Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Umowa o dział spadku

ebook

- 14%

Umowa o dział spadku

Jakub Biernat

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 59.00 zł 51.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 51.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-2214-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Stan prawny na 10.11.2007 r.
Dział spadku należy do tych instytucji
z zakresu prawa spadkowego, które odgrywają
szczególnie istotną rolę w praktyce, tak
z perspektywy ochrony interesów spadkobierców,
jak i innych osób. Przez dział spadku
realizują się bowiem podstawowe cele prawa
spadkowego w razie, gdy do dziedziczenia
powołany jest więcej niż jeden podmiot.
Unormowanie umowy o dział spadku w polskim
prawie cywilnym trudno uznać za charakteryzujące
się przejrzystością i precyzją.
Przeciwnie - budzi ono poważne wątpliwości,
również w odniesieniu do kwestii o fundamentalnym
znaczeniu. Niniejsza publikacja
jest pierwszym w literaturze polskiej opracowaniem
monograficznym poświęconym
omówieniu i ocenie regulacji dotyczącej
umowy o dział spadku na gruncie obowiązującego
materialnego prawa cywilnego.Recenzje:

"[... ]Recenzowana praca składa się z wprowadzenia,
w którym Autor przedstawia
swoje podstawowe założenia, ośmiu rozdziałów
oraz zakończenia, pozwalającego
na podsumowanie wyników przeprowadzonych
badań. [...]"

więcej w zakładce Recenzje

Tytuł
Umowa o dział spadku
Autor
Jakub Biernat
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-2214-0
Rok wydania
2007
Liczba stron
260
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 15Rozdział I

Zagadnienia ogólne
str. 19§ 1. Uwagi wstępne
str. 19

1. Charakter prawny współuprawnienia spadkobierców
str. 20

2. Ustanie współuprawnienia spadkobierców
str. 21

3. Pojęcie i natura prawna działu spadku
str. 21

4. Tryby działu spadku
str. 23

5. Znaczenie działu spadku
str. 25

§ 2. Ogólna charakterystyka instytucji działu spadku w prawie polskim
str. 26

1. Źródła prawa
str. 26

2. Charakter prawny wspólności majątku spadkowego
str. 26

3. Sposoby powstania wspólności majątku spadkowego
str. 30

4. Sposoby ustania wspólności majątku spadkowego
str. 34

5. Pojęcie i natura prawna działu spadku
str. 36

6. Tryby działu spadku
str. 38

6.1. Sądowy dział spadku
str. 39

6.2. Umowny dział spadku
str. 43

§ 3. Kolejność zawierania umów o dział spadku po kilku spadkodawcach
str. 45

§ 4. Umowa o dział spadku a umowa o zniesienie współwłasności i umowa o podział majątku wspólnego małżonków
str. 49

1. Zagadnienia ogólne
str. 49

2. Umowa o dział spadku a umowa o zniesienie współwłasności
str. 50

3. Umowa o dział spadku a umowa o podział majątku wspólnego małżonków
str. 51Rozdział II

Ogólna charakterystyka umowy
str. 55§ 1. Kwalifikacja czynności prawnej jako umowy o dział spadku
str. 55

1. Zagadnienia ogólne
str. 55

2. Odgraniczenie umowy o dział spadku od innych czynności prawnych dotyczących majątku spadkowego
str. 56

3. Wartość korzyści uzyskiwanych w wyniku zawarcia umowy a wartość udziału w majątku spadkowym
str. 57

§ 2. Umowa o dział spadku jako czynność rozporządzająca
str. 62

1. Zagadnienia ogólne
str. 62

2. Kwalifikacja umowy o dział spadku jako określonego rodzaju czynności rozporządzającej
str. 64

3. Umowa o dział spadku jako czynność rozporządzająca a zobowiązanie do jej dokonania
str. 73

3.1. Problematyka wymogu istnienia zobowiązania do zawarcia umowy
str. 73

3.2. Problematyka możliwości istnienia zobowiązania do zawarcia umowy
str. 77

§ 3. Problematyka odpłatności (nieodpłatności) umowy
str. 81Rozdział III

Przedmiot umowy
str. 83§ 1. Uwagi wstępne
str. 83

§ 2. Ogólne określenie przedmiotu umowy
str. 84

§ 3. Umowa o "pełny" dział spadku a umowa o częściowy dział spadku
str. 87

§ 4. Przypadki szczególnego określenia przedmiotu umowy
str. 91

1. Wpływ podzielnego charakteru wierzytelności należących do spadku na określenie przedmiotu umowy
str. 91

2. Wpływ surogacji na określenie przedmiotu umowy
str. 94

3. Wpływ rozporządzenia udziałem w prawie majątkowym należącym do majątku spadkowego na określenie przedmiotu umowy
str. 99

4. Wpływ przynoszenia przez rzeczy i prawa należące do spadku pożytków i innych przychodów na określenie przedmiotu umowy
str. 102

5. Wpływ ustanowienia zapisu lub polecenia oraz wpływ ustawowego zapisu naddziałowego na określenie przedmiotu umowy
str. 106Rozdział IV

Strony umowy
str. 109§ 1. Uwagi wstępne
str. 109

§ 2. Podmioty będące stronami umowy
str. 110

1. Spadkobiercy jako strony umowy
str. 110

2. Inne podmioty jako strony umowy
str. 110

2.1. Nabywca udziału w spadku jako strona umowy
str. 111

2.2. Spadkobierca spadkobiercy jako strona umowy
str. 112

2.3. Następca prawny osoby prawnej i jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną jako strona umowy
str. 113

2.4. Małżonek spadkobiercy jako strona umowy
str. 114

2.5. Syndyk i zarządca jako strona umowy
str. 122

§ 3. Krąg podmiotów będących stronami umowy
str. 123

1. Zagadnienia ogólne
str. 123

2. Zagadnienia szczegółowe
str. 128

§ 4. Zdolność do czynności prawnych podmiotów będących stronami umowy
str. 134Rozdział V

Treść umowy
str. 139§ 1. Uwagi wstępne
str. 139

§ 2. Swoboda stron w kształtowaniu treści umowy
str. 139

1. Zagadnienia ogólne
str. 139

2. Wartość korzyści uzyskiwanych w wyniku zawarcia umowy a wartość udziału w majątku spadkowym
str. 140

3. Zaliczanie darowizn na schedę spadkową
str. 141

4. Modyfikacja odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
str. 144

§ 3. Korzyści uzyskiwane w związku z zawarciem umowy
str. 145

1. Sposoby podziału majątku będącego przedmiotem umowy
str. 145

2. Przyznanie poszczególnych praw majątkowych stronom umowy
str. 146

3. Zastrzeżenie spłat lub dopłat
str. 147

3.1. Zagadnienia ogólne
str. 147

3.2. Rozliczenia między stronami umowy w postaci niepieniężnej
str. 148

3.3. Zastrzeżenie spłat lub dopłat jako element treści umowy
str. 149

§ 4. Rozliczenia określone w art. 686 k.p.c.
str. 151

§ 5. Modyfikacja odpowiedzialności za długi spadkowe
str. 153

§ 6. Warunek i termin
str. 154

§ 7. Wpływ spadkodawcy na treść umowy
str. 158Rozdział VI

Forma umowy
str. 160§ 1. Uwagi wstępne
str. 160

§ 2. Ogólna charakterystyka uregulowania formy umowy
str. 161

§ 3. Forma szczególna umowy z uwagi na jej przedmiot
str. 161

1. Umowa o dział spadku, której przedmiotem jest prawo własności nieruchomości
str. 161

2. Umowa o dział spadku, której przedmiotem jest prawo użytkowania wieczystego
str. 167

3. Umowa o dział spadku, której przedmiotem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
str. 169

4. Umowa o dział spadku, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo
str. 171

5. Inne przypadki zastrzeżenia formy szczególnej z uwagi na przedmiot umowy
str. 176

§ 4. Rygor formy szczególnej
str. 178

§ 5. Zakres formy szczególnej
str. 181

1. Zagadnienia ogólne
str. 181

2. Zakres formy szczególnej w odniesieniu do umowy o dział spadku
str. 183Rozdział VII

Wady oświadczenia woli
str. 186§ 1. Uwagi wstępne
str. 186

§ 2. Stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, groźba, pozorność
str. 186

§ 3. Błąd
str. 188

1. Zagadnienia ogólne
str. 188

1.1. Ratio legis szczególnego unormowania błędu
str. 188

1.2. Zakres odmienności wynikających ze szczególnego unormowania błędu
str. 190

2. Przesłanki błędu prawnie doniosłego
str. 197

2.1. Błąd co do stanu faktycznego, który strony uważały za niewątpliwy
str. 197

2.1.1. Stan faktyczny
str. 197

2.1.2. Brak wątpliwości stron umowy
str. 200

2.1.3. Wnioski
str. 204

2.2. Błąd istotny
str. 204

§ 4. Błąd wywołany podstępnie (podstęp)
str. 207

§ 5. Skutki prawne wad oświadczenia woli
str. 209Rozdział VIII

Skutki prawne umowy
str. 211§ 1. Uwagi wstępne
str. 211

§ 2. Utrata przez majątek spadkowy cech majątku odrębnego
str. 212

§ 3. Nabycie przez strony umowy praw majątkowych wchodzących w skład majątku spadkowego oraz powstanie zobowiązania do uiszczenia spłat lub dopłat
str. 213

§ 4. Zmiana charakteru odpowiedzialności za długi spadkowe
str. 220

1. Zmiana charakteru odpowiedzialności za długi spadkowe - zasada
str. 220

2. Zmiana charakteru odpowiedzialności za długi spadkowe - wyjątki
str. 221

3. Umowa o częściowy dział spadku a zmiana charakteru odpowiedzialności za długi spadkowe
str. 223

§ 5. Powstanie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
str. 224

1. Zagadnienia ogólne
str. 224

2. Stosowanie przepisów o rękojmi przy umowie sprzedaży do umowy o dział spadku
str. 225

2.1. Definicja wady fizycznej i prawnej, przesłanki powstania odpowiedzialności, dochodzenie odszkodowania
str. 226

2.2. Uprawnienia z tytułu rękojmi
str. 227

§ 6. Ubezskutecznienie rozporządzenia udziałem w prawie majątkowym należącym do majątku spadkowego
str. 230

§ 7. Możliwość dochodzenia roszczeń określonych w art. 686 k.p.c.
str. 232

§ 8. Możliwość zaliczenia darowizn na schedę spadkową
str. 234Uwagi końcowe
str. 237

Bibliografia
str. 247

Orzecznictwo
str. 259
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 3/2018

-29%

Administrator 3/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Książka obiektu budowlanego narzędziem pomocnym w zarządzaniu budynkiem,
● PIT-8C we wspólnocie
● Co warto wiedzieć o ocieplaniu budynków,
● Nowe Warunki Techniczne cz. II

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.