Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Ewa Bończak-Kucharczyk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 229.00 zł 198.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 198.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-974-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu omówiono nie tylko przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i akty wykonawcze do niej, lecz także związane z nimi przepisy wielu innych ustaw. Wnikliwie przeanalizowano obszerne orzecznictwo.


Autorka przedstawia m.in. zagadnienia dotyczące:

obrotu nieruchomościami,
gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości i tworzenia takich zasobów,
użytkowania wieczystego,
wywłaszczania i ograniczania praw do nieruchomości,
wyceny, scalania i podziałów nieruchomości,
opłat adiacenckich,
zarządzania nieruchomościami,
pośrednictwa w obrocie i rzeczoznawstwa majątkowego,
własności lokali.W szóstym wydaniu książki omówiono wszystkie zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami opublikowane do 1.04.2020 r. (także wchodzące w życie później) oraz opublikowane do tego dnia zmiany innych przepisów ważnych dla omawianej problematyki. Wskazano również regulacje wprowadzone ustawą z 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz radykalne zmiany tych norm wprowadzone nowelizacją z 13.06.2019 r., a także zmiany wprowadzone następującymi ustawami:

z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw,
z 23.01.2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, przy czym uwzględniono też zmiany innych przepisów wprowadzone tą ustawą,
z 11.09.2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych.
z 9.08.2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych,
z 19.07.2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw,
z 21.02.2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.W komentarzu przedstawiono również regulacje dotyczące wprowadzenia pakietu dla firm w ramach tarczy antykryzysowej, w tym rozwiązań w zakresie:

przesunięcia terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30.06.2020 r.;
uelastyczniania zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających organom publicznym;
wprowadzenia ułatwień ustawowych w procedurze podejmowania decyzji o odroczeniu płatności lub umorzeniu czynszów najmu i dzierżawy przez okres, w którym z uwagi na epidemię przedsiębiorcy nie mogą wykonywać działalności gospodarczej.Odniesiono się również do problematyki gruntów warszawskich i przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu, zarówno dokonywanych na wniosek, jak i z mocy prawa na podstawie pierwotnych i zmienianych przepisów ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 139).


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla prawników: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, geodetów), a także dla osób, które z innych powodów zajmują się zarządzaniem i gospodarowaniem nieruchomościami lub stykają się z tymi dziedzinami.

Tytuł
Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
Autor
Ewa Bończak-Kucharczyk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-974-3
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2020
Liczba stron
1528
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 15
Słowo wstępne 23
Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 27
Dział I. Przepisy ogólne 29
Art. 1. [Zakres regulacji] 29
Art. 2. [Inne ustawy] 36
Art. 3. [Organ centralny i doradczy] 40
Art. 4. [Słowniczek] 42
Art. 5. [Waloryzacja] 71
Art. 6. [Cele publiczne] 76
Art. 7. [Rzeczoznawcy majątkowi] 125
Art. 8. [Zawiadamianie stron] 128
Art. 9. [Wstrzymanie wykonania decyzji] 131
Art. 9a. [Organ wyższego stopnia] 138
Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego 143
Rozdział 1. Zasady ogólne 143
Art. 10. [Zakres przedmiotowy] 143
Art. 10a. [Polityka gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa] 146
Art. 11. [Reprezentacja] 147
Art. 11a. [Rozszerzenie stosowania] 156
Art. 12. [Zasady prawidłowej gospodarki] 158
Art. 12a. [Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty płatności należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami] 159
Art. 13. [Obrót nieruchomościami] 164
Art. 14. [Umowy ze Skarbem Państwa] 182
Art. 15. [Zamiana] 186
Art. 16. [Zrzeczenie się] 189
Art. 17. [Nabywanie nieruchomości] 194
Art. 18. [Formy używania nieruchomości publicznych] 196
Art. 19. [Szczególne obszary] 197
Rozdział 2. Zasoby nieruchomości 203
Art. 20. [Rodzaje zasobów] 203
Art. 21. [Zasób nieruchomości Skarbu Państwa] 204
Art. 21a. [Wyłączenia z zasobu Skarbu Państwa] 206
Art. 22. [Darowizna na rzecz gminy] 207
Art. 23. [Gospodarowanie nieruchomościami] 210
Art. 23a. [Uzyskiwanie zgody wojewody] 229
Art. 24. [Gminny zasób nieruchomości] 232
Art. 25. [Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości] 235
Art. 25a. [Powiatowy zasób nieruchomości] 242
Art. 25b. [Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości] 243
Art. 25c. [Wojewódzki zasób nieruchomości] 243
Art. 25d. [Gospodarowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości] 244
Art. 26. [Granice nieruchomości] 245
Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste 246
Art. 27. [Forma zbycia nieruchomości] 246
Art. 28. [Tryb przetargowy] 262
Art. 29. [Obowiązkowe postanowienia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste] 264
Art. 30. [Ujawnienie] 268
Art. 31. [Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego] 269
Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczystemu] 271
Art. 33. [Wygaśnięcie użytkowania wieczystego] 279
Art. 34. [Pierwszeństwo w nabyciu] 288
Art. 35. [Wykaz nieruchomości] 299
Art. 36. [Odpowiedzialność za naruszanie art. 34 ust. 1–5 i 7] 304
Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości 307
Art. 37. [Zasada podstawowa i wyjątki] 307
Art. 38. [Organizacja przetargu] 341
Art. 39. [Kolejne przetargi] 345
Art. 40. [Formy przetargu] 347
Art. 41. [Obowiązki po przetargu] 350
Art. 42. [Upoważnienie] 354
Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd 371
Art. 43. [Pojęcie trwałego zarządu] 371
Art. 44. [Czas trwania trwałego zarządu] 386
Art. 45. [Ustanowienie trwałego zarządu] 386
Art. 46. [Wygaśnięcie trwałego zarządu] 392
Art. 46a. [Wygaszenie trwałego zarządu z urzędu przez wojewodę lub ministra] 396
Art. 47. [Wygaśnięcie trwałego zarządu na wniosek] 398
Art. 48. [Przekazanie zarządu] 400
Art. 49. [Wygaśnięcie trwałego zarządu w związku z likwidacją jednostki] 401
Art. 49a. [Odpowiednie stosowanie przepisów] 402
Art. 50. [Odesłanie] 403
Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne 403
Art. 51. [Wyposażenie jednostek państwowych w nieruchomości] 403
Art. 51a. [Doposażanie państwowych osób prawnych i państwowych jednostek organizacyjnych] 405
Art. 52. [Wskazanie nieruchomości] 407
Art. 53. [Wyposażenie jednostek w nieruchomości] 409
Art. 54. [Organ wyposażający] 411
Art. 55. [Podział jednostek] 413
Art. 55a. [Przejmowanie i przekazywanie nieruchomości przez ministra] 413
Art. 56. [Tworzenie jednostek samorządowych] 417
Art. 57. [Likwidacja i prywatyzacja] 419
Art. 58. [Aporty] 425
Art. 58a. [Przekazanie nieruchomości na wniosek wojewody] 429
Art. 59. [Wyposażenie fundacji i darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego] 430
Art. 60. [Instytucje naczelne i centralne] 433
Art. 60a. (uchylony) 444
Art. 60b. [Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa] 445
Art. 61. [Przedstawicielstwa] 453
Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych 456
Art. 62. [Obowiązki użytkownika wieczystego] 456
Art. 63. [Dodatkowe terminy i opłaty] 459
Art. 64. [Termin wnoszenia opłat dodatkowych] 463
Art. 65. [Wyjątki od pobierania opłat dodatkowych] 464
Art. 66. [Odpowiednie stosowanie] 465
Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości 465
Art. 67. [Cena nieruchomości i jej związek z wartością nieruchomości] 465
Art. 68. [Bonifikaty w cenie] 471
Art. 68a. [Bonifikaty w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego] 505
Art. 69. [Zaliczenie na poczet ceny] 508
Art. 70. [Termin zapłaty i rozłożenie jej na raty] 510
Art. 71. [Opłaty za użytkowanie wieczyste] 516
Art. 72. [Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste] 526
Art. 73. [Sytuacje szczególne] 535
Art. 74. [Obligatoryjne bonifikaty] 551
Art. 75. [Zbieg praw do bonifikat] 555
Art. 76. [Zmiana stawek procentowych i zwolnienie od opłat rocznych] 555
Art. 77. [Aktualizacja opłat rocznych] 557
Art. 78. [Wypowiedzenie opłaty] 570
Art. 79. [Wniosek o ustalenie opłaty] 581
Art. 80. [Sprzeciw] 590
Art. 81. [Żądanie obniżenia opłaty] 596
Art. 82. [Opłaty z tytułu trwałego zarządu] 600
Art. 83. [Wysokość opłat, wyłączenia] 601
Art. 84. [Sytuacje szczególne] 607
Art. 85. [Pozbawienie bonifikaty i zmiana wysokości opłaty rocznej] 610
Art. 86. [Podwyższenie stawki procentowej] 611
Art. 87. [Aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu] 612
Art. 88. [Nakłady na budowę] 616
Art. 89. [Opłaty za zarząd z mocy prawa] 618
Art. 90. [Przekazanie i wygaśnięcie trwałego zarządu] 619
Art. 91. [Upoważnienie] 621
Dział III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości 623
Rozdział 1. Podziały nieruchomości 623
Art. 92. [Zakres stosowania] 623
Art. 93. [Ograniczenia podziału] 632
Art. 94. [Podział w razie braku planu miejscowego] 654
Art. 95. [Niestosowanie ograniczeń] 659
Art. 96. [Formalne podstawy podziału] 669
Art. 97. [Podział na wniosek i z urzędu] 677
Art. 97a. [Procedury podziału z urzędu] 692
Art. 98. [Wydzielenie działek pod drogi] 695
Art. 98a. [Opłata adiacencka] 717
Art. 98b. [Połączenie i ponowny podział] 729
Art. 99. [Droga konieczna] 732
Art. 100. [Delegacja do wydania rozporządzenia] 735
Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości 739
Art. 101. [Zakres przedmiotowy i wyłączenia] 739
Art. 102. [Kompetencje gminy i przesłanki postępowania] 741
Art. 103. [Uczestnicy postępowania] 748
Art. 104. [Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości] 754
Art. 105. [Wydzielenie działek pod drogi] 762
Art. 106. [Odszkodowanie] 766
Art. 107. [Opłaty adiacenckie] 768
Art. 108. [Delegacja ustawowa] 772
Rozdział 3. Prawo pierwokupu nieruchomości 773
Art. 109. [Prawo pierwokupu gminy] 773
Art. 110. [Skutki i wykonanie prawa pierwokupu] 790
Art. 111. [Cena w przypadku pierwokupu] 795
Art. 111a. [Prawa i roszczenia związane z gruntami warszawskimi – prawo pierwokupu Skarbu Państwa lub miasta stołecznego Warszawy] 795
Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości 805
Art. 112. [Wywłaszczenie nieruchomości] 805
Art. 113. [Beneficjenci wywłaszczenia i nieuregulowany stan prawny nieruchomości] 814
Art. 114. [Rokowania o nabycie, ogłoszenie zamiaru wywłaszczenia] 820
Art. 115. [Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego] 824
Art. 116. [Wniosek o wywłaszczenie] 830
Art. 117. [Wpis w księdze wieczystej] 835
Art. 118. [Rozprawa administracyjna] 837
Art. 118a. [Wywłaszczenie w przypadku nieuregulowanego stanu nieruchomości] 838
Art. 119. [Decyzja o wywłaszczeniu] 841
Art. 120. [Wywłaszczenie a nieruchomości sąsiednie] 845
Art. 121. [Przejście własności, wygaśnięcie użytkowania wieczystego, dzierżawa] 850
Art. 122. [Niezwłoczne zajęcie nieruchomości] 852
Art. 122a. [Zrealizowanie celu publicznego a niezakończenie postępowania] 854
Art. 123. [Wpis w księdze wieczystej] 855
Art. 124. [Ograniczenie sposobu korzystania w nieruchomości] 857
Art. 124a. [Ograniczenie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym] 901
Art. 124b. [Udostępnianie nieruchomości w celu wykonania konserwacji, remontu lub usunięcia awarii] 903
Art. 124c. [Udostępnianie nieruchomości w celu zakładania elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych oraz urządzenia ciągów pieszych] 913
Art. 125. [Zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z wydobyciem kopalin] 915
Art. 126. [Ograniczenie praw do nieruchomości w przypadku siły wyższej i zagrożenia powstaniem szkody] 918
Art. 127. (uchylony) 925
Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości 926
Art. 128. [Odszkodowania za wywłaszczenie – podstawowe zasady] 926
Art. 129. [Ustalenie odszkodowania] 936
Art. 130. [Wysokość odszkodowania] 945
Art. 131. [Nieruchomość zamienna] 950
Art. 132. [Zapłata odszkodowania] 955
Art. 133. [Wpłata odszkodowania do depozytu sądowego] 971
Art. 134. [Wartość rynkowa podstawą ustalenia odszkodowania] 973
Art. 135. [Ustalenie odszkodowania na podstawie wartości odtworzeniowej] 981
Rozdział 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości 983
Art. 136. [Zwrot wywłaszczonej nieruchomości] 983
Art. 137. [Zbędność na cel wywłaszczenia] 1039
Art. 138. [Wygaśnięcie praw do nieruchomości] 1053
Art. 139. [Stan zwracanej nieruchomości] 1055
Art. 140. [Zwrot odszkodowania] 1056
Art. 141. [Rozłożenie należności na raty] 1063
Art. 142. [Orzekanie o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości] 1067
Art. 142a. [Stosowanie przepisów o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości do nieruchomości nabytych w drodze umowy] 1070
Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej 1072
Art. 143. [Budowa urządzeń infrastruktury technicznej] 1072
Art. 144. [Opłaty adiacenckie] 1074
Art. 145. [Ustalenie opłaty adiacenckiej] 1081
Art. 146. [Wysokość opłaty adiacenckiej] 1091
Art. 147. [Rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty] 1098
Art. 148. [Terminy wnoszenia, waloryzacja, zaliczanie nakładów] 1099
Art. 148a. (uchylony) 1102
Art. 148b. [Warunki podłączenia do urządzeń infrastruktury technicznej] 1103
Dział IV. Wycena nieruchomości 1105
Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości 1105
Art. 149. [Zakres przedmiotowy wyceny nieruchomości] 1105
Art. 150. [Wycena] 1106
Art. 151. [Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa] 1110
Art. 152. [Podejścia do wyceny] 1114
Art. 153. [Podejścia: porównawcze, dochodowe, kosztowe] 1115
Art. 154. [Wybór podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości] 1124
Art. 155. [Dane o nieruchomościach] 1136
Art. 156. [Operat szacunkowy] 1139
Art. 157. [Oceny operatu] 1152
Art. 158. (uchylony) 1173
Art. 159. [Upoważnienie ustawowe] 1174
Rozdział 2. Powszechna taksacja nieruchomości 1181
Art. 160. [Zakres powszechnej taksacji] 1181
Art. 161. [Cel i podstawa taksacji] 1182
Art. 162. [Wartości katastralne] 1186
Art. 163. [Okresy i terminy powszechnej taksacji nieruchomości] 1187
Art. 164. [Zasady taksacji] 1188
Art. 165. [Wartość katastralna] 1189
Art. 166. [Wartość katastralna gruntu] 1189
Art. 167. [Wartość katastralna części składowych gruntu] 1190
Art. 168. [Ponowne ustalenie wartości] 1190
Art. 169. [Mapy i tabele taksacyjne] 1191
Art. 170. [Decyzja o ustaleniu wartości katastralnej] 1193
Art. 171. [Obowiązek dostarczenia organowi informacji i dokumentów] 1196
Art. 172. [Kontrola taksacji] 1197
Art. 173. [Upoważnienie ustawowe] 1199
Rozdział 3. Badanie rynku nieruchomości 1200
Art. 173a. [Zakres badania rynku] 1200
Art. 173b. [Udostępnianie informacji] 1202
Art. 173c. [Zakres informacji o rynku nieruchomości] 1203
Dział V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami 1205
Rozdział 1. Rzeczoznawstwo majątkowe 1205
Art. 174. [Rzeczoznawstwo majątkowe i rzeczoznawca majątkowy] 1205
Art. 175. [Zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy] 1213
Art. 176. [Wyłączenie rzeczoznawcy od udziału w szacowaniu nieruchomości] 1224
Art. 177. [Wymagania wobec kandydatów na rzeczoznawców majątkowych] 1226
Art. 178. [Odpowiedzialność zawodowa] 1235
Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 1243
Art. 179. (uchylony) 1243
Art. 179a. [Pośrednik w obrocie nieruchomościami] 1244
Art. 179b. [Czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami] 1244
Art. 180. [Czynności pośrednictwa] 1245
Art. 181. [Zasady wykonywania pośrednictwa] 1262
Art. 181a. [Uprawnienie pośrednika w obrocie nieruchomościami do wglądu do rejestrów i ewidencji] 1269
Art. 182. (uchylony) 1271
Art. 183. (uchylony) 1271
Art. 183a. (uchylony) 1271
Rozdział 3. Zarządzanie nieruchomościami 1272
Art. 184. (uchylony) 1272
Art. 184a. [Zarządca nieruchomości] 1273
Art. 184b. [Czynności w ramach zarządzania nieruchomością] 1273
Art. 185. [Zarządzanie nieruchomością i zakres czynności zarządcy] 1274
Art. 186. [Zasady wykonywania zarządzania nieruchomościami] 1299
Art. 186a. [Przekazywanie informacji o czynszach] 1304
Art. 187. (uchylony) 1307
Art. 188. (uchylony) 1307
Art. 189. (uchylony) 1308
Art. 190. (uchylony) 1312
Art. 190a. [Wyłączenie stosowania przepisów o zarządzaniu nieruchomościami] 1313
Rozdział 4. Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej 1317
Art. 191. [Nadawanie uprawnień i licencji i postępowanie kwalifikacyjne] 1317
Art. 192. [Stwierdzenie nadania uprawnień zawodowych] 1332
Art. 193. [Rejestry rzeczoznawców, pośredników i zarządców] 1333
Art. 193a. (uchylony) 1339
Art. 194. [Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej] 1340
Art. 195. [Postępowanie wyjaśniające] 1345
Art. 195a. [Zastosowanie kar dyscyplinarnych] 1349
Art. 196. [Programy studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych] 1352
Art. 196a. (uchylony) 1354
Art. 197. [Delegacja] 1355
Art. 197a. [Delegacja ustawowa – doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych] 1357
Dział VI. Przepisy karne i o karach pieniężnych 1361
Art. 198. [Kary] 1361
Art. 198a. [Wyłączenie kary] 1364
Art. 198b. [Kara za wykonywanie czynności przez osoby niebędące przedsiębiorcami lub rzeczoznawców majątkowych działających w ramach stosunku pracy] 1366
Art. 198c. [Kara za brak spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez rzeczoznawcę majątkowego] 1368
Art. 198d. [Kara za brak spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez pośrednika w obrocie nieruchomościami] 1372
Art. 198e. [Kara za brak spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez zarządcę nieruchomości] 1373
Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe 1375
Rozdział 1. Przepisy przejściowe 1375
Art. 199. [Nabycie własności i nabycie trwałego zarządu] 1375
Art. 200. [Niezakończone sprawy o stwierdzenie nabycia praw] 1377
Art. 201. [Postępowanie względem przedsiębiorstw państwowych utworzonych na podstawie zarządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej] 1395
Art. 202. [Uwłaszczenie instytucji kultury] 1396
Art. 203. [Zabezpieczanie zobowiązań] 1409
Art. 204. [Roszczenie o użytkowanie wieczyste] 1410
Art. 205. [Stosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do roszczeń spółdzielni, związków spółdzielczych i innych osób prawnych] 1415
Art. 206. [Upoważnienie do określenia szczegółowych zasad nabywania praw do nieruchomości] 1417
Art. 207. [Uprawnienia posiadaczy nieruchomości Skarbu Państwa lub gminy] 1417
Art. 207a. [Zakres stosowania art. 207] 1425
Art. 208. [Decyzje lokalizacyjne i pozwolenia na budowę jako przesłanki uwłaszczenia] 1425
Art. 209. [Przekształcenie prawa zabudowy w użytkowanie wieczyste] 1433
Art. 209a. [Roszczenie o nabycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej związane z własnością lokali] 1437
Art. 210. [Użytkowanie] 1444
Art. 211. [Nabycie garażu] 1446
Art. 212. (uchylony) 1450
Art. 213. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa] 1450
Art. 214. [Grunty warszawskie – zwrot nieruchomości] 1452
Art. 214a. [Grunty warszawskie – odmowa ustanowienia użytkowania wieczystego] 1459
Art. 214b. [Umorzenie postępowań o rozpatrzenie wniosków o ustanowienie wieczystej dzierżawy lub prawa zabudowy] 1465
Art. 215. [Odszkodowania za gospodarstwo rolne lub dom jednorodzinny na gruntach warszawskich] 1468
Art. 216. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy] 1475
Art. 216a. [Wyłączenia pierwszeństwa w nabyciu] 1485
Art. 217. [Ponowne nabycie własności nieruchomości] 1486
Art. 218. [Zaliczenie nakładów na poczet ceny] 1488
Art. 219. [Rozkładanie na raty i umarzanie zaległych opłat oraz umarzanie odsetek] 1491
Art. 220. [Termin zagospodarowania nieruchomości gruntowej] 1493
Art. 221. [Określanie stawek procentowych opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste] 1494
Art. 222. [Zmiana stawek procentowych opłat rocznych z tytułu zarządu] 1497
Art. 223. [Przekazanie dokumentacji nieruchomości przeznaczonych na potrzeby instytucji państwowych; oddanie w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogi krajowe] 1498
Art. 224. [Przekształcenie ewidencji gruntów i budynków] 1500
Art. 225. [Wartość katastralna gruntów rolnych] 1500
Art. 226. [Pierwsza powszechna taksacja nieruchomości] 1501
Art. 227. (uchylony) 1501
Art. 228. [Wyjątki w zakresie ewidencjonowania nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa] 1502
Art. 229. [Wyłączenie roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości] 1503
Art. 229a. (utracił moc) 1508
Art. 230. [Termin wykonywania zawodu przez osoby niemające licencji i uproszczony tryb uzyskiwania licencji] 1509
Art. 231. [Uznawanie uprawnień zawodowych] 1511
Art. 232. (uchylony) 1513
Art. 233. [Przepisy intertemporalne] 1514
Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących 1515
Art. 234–239. (pominięte) 1515
Rozdział 3. Przepisy końcowe 1515
Art. 240. [Wyjaśnienia i odesłania] 1515
Art. 241. [Utrata mocy prawnej ustaw] 1516
Art. 242. [Wejście w życie ustawy] 1516
Literatura 1517
Skorowidz rzeczowy 1521
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administrator 10/2015

-29%

Administrator 10/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Przełomowe zmiany w Prawie budowlanym,
  • Przepisy ppoż. nie nadążają...,
  • Piekło i niebo zarządzania.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.