową
4.9.1. Uwagi wstępne
4.9.2. Zdolność sądowa syndyka
4.9.3. Inne podmioty z tej kategorii
4.9.3.1. Wykonawca testamentu
4.9.3.2. Kurator spadku
4.9.3.3. Zarządca egzekucyjny nieruchomości
4.10. Inne przypadki szczególnej zdolności sądowej
4.10.1. Funkcja redaktora naczelnego
4.10.2. Postulaty de lege ferenda

Rozdział 5.
Legitymacja i interes prawny w przypadkach szczególnej zdolności
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Źródła legitymacji
5.3. Szczególna zdolność sądowa jako konsekwencja przyznania legitymacji przepisem prawa
5.4. Legitymacja ponadindywidualna, w tym publiczna
5.5. Zakres badania legitymacji ponadindywidualnej przez sąd
5.6. Skutki braku legitymacji
5.7. Interes prawny a szczególna zdolność sądowa
5.7.1. Uwagi wstępne
5.7.2. Interes prawny w żądaniu ustalenia (art. 189 k.p.c.)
5.7.3. Pokrzywdzenie orzeczeniem (gravamen)
5.8. Uwagi podsumowujące

Rozdział 6.
Procesowe skutki szczególnej zdolności sądowej
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Skutki wszczęcia postępowania poza zakresem szczególnej zdolności sądowej
6.2.1. Uwagi wstępne
6.2.2. Odrzucenie pozwu
6.2.3. Nieważność postępowania
6.2.4. Wznowienie postępowania
6.3. Zdolność procesowa
6.4. Zdolność postulacyjna
6.5. Reprezentacja procesowa
6.6. Pełnomocnictwa procesowe
6.7. Obowiązek wykazania umocowania (art. 68 k.p.c.)
6.8. Właściwość sądu
6.9. Opłaty sądowe
6.10. Zwrot kosztów postępowania
6.11. Wielość podmiotów wyposażonych w szczególną zdolność sądową
6.11.1. Uwagi wstępne
6.11.2. Współuczestnictwo
6.11.3. Interwencja uboczna
6.11.4. Przekształcenia podmiotowe (art. 194-198 k.p.c.)
6.11.5. Uwagi podsumowujące
6.12. Zawisłość sporu i zakres prawomocności materialnej
6.13. Powództwo wzajemne
6.14. Następstwo w zakresie szczególnej zdolności sądowej
6.15. Inne problemy proceduralne

Rozdział 7.
Wyzwania dla praktyki związane ze szczególną zdolnością sądową – propozycje rozwiązań
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Przyczyny przyznawania szczególnej zdolności sądowej
7.3. Zdolność sądowa w innych postępowaniach
7.4. Uwagi prawnoporównawcze
7.5. Propozycje zmian konstrukcji art. 64 k.p.c. a szczególna zdolność sądowa
7.6. Ujednolicenie konstrukcji przepisów odrębnych
7.7. Możliwości ograniczenia liczby przypadków szczególnej zdolności sądowej

Wnioski końcowe

Bibliografia
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz

-14%

Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz

Akademickie prawo zatrudnienia odnosi się do relacji normatywnych zachodzących pomiędzy zatrudnionymi a podmiotami zatrudniającymi w uczelniach wyższych. W szczególnie szeroki sposób reguluje ono status nauczycieli akademickich.


Komentarz zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.


Przedmiotem wywodów są w nim m.in.:

nawiązanie stosunku pracy,
uprawnienia i obowiązki wynikające ze stosunku pracy,
przekształcenie stosunku pracy,
rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy,
procedury uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowego,
zatrudnienie administracyjnoprawne w uczelniach wyższych,
zatrudnienie cywilnoprawne w uczelniach wyższych,
zatrudnienie doktorantów w szkołach doktorskich,
przepisy przejściowe.Komentując poszczególne regulacje, autorzy przedstawiają również bogaty dorobek judykatury i nauki prawa pracy w tym zakresie.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli akademickich, władz uczelni, pracowników działów kadr oraz przedstawicieli związków zawodowych. Zainteresuje również przedstawicieli doktryny prawa pracy, radców prawnych, adwokatów, a także sędziów orzekających w sprawach pracowniczych.

Cena: 136.00 zł 117.00 zł
Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I

-14%

Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na takich zagadnieniach jak:

wartości prawa administracyjnego,
aksjologia sfery wewnętrznej administracji publicznej,
aksjologia prawa miejscowego,
aksjologia prawa ochrony środowiska,
aksjologia materialnego prawa administracyjnego.Publikacja zbiera zbiór referatów zaprezentowanych podczas Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Katedr Postępowania Administracyjnego, który odbył się we wrześniu 2016 r. w Zakopanem. Tworzą one szerokie spektrum, dobrze oddające ogromną różnorodność prezentowanej materii.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz urzędników rządowej i samorządowej administracji publicznej.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Aktualność pojęć prawa administracyjnego

-14%

Aktualność pojęć prawa administracyjnego

Autorzy poruszają teoretyczne i praktyczne aspekty zagadnienia aktualności pojęć prawa administracyjnego, nawiązując przy tym do poglądów doktryny i orzecznictwa. Rozważania prezentowane są na trzech płaszczyznach: „aktualności”, „pojęć” i „prawa”, ukazując złożoność i wielowymiarowość analizowanej problematyki.Monografia prezentuje dorobek XI Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania Administratywistów. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego.


Zebrane w tomie analizy mogą być przydatne w procesach stosowania prawa, w tym wykładni jego przepisów, a także służyć jako pomoc w zgłębianiu problematyki pojęć prawa administracyjnego, historii ich rozwoju i dzisiejszej funkcjonalności. Zainteresują więc zarówno praktyków prawa administracyjnego - adwokatów, sędziów i radców prawnych, jak również pracowników naukowych badających tę dziedzinę prawa oraz studentów kierunków prawniczych.„Dyskutowanie o prawie administracyjnym i jego pojęciach jest w naukach administracyjnych naturalne, a stwierdzenie tej oczywistości można słusznie traktować jako banalne. Rola pojęć – jak pisał Profesor Franciszek Longchamps – jest ogromna w życiu prawnym. Perspektywa aktualności pojęć prawa administracyjnego nadaje już jednak tym dyskusjom określony kierunek, i to zarówno w zakresie analiz teoretycznych, być może nawet filozoficznych, jak i badań dogmatycznych.”


prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz (fragment przedmowy)

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.