Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

ebook

- 14%

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Lidia Więcław-Bator, Leopold Kruszka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 153.00 zł 132.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 132.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-357-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji przedstawiono m.in.:

analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifikowania umów, formułowania istotnych postanowień umów o roboty budowlane realizowane w formule "zbuduj" i formule "zaprojektuj i zbuduj", obowiązków i uprawnień stron umowy oraz uczestników procesu budowlanego, waloryzacji wynagrodzenia umownego, zmian umowy, odstąpienia od umowy, unieważnienia umowy, gwarancji zapłaty;
wykaz najczęściej popełnianych błędów (nieprawidłowości i uchybień) w zakresie sporządzania, realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane, usług projektowych i usług nadzoru inwestorskiego;
zalecenia dla zamawiających, których stosowanie może: ograniczyć liczbę pytań wykonawców robót budowlanych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ograniczyć liczbę postępowań odwoławczych i postępowań sądowych, zminimalizować ryzyko korekt finansowych nakładanych na wydatki pokrywane z europejskich funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zminimalizować ryzyko konieczności reorganizacji robót budowlanych i wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych, zminimalizować ryzyko wystąpienia sporów pomiędzy stronami umów;
wzory tabeli elementów scalonych, protokołów odbioru robót budowlanych, protokołów z narad koordynacyjnych, raportów okresowych z realizacji robót budowlanych, obiegowych kart wyrobów."Aktualnie na rynku wydawniczym brak jest porównywalnych pozycji łączących praktyczną analizę kluczowych problemów prawnych, technicznych (projektowanie, realizacja, odbiory robót) i kosztorysowych (ustalanie wynagrodzenia, rozliczenia) w umowach o roboty budowlane realizowanych w systemie zamówień publicznych. (...) W książce zamieszczono liczne praktyczne wskazówki dla zamawiających, wykonawców oraz innych uczestników procesu budowlanego w zakresie przygotowania i kształtowania treści umów o roboty budowlane zawieranych w trybie udzielenia zamówienia publicznego oraz dalszych umów pobocznych z tym związanych".
Dr hab. Przemysław Drapała, prof. ALK"Ta książka jest bardzo udanym ‹‹tłumaczem›› w dialogu dwóch specjalistów - zamówieniowca i budowlańca, wspólnie przygotowujących, w trybie zamówień publicznych, umowę na roboty budowlane. (...) Całość, z licznymi przykładania i wzorami, stanowi udany standard, który jest bardzo dobrym materiałem do tworzenia własnych umów uwzględniających specyficzne okoliczności towarzyszące każdej robocie budowlanej".
Grzegorz Kubski,
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych


Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony
www.umowy-roboty-budowlane.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Tytuł
Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
Autorzy
Lidia Więcław-Bator, Leopold Kruszka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-357-5
Seria
Wzory pism
Rok wydania
2017
Liczba stron
400
Format
pdf
Spis treści
SKRÓTY I OZNACZENIA | str. 9

WPROWADZENIE | str. 13

1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE | str. 17
1.1. Definicja robót budowlanych i obiektu budowlanego | str. 17
1.2. Ogólne zasady | str. 22
1.2.1. Kiedy umowa jest umową o roboty budowlane? | str. 22
1.2.2. Umowy ramowe na roboty budowlane | str. 26
1.2.3. Elementy umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych | str. 26
1.2.4. Termin zawarcia umowy w zamówieniach publicznych | str. 33

2 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (INWESTOR) | str. 35

3 WYKONAWCA I PODWYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH | str. 41
3.1. Wykonawca | str. 41
3.2. Podwykonawcy | str. 44
3.2.1. Udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane | str. 44
3.2.2. Podwykonawca robót budowlanych | str. 46
3.2.3. Podwykonawcy dostaw i usług | str. 49
3.2.4. Solidarna odpowiedzialność | str. 49

4 UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO PEŁNIĄCY SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE | str. 51
4.1. Uczestnicy procesu budowlanego | str. 51
4.2. Projektant | str. 54
4.2.1. Obowiązki i uprawnienia | str. 54
4.2.2. Nieprawidłowości i uchybienia | str. 57
4.2.3. Umowa na usługi projektowe | str. 58
4.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego | str. 60
4.3.1. Obowiązki i uprawnienia | str. 60
4.3.2. Nieprawidłowości i uchybienia | str. 61
4.3.3. Umowa zlecenia sprawowania nadzoru inwestorskiego | str. 62
4.4. Kierownik budowy/robót | str. 64
4.4.1. Obowiązki i uprawnienia | str. 64
4.4.2. Nieprawidłowości i uchybienia | str. 66
4.5. Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego | str. 67

5 OPIS PRZEDMIOTU UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE | str. 69
5.1. Zasady ogólne | str. 69
5.2. Dokumentacja projektowa | str. 72
5.2.1. Projekt budowlany i projekt wykonawczy | str. 72
5.2.2. Przedmiar robót budowlanych | str. 80
5.2.3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | str. 82
5.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych | str. 83
5.4. Program funkcjonalno-użytkowy | str. 86
5.5. Uczciwa konkurencja | str. 88
5.6. Wymagania stawiane robotom budowlanym | str. 95
5.7. Oznakowania | str. 98
5.8. Kody CPV | str. 100
5.9. Klauzule społeczne podmiotowe | str. 101

6 TERMINY UMOWNE | str. 107

7 OCHRONA MIENIA, ZDROWIA I ŻYCIA OSÓB ORAZ ŚRODOWISKA | str. 109

8 WYROBY | str. 113

9 ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH | str. 115
9.1. Rodzaje odbiorów robót | str. 115
9.2. Procedura odbiorowa | str. 116
9.3. Odbiór częściowy robót budowlanych | str. 118
9.4. Odbiór końcowy robót budowlanych | str. 119
9.5. Protokoły odbioru robót budowlanych | str. 120
9.6. Uchylanie się przez inwestora od odbioru wadliwych robót budowlanych | str. 121

10 DOKUMENTOWANIE PROCESU BUDOWLANEGO | str. 125

11 WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE | str. 129
11.1. Składowe ceny oferty i rodzaje wynagrodzenia | str. 129
11.2. Wynagrodzenie kosztorysowe | str. 132
11.3. Wynagrodzenie ryczałtowe | str. 133
11.4. Kosztorysy ofertowe i tabele wartości elementów scalonych w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego | str. 137
11.5. Waloryzacja składników ceny oferty (wynagrodzenia) | str. 138
11.6. Narzucenie wykonawcy cen robót dodatkowych i robót zamiennych w postanowieniach umowy podstawowej | str. 142
11.7. Zaliczki | str. 142
11.8. Rozliczenie robót budowlanych | str. 143
11.9. Bezpodstawne wzbogacenie | str. 144

12 ZABEZPIECZENIE INWESTORA | str. 147
12.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy | str. 147
12.2. Rękojmia za ujawnione wady fizyczne | str. 150
12.3. Gwarancja jakości | str. 151
12.4. Zwolnienie wykonawcy z odpowiedzialności za wadliwe wykonanie robót budowlanych | str. 153

13 GWARANCJA ZAPŁATY | str. 155

14 KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA | str. 159

15 ZMIANY UMOWY | str. 167

16 ODSTĄPIENIE OD UMOWY | str. 173
16.1. Przesłanki odstąpienia od umowy | str. 173
16.2. Termin wygaśnięcia prawa odstąpienia od umowy | str. 176
16.3. Odstąpienie od umowy a kary umowne | str. 176

17 UNIEWAŻNIENIE UMOWY | str. 179

18 WZORY UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI BUDOWLANYCH | str. 181
18.1. Wzory umowy przygotowane i upowszechnione przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych | str. 181
18.2. FIDIC | str. 182
18.3. Wzory umów opracowane przez autorów | str. 183
18.4. Zalecenia | str. 184

WZORY DOKUMENTÓW | str. 185
Wzór 1. Umowa na usługi projektowo-kosztorysowe i sprawowanie wielobranżowego projektowego nadzoru autorskiego na budowie | str. 187
Wzór 2. Umowa na sprawdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w formule "zbuduj" | str. 212
Wzór 3. Umowa na roboty budowlane polegające na budowie budynku w formule "zbuduj" | str. 234
Wzór 4. Umowa na roboty budowlane polegające na budowie budynku w formule "zaprojektuj i zbuduj" | str. 289
Wzór 5. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej | str. 348
Wzór 6. Protokół przekazania terenu budowy | str. 350
Wzór 7. Obiegowa karta wyrobu | str. 352
Wzór 8. Zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych rozliczanych ryczałtowo według tabeli wartości elementów scalonych | str. 356
Wzór 9. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu | str. 359
Wzór 10. Protokół odbioru częściowego/końcowego robót budowlanych | str. 362
Wzór 11. Protokół odbioru usunięcia wad fizycznych ujawnionych w okresie rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości | str. 367
Wzór 12. Protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych | str. 370
Wzór 13. Raport wykonawcy z realizacji robót budowlanych | str. 372
Wzór 14. Raport nadzoru inwestorskiego/autorskiego z realizacji robót budowlanych | str. 374
Wzór 15. Protokół z narady koordynacyjnej | str. 376
Wzór 16. Formularz tabeli wartości elementów scalonych robót budowlanych polegających na budowie budynku | str. 378
Wzór 17. Ubezpieczeniowa/bankowa gwarancja należytego wykonania umowy | str. 382
Wzór 18. Protokół konieczności | str. 385

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW WYKONAWCZYCH DO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | str. 387

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW WYKONAWCZYCH DO PRAWA BUDOWLANEGO | str. 391

O AUTORACH | str. 399
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Akademickie prawo pracy

-14%

Akademickie prawo pracy

Książka w sposób kompleksowy przedstawia obraz zatrudnienia w szkołach wyższych omówiono w niej status zarówno pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych (nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników), jak i doktorantów. Komentarz w swoich założeniach ma służyć jako uniwersalne źródło wiedzy na temat prawnych mechanizmów dotyczących zatrudnienia w szkolnictwie wyższym. Zawiera wykładnię obowiązujących przepisów prawa, a także dorobku judykatury oraz nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:
- nawiązanie stosunku pracy,
- przekształcenie stosunku pracy,
- treść stosunku pracy,
- ustanie stosunku pracy,
- procedura dyscyplinarna,
- status prawny doktorantów.
Publikacja przeznaczona jest dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie pracy, pracowników działów kadr uczelni wyższych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami szkolnictwa wyższego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa pracy zajmujących się problematyką akademickiego prawa pracy.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

-13%

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

Niniejsza publikacja jako pierwsza na rynku wydawniczym stanowi kompleksowe ujęcie procedury zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Książka łączy praktyczne podejście do zagadnienia z analizą teoretyczną. W opracowaniu zawarto studia przypadków i przykłady obrazujące zastosowanie przepisów. Zamieszczono w nim ponadto wzory pism wraz z komentarzem, wykaz orzecznictwa i piśmiennictwa, a także dane statystyczne samorządowych kolegiów odwoławczych.


Adrasaci:

Książka przeznaczona jest dla użytkowników wieczystych, którym ułatwi zrozumienie czynności podejmowanych przez organy właścicielskie w celu zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ukaże możliwości działania na poszczególnych etapach postępowania aktualizacyjnego i wyjaśni jego tok. Dla urzędników zajmujących się gospodarką nieruchomościami, członków samorządowych kolegiów odwoławczych, zarządców nieruchomości, deweloperów i podmiotów dokonujących inwestycji na rynku nieruchomości opracowanie będzie stanowiło kompendium z propozycjami rozwiązań problemów napotykanych przez nich
w praktyce. Adwokatom i radcom prawnym pozwoli zaś w przejrzysty sposób na szybkie zapoznanie się z procedurą zmiany opłaty rocznej i przygotowanie do profesjonalnej obsługi klientów w tych sprawach.

Cena: 68.00 zł 59.00 zł
Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej

-14%

Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej

Książka podejmuje aktualną problematykę dotyczącą sądowej kontroli administracji publicznej. Zawiera opracowania najistotniejszych zagadnień i wyzwań, przed którymi stoi sądownictwo administracyjne. Autorzy poruszają zagadnienia m.in. z zakresu prawa budowlanego, egzekucji administracyjnej, kontroli zarządczej, postępowania administracyjnego oraz procedury sądowoadministracyjnej.


Wszystkie opracowania obok literatury przedmiotu zawierają pogłębioną analizę orzecznictwa sądów administracyjnych, a także łączą rozważania teoretyczne z uwagami praktycznymi, co stanowi kompleksowe omówienie poruszanej problematyki.


Opracowania zaprezentowane w książce są wynikiem współpracy doktorantów i profesorów prawa administracyjnego.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów i radców prawnych zajmujących się problematyką sądowej kontroli administracji publicznej. Będzie także cennym źródłem informacji dla pracowników naukowych i studentów prawa zainteresowanych prawem administracyjnym.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.