Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Tarcza antykryzysowa 1.0−4.0. Ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz

ebook

- 14%

Tarcza antykryzysowa 1.0−4.0. Ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz

Janusz Żołyński, Krzysztof Stefański, Wioletta Witoszko, Krzysztof Wojciech Baran, Daniel Książek, Mariusz Lekston, Magdalena Paluszkiewicz, Anna Piszczek, Maciej Borski, Wojciech Bigaj, Ariel Przybyłowicz, Iwona Sierocka, Michał Barański, Izabela Florcza

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 129.00 zł 111.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 111.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-222-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa w zakresie, w jakim odnoszą się do prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Uwzględnia ona rozwiązania wynikające ze specustaw: Tarczy 1.0, Tarczy 2.0, Tarczy 3.0 oraz − uchwalonych 19 czerwca br. − Tarczy 4.0 i ustawy o dodatku solidarnościowym.


Kryzys wywołany przez SARS-CoV-2 w znaczący sposób wpłynął na sytuację podmiotów zatrudniających i zatrudnianych. Uchwalone w związku z nim przepisy prawne objęły takie obszary jak:

możliwość zmiany warunków zatrudnienia,
zatrudnianie cudzoziemców,
zatrudnianie urzędników,
określanie statusu osób ubezpieczonych w czasie epidemii,
przyznawanie świadczeń osobom, które utraciły zatrudnienie.Osią regulacji stały się jednak postanowienia dotyczące wsparcia pracodawców i osób zatrudnionych w walce z negatywnymi skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, który, uderzając w gospodarkę, wpłynął negatywnie na rynek pracy.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona zarówno dla praktyków, jak i teoretyków prawa. Przedstawione w niej analizy mogą również służyć jako pomoc dla działów księgowych i HR, które opracowują strategie ubiegania się o pomoc w związku z epidemią i dokonują optymalizacji zatrudnienia, a także dla pracowników bezpośrednio odczuwających skutki kryzysu.

Tytuł
Tarcza antykryzysowa 1.0−4.0. Ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz
Autorzy
Janusz Żołyński, Krzysztof Stefański, Wioletta Witoszko, Krzysztof Wojciech Baran, Daniel Książek, Mariusz Lekston, Magdalena Paluszkiewicz, Anna Piszczek, Maciej Borski, Wojciech Bigaj, Ariel Przybyłowicz, Iwona Sierocka, Michał Barański, Izabela Florczak, Kamila Naumowicz, Anna Rogacka-Łukasik, Katarzyna Jaworska, Kamila Księżyk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-222-6
Seria
KOMENTARZE LEX
Rok wydania
2020
Liczba stron
736
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 17

Wprowadzenie| str. 23

Ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (wyciąg) | str. 25

Uwagi ogólne | str. 27
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 37
Art. 1. [Przedmiot regulacji] | str. 37
Art. 2. [COVID-19 i przeciwdziałanie COVID-19 – pojęcia] | str. 39
Rozdział 2. Przepisy szczegółowe | str. 43
Art. 3. [Polecenie wykonywania pracy zdalnej] | str. 43
Art. 3a. [Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce] | str. 64
Art. 4. [Dodatkowy zasiłek opiekuńczy] | str. 68
Art. 4a. [Zasiłek opiekuńczy dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników| str. 80
Art. 4b. [Świadczenie pracy w podmiocie leczniczym w ramach dyżuru medycznego – zachowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego; świadczenie pracy zdalnej przez ubezpieczonego wykonującego zawód medyczny – zachowanie prawa do zasiłku chorobowego] | str. 86
Art. 4c. [Zasiłek chorobowy przysługujący ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19] | str. 91
Art. 4d. [Uposażenie i dodatki do uposażenia przysługujące wykonującym zadania służbowe żołnierzom i funkcjonariuszom poddanym kwarantannie, izolacji lub przebywającym na zwolnieniu lekarskim w związku z COVID-19] | str. 95
Art. 4e. [Świadczenie pracy przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej poddane obowiązkowej kwarantannie] | str. 100
Art. 12a. [Zawieszenie wykonywania niektórych obowiązków w zakresie badań okresowych pracowników, kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz maszynistów w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii] | str. 105
Art. 12e. [Przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; wydłużenie terminów przeprowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby] | str. 111
Art. 14g. [Czas pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w urzędzie obsługującym Ministra Sprawiedliwości oraz w Prokuraturze Krajowej] | str. 118
Art. 15a. [Rekompensata poniesionych przez zakłady aktywności zawodowej kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych] | str. 120
Art. 15b. [Utrzymanie poziomu dofinansowania ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej oraz kosztów działania zakładów aktywności zawodowej] | str. 132
Art. 15f. [Zwolnienie młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy; zachowanie przez pracodawcę prawa do refundacji] | str. 139
Art. 15g. [Pomoc dla pracodawców – ochrona miejsc pracy; wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym; obniżenie wymiaru czasu pracy] | str. 148
Art. 15g1. [Spółki wodne – stosowanie przepisów o pomocy dla pracodawców] | str. 205
Art. 15gb. [Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku spadku przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie COVID-19] | str. 209
Art. 15gc. [Udzielenie urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów] | str. 218
Art. 15gd. [Ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy] | str. 223
Art. 15ge. [Zawieszenie obowiązków pracodawcy związanych z tworzeniem lub funkcjonowaniem ZFŚS, odpisami podstawowymi oraz wypłatą świadczeń urlopowych] | str. 237
Art. 15gf. [Możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji] | str. 244
Art. 15gg. [Dofinansowanie ze środków FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie COVID-19] | str. 249
Art. 15h. [Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych; przedłużenie okresu, na jaki zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej w związku z niepełnosprawnością] | str. 264
Art. 15i. [Ograniczenie zakazu handlu w niedziele] | str. 274
Art. 15x. [Szczególne rozwiązania związane z możliwością zmiany w niektórych przedsiębiorstwach systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników oraz polecenia świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, pozostawania w gotowości do pracy i realizowania prawa do wypoczynku w wyznaczonym miejscu] | str. 277
Art. 15z. [Przedłużenie terminu składania wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwoleń pobytowych] | str. 292
Art. 15z1. [Przedłużenie legalności pobytu cudzoziemca na terytorium RP] | str. 298
Art. 15z5. [Wykonywanie przez cudzoziemca pracy na warunkach innych niż określone w dokumentach będących podstawą legalnej pracy cudzoziemca] | str. 302
Art. 15z7. [Wyjątki od obowiązku posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę oraz obowiązku przedłużenia zezwolenia na pracę] | str. 308
Art. 15zb. [Rezygnacja z ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności składek ZUS] | str. 312
Art. 15zc. [Przedłużenie ważności orzeczeń o niezdolności do pracy oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczeń o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego; wydłużenie prawa do świadczeń; wydłużenie terminu ważności książki inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacji osoby represjonowanej oraz legitymacji emeryta-rencisty] | str. 316
Art. 15zd. [Przedłużenie okresu ważności wizy krajowej oraz zezwoleń na pobyt czasowy] | str. 322
Art. 15zf. [Wprowadzanie elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy; porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia] | str. 324
Art. 15zq. [Warunki przyznania świadczenia postojowego] | str. 335
Art. 15zr. [Wysokość świadczenia postojowego oraz możliwość trzykrotnej jego wypłaty] | str. 349
Art. 15zs. [Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia postojowego] | str. 353
Art. 15zsa. [Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia postojowego składany w przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawcę] | str. 358
Art. 15zt. [Delegacja ustawowa – przyznanie ponownej wypłaty świadczenia postojowego] | str. 361
Art. 15zu. [Wypłata świadczenia postojowego] | str. 361
Art. 15zua. [Ponowne przyznanie świadczenia postojowego] | str. 365
Art. 15zv. [Odmowa prawa do świadczenia postojowego; odwołanie do sądu] | str. 366
Art. 15zw. [Finansowanie świadczenia postojowego i kosztów jego obsługi] | str. 368
Art. 15zx. [Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego] | str. 369
Art. 15zzb. [Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług] | str. 372
Art. 15zzc. [Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych] | str. 389
Art. 15zzd. [Pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy| str. 395
Art. 15zzda. [Pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego] | str. 411
Art. 15zze. [Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego] | str. 415
Art. 15zze1. [Dodatkowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych] | str. 427
Art. 15zzo. [Przedłużenie okresów pobierania stypendiów sportowych] | str. 429
Art. 15zzq. [Przedłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca] | str. 436
Art. 15zzra. [Termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości] | str. 443
Art. 15zzz1. [Tymczasowe przeniesienie pracownika samorządowego do wykonywania innej pracy] | str. 449
Art. 15zzzzm. [Wliczanie okresu zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy do okresu, za który przysługuje dotacja] | str. 454
Art. 15zzzzzo. [Zmniejszanie zatrudnienia i wprowadzanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej] | str. 458
Art. 15zzzzzp. [Sposób realizacji obowiązku zmniejszenia zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej] | str. 460
Art. 15zzzzzq. [Formy realizacji obowiązku zmniejszenia zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej] | str. 464
Art. 15zzzzzr. [Osoba przeprowadzająca zmniejszenie zatrudnienia; określenie kryteriów wyboru pracowników obejmowanych procedurą zmniejszenia zatrudnienia; wypowiadanie pracownikom stosunków pracy w ramach realizacji obowiązku zmniejszenia zatrudnienia] | str. 471
Art. 15zzzzzs. [Objęcie pracownika zmniejszeniem zatrudnienia jako podstawa do wypowiedzenia stosunku pracy lub obniżenia wymiaru czasu pracy; termin złożenia pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy lub oświadczenia o wypowiedzeniu zmieniającym] | str. 478
Art. 15zzzzzt. [Odprawa pieniężna] | str. 479
Art. 15zzzzzu. [Wprowadzanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej] | str. 482
Art. 15zzzzzw. [Przedstawienie Prezesowi RM informacji o realizacji obowiązku zmniejszenia zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej] | str. 484
Art. 15zzzzzx. [Przedstawienie Prezesowi RM informacji o wprowadzeniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej] | str. 485
Rozdział 4. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 486
Art. 31a. [Zapewnienie środków w planie finansowym FGŚP na wypłatę świadczeń w celu ochrony miejsc pracy] | str. 486
Art. 31b. [Pożyczka na rzecz FGŚP ze środków Funduszu Pracy] | str. 491
Art. 31k. [Przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do służby] | str. 493
Art. 31m. [Przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich| str. 497
Art. 31m1. [Przedłużenie ważności dokumentów potwierdzających posiadanie określonych umiejętności lub kwalifikacji wymaganych przepisami bhp] | str. 500
Art. 31zo. [Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 49 ubezpieczonych, duchownych oraz spółdzielni socjalnych] | str. 506
Art. 31zp. [Wniosek o zwolnienie z opłacania składek] | str. 522
Art. 31zq. [Obowiązek składania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za marzec, kwiecień i maj 2020 r.; dokonanie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek] | str. 529
Art. 31zr. [Ewidencjonowanie składek zwolnionych z obowiązku ich opłacenia jako składki wpłacone] | str. 535
Art. 31zs. [Traktowanie składek zwolnionych z obowiązku ich opłacenia jako składki opłacone] | str. 538
Art. 31zt. [Obsługa przez ZUS zwolnienia z obowiązku opłacania składek] | str. 540
Art. 31zx. [Traktowanie przychodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek] | str. 542
Art. 31zy. [Delegacja ustawowa – określanie innych okresów zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek] | str. 543
Art. 31zy3. [Zasiłek przysługujący rolnikom i domownikom objętym obowiązkową kwarantanną, nadzorowi epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku z COVID-19] | str. 544
Art. 31zy4. [Udostępnianie przez ZUS informacji o stanie konta ubezpieczonego w 2020 r.] | str. 550
Art. 31zy5. [Samodzielne pobieranie dokumentów z systemu teleinformatycznego ZUS] | str. 553
Art. 31zy6. [Roszczenia stron umów o świadczenie usług rehabilitacyjnych oraz osób niemogących skorzystać z usług podmiotów prowadzących działalność leczniczą ze względu na przeciwdziałanie COVID-19 – stosowanie przepisu o niemożliwości świadczenia, za którą nie odpowiada żadna strona] | str. 556
Art. 31zy7. [Zachowanie terminu na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego] | str. 563
Art. 31zy8. [Zachowanie terminu na powiadomienie organu rentowego o osiąganiu przychodu przez osobę pobierającą świadczenie przedemerytalne] | str. 565
Art. 31zy9. [Termin przysługiwania prawa do świadczenia lub wypłaty świadczenia w przypadku złożenia do ZUS wniosku o przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub podjęcie wypłaty emerytury, renty lub innego świadczenia o charakterze długoterminowym] | str. 566
Art. 31zy10. [Odstąpienie przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę] | str. 568
Art. 31zz. [Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników] | str. 573

Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (wyciąg) | str. 577

Art. 17. [Przepis zmieniający ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych] | str. 578
Art. 22. [Przepis zmieniający ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych] | str. 599
Art. 25. [Przepis zmieniający ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa] | str. 604
Art. 85. [Odwoływanie członków Rady Dialogu Społecznego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii] | str. 605

Ustawa z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (wyciąg) | str. 607

Art. 13. [Przepis zmieniający ustawę o dniach wolnych od pracy] | str. 607
Art. 59. [Przepis zmieniający ustawę o Służbie Ochrony Państwa] | str. 608
Art. 95. [Zawieszenie przepisów o pierwszej ocenie i ocenie okresowej w służbie cywilnej; przedłużenie umów o pracę osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej] | str. 613
Art. 109. [Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla funkcjonariuszy] | str. 616

Ustawa z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (wyciąg) | str. 619

Art. 10. [Przepis zmieniający ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych] | str. 620
Art. 48. [Odwołanie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej] | str. 625
Art. 52. [Zwiększenie wolnej od potrąceń kwoty wynagrodzenia za pracę] | str. 627
Art. 53. [Zasady waloryzacji emerytur w czerwcu 2020 r.] | str. 636
Art. 56. [Ustalanie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury pomostowej lub emerytury górniczej w związku z okresami niewykonywania pracy z powodu COVID-19] | str. 637
Art. 57. [Status prawny dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w zakresie wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy] | str. 643
Art. 58. [Podpis zaufany oraz podpis osobisty w zakresie wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy] | str. 647

Ustawa z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (wyciąg) | str. 651

Art. 70. [Przepis zmieniający ustawę o pracowniczych planach kapitałowych] | str. 652

Ustawa z 19.06.2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 | str. 657

Art. 1. [Przedmiot regulacji; cel dodatku solidarnościowego] | str. 657
Art. 2. [Zakres podmiotowy regulacji] | str. 665
Art. 3. [Warunki uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego] | str. 667
Art. 4. [Wysokość dodatku solidarnościowego i okres, za jaki przysługuje; dodatek solidarnościowy a stypendium lub zasiłek dla bezrobotnych] | str. 675
Art. 5. [Wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego] | str. 679
Art. 6. [Terminy wypłaty dodatku solidarnościowego] | str. 680
Art. 7. [Informowanie o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego; decyzja odmowna; odwołanie do sądu] | str. 681
Art. 8. [Ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego] | str. 685
Art. 9. [Finansowanie dodatku solidarnościowego i kosztów obsługi jego wypłaty] | str. 687
Art. 10. [Przetwarzanie przez ZUS danych osobowych w związku z ustalaniem prawa do dodatku solidarnościowego oraz jego wypłatą] | str. 688
Art. 11. [Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych] | str. 688
Art. 12. [Uzupełniające stosowanie innych ustaw; nienależnie pobrany dodatek solidarnościowy] | str. 688
Art. 13. [Traktowanie dodatku solidarnościowego jako dochodu] | str. 690
Art. 14. [Przepis zmieniający ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych] | str. 691
Art. 15. [Przepis zmieniający ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy] | str. 691
Art. 16. [Zasiłki, stypendia i dodatki aktywizacyjne] | str. 693
Art. 17. [Wejście w życie] | str. 694

Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.06.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (wyciąg) | str. 695

Rozdział 2. Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2 | str. 697
§ 3. [Wyjątki od obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej; skrócenie lub zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny] | str. 697
§ 4. [Obowiązek poinformowania pracodawcy o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej; oświadczenie osoby odbywającej obowiązkową kwarantannę składane w celu wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby] | str. 706
Rozdział 3. Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych | str. 712
§ 8. [Obowiązek stosowania rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk; obowiązek zapewnienia klientom rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk; obowiązki zakładów pracy] | str. 712
Rozdział 6. Nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych | str. 720
§ 19. [Obowiązek zakrywania ust i nosa] | str. 720

Bibliografia | str. 725
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

-27%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Rynek nieruchomości 2019 – analiza
● Grunt na własność – postulaty zmian
● Komu służy „biała lista”? Podatnikom czy organom?

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.