Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

ebook

- 14%

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Magdalena Szczepańska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 94.00 zł 81.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 81.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-0989-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Prezentowana monografia zawiera wszechstronną analizę konstrukcji prawnej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na gruncie prawa polskiego. W opracowaniu omówiono w szczególności treść stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem takich elementów jak: konstrukcja ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, podmioty stosunku, świadczenia stron oraz ich prawa i obowiązki. Praca przedstawia aktualny stan prawny w zakresie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz funkcjonujące na rynku rozwiązania, które nie mają odzwierciedlenia w przepisach prawa.


"Książka prezentuje wysoki poziom naukowy. Jest to bardzo wartościowe opracowanie monografi czne zarówno z dogmatycznego, jak i prawnego punktu widzenia. Niezależnie od wkładu w rozwój polskiego prawa cywilnego może stanowić cenne źródło analityczne w zakresie poruszanej problematyki dla prac Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Cywilnego opracowującej projekt nowego kodeksu cywilnego".

dr hab. Michał Romanowski, prof. UW

Tytuł
Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Autor
Magdalena Szczepańska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-0989-9
Rok wydania
2011
Liczba stron
416
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 13

Rozdział I
Ogólna konstrukcja prawna umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 19

1. Rozwój ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 19

2. Regulacja prawna umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 24

3. Definicja i charakterystyka ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 33

4. Prawna klasyfikacja umów
str. 45

5. Relacja pomiędzy typową umową ubezpieczenia a umową ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 57

6. Konstrukcje umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 67

7. Pozostałe cechy umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 77

8. Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 90

8.1. Ofertowy tryb zawarcia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 91

8.2. Zawarcie umowy ubezpieczenia przez internet
str. 92

8.3. Zawarcie umowy ubezpieczenia w drodze negocjacji
str. 94

8.4. Zawarcie umowy ubezpieczenia w drodze przetargu i aukcji
str. 95

Rozdział II
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
str. 97

1. Charakterystyka ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
str. 97

2. Rodzaje ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
str. 116

3. Beneficjent ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
str. 136

4. Jednostka ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
str. 141

5. Działalność lokacyjna ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
str. 147

6. Odpowiedzialność ubezpieczyciela za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia w postaci lokowania aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
str. 153

7. Podmioty współpracujące z ubezpieczycielem w zakresie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 159

7.1. Podmiot prowadzący w ramach działalności maklerskiej usługi polegające na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie
str. 159

7.2. Depozytariusz
str. 164

7.3. Agent transferowy
str. 167

Rozdział III
Przedmiot ubezpieczenia
str. 169

1. Pojęcie zdarzenia losowego
str. 169

2. Pojęcie wypadku ubezpieczeniowego
str. 178

3. Wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 187

Rozdział IV
Podmioty ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 193

1. Ubezpieczyciel/zakład ubezpieczeń
str. 195

1.1. Formy zakładów ubezpieczeń
str. 209

1.1.1. Zakład ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej
str. 209

1.1.2. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
str. 212

1.2. Zagraniczne zakłady ubezpieczeń
str. 216

1.3. Swoboda świadczenia usług ubezpieczeniowych
str. 217

2. Ubezpieczający
str. 220

3. Ubezpieczony
str. 230

4. Osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia uposażony
str. 235

Rozdział V
Świadczenia stron umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 248

1. Świadczenie ubezpieczyciela
str. 249

1.1. Świadczenie ubezpieczyciela z ubezpieczenia osobowego
str. 262

1.2. Świadczenia ubezpieczyciela w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 271

1.2.1. Świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego
str. 272

1.2.2. Prawo do wykupu
str. 273

1.2.3. Świadczenie w przypadku odstąpienia
str. 276

1.2.4. Lokowanie środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
str. 277

1.3. Kulancja
str. 282

1.4. Waloryzacja świadczeń zakładu ubezpieczeń
str. 284

1.4.1. Waloryzacja sądowa świadczenia zakładu ubezpieczeń
str. 284

1.4.2. Waloryzacja umowna świadczenia zakładu ubezpieczeń
str. 286

2. Świadczenie ubezpieczającego
str. 287

2.1. Waloryzacja składki ubezpieczeniowej
str. 302

Rozdział VI
Prawa i obowiązki stron w ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 303

1. Prawa ubezpieczającego
str. 306

1.1. Prawo do określenia alokacji
str. 307

1.2. Prawo do konwersji/transferu
str. 308

1.3. Prawo do ustanawiania i odwoływania pełnomocnictwa
str. 309

1.4. Prawo do dokonania przelewu wierzytelności praw z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 311

1.5. Prawo do wskazania osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej
str. 316

1.6. Prawo do ustanowienia zastawu na wierzytelności z umowy ubezpieczenia
str. 319

1.7. Uprawnienia dotyczące składek ubezpieczeniowych
str. 320

1.7.1. Prawo do zmiany wysokości składki regularnej
str. 321

1.7.2. Zmiana częstotliwości opłacania składki
str. 324

1.7.3. Zawieszenie opłacania składek
str. 324

1.8. Prawo do odstąpienia i wypowiedzenia
str. 325

1.9. Prawo do wznowienia umowy ubezpieczenia
str. 328

1.10. Uprawnienia o charakterze informacyjnym
str. 329

1.10.1. Prawo do otrzymania dokumentu ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia
str. 329

1.10.2. Prawo do otrzymania okresowych informacji o wartości świadczeń
str. 331

2. Obowiązki (powinności) ubezpieczającego
str. 332

2.1. Obowiązek deklarowania okoliczności niebezpieczeństwa
str. 335

2.2. Obowiązki prewencyjne
str. 340

2.3. Obowiązki powstające po zajściu wypadku ubezpieczeniowego
str. 342

3. Prawa ubezpieczyciela
str. 345

3.1. Prawo do tworzenia i likwidacji funduszu
str. 345

3.2. Prawo do czasowego zamknięcia funduszu wprowadzenia ograniczeń w dokonywaniu transferów do funduszu
str. 350

3.3. Prawo do zmiany polityki inwestycyjnej funduszu
str. 351

3.4. Prawo do dokonania podziału i łączenia jednostek
str. 352

3.5. Prawo do wynagrodzenia i pobierania innych opłat
str. 352

3.5.1. Wynagrodzenie za zarządzanie funduszem
str. 353

3.5.2. Inne opłaty
str. 354

3.5.3. Prawo do indeksacji opłat
str. 359

3.5.4. Prawo do zmiany opłat
str. 360

4. Obowiązki ubezpieczyciela
str. 361

4.1. Obowiązek terminowej wypłaty świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia zarówno w związku z wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego, jak i na wniosek uprawnionego
str. 362

4.2. Obowiązek dokonywania wyceny wartości aktywów funduszu, ustalania wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę funduszu z częstotliwością określoną w regulaminie
str. 366

4.3. Obowiązek prowadzenia rejestru ubezpieczonych oraz ich ewidencji
str. 367

4.4. Obowiązek terminowego wykonywania konwersji i alokacji
str. 368

4.5. Obowiązek stałego zatrudniania doradcy inwestycyjnego lub zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym, na podstawie odrębnych przepisów, do zarządzania aktywami na zlecenie
str. 370

4.6. Obowiązki informacyjne
str. 370

4.7. Obowiązek zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej
str. 378

Rozdział VII
Wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 380

1. Spełnienie świadczenia
str. 381

1.1. Spełnienie świadczenia przez zakład ubezpieczeń w drodze ugody
str. 382

1.2. Świadczenie w miejsce wykonania
str. 383

2. Potrącenie
str. 384

3. Odnowienie
str. 386

4. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
str. 387

5. Ziszczenie się warunku rozwiązującego lub nadejścia terminu końcowego zastrzeżonego w treści czynności prawnej (upływ terminu świadczenia ochrony ubezpieczeniowej)
str. 389

6. Zwolnienie z długu
str. 391

7. Niemożliwość świadczenia
str. 392

8. Rozwiązanie umowy przez strony
str. 393

8.1. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
str. 393

8.2. Wypowiedzenie umowy
str. 394

9. Rozwiązanie umowy przez sąd
str. 396

10. Sytuacje, w których stosunek ubezpieczenia nie wygasa
str. 397

Podsumowanie
str. 399

Bibliografia
str. 403
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
Administrator 4/2016

-26%

Administrator 4/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.


W numerze m.in.:

Co trzeba wiedzieć o remontach?,
Reprezentacje procesowe wspólnot
mieszkaniowych,
Opłaty w spółdzielniach
mieszkaniowych,
Przegląd wodomierzy”.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.