Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Michał Możdżeń-Marcinkowski, Paweł Wojciechowski, Paweł Czechowski, Andrzej Chełchowski, Konrad Marciniuk, Adam Niewiadomski, Andrzej Hopfer, Anna Błaszczak, Adam Jaroszyński

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 213.00 zł 184.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 184.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9047-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu w sposób syntetyczny i przystępny omówiono wszystkie instytucje i zagadnienia związane z interpretacją przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Przedstawiono w nim wiele ważnych kwestii dotyczących m.in.:

przetargów na zbycie nieruchomości,
oddawania nieruchomości w trwały zarząd,
podziału i scalania nieruchomości,
pierwokupu nieruchomości.


Autorzy - w większości związani ze środowiskiem prawniczym Uniwersytetu Warszawskiego - są zarówno pracownikami naukowymi, jak i przede wszystkim praktykami. Przybliżają oni problematykę wyceny nieruchomości, jej rozgraniczenia i wywłaszczenia.


Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany przepisów prawnych, m.in. regulujące sprawy związane z efektywnością energetyczną w budownictwie, wprowadzone przez ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, która weszła w życie 9 marca 2015 r.


W książce zaprezentowano orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego; powołano również bogatą literaturę przedmiotu.


Adresaci:

Publikacja skierowana jest do sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów prawniczych, a także do pracowników administracji, geodetów, rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz innych osób zajmujących się problematyką gospodarowania nieruchomościami.

Tytuł
Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
Autorzy
Michał Możdżeń-Marcinkowski, Paweł Wojciechowski, Paweł Czechowski, Andrzej Chełchowski, Konrad Marciniuk, Adam Niewiadomski, Andrzej Hopfer, Anna Błaszczak, Adam Jaroszyński
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9047-7
Rok wydania
2015
Liczba stron
1052
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 7

Słowo wstępne | str. 11

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.z 2014 r. poz. 518; zm.: Dz.U.z 2014 r. poz. 659, poz. 805, poz. 822, poz. 906, poz. 1200) | str. 13

Dział I. Przepisy ogólne | str. 13

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego | str. 56

Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 56

Rozdział 2. Zasoby nieruchomości | str. 93

Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste | str. 132

Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości | str. 163

Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd | str. 183

Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne | str. 256

Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych | str. 308

Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości | str. 315

Dział III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości | str. 347

Rozdział 1. Podziały nieruchomości | str. 347

Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości | str. 410

Rozdział 3. Prawo pierwokupu nieruchomości | str. 433

Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości | str. 452

Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości | str. 591

Rozdział 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości | str. 655

Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej | str. 717

Dział IV. Wycena nieruchomości | str. 738

Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości | str. 738

Rozdział 2. Powszechna taksacja nieruchomości | str. 763

Rozdział 3. Badanie rynku nieruchomości | str. 774

Dział V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami | str. 780

Rozdział 1. Rzeczoznawstwo majątkowe | str. 780

Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | str. 819

Rozdział 3. Zarządzanie nieruchomościami | str. 827

Rozdział 4. Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej | str. 840

Dział VI. Przepisy karne | str. 871

Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe | str. 879

Rozdział 1. Przepisy przejściowe | str. 879

Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1040

Rozdział 3. Przepisy końcowe | str. 1041

Bibliografia | str. 1043

Skorowidz | str. 1049
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

-27%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Rynek nieruchomości 2019 – analiza
● Grunt na własność – postulaty zmian
● Komu służy „biała lista”? Podatnikom czy organom?

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.