Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz

Maciej Dercz, Tomasz Rek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 146.00 zł 126.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 126.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-683-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:

zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zadania i obowiązki podmiotów wykonujących taką działalność;
zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami;
zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych;
relacje podmiotów wykonujących działalność leczniczą z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowym Funduszem Zdrowia.W nowym wydaniu uwzględniono m.in. nowelizacje komentowanej ustawy dotyczące:

wzmocnienia narzędzi nadzoru podmiotu tworzącego nad utworzonym przez ten podmiot samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej;
doprecyzowania przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych;
rezygnacji z obowiązku posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych;
uproszczenia zasad wykonywania działalności leczniczej.Autorzy przedstawili sposoby interpretacji zagadnień i pojęć zawartych w komentowanej ustawie, które budzą najwięcej wątpliwości lub są niejednoznaczne.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla osób zawodowo związanych ze środowiskiem ochrony zdrowia, a także urzędników administracji publicznej oraz prawników. Będzie cennym narzędziem dla wykładowców prowadzących zajęcia z zakresu ochrony zdrowia oraz dla studentów.

Tytuł
Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz
Autorzy
Maciej Dercz, Tomasz Rek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-683-7
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2019
Liczba stron
704
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15

Zagadnienia wstępne | str. 21

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2219) | str. 29

DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 31
Art. 1. [Zakres przedmiotowy] | str. 31
Art. 2. [Słowniczek] | str. 35
Art. 3. [Zakres pojęcia „działalność lecznicza”] | str. 64
Art. 4. [Podmioty lecznicze] | str. 67
Art. 5. [Wykonywanie zawodu lekarza i pielęgniarki w ramach działalności leczniczej] | str. 76
Art. 6. [Tworzenie i prowadzenie podmiotów leczniczych] | str. 83
Art. 7. (uchylony) | str. 90
Art. 8. [Rodzaje działalności leczniczej] | str. 90
Art. 9. [Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitale] | str. 95
Art. 10. [Zakres ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych] | str. 98
Art. 11. [Badania diagnostyczne w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych] | str. 99
Art. 12. [Jednostki udzielające świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne] | str. 100
Art. 13. [Dopuszczalność wykonywania innej działalności niż lecznicza i zakaz reklamy usług pogrzebowych] | str. 104
Art. 14. [Obowiązek informacyjny wykonującego działalność leczniczą] | str. 107
Art. 15. [Obowiązek udzielenia świadczenia zdrowotnego] | str. 116
Art. 15a. [Ochrona prawna przysługująca osobie udzielającej świadczeń zdrowotnych poza zakładem leczniczym] | str. 126
Art. 16. [Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza] | str. 127
Art. 17. [Przedmiotowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej] | str. 129
Art. 18. [Warunki prowadzenia działalności leczniczej przez lekarza] | str. 141
Art. 19. [Warunki prowadzenia działalności leczniczej przez pielęgniarkę] | str. 144
Art. 19a. [Warunki prowadzenia działalności leczniczej przez fizjoterapeutę] | str. 147
Art. 20. [Miejsce wezwania] | str. 150
Art. 21. [Świadczenia zdrowotne w ramach wolontariatu] | str. 152
Art. 22. [Wymagania względem pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą] | str. 153
Art. 23. [Minimalna treść regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą] | str. 158
Art. 24. [Wymagana treść regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą] | str. 160
Art. 24a. [Rachunek za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie] | str. 170
Art. 25. [Umowa ubezpieczenia] | str. 171
Art. 26. [Zasady udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne] | str. 180
Art. 26a. [Podstawa ustalenia wartości zamówienia] | str. 187
Art. 27. [Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych] | str. 189
Art. 27a. [Przekazywanie ministrowi danych o osobach zatrudnionych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą] | str. 193

DZIAŁ II. Zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych | str. 198
ROZDZIAŁ 1. Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne | str. 198
Art. 28. [Obowiązki podmiotu wykonującego działalność leczniczą w razie pogorszenia się stanu zdrowia lub śmierci pacjenta] | str. 198
Art. 28a. [Obowiązek zgłoszenia Policji faktu przyjęcia pacjenta małoletniego albo przyjęcia lub zgonu pacjenta o nieustalonej tożsamości] | str. 208
Art. 29. [Wypisanie ze szpitala] | str. 211
Art. 30. [Zasada ponoszenia kosztów transportu sanitarnego] | str. 217
Art. 31. [Warunki dokonania sekcji zwłok] | str. 224
Art. 32. [Czas dokonania sekcji zwłok] | str. 229
Art. 33. [Solidarna odpowiedzialność za szkodę] | str. 231
Art. 34. [Czasowe zaprzestanie wykonywania działalności leczniczej] | str. 233
Art. 35. [Kara pieniężna za niezachowanie właściwego trybu przy czasowym zaprzestaniu działalności leczniczej] | str. 242
Art. 36. [Identyfikacja osób zatrudnionych w szpitalu] | str. 248
ROZDZIAŁ 2. Podmioty lecznicze o szczególnej regulacji | str. 252
Art. 37. [Szczególne regulacje co do niektórych podmiotów leczniczych] | str. 252
Art. 38. [Szczególne obowiązki niektórych podmiotów leczniczych] | str. 255
Art. 39. (uchylony) | str. 260
Art. 40. [Podmioty lecznicze o szczególnej regulacji – rozwinięcie] | str. 260
Art. 41. [Szczególne regulacje co do spółek leczniczych z udziałem publicznym] | str. 262
ROZDZIAŁ 3. Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami | str. 264
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 264
Art. 42. [Statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą] | str. 264
Art. 43. [Pozbawienie mienia podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą] | str. 269
Art. 44. [Zasady udzielania świadczeń przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami] | str. 270
Art. 45. [Opłaty za świadczenia udzielone przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami] | str. 279
Art. 46. [Kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą] | str. 281
Art. 46a. [Kierownik podmiotu leczniczego w formie jednostki wojskowej] | str. 285
Art. 47. [Zatrudnienie kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą] | str. 286
Art. 48. [Rada społeczna w podmiocie leczniczym] | str. 289
Art. 49. [Postępowanie konkursowe na niektóre stanowiska w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą] | str. 298
Art. 50. [Normy zatrudnienia pielęgniarek w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą] | str. 305
Oddział 2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej | str. 311
Art. 50a. [Utworzenie SPZOZ] | str. 311
Art. 51. [Podstawy prowadzenia gospodarki finansowej] | str. 316
Art. 52. [Zasada samofinansowania] | str. 317
Art. 53. [Plan finansowy] | str. 318
Art. 53a. [Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ] | str. 318
Art. 54. [Zasady gospodarowania mieniem] | str. 323
Art. 55. [Źródła finansowania] | str. 333
Art. 56. [Fundusze SPZOZ-u] | str. 339
Art. 57. [Fundusz zakładu SPZOZ] | str. 343
Art. 58. [Podział zysku] | str. 347
Art. 59. [Pokrywanie strat netto SPZOZ-u] | str. 350
Art. 60. [Likwidacja SPZOZ] | str. 362
Art. 61. [Zasada przejęcia zobowiązań po likwidacji SPZOZ] | str. 367
Art. 62. [Pracownicze nagrody jubileuszowe w SPZOZ] | str. 368
Art. 63. [Odprawy pracownicze w SPZOZ] | str. 374
Art. 64. [Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej i odprawy] | str. 376
Art. 65. [Dodatek za wysługę lat] | str. 377
Art. 66. [Połączenie SPZOZ-ów] | str. 378
Art. 67. [Połączenie SPZOZ-ów – rozwinięcie] | str. 392
Art. 67a. [Porozumienie między podmiotem przekazującym i podmiotem przejmującym] | str. 396
Art. 68. [Zasady odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego] | str. 400
Art. 69. [Przekształcenie SPZOZ] | str. 403
Art. 70. [Wskaźnik zadłużenia SPZOZ] | str. 414
Art. 71. [Zasady obliczania wskaźnika zadłużenia SPZOZ] | str. 417
Art. 72. [Przejęcie zobowiązań przez podmiot tworzący] | str. 418
Art. 73. [Przekształcenie kilku SPZOZ-ów w jedną spółkę] | str. 425
Art. 74. [Porozumienie podmiotów tworzących SPZOZ-y] | str. 428
Art. 75. [Organ dokonujący przekształcenia] | str. 431
Art. 76. [Obowiązki informacyjne kierownika SPZOZ; kwestionariusz] | str. 434
Art. 77. [Akt przekształcenia] | str. 438
Art. 78. [Elementy aktu przekształcenia] | str. 439
Art. 79. [Wpis spółki do rejestrów] | str. 442
Art. 80. [Dzień przekształcenia] | str. 445
Art. 81. [Przekształcenie a sprawy pracownicze] | str. 448
Art. 82. [Wartość nieruchomości podmiotu przekształcanego; bilans zamknięcia] | str. 451
Oddział 3. Podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej oraz jednostki wojskowej | str. 455
Art. 83. [Tworzenie, przekształcenie i likwidacja leczniczych jednostek budżetowych] | str. 455
Art. 84. [Treść aktu o utworzeniu leczniczej jednostki budżetowej] | str. 457
Art. 85. [Przekształcenie leczniczej jednostki budżetowej] | str. 458
Art. 86. [Zasady prowadzenia gospodarki finansowej leczniczej jednostki budżetowej] | str. 458
Art. 87. [Treść aktu o likwidacji lub przekształceniu leczniczej jednostki budżetowej] | str. 459
Art. 88. [Zasady ustalania wynagrodzenia pracowników leczniczych jednostek budżetowych] | str. 460
ROZDZIAŁ 4. Regulacje szczególne dotyczące działalności leczniczej obejmującej realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia | str. 468
Art. 89. [Obowiązek realizacji zadań; umowa o udostępnienie jednostki organizacyjnej uczelniom medycznym] | str. 468
Art. 90. [Obowiązki uczelni względem udostępniającego] | str. 476
Art. 91. [Osoby kierujące i odpowiedzialne w jednostce wykonującej działalność dydaktyczną i badawczą] | str. 477
Art. 92. [Rodzaje kontraktów zawieranych z nauczycielami akademickimi i doktorantami] | str. 480
Art. 92a. [Stosowanie przepisów rozdziału do innych uczelni] | str. 486

DZIAŁ III. Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych | str. 489
Art. 93. [Norma i wymiar czasu pracy w podmiotach leczniczych] | str. 489
Art. 94. [Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy] | str. 502
Art. 95. [Powierzenie wykonywania i zasady wynagradzania dyżuru medycznego] | str. 506
Art. 96. [Przekroczenie maksymalnego tygodniowego czasu pracy] | str. 516
Art. 97. [Okresy odpoczynku] | str. 521
Art. 98. [Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych] | str. 527
Art. 99. [Dodatki za pracę zmianową] | str. 529
Art. 99a. [Wyłączenie stosowania przepisów do pracowników w strefie działań wojennych poza granicami kraju] | str. 531

DZIAŁ IV. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą | str. 533
Art. 100. [Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą] | str. 533
Art. 101. [Wniosek o wpis do rejestru lekarza zamierzającego wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej] | str. 538
Art. 102. [Wniosek o wpis do rejestru pielęgniarki zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej] | str. 540
Art. 102a. [Wniosek o wpis do rejestru fizjoterapeuty zamierzającego wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej] | str. 541
Art. 103. [Obowiązek dokonania wpisu do rejestru] | str. 542
Art. 104. [Termin na przeprowadzenie procesu rejestracyjnego] | str. 544
Art. 105. [Opłaty od wpisu do rejestru] | str. 545
Art. 106. [Organy prowadzące rejestr. Forma rejestru. Dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze] | str. 548
Art. 106a. [Prostowanie z urzędu wpisu do rejestru] | str. 555
Art. 107. [Zmiany danych objętych rejestrem] | str. 555
Art. 108. [Odmowa wpisu do rejestru] | str. 560
Art. 109. [Wykreślenie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego przez organ prowadzący rejestr] | str. 565
Art. 110. [Odpowiednie zastosowanie k.p.a.] | str. 566
Art. 111. [Kontrola przeprowadzana przez organ prowadzący rejestr] | str. 568
Art. 111a. [Kara pieniężna za zbywanie produktów leczniczych wbrew przepisom] | str. 570
Art. 112. [Protokół z przeprowadzanych czynności kontrolnych] | str. 573
Art. 113. [Stosowanie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców w zakresie kontroli] | str. 576

DZIAŁ V. Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą | str. 577
Art. 114. [Środki publiczne przekazywane podmiotom wykonującym działalność leczniczą] | str. 577
Art. 115. [Umowa dotycząca przekazania środków publicznych] | str. 591
Art. 116. [Obligatoryjne postanowienia umowy o przekazanie środków publicznych] | str. 599
Art. 117. [Zasady przekazywania i wykorzystania środków publicznych] | str. 604

DZIAŁ VI. Kontrola i nadzór | str. 606
Art. 118. [Kompetencje ministra w zakresie kontroli podmiotów leczniczych] | str. 606
Art. 119. [Zlecanie przeprowadzenia kontroli] | str. 611
Art. 120. [Informowanie podmiotu tworzącego o wynikach kontroli] | str. 613
Art. 121. [Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą] | str. 614
Art. 122. [Upoważnienie do kontroli; wystąpienie pokontrolne] | str. 619

DZIAŁ VII. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 623
Art. 123–189. (pominięte) | str. 623

DZIAŁ VIII. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe | str. 625
Art. 190. [Umorzenie zobowiązań przejętych od SPZOZ] | str. 625
Art. 191. [Zakres zobowiązań podlegających umorzeniu] | str. 628
Art. 192. [Zakres zobowiązań podlegających umorzeniu – rozwinięcie] | str. 630
Art. 193. [Przychody z tytułu umorzenia zobowiązań] | str. 634
Art. 194. [Zakres zobowiązań podlegających umorzeniu – możliwość rozszerzenia] | str. 634
Art. 195. [Tryb umarzania zobowiązań] | str. 636
Art. 196. [Dotacja celowa; przekazanie środków] | str. 638
Art. 197. [Warunki uzyskania dotacji albo przekazania środków] | str. 640
Art. 198. [Wniosek o udzielenie dotacji albo przekazanie środków] | str. 644
Art. 199. [Wysokość dotacji albo przekazanych środków] | str. 648
Art. 200. [Organ udzielający dotacji; podstawa przekazania dotacji] | str. 649
Art. 201. [Przeznaczenie dotacji albo przekazanych środków] | str. 650
Art. 202. [Zwrot dotacji] | str. 651
Art. 203. [Limit wysokości dotacji oraz przekazanych środków] | str. 651
Art. 204. [Funkcjonowanie SPZOZ-ów – postępowania w toku] | str. 652
Art. 205. [Status niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej] | str. 655
Art. 206. [Obowiązki dostosowawcze podmiotów prowadzących zakłady opieki zdrowotnej] | str. 656
Art. 207. [Obowiązki dostosowawcze podmiotów wykonujących działalność leczniczą] | str. 657
Art. 208. [Dotychczasowe rejestry praktyk lekarzy, pielęgniarek i położnych; obowiązki dostosowawcze osób wykonujących zawód medyczny] | str. 664
Art. 209. [Specjalizacje] | str. 666
Art. 210. [Status pracowników dotychczasowych zakładów opieki zdrowotnej; umowy z ordynatorami; egzamin dla członków rad nadzorczych] | str. 668
Art. 211. [Dotychczasowe umowy o udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne] | str. 674
Art. 212. [Stosowanie przepisów ustawy do trwających umów ubezpieczenia OC oraz z tytułu zdarzeń medycznych] | str. 674
Art. 213. [Zachowanie świadczeń z tytułu wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach] | str. 677
Art. 214. [Skrócona norma czasu pracy] | str. 678
Art. 215. [Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym] | str. 683
Art. 216. [Obowiązek z art. 59 ust. 4 ustawy] | str. 684
Art. 217. [Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą] | str. 685
Art. 218. [Prawa i obowiązki ZOZ-ów; przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego] | str. 687
Art. 219. [Zachowane w mocy akty wykonawcze] | str. 688
Art. 220. [Wskazanie utraty obowiązywania ustaw] | str. 691
Art. 221. [Określenie czasu wejścia w życie ustawy] | str. 692

Literatura | str. 693

Wykaz orzecznictwa | str. 697
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

-33%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
- Rekompensata za ciepło a odpowiedzialność zarządu,
- Liderzy Spółdzielczości Mieszkaniowej 2022,
- Jak oszczędzać energię cieplną?

Cena: 20.80 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.