Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. Tom I

ebook

- 14%

Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. Tom I

Andrzej Kidyba, Aleksander Nowak, Małgorzata Dumkiewicz, Monika Kapijas, Justyna Kmieć, Konrad Młynkiewicz, Czesław Sadkowski, Rafał Wojciechowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 170.00 zł 147.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 147.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-992-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz jest pierwszym kompleksowym opracowaniem ustawy o funduszach inwestycyjnych, które odnosi się bezpośrednio zarówno do przepisów prawa, jak i do praktyki ich stosowania oraz stanowisk organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Ponadto jako jedyny omawia zmiany wprowadzone w związku z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI).


Autorzy poruszają prawne aspekty działania TFI, funduszy, depozytariusza oraz podmiotów wykonujących na ich rzecz czynności określone w przepisach prawa. Wobec rosnącego wpływu zasad funkcjonowania instytucji finansowych na życie codzienne materia publikacji pozwoli na zrozumienie zasad działania rynku kapitałowego, zidentyfikuje zagrożenia związane z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych oraz wyjaśni sposób prawidłowego wykonywania czynności przez podmioty, na które ustawa nakłada określone obowiązki.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla pracowników i klientów instytucji finansowych, prawników stykających się w praktyce zawodowej z przedstawionymi problemami oraz pracowników naukowych i dydaktycznych zajmujących się omawianą tematyką.

Tytuł
Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. Tom I
Autorzy
Andrzej Kidyba, Aleksander Nowak, Małgorzata Dumkiewicz, Monika Kapijas, Justyna Kmieć, Konrad Młynkiewicz, Czesław Sadkowski, Rafał Wojciechowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-992-8
Seria
KOMENTARZE LEX
Rok wydania
2018
Liczba stron
1574
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 19

Wstęp | str. 27

Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi | str. 29

Dział I. Przepisy ogólne | str. 31

Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str. 31
Art. 1a. [Zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi] | str. 37
Art. 2. [Definicje] | str. 67
Art. 3. [Definicja funduszu] | str. 112
Art. 4. [Towarzystwo funduszy inwestycyjnych] | str. 133
Art. 5. [Siedziba i adres funduszu] | str. 143
Art. 6. [Uczestnicy funduszu] | str. 144
Art. 7. [Wpłaty do funduszu] | str. 158
Art. 8. [Wycena aktywów funduszu] | str. 174
Art. 8a. [Alternatywna spółka inwestycyjna (ASI)] | str. 181
Art. 8b. [Zarządzający ASI] | str. 184
Art. 8c. [Inwestor ASI; wkłady do ASI; oznaczenia ASI] | str. 186
Art. 9. [Zadania depozytariusza] | str. 189
Art. 10. [Zakres działalności towarzystwa, depozytariusza i zarządzającego ASI] | str. 209
Art. 11. [Papiery wartościowe emitowane za granicą] | str. 219
Art. 12. [Instrumenty pochodne – wyłączenie stosowania przepisów] | str. 222
Art. 13. [Ustalanie aktywów i zobowiązań funduszu w walucie obcej] | str. 225
Art. 13a. [Odmowa wpisu do rejestru zarządzających EuVECA lub rejestru zarządzających EuSEF] | str. 228

Dział II. Tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych | str. 237

Art. 14. [Tworzenie, nazwa i rodzaje funduszy] | str. 237
Art. 15. [Warunki utworzenia funduszu; nabycie osobowości prawnej] | str. 244
Art. 16. [Rejestr funduszy] | str. 250
Art. 17. [Wpis do rejestru funduszy] | str. 256
Art. 18. [Statut funduszu] | str. 260
Art. 19. [Cele inwestycyjne funduszy] | str. 274
Art. 20. [Zasady polityki inwestycyjnej funduszu] | str. 284
Art. 21. [Dochody funduszu] | str. 298
Art. 22. [Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu] | str. 300
Art. 23. [Wydanie lub odmowa wydania zezwolenia na utworzenie funduszu] | str. 313
Art. 24. [Zmiany statutu funduszu] | str. 321
Art. 25. (uchylony) | str. 334
Art. 26. [Zapisy na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne] | str. 334
Art. 27. [Prowadzenie zapisów] | str. 338
Art. 28. [Wpłaty do funduszu] | str. 344
Art. 29. [Przydział jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych] | str. 349
Art. 30. [Cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na utworzenie fundusz] | str. 354
Art. 31. [Konstytutywny charakter wpisu do rejestru funduszy] | str. 361
Art. 32. [Dystrybucja jednostek uczestnictwa] | str. 363
Art. 32a. [Wymogi w stosunku do pozostałych dystrybutorów] | str. 374
Art. 32b. [Obowiązek udostępnienia listy funduszu inwestycyjnych, z którymi dystrybutor zawarł umowę] | str. 383
Art. 32c. [Rejestr podmiotów niebędących towarzystwami, bankami, firmami inwestycyjnymi] | str. 388
Art. 33. [Zlecenie czynności dystrybucyjnych] | str. 391
Art. 34. [Rejestr pełnomocnictw] | str. 397
Art. 35. [Forma elektroniczna oświadczeń i dokumentów] | str. 399
Art. 36. [Podział i łączenie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych] | str. 401
Art. 36a. [Wycena aktywów funduszu] | str. 406
Art. 37. [Rachunkowość funduszy; sprawozdania finansowe] | str. 417

Dział III. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych | str. 423

Art. 38. [Spółka pełniąca funkcję TFI] | str. 423
Art. 39. [Siedziba zarządu towarzystwa; stosowanie przepisów k.s.h.] | str. 429
Art. 40. [Jednoosobowy założyciel towarzystwa] | str. 431
Art. 41. [Firma towarzystwa] | str. 432
Art. 42. [Zarząd towarzystwa] | str. 433
Art. 43. [Informowanie Komisji o zmianach w składzie osobowym zarządu towarzystwa] | str. 441
Art. 44. [Członkowie rady nadzorczej towarzystwa] | str. 444
Art. 45. [Przedmiot działalności towarzystwa; obowiązek zatrudnienia doradców inwestycyjnych] | str. 446
Art. 45a. [Outsourcing czynności towarzystwa] | str. 463
Art. 46. [Outsourcing czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu] | str. 479
Art. 46a. [Udzielenie, odmowa udzielenia i wygaśnięcie zgody na zawarcie umowy na outsourcing czynności towarzystwa] | str. 488
Art. 46b. [Outsourcing zarządzania ryzykiem funduszu] | str. 499
Art. 46c. [Udzielenie, odmowa udzielenia i wygaśnięcie zgody na zawarcie umowy na outsourcing zarządzania ryzykiem funduszu] | str. 503
Art. 47. [Portfel instrumentów finansowych] | str. 509
Art. 47a. [Polityka wynagrodzeń w towarzystwie] | str. 515
Art. 47b. [Uznanie za klienta profesjonalnego lub detalicznego] | str. 522
Art. 47c. [Wniosek o traktowanie jak klienta profesjonalnego lub detalicznego] | str. 528
Art. 48. [Wymogi dotyczące działalności towarzystwa] | str. 535
Art. 48a. [Delegacja ustawowa – sposób, tryb oraz warunki prowadzenia działalności przez towarzystwa] | str. 569
Art. 48b. [Rozszerzenie działalności towarzystwa] | str. 573
Art. 48c. [Zarządzanie ryzykiem w towarzystwie zarządzającym alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi] | str. 579
Art. 49. [Kapitał początkowy towarzystwa] | str. 582
Art. 50. [Kapitały własne] | str. 591
Art. 50a. [Wymogi w przypadku przekazania zarządzania funduszem spółce zarządzającej] | str. 603
Art. 51. [Wymogi kapitałowe dla towarzystw zarządzających portfelami instrumentów finansowych] | str. 613
Art. 52. [Źródła kapitału zakładowego] | str. 616
Art. 53. [Akcje towarzystwa] | str. 620
Art. 54. [Obowiązki informacyjne w związku z zamiarem nabycia lub objęcia akcji towarzystwa] | str. 624
Art. 54a. [Zawiadomienie o zamiarze nabycia lub objęcia akcji towarzystwa] | str. 643
Art. 54b. [Zakres informacji przekazywanych wraz z zawiadomieniem] | str. 649
Art. 54c. [Język zawiadomienia] | str. 665
Art. 54d. [Oświadczenie w miejsce dokumentów] | str. 674
Art. 54e. [Pełnomocnik do doręczeń] | str. 676
Art. 54f. [Wniosek o przekazanie informacji] | str. 680
Art. 54g. [Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia; braki zawiadomienia] | str. 684
Art. 54h. [Sprzeciw co do nabycia lub objęcia akcji] | str. 691
Art. 54i. [Termin doręczenia decyzji o sprzeciwie] | str. 701
Art. 54j. [Termin nabycia lub objęcia akcji towarzystwa] | str. 704
Art. 54k. [Szczególny termin wniesienia sprzeciwu] | str. 707
Art. 54l. [Skutki wadliwego nabycia lub objęcia akcji towarzystwa] | str. 708
Art. 54m. [Uchylenie zakazów] | str. 727
Art. 54n. [Obowiązek informacyjny w stosunku do towarzystwa] | str. 731
Art. 54o. [Nakaz przekazania płatności dokonywanych przez towarzystwo na poczet zaległej kary pieniężnej] | str. 733
Art. 55. (uchylony) | str. 735
Art. 56. [Instrumenty nadzoru nad akcjonariatem towarzystwa] | str. 735
Art. 57. [Zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji towarzystwa] | str. 743
Art. 58. [Załączniki do wniosku o zezwolenie na działalność towarzystwa] | str. 747
Art. 58a. [Załączniki do wniosku przy jednoczesnym składaniu wniosku o zezwolenie na zarządzanie AFI] | str. 760
Art. 58b. [Dodatkowe informacje i dokumenty w przypadku jednoczesnego wniosku o zezwolenie na działalność towarzystwa lub zarządzanie AFI] | str. 768
Art. 59. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 769
Art. 59a. [Załączniki do wniosku o zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi] | str. 773
Art. 59b. [Obowiązki informacyjne towarzystwa, które zamierza zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA] | str. 776
Art. 60. [Załączniki do wniosku o zezwolenia na działalność dodatkową towarzystwa] | str. 779
Art. 61. [Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo] | str. 783
Art. 61a. [Zezwolenie na działalność towarzystwa, które przekazało zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym] | str. 796
Art. 61b. [Istotna zmiana warunków wykonywania działalności] | str. 810
Art. 62–63. (uchylone) | str. 816
Art. 64. [Odpowiedzialność odszkodowawcza towarzystwa] | str. 816
Art. 65. [Reguły działalności inwestycyjnej towarzystwa] | str. 821
Art. 65a. (uchylony) | str. 831
Art. 66. [Wyłączenie stosowania art. 65 ust. 5 u.f.i.] | str. 831
Art. 67. [Wygaśnięcie zezwolenia na działalność towarzystwa] | str. 832
Art. 68. [Skutki wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na działalność towarzystwa] | str. 838
Art. 69. [Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji] | str. 844
Art. 70. [Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami] | str. 853

Dział IIIa. Alternatywna spółka inwestycyjna i zarządzający ASI | str. 859

Rozdział 1. Wykonywanie działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej i zarządzającego ASI | str. 859
Art. 70a. [Zarządzający ASI; odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 859
Art. 70b. [Polityka inwestycyjna i strategie inwestycyjne ASI] | str. 863
Art. 70c. [Uznanie za AFI powiązany lub podstawowy] | str. 865
Art. 70d. [Zarząd i rada nadzorcza zarządzającego ASI; obowiązek zatrudnienia doradcy inwestycyjnego] | str. 868
Art. 70e. [Przedmiot działalności zarządzającego ASI] | str. 879
Art. 70f. [Wprowadzenie ASI do obrotu] | str. 889
Art. 70g. [Outsourcing czynności zarządzającego ASI] | str. 898
Art. 70h. [Wycena aktywów ASI] | str. 907
Art. 70i. [Odkupienie praw uczestnictwa] | str. 917
Art. 70j. [Polityka wynagrodzeń u zarządzającego ASI] | str. 919
Art. 70k. [Uznanie za klienta profesjonalnego lub detalicznego] | str. 922
Art. 70l. [Zasady prowadzenia działalności przez zarządzającego ASI] | str. 923
Art. 70m. [System kontroli wewnętrznej u zarządzającego ASI] | str. 926
Art. 70n. [Kapitał początkowy zarządzającego ASI] | str. 929
Art. 70o. [Kapitały własne] | str. 933
Art. 70p. [Lokowanie aktywów zarządzającego ASI] | str. 938
Art. 70q. [Pokrycie kapitału zakładowego zarządzającego ASI] | str. 939
Art. 70r. [Zawiadomienie Komisji o zmianach w strukturze akcjonariuszy] | str. 941

Rozdział 2. Zezwolenia | str. 944
Art. 70s. [Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI] | str. 944
Art. 70t. [Wydanie lub odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI] | str. 960
Art. 70u. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 966
Art. 70v. [Istotna zmiana warunków wykonywania działalności] | str. 968
Art. 70w. [Powiadomienie Komisji o zarządzanych ASI] | str. 973
Art. 70x. [Wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI] | str. 977
Art. 70y. [Rozwiązanie ASI] | str. 984
Art. 70z. [Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji] | str. 991
Art. 70za. [Członkostwo w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami] | str. 995

Rozdział 3. Zarejestrowani zarządzający ASI | str. 998
Art. 70zb. [Wpis do rejestru zarządzających ASI] | str. 998
Art. 70zc. [Wniosek o wpis; odmowa wpisu] | str. 1008
Art. 70zd. [Dane wpisywane do rejestru; jawność rejestru] | str. 1026
Art. 70ze. [Monitorowanie i obliczanie wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI] | str. 1031
Art. 70zf. [Wykreślenie z rejestru] | str. 1036
Art. 70zg. [Delegacja ustawowa - sposób prowadzenia rejestru] | str. 1044

Rozdział 4. Zarządzający ASI z państw trzecich | str. 1046
Art. 70zh. [Warunki prowadzenia działalności przez zarządzającego ASI z państwa trzeciego] | str. 1046
Art. 70zi. [Zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI z państwa trzeciego] | str. 1049

Dział IIIb. Przejęcie kontroli nad spółkami nienotowanymi na rynku regulowanym i notowanymi emitentami | str. 1057

Art. 70zj. [Zakres stosowania przepisów; definicje] | str. 1057
Art. 70zk. [Zawiadomienie Komisji o osiągnięciu lub przekroczeniu przez fundusz progu posiadanych głosów w spółce] | str. 1071
Art. 70zl. [Zawiadomienie Komisji o przejęciu przez fundusz kontroli nad spółką nienotowaną na rynku regulowanym] | str. 1074
Art. 70zm. [Obowiązki podmiotów zarządzających funduszem przejmującym kontrolę nad notowanym emitentem] | str. 1079
Art. 70zn. [Obowiązek zapobiegania wyprzedaży aktywów spółki lub emitenta] | str. 1083

Dział IV. Depozytariusz | str. 1096

Rozdział 1. Depozytariusz funduszu inwestycyjnego | str. 1096
Art. 71. [Umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego] | str. 1096
Art. 72. [Obowiązki depozytariusza] | str. 1101
Art. 72a. [Obowiązek wytoczenia powództwa na rzecz uczestników funduszu przeciwko towarzystwu] | str. 1114
Art. 72b. [Aktywa zapisywane na rachunkach papierów wartościowych lub przechowywane przez depozytariusza] | str. 1117
Art. 73. [Zakaz powiązań między towarzystwem i depozytariuszem] | str. 1120
Art. 74. [Treść umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza] | str. 1122
Art. 75. [Odpowiedzialność odszkodowawcza depozytariusza] | str. 1124
Art. 76. [Wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza] | str. 1128
Art. 77. [Wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z krótszym okresem wypowiedzenia] | str. 1129
Art. 78. [Likwidacja lub upadłość depozytariusza] | str. 1130
Art. 79. [Zmiana depozytariusza] | str. 1132
Art. 80. [Zgoda na zmianę depozytariusza] | str. 1134
Art. 81. [Zakaz egzekucyjny] | str. 1137
Art. 81a. [Umowa ze spółką zarządzającą] | str. 1140

Rozdział 2. Depozytariusz alternatywnej spółki inwestycyjnej | str. 1146
Art. 81b. [Strony umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza ASI] | str. 1146
Art. 81c. [Obowiązki depozytariusza ASI] | str. 1148
Art. 81d. [Obowiązek wytoczenia powództwa na rzecz inwestorów detalicznych ASI] | str. 1150
Art. 81e. [Aktywa zapisywane na rachunkach papierów wartościowych lub przechowywane przez depozytariusza ASI] | str. 1151
Art. 81f. [Treść umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza ASI] | str. 1152
Art. 81g. [Odpowiedzialność odszkodowawcza depozytariusza ASI i zarządzającego ASI] | str. 1153
Art. 81h. [Wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza ASI] | str. 1154

Rozdział 3. Powierzenie wykonywania obowiązków depozytariusza | str. 1155
Art. 81i. [Outsourcing czynności depozytariusza] | str. 1155
Art. 81j. [Dalsze przekazanie wykonywania powierzonych outsourcerowi czynności] | str. 1167
Art. 81k. [Odpowiedzialność depozytariusza w przypadku outsourcingu] | str. 1169
Art. 81l. [Uwolnienie się depozytariusza od odpowiedzialności] | str. 1170
Art. 81m. [Odpowiednie stosowanie przepisów w przypadku dalszego przekazania wykonywania powierzonych outsourcerowi czynności] | str. 1176
Art. 81n. [Zakaz egzekucyjny] | str. 1178

Dział V. Rodzaje funduszy inwestycyjnych | str. 1180

Rozdział 1. Fundusze inwestycyjne otwarte | str. 1180
Art. 82. [Zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym] | str. 1180
Art. 83. [Jednostki uczestnictwa] | str. 1195
Art. 83a. [Określenie w statucie funduszu kategorii jednostek uczestnictwa oraz maksymalnego wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem] | str. 1202
Art. 84. [Ograniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa] | str. 1207
Art. 85. [Częstotliwość wyceny] | str. 1212
Art. 86. [Cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa; opłaty manipulacyjne] | str. 1218
Art. 87. [Rejestr uczestników funduszu] | str. 1224
Art. 87a. [Zgromadzenie uczestników] | str. 1230
Art. 87b. [Uprawnieni do uczestnictwa w zgromadzeniu uczestników] | str. 1232
Art. 87c. [Tryb zawiadamiania o zgromadzeniu uczestników] | str. 1235
Art. 87d. [Tryb podejmowania uchwał na zgromadzeniu uczestników] | str. 1237
Art. 87e. [Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia uczestników] | str. 1240
Art. 87f. [Skutki prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia uczestników] | str. 1246
Art. 88. [Obowiązek zbycia jednostek uczestnictwa] | str. 1248
Art. 89. [Obowiązek odkupienia jednostek uczestnictwa] | str. 1253
Art. 90. [Terminy zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa] | str. 1258
Art. 91. [Potwierdzenie zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa] | str. 1262
Art. 92. [Wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego] | str. 1264
Art. 93. [Lokowanie aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego] | str. 1267
Art. 93a. [Lokaty w instrumenty rynku pieniężnego] | str. 1280
Art. 94. [Lokaty w instrumenty pochodne] | str. 1286
Art. 94a. [Lokaty w papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym] | str. 1292
Art. 95. (uchylony) | str. 1296
Art. 96. [Dywersyfikacja lokat] | str. 1296
Art. 97. [Lokaty w listy zastawne] | str. 1298
Art. 98. [Ograniczenia koncentracji lokat] | str. 1302
Art. 99. [Limity dywersyfikacji funduszy indeksowych] | str. 1305
Art. 100. [Szczególne kategorie emitentów, gwarantów i poręczycieli] | str. 1306
Art. 101. [Lokaty w tytuły uczestnictwa] | str. 1309
Art. 102. [Pożyczki papierów wartościowych] | str. 1313
Art. 103. [Umowy między funduszami inwestycyjnymi] | str. 1317
Art. 104. [Ograniczenia w odniesieniu do wielkości emisji] | str. 1317
Art. 105. [Ograniczenia w odniesieniu do subemisji inwestycyjnej] | str. 1320
Art. 106. [Skutki naruszenia ograniczeń inwestycyjnych] | str. 1321
Art. 107. [Zakaz dokonywania określonych czynności] | str. 1327
Art. 108. [Ograniczenia w zaciąganiu pożyczek i kredytów] | str. 1333
Art. 109. [Wielkość środków na rachunkach bankowych] | str. 1334
Art. 110. [Zagraniczne instrumenty finansowe] | str. 1336
Art. 111. [Wypłaty w razie śmierci uczestnika] | str. 1337

Rozdział 2. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte | str. 1340
Art. 112. [Odesłanie do przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych otwartych] | str. 1340
Art. 113. [Szczególne zasady funkcjonowania specjalistycznych funduszy] | str. 1342
Art. 113a. [Zwołanie zgromadzenia uczestników w specjalistycznym funduszu] | str. 1348
Art. 114. [Rada inwestorów] | str. 1354
Art. 115. [Członkostwo w radzie inwestorów] | str. 1360
Art. 116. [Wnoszenie papierów wartościowych do funduszu] | str. 1368
Art. 116a. [Zawieranie umów dotyczących instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym] | str. 1371
Art. 116b. [Nabywanie papierów wartościowych z wbudowanym instrumentem pochodnym] | str. 1375
Art. 116c. [Działalność specjalistycznego funduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego] | str. 1379
Art. 116d. [Delegacja ustawowa] | str. 1381

Rozdział 3. Fundusze inwestycyjne zamknięte | str. 1384
Art. 117. [Certyfikaty inwestycyjne] | str. 1384
Art. 117a. [Przekształcenie w publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty] | str. 1396
Art. 117b. [Wniosek o zezwolenie na przekształcenie] | str. 1399
Art. 118. [Prospekt emisyjny; memorandum informacyjne] | str. 1408
Art. 119. [Zatwierdzenie prospektu emisyjnego; obowiązek emisji certyfikatów inwestycyjnych w drodze oferty publicznej] | str. 1410
Art. 120. [Dopuszczenie certyfikatów do obrotu] | str. 1413
Art. 121. [Certyfikaty imienne i na okaziciela; niepodzielność] | str. 1415
Art. 122. [Certyfikat inwestycyjny w formie dokumentu] | str. 1425
Art. 123. [Dematerializacja certyfikatów] | str. 1429
Art. 124–125. (uchylone) | str. 1440
Art. 126. [Propozycja nabycia certyfikatów] | str. 1440
Art. 127. [Kilka emisji certyfikatów] | str. 1443
Art. 128. [Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne] | str. 1443
Art. 129. [Kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych] | str. 1447
Art. 130. [Wpłaty na certyfikaty kolejnych emisji] | str. 1448
Art. 131. [Wycena aktywów funduszu] | str. 1451
Art. 132. [Cena emisyjna; opłaty manipulacyjne] | str. 1459
Art. 133. [Pierwszeństwo do objęcia nowych certyfikatów inwestycyjnych] | str. 1461
Art. 134. [Termin zamknięcia emisji] | str. 1463
Art. 135. [Przydział certyfikatów inwestycyjnych] | str. 1465
Art. 136. [Wydanie przydzielonych certyfikatów] | str. 1465
Art. 137. [Nieopłacony certyfikat inwestycyjny] | str. 1468
Art. 138. [Zakaz nabywania własnych certyfikatów inwestycyjnych] | str. 1471
Art. 139. [Wykup certyfikatów inwestycyjnych] | str. 1472
Art. 140. [Rada inwestorów] | str. 1476
Art. 141. [Członkostwo w radzie inwestorów] | str. 1488
Art. 142. [Zgromadzenie inwestorów] | str. 1496
Art. 143. [Udział w zgromadzeniu inwestorów] | str. 1505
Art. 144. [Uchwały zgromadzenia inwestorów] | str. 1514
Art. 145. [Strategia inwestycyjna; przedmiot lokat] | str. 1520
Art. 146. [Ograniczenia inwestycyjne] | str. 1529
Art. 147. [Przedmiot lokat] | str. 1533
Art. 148. [Nabywanie nieruchomości] | str. 1536
Art. 149. [Obciążenia na aktywach] | str. 1539
Art. 150. [Wycena aktywów funduszu] | str. 1541
Art. 151. [Udzielanie pożyczek papierów wartościowych] | str. 1546
Art. 151a. [Sprzedaż krótka] | str. 1549
Art. 152. [Zaciąganie zobowiązań; emisja obligacji] | str. 1551
Art. 153. [Operacje pożyczkowe i gwarancyjne] | str. 1555
Art. 154. [Nabywanie instrumentów pochodnych] | str. 1559
Art. 155. (uchylony) | str. 1565
Art. 156. [Subemisja inwestycyjna] | str. 1565
Art. 157. [Naruszenie ograniczeń] | str. 1567

O Autorach | str. 1573
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.