Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Umowa o dożywocie w prawie polskim

ebook

- 13%

Umowa o dożywocie w prawie polskim

Zbigniew Woźniak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-753-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Opracowanie obejmuje wszystkie aspekty instytucji umowy o dożywocie - od jej powstania poprzez treść i wykonywanie, aż do chwili ustania. Ponadto, w publikacji poruszono kwestię ochrony osób trzecich w przypadku zawarcia tej umowy tj. ochronę wierzycieli dożywotnika, jego spadkobierców oraz losu prawa dożywocia w postępowaniu egzekucyjnym.


W monografii omówiono także:

porównanie umowy o dożywocie z innymi umowami o charakterze alimentacyjnym, w szczególności z umową o dożywotnią rentę w zamian za przeniesienie własności nieruchomości w kontekście dopuszczalności ich zawarcia oraz skutków;
kolizję między przysługującymi dożywotnikowi roszczeniami alimentacyjnymi i roszczeniami ze stosunku dożywocia;
zmianę treści prawa dożywocia na dożywotnią rentę oraz zmianę treści uprawnień dożywotnika;
rozwiązanie umowy o dożywocie we wszystkich konfiguracjach podmiotowych;
przedterminowe ustanie stosunku dożywocia na skutek śmierci dożywotnika przed rozpoczęciem wykonywania umowy;
rozważania dotyczące wzajemnych roszczeń dożywotnika i nabywcy w przypadku ustania stosunku dożywocia z uwzględnieniem przepisów ograniczających nabywanie nieruchomości rolnych.Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla prawników praktyków: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, a także komorników z uwagi na omówienie realizacji dożywocia w postępowaniu egzekucyjnym. Adresatem opracowania są również strony umowy dożywocia.

Tytuł
Umowa o dożywocie w prawie polskim
Autor
Zbigniew Woźniak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-753-7
Seria
Biblioteka Notariusza
Rok wydania
2019
Liczba stron
548
Format
pdf
Spis treści
Spis treści


I. Wstęp.
II. Umowa o dożywocie – rys historyczny.

Rozdział I Umowy o charakterze losowym – uwagi ogólne

I. Wprowadzenie
I. Umowy
II. Czynności prawne konsensualne i realne
III. Czynności prawne zobowiązujące, rozporządzające i przysparzające
1. Czynności zobowiązujące i rozporządzające
2. Skutek rozporządzający czynności zobowiązującej
3. Czynności wyłącznie rozporządzające
4. Czynności wyłącznie zobowiązujące
5. Przedmiot czynności rozporządzającej
6. Czynności przysparzające
IV. Czynności prawne kauzalne i abstrakcyjne
1. Czynności kauzalne
1.1. Kauza przysporzenia
1.2. Subiektywna koncepcja kauzy
1.3. Obiektywna koncepcja kauzy
1.4. Skutki prawne wadliwości kauzy
2. Czynności abstrakcyjne
V. Czynności odpłatne i nieodpłatne
1. Czynności odpłatne
2. Czynności nieodpłatne
VI. Umowy między żyjącymi i na wypadek śmierci
VII. Czynności prawne warunkowe oraz z zastrzeżonym terminem
VIII. Stosunki prawne o charakterze jednorazowym oraz trwałym
IX. Charakter prawny umów losowych.

Rozdział II – umowa o dożywocie.

I. Uwagi ogólne
II. Umowa o dożywocie – charakterystyka ogólna.
III. Cechy stosunku dożywocia
1. Stosunek prawny dwustronnie zobowiązujący
2. Czynność konsensualna
3. Odpłatność dożywocia
4. Losowość umowy o dożywocie
5. Kauzalność dożywocia
6. Dożywocie jako czynność zobowiązująco – rozporządzająca
7. Ciągłość (trwałość) stosunku dożywocia
8. Zbywalność uprawnień objętych prawem dożywocia
IV. Powstanie stosunku dożywocia
1. Umowa
2. Przedwstępna umowa o dożywocie
3. Rozwiązanie przedwstępnej umowy o dożywocie
4. Pozaumowne źródła stosunku dożywocia
V. Forma umowy o dożywocie
VI. Podmioty stosunku dożywocia
1. Dożywotnik
2. Obciążenie nieruchomości kilkoma prawami dożywocia
3. Nabywca nieruchomości.
4. Nabywca nieruchomości rolnych, cudzoziemiec.
VII. Treść stosunku dożywocia
1. Treść stosunku dożywocia z perspektywy praw dożywotnika
2. Stosunek dożywocia obejmujący świadczenia wskazane w przepisie art. 908§2 k.c.
3. Treść stosunku dożywocia obejmująca inne świadczenia – niewymienione w przepisie art. 908§1 i 2 k.c.
4. Dodatkowe postanowienia umowne
4.1. Zastrzeżenie świadczenia na rzecz osoby trzeciej i zwolnienie z długu
4.2. Zadatek
4.3. Umowne prawo odstąpienia i odstępne
5. Wybór prawa właściwego dla stosunku dożywocia
VIII. Charakter prawny prawa dożywocia – geneza regulacji.
IX. Charakter prawny prawa dożywocia.
1. Odpowiednie stosowanie przepisów o ograniczonych prawach rzeczowych
2. Prawo pierwszeństwa.
2.1. Kolizja praw ciążących na rzecz
2.2. Pierwszeństwo dożywocia
2.3. Zmiana pierwszeństwa
3. Pozostałe przepisy ogólne o ograniczonych prawach rzeczowych
4. Odpowiednie zastosowanie przepisów odnoszących się do poszczególnych ograniczonych praw rzeczowych.
X. Przedmiot dożywocia (przedmiot świadczenia dożywotnika).
1. Nieruchomość
2. Udział we współwłasności nieruchomości
2.1. Los dożywocia ustanowionego na udziale w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości
3. Użytkowanie wieczyste
3.1. Los dożywocia ustanowionego na użytkowaniu wieczystym w przypadku wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego.
4. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
XI. Ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika powstałą na skutek zawarcia umowy o dożywocie
1. Ochrona wierzyciela alimentacyjnego
2. Ochrona innych wierzycieli
2.1. Pokrzywdzenie wierzyciela
2.2. Świadomość pokrzywdzenia
XII. Dożywocie na tle innych stosunków prawnych
1. Dożywocie – darowizna
2. Dożywocie – renta
3. Dożywocie - odwrócony kredyt hipoteczny
4. Dożywocie – umowa z następcą

Rozdział III – wykonywanie dożywocia.

I. Uwagi ogólne
II. Wykonywanie zobowiązań wynikających ze stosunku dożywocia
1. Wykonywanie zobowiązań przedmiotowo istotnych – dożywotnie utrzymania zbywcy
1.1. Wykonanie zobowiązania do dożywotniego utrzymania w przypadku nieoznaczenia w umowie zakresu świadczeń.
1.2. Zakres świadczeń spełnianych w ramach określonego zbioru zobowiązań
1.3. Przyjęcie dożywotnika jako domownika, zapewnienie dożywotnikowi mieszkania
1.4. Dostarczenie dożywotnikowi wyżywienia, ubrania, światła oraz opału
1.5. Zapewnienie pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz sprawienia pogrzebu
2. Osobiste wykonanie świadczeń objętych treścią dożywocia
3. Samodzielne zaspokajania potrzeb przez dożywotnika
4. Kolizja roszczeń o dożywotnie utrzymanie z roszczeniami alimentacyjnymi wobec dożywotnika
5. Wykonywanie zobowiązań podmiotowo istotnych
5.1. Obciążenie nieruchomości użytkowaniem, służebnością mieszkania lub inna służebnością osobistą – uwagi ogólne
5.2. Wykonanie zobowiązania do obciążenia nieruchomości użytkowaniem, służebnością mieszkania lub inną służebnością oraz wykonanie tych praw
5.3. Wykonanie zobowiązania do spełnienia powtarzających się świadczeń w pieniądzach lub rzeczach oznaczonych co do gatunku
5.4. Wykonanie zobowiązań innych niż wymienione w przepisie art. 908§2 k.c.
III. Wykonywanie dożywocia przy wielości nabywców lub dożywotników
1. Wykonywanie dożywocia przy wielopodmiotowość po stronie nabywców.
2. Wykonywanie dożywocia przy wielości dożywotników lub wielości praw dożywocia.
IV. Kolejność zarachowywania poszczególnych świadczeń, miejsce i termin spełnienia świadczenia
V. Wykonanie zastępcze
VI. Odpowiedzialność zbywcy nieruchomości (dożywotnika) za wady nieruchomości
1. Odpowiedzialność za wady fizyczne
2. Odpowiedzialność za wady prawne
VII. Odpowiedzialność nabywcy nieruchomości za świadczenia ze stosunku dożywocia
1. Zbycie nieruchomości
2. Odpowiedzialność doczasowego nabywcy nieruchomości.
3. Odpowiedzialność kolejnego nabywcy.
VIII. Zmiana treści dożywocia
1. Zmiana treści dożywocia na skutek braku możliwości osobistej styczności
1.1. Podstawy zmiany.
1.2. Sposób zmiany.
2. Zmiana treści dożywocia w przypadku zbycia nieruchomości przez nabywcę
3. Charakter żądania i rozstrzygnięcia w przedmiocie zmiany treści dożywocia na dożywotnią rentę.
IX. Przedawnienie roszczeń objętych treścią stosunku dożywocia.
X. Ochrona uprawnień dożywotnika w postępowaniu cywilnym.
1. Dochodzenie uprawnień dożywotnika w procesie.
2. Wykonywanie dożywocia w egzekucji świadczeń pieniężnych z obciążonej nieruchomości
3. Realizacja uprawnień objętych treścią dożywocia w postępowaniu upadłościowym.
4. Kolizja wykonywania dożywocia z wykonywaniem przez nabywcę zobowiązań, którym przysługuje pierwszeństwo przed świadczeniami objętymi treścią prawa dożywocia.

Rozdział IV – ustanie stosunku dożywocia.

I. Ustanie stosunku dożywocia – uwagi ogólne
II. Rozwiązanie umowy o dożywocie.
III. Rozwiązanie umowy o dożywocie na zgodne oświadczenia obu stron
1. Rozwiązanie umowy o dożywocie na zgodne oświadczenia stron w przypadku ustanowienia dożywocia na rzecz osoby bliskiej zbywcy
2. Rozwiązanie umowy w przypadku wielopodmiotowości stron umowy o dożywocie
2.1. Rozwiązanie dożywocia z dożywotnikiem – zbywcą udziału w nieruchomości
2.2. Rozwiązanie dożywocia z dożywotnikiem – zbywcą nieruchomości objętej współwłasnością łączną
3. Rozwiązanie umowy dożywocia za zgodą stron w przypadku dalszego zbycia nieruchomości
4. Skutki rozwiązania umowy za zgodą stron.
4.1. Powrotne przeniesienie własności, zwolnienie nabywcy z długu obejmującego zobowiązanie do spełniania świadczeń objętych treścią dożywocia
4.2. Rozwiązanie dożywia przy braku po stronie dożywotnika przymiotu uprawniającego do powrotnego przeniesienia własności nieruchomości
4.3. Skutki rozwiązania umowy w zakresie spełnionych świadczeń z treści dożywocia
4.4. Skutki rozwiązania za zgodą stron umowy o dożywocie wobec innych osób niż strony umowy
IV. Ustanie dożywocia na skutek jednostronnego oświadczenia woli strony tego stosunku
1. Ustanie stosunku dożywocia na skutek umownego prawa odstąpienia
2. Ustanie stosunku dożywocia na skutek ustawowego prawa odstąpienia
2.1. Odstąpienie od umowy dożywocia w oparciu o przepisy ogólne
2.2. Odstąpienie od umowy dożywocia na skutek wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi
3. Umowne i ustawowe prawo wypowiedzenia stosunku dożywocia
V. Rozwiązanie stosunku dożywocia przez sąd.
1. Przesłanki rozwiązania stosunku dożywocia
1.1. Osobiste relacje między stronami stosunku dożywocia
1.2. Niewykonanie zobowiązania jako podstawa do rozwiązania dożywocia
1.3. Odpowiedzialność za wystąpienie wypadków wyjątkowych
2. Legitymacja do wystąpienia z powództwem o rozwiązanie stosunku dożywocia
3. Rozwiązanie dożywocia zastrzeżonego na rzecz zbywcy nieruchomości oraz osoby mu bliskiej
4. Wpływ wielopodmiotowości stosunku dożywocia na możliwość jego rozwiązania
4.1. Rozwiązanie stosunku dożywocia w przypadku współwłasności łącznej
4.2. Rozwiązanie stosunku dożywocia w przypadku współwłasności udziałowej
5. Wpływ utraty zdolności prawnej po stronie nabywcy i dożywotnika na możliwość rozwiązania stosunku dożywocia
6. Wpływu dalszego zbycia nieruchomości obciążonej dożywociem na możliwość rozwiązania stosunku dożywocia
7. Charakter prawny orzeczenia rozwiązującego stosunek dożywocia
8. Skutki rozwiązania stosunku dożywocia
8.1. Zobowiązanie do przeniesienia własności
8.2. Rozwiązanie dożywocia przy ograniczeniu nabywania nieruchomości przez dożywotnika
8.3. Zobowiązanie dożywotnika do zwrotu świadczeń uzyskanych w wykonaniu dożywocia
8.4. Wzajemne roszczenia wynikające z rozwiązania stosunku dożywocia
8.5. Los obciążeń ustanowionych na nieruchomości w czasie trwania dożywocia po jego rozwiązaniu
VI. Ustanie dożywocia na skutek śmierci dożywotnika
1. Śmierć dożywotnika wywołana okolicznościami, za które nabywca ponosi odpowiedzialność
2. Zawarcie umowy dożywocia w okolicznościach pozwalających na ustalenie chwili śmierci dożywotnika
3. Ustanie dożywocia przed osiągnieciem poziomu ekwiwalentności świadczeń uzyskanych przez dożywotnika
3.1. Śmierć dożywotnika przed rozpoczęciem spełniania świadczeń przez nabywcę
3.2. Śmierć dożywotnika po rozpoczęciu spełniania świadczeń przez nabywcę
VII. Wpływ utraty bytu prawnego przedmiotu obciążonego dożywociem na stosunek dożywocia.

Rozdział V – zakończenie
Wykaz literatury.
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 6/2017

-29%

Administrator 6/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Echa walnych zgromadzeń,
● Dostęp do informacji publicznej,
● Uchwały we wspólnocie,
● Przegląd głowic
.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.