Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz

Tomasz Nieborak, Andrzej Michór, Patrycja Zawadzka, Rafał Mroczkowski, Piotr Stanisławiszyn, Paweł Petasz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 170.00 zł 147.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 147.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-6774-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz jest najbardziej wyczerpującym opracowaniem na krajowym rynku wydawniczym dotyczącym funduszy inwestycyjnych. Uwzględnione zostały w nim zmiany wprowadzone do ustawy o funduszach inwestycyjnych na mocy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. O zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, które weszły w życie z dniem 1 lutego 2013 r.


Autorami publikacji są wybitni eksperci z zakresu prawa rynku kapitałowego specjalizujący się w problematyce funduszy inwestycyjnych. Jako profesorzy, sędziowie, radcy prawni reprezentują zarówno doktrynę, jak l praktykę. W swoim dorobku posiadają dziesiątki publikacji na temat prawnych i ekonomicznych aspektów działalności funduszy inwestycyjnych, w tym monografie, artykuły, glosy, komentarze l wystąpienia na konferencjach naukowych l branżowych.


Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla prawników specjalizujących się w problematyce rynku kapitałowego, menedżerów, doradców inwestycyjnych l innych pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków depozytariuszy, agentów transferowych oraz dystrybutorów jednostek uczestnictwa, doradców finansowych i pozostałych pracowników firm z sektora pośrednictwa finansowego, a także nabywców tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i inwestorów giełdowych.


"Komentarz przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z istotą i charakterem prawnym funduszu inwestycyjnego, zasadami jego tworzenia l funkcjonowania, celami i zakresem nadzoru komisji nadzoru finansowego. Pozwala to na kompleksowe zdefiniowanie normatywnych cech odróżniających fundusze inwestycyjne od innych podmiotów działających na rynku finansowym, a także pokazanie ich miejsca w systemie instytucji finansowych".


Dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

Tytuł
Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz
Autorzy
Tomasz Nieborak, Andrzej Michór, Patrycja Zawadzka, Rafał Mroczkowski, Piotr Stanisławiszyn, Paweł Petasz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
Lektorzy
Grzegorz Borowski
ISBN
978-83-264-6774-5
Rok wydania
2014
Liczba stron
1104
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 23

Przedmowa | str. 33

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych | str. 37

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE | str. 39

Art. 1. [Zakres regulacji] | str. 39

Art. 2. [Katalog definicji ustawowych] | str. 45

Art. 3. [Definicja funduszu] | str. 87

Art. 4. [Towarzystwo funduszy inwestycyjnych] | str. 97

Art. 5. [Siedziba] | str. 102

Art. 6. [Uczestnicy; tytuły uczestnictwa] | str. 103

Art. 7. [Wpłaty] | str. 106

Art. 8. [Wycena aktywów] | str. 108

Art. 9. [Depozytariusz] | str. 109

Art. 10. [Zakres działalności towarzystwa i depozytariusza] | str. 112

Art. 11. [Papiery emitowane za granicą] | str. 113

Art. 12. [Ustawa o grach hazardowych] | str. 114

Art. 13. [Aktywa w walucie obcej] | str. 115

DZIAŁ II
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | str. 116

Art. 14. [Tworzenie, nazwa i rodzaje funduszy inwestycyjnych] | str. 116

Art. 15. [Tworzenie funduszy inwestycyjnych] | str. 121

Art. 16. [Rejestr funduszy inwestycyjnych] | str. 127

Art. 17. [Wpis i zmiana wpisu w rejestrze funduszy inwestycyjnych] | str. 130

Art. 18. [Forma i treść statutu funduszu inwestycyjnego] | str. 131

Art. 19. [Cele polityki inwestycyjnej] | str. 135

Art. 20. [Zasady polityki inwestycyjnej] | str. 138

Art. 21. [Dochody funduszu inwestycyjnego] | str. 142

Art. 22. [Wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego] | str. 143

Art. 23. [Zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego] | str. 147

Art. 24. [Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego] | str. 154

Art. 25. (uchylony) | str. 161

Art. 26. [Zapisy na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne] | str. 162

Art. 27. [Prowadzenie zapisów] | str. 164

Art. 28. [Wpłaty do funduszu inwestycyjnego] | str. 166

Art. 29. [Przydział jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych] | str. 170

Art. 30. [Cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego] | str. 176

Art. 31. [Konstytutywny charakter wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych] | str. 181

Art. 32. [Dystrybucja jednostek uczestnictwa] | str. 182

Art. 32a. [Wymogi w stosunku do pozostałych dystrybutorów] | str. 192

Art. 33. [Zlecenie czynności dystrybucyjnych] | str. 201

Art. 34. [Rejestr pełnomocnictw] | str. 203

Art. 35. [Forma elektroniczna oświadczeń i dokumentów] | str. 203

Art. 36. [Łączenie i podział jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych] | str. 204

Art. 37. [Rachunkowość i sprawozdawczość funduszy inwestycyjnych] | str. 206

DZIAŁ III
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | str. 210

Art. 38. [Spółka pełniąca funkcję TFI] | str. 210

Art. 39. [Siedziba zarządu TFI i stosowanie przepisów kodeksu spółek handlowych] | str. 214

Art. 40. [Założyciele TFI] | str. 215

Art. 41. [Firma TFI] | str. 216

Art. 42. [Zarząd TFI] | str. 217

Art. 43. [Zmiany w składzie zarządu] | str. 219

Art. 44. [Rada nadzorcza] | str. 220

Art. 45. [Przedmiot działalności TFI, doradcy inwestycyjni] | str. 221

Art. 45a. [Outsourcing czynności TFI] | str. 226

Art. 46. [Outsourcing czynności zarządzania] | str. 234

Art. 47. [Portfel instrumentów finansowych] | str. 240

Art. 48. [Wymogi dotyczące działalności TFI] | str. 243

Art. 48a. [Delegacja ustawowa] | str. 256

Art. 49. [Kapitał początkowy TFI] | str. 257

Art. 50. [Kapitały własne] | str. 260

Art. 50a. [Wymogi w stosunku do TFI, które przekazało zarządzanie funduszem] | str. 265

Art. 51. [Wymogi kapitałowe dla TFI zarządzających portfelami instrumentów finansowych] | str. 267

Art. 52. [Źródła kapitału zakładowego] | str. 268

Art. 53. [Akcje TFI] | str. 270

Art. 54. [Obowiązki informacyjne w związku z zamiarem nabycia lub objęcia akcji TFI] | str. 272

Art. 54a. [Zawiadomienie o zamiarze nabycia lub objęcia akcji TFI] | str. 275

Art. 54b. [Zakres informacji przekazywanych wraz z zawiadomieniem] | str. 277

Art. 54c. [Język zawiadomienia] | str. 279

Art. 54d. [Oświadczenie w miejsce dokumentów] | str. 280

Art. 54e. [Pełnomocnik do doręczeń] | str. 280

Art. 54f. [Wniosek o przekazanie informacji] | str. 281

Art. 54g. [Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia, braki zawiadomienia] | str. 282

Art. 54h. [Sprzeciw KNF] | str. 284

Art. 54i. [Termin doręczenia decyzji o sprzeciwie] | str. 287

Art. 54j. [Termin nabycia lub objęcia akcji TFI] | str. 288

Art. 54k. [Szczególny termin wniesienia sprzeciwu] | str. 288

Art. 54l. [Skutki wadliwego nabycia lub objęcia akcji TFI] | str. 288

Art. 54m. [Uchylenie zakazów z art. 54l] | str. 291

Art. 54n. [Obowiązek informacyjny w stosunku do TFI] | str. 292

Art. 55. (uchylony) | str. 292

Art. 56. [Instrumenty nadzoru nad akcjonariatem TFI] | str. 292

Art. 57. [Zawiadomienie o zamiarze zbycia] | str. 295

Art. 58. [Załączniki do wniosku o zezwolenie na działalność TFI] | str. 296

Art. 59. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 304

Art. 60. [Załączniki do wniosku o zezwolenia na działalność dodatkową TFI] | str. 305

Art. 61. [Zezwolenie na działalność TFI i utworzenie funduszu inwestycyjnego] | str. 306

Art. 61a. [Zezwolenie na działalność TFI, które przekazało zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym] | str. 312

Art. 62. [Zezwolenie na działalność dodatkową] | str. 316

Art. 63. (uchylony) | str. 317

Art. 64. [Odpowiedzialność odszkodowawcza TFI] | str. 317

Art. 65. [Reguły działalności inwestycyjnej TFI] | str. 321

Art. 65a. (uchylony) | str. 326

Art. 66. [Wyłączenie stosowania art. 65 ust. 5 u.f.i.] | str. 326

Art. 67. [Wygaśnięcie zezwolenia na działalność TFI] | str. 326

Art. 68. [Skutki wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na działalność TFI] | str. 328

Art. 69. [Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji] | str. 330

Art. 70. [Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami] | str. 332

DZIAŁ IV
DEPOZYTARIUSZ | str. 334

Art. 71. [Podmioty pełniące funkcję depozytariusza] | str. 334

Art. 72. [Obowiązki depozytariusza] | str. 336

Art. 73. [Zakaz powiązań pomiędzy TFI a depozytariuszem] | str. 343

Art. 74. [Umowa o prowadzenie rejestru aktywów] | str. 344

Art. 75. [Odpowiedzialność odszkodowawcza depozytariusza] | str. 346

Art. 76. [Rozwiązanie umowy o prowadzenie rejestru aktywów] | str. 347

Art. 77. [Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o prowadzenie rejestru aktywów] | str. 348

Art. 78. [Przesłanki obligatoryjnej zmiany depozytariusza] | str. 351

Art. 79. [Procedura zmiany depozytariusza] | str. 351

Art. 80. [Nadzór nad zmianą depozytariusza] | str. 352

Art. 81. [Zakaz egzekucyjny] | str. 354

Art. 81a. [Umowa ze spółką zarządzającą] | str. 355

DZIAŁ V
RODZAJE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | str. 356

Rozdział 1
Fundusze inwestycyjne otwarte | str. 356

Art. 82. [Zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa] | str. 356

Art. 83. [Jednostki uczestnictwa] | str. 358

Art. 84. [Ograniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa] | str. 366

Art. 85. [Częstotliwość wyceny] | str. 367

Art. 86. [Cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa] | str. 368

Art. 87. [Rejestr uczestników funduszu] | str. 369

Art. 87a. [Zgromadzenie uczestników] | str. 371

Art. 87b. [Uprawnieni do uczestnictwa] | str. 375

Art. 87c. [Tryb zawiadamiania o zgromadzeniu] | str. 377

Art. 87d. [Tryb podejmowania uchwał] | str. 378

Art. 87e. [Zaskarżanie uchwał zgromadzenia] | str. 380

Art. 87f. [Skutki prawomocnego wyroku] | str. 382

Art. 88. [Obowiązek zbycia jednostek uczestnictwa] | str. 383

Art. 89. [Obowiązek odkupienia jednostek uczestnictwa] | str. 384

Art. 90. [Terminy zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa] | str. 385

Art. 91. [Potwierdzenie zbycia lub odkupienia] | str. 388

Art. 92. [Minimalna wartość aktywów netto] | str. 390

Art. 93. [Katalog dopuszczalnych lokat] | str. 391

Art. 93a. [Lokaty w instrumenty rynku pieniężnego] | str. 400

Art. 94. [Lokaty w instrumenty pochodne] | str. 402

Art. 94a. [Lokaty w papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym] | str. 405

Art. 95. (uchylony) | str. 407

Art. 96. [Podstawowe zasady dywersyfikacji lokat] | str. 407

Art. 97. [Lokaty w listy zastawne] | str. 409

Art. 98. [Ograniczenia koncentracji lokat] | str. 411

Art. 99. [Limity dywersyfikacji funduszy indeksowych] | str. 413

Art. 100. [Szczególne kategorie emitentów, gwarantów i poręczycieli] | str. 415

Art. 101. [Lokaty w tytuły uczestnictwa] | str. 416

Art. 102. [Pożyczki papierów wartościowych] | str. 419

Art. 103. [Umowy między funduszami inwestycyjnymi] | str. 421

Art. 104. [Ograniczenia w odniesieniu do wielkości emisji] | str. 422

Art. 105. [Ograniczenia w odniesieniu do subemisji inwestycyjnej] | str. 425

Art. 106. [Skutki naruszenia ograniczeń inwestycyjnych] | str. 426

Art. 107. [Zakaz dokonywania określonych czynności] | str. 428

Art. 108. [Ograniczenia w zaciąganiu pożyczek i kredytów] | str. 432

Art. 109. [Wielkość środków na rachunkach bankowych] | str. 432

Art. 110. [Zagraniczne instrumenty finansowe] | str. 433

Art. 111. [Wypłaty w razie śmierci uczestnika] | str. 434

Rozdział 2
Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte | str. 437

Art. 112. [Generalne odesłanie do przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych otwartych] | str. 437

Art. 113. [Szczególne zasady funkcjonowania] | str. 439

Art. 114. [Rada inwestorów] | str. 444

Art. 115. [Członkostwo w radzie inwestorów] | str. 446

Art. 116. [Wnoszenie papierów wartościowych do funduszu] | str. 448

Rozdział 3
Fundusze inwestycyjne zamknięte | str. 449

Art. 117. [Certyfikaty inwestycyjne] | str. 449

Art. 117a. [Przekształcenie w publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty] | str. 461

Art. 117b. [Wniosek o przekształcenie] | str. 462

Art. 118. [Prospekt emisyjny; memorandum informacyjne] | str. 465

Art. 119. [Zatwierdzenie prospektu] | str. 474

Art. 120. [Dopuszczenie certyfikatów do obrotu] | str. 483

Art. 121. [Certyfikaty imienne i na okaziciela; niepodzielność] | str. 486

Art. 122. [Certyfikat inwestycyjny w formie dokumentu] | str. 490

Art. 123. [Dematerializacja] | str. 494

Art. 124-125. (uchylone) | str. 497

Art. 126. [Propozycja nabycia] | str. 497

Art. 127. [Kilka emisji certyfikatów] | str. 498

Art. 128. [Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne] | str. 499

Art. 129. [Kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych] | str. 500

Art. 130. [Wpłaty na certyfikaty kolejnych emisji] | str. 501

Art. 131. [Wycena aktywów funduszu] | str. 503

Art. 132. [Cena emisyjna] | str. 507

Art. 133. [Prawo pierwszeństwa] | str. 507

Art. 134. [Termin zamknięcia emisji] | str. 508

Art. 135. [Przydział certyfikatów inwestycyjnych] | str. 510

Art. 136. [Wydanie przydzielonych certyfikatów inwestycyjnych] | str. 511

Art. 137. [Nieopłacony certyfikat inwestycyjny] | str. 512

Art. 138. [Zakaz nabywania własnych certyfikatów inwestycyjnych] | str. 514

Art. 139. [Wykup certyfikatów inwestycyjnych] | str. 515

Art. 140. [Rada inwestorów] | str. 517

Art. 141. [Członkostwo w radzie inwestorów] | str. 520

Art. 142. [Zgromadzenie inwestorów] | str. 521

Art. 143. [Udział w zgromadzeniu inwestorów] | str. 523

Art. 144. [Uchwały zgromadzenia inwestorów] | str. 525

Art. 145. [Strategia inwestycyjna; przedmiot lokat] | str. 527

Art. 146. [Ograniczenia inwestycyjne] | str. 530

Art. 147. [Przedmiot lokat] | str. 532

Art. 148. [Nabywanie nieruchomości] | str. 533

Art. 149. [Obciążenia na aktywach] | str. 534

Art. 150. [Wycena aktywów funduszu] | str. 534

Art. 151. [Udzielanie pożyczek papierów wartościowych] | str. 535

Art. 151a. [Krótka sprzedaż] | str. 536

Art. 152. [Zaciąganie zobowiązań; emisja obligacji] | str. 538

Art. 153. [Operacje pożyczkowe i gwarancyjne] | str. 538

Art. 154. [Nabywanie instrumentów pochodnych] | str. 539

Art. 155. (uchylony) 542

Art. 156. [Subemisja] | str. 542

Art. 157. [Naruszenie ograniczeń] | str. 543

DZIAŁ VI
SZCZEGÓLNE KONSTRUKCJE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | str. 544

Rozdział 1
Fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa | str. 544

Art. 158. [Fundusze z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa] | str. 544

Rozdział 2
Fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami | str. 546

Art. 159. [Fundusze z wydzielonymi subfunduszami] | str. 546

Art. 160. [Treść statutu i ograniczenia inwestycyjne] | str. 548

Art. 161. [Zobowiązania związane z subfunduszami] | str. 549

Art. 162. [Szczególne zasady funkcjonowania funduszy otwartych] | str. 550

Art. 163. [Szczególne zasady funkcjonowania funduszy zamkniętych] | str. 554

Art. 164. [Tworzenie subfunduszy] | str. 555

Art. 165. [Likwidacja subfunduszy] | str. 556

Art. 166. [Określenie waluty funduszu] | str. 557

Art. 167. [Powierzenie zarządzania subfunduszami] | str. 558

Art. 168. (uchylony) 559

Art. 169. [Sprawozdania finansowe] | str. 559

Rozdział 2a
Fundusze inwestycyjne otwarte podstawowe i powiązane | str. 560

Art. 169a. [Definicja funduszu powiązanego] | str. 560

Art. 169b. [Zezwolenia Komisji] | str. 560

Art. 169c. [Warunki podjęcia działalności jako fundusz powiązany] | str. 563

Art. 169d. [Przekazywanie informacji uczestnikom] | str. 564

Art. 169e. [Umowa pomiędzy depozytariuszami] | str. 566

Art. 169f. [Umowa pomiędzy biegłymi rewidentami] | str. 567

Art. 169g. [Dodatkowe ograniczenia inwestycyjne] | str. 568

Art. 169h. [Dodatkowe ograniczenia] | str. 568

Art. 169i. [Zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek] | str. 569

Art. 169j. [Obowiązek monitorowania działalności] | str. 569

Art. 169k. [Obowiązek przekazania korzyści] | str. 569

Art. 169l. [Obowiązki informacyjne] | str. 569

Art. 169m. [Zakaz pobierania opłat] | str. 570

Art. 169n. [Obowiązek przekazywania informacji] | str. 570

Art. 169o. [Przekazywanie informacji o nieprawidłowościach] | str. 571

Art. 169p. [Zmiana funduszu podstawowego] | str. 571

Art. 169r. [Rozwiązanie funduszu powiązanego] | str. 573

Art. 169s. [Zaprzestanie działalności jako fundusz powiązany] | str. 574

Art. 169t. [Obowiązki funduszu powiązanego] | str. 575

Art. 169u. [Konsekwencje połączenia funduszu podstawowego] | str. 576

Art. 169w. [Zawartość wniosku o wydanie zezwolenia] | str. 577

Art. 169y. [Obowiązki informacyjne] | str. 578

Rozdział 3
Pozostałe fundusze inwestycyjne podstawowe i powiązane | str. 590

Art. 170. [Zasady funkcjonowania funduszy podstawowego i powiązanych] | str. 590

Art. 171. [Dopuszczalne formy organizacyjne] | str. 591

Art. 172. [Oznaczenie] | str. 593

Art. 173. [Utworzenie funduszu podstawowego] | str. 593

Art. 174. (uchylony) | str. 595

Art. 175. [Wyłączenie niektórych obowiązków informacyjnych] | str. 595

Art. 176. [Minimalna wysokość aktywów netto] | str. 596

Art. 177. [Ograniczenia konstrukcji funduszy podstawowych i powiązanych] | str. 597

DZIAŁ VII
SZCZEGÓLNE TYPY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | str. 598

Rozdział 1
Fundusz rynku pieniężnego | str. 598

Art. 178. [Fundusz rynku pieniężnego] | str. 598

Rozdział 2
Fundusz portfelowy | str. 605

Art. 179. [Konstrukcja funduszy portfelowych] | str. 605

Art. 180. [Emisja i wykup certyfikatów inwestycyjnych] | str. 611

Art. 181. [Wykonywanie prawa głosu] | str. 615

Art. 182. [Konstrukcja i skład portfela inwestycyjnego] | str. 621

Rozdział 3
Fundusz sekurytyzacyjny | str. 627

Art. 183. [Formy funduszu sekurytyzacyjnego] | str. 627

Art. 184. [Umowa poręczenia i gwarancji wypłaty] | str. 632

Art. 185. [Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny] | str. 633

Art. 186. [Likwidacja subfunduszu standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego] | str. 635

Art. 187. [Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny] | str. 637

Art. 188. [Katalog dopuszczalnych lokat] | str. 638

Art. 188a. [Nabycie i zbycie rzeczy ruchomych] | str. 640

Art. 189. [Serie certyfikatów inwestycyjnych o różnych uprawnieniach] | str. 641

Art. 190. [Certyfikaty podporządkowane] | str. 643

Art. 191. [Umowy zawierane przez fundusz sekurytyzacyjny] | str. 644

Art. 192. [Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami] | str. 645

Art. 192a. [Zasady prowadzenia działalności przez podmiot zarządzający] | str. 647

Art. 193. [Zakres uprawnienia do przetwarzania danych] | str. 647

Art. 194. [Moc dowodowa ksiąg rachunkowych funduszu] | str. 648

Art. 195. [Przeniesienie zabezpieczeń rzeczowych] | str. 650

Rozdział 4
Fundusz aktywów niepublicznych | str. 651

Art. 196. [Fundusz aktywów niepublicznych] | str. 651

Art. 197. [Wyłączenia stosowania przepisów o funduszach inwestycyjnych zamkniętych] | str. 656

Art. 198. [Wypłacanie przychodów ze zbycia lokat] | str. 658

Art. 199. [Zabezpieczenie interesów wierzycieli i TFI przy wykupie certyfikatów inwestycyjnych] | str. 664

DZIAŁ VIII
ŁĄCZENIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | str. 669

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 669

Art. 200. [Definicje] | str. 669

Art. 201. [Połączenie wewnętrzne] | str. 672

Art. 202. [Połączenie krajowe] | str. 676

Art. 203. [Połączenie transgraniczne] | str. 679

Art. 204. [Połączenie funduszu powiązanego; dokument informacyjny] | str. 684

Art. 205. [Wykreślenie z rejestru funduszy] | str. 686

Art. 206. [Dzień połączenia] | str. 687

Art. 207. [Koszty połączenia; ochrona uczestników] | str. 688

Art. 208. [Odpowiednie stosowanie przepisów do subfunduszy] | str. 688

Rozdział 2
Połączenie wewnętrzne | str. 689

Art. 208a. [Zgoda na połączenie wewnętrzne] | str. 689

Art. 208b. [Ogłoszenie o zamiarze połączenia] | str. 690

Art. 208c. [Przydział jednostek] | str. 691

Art. 208d. [Wpis do rejestru uczestników] | str. 692

Art. 208e. [Dzień wykreślenia] | str. 693

Art. 208f. [Wydanie aktywów depozytariuszowi] | str. 694

Art. 208g. [Dostosowanie stanu aktywów] | str. 695

Art. 208h. [Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego] | str. 695
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.