Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz

Michał Możdżeń-Marcinkowski, Piotr Iwaszkiewicz, Konrad Marciniuk, Adam Niewiadomski, Jan Lisowski, Paweł Czechowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 170.00 zł 147.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 147.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-936-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce zostały szczegółowo omówione i wyjaśnione najważniejsze zagadnienia związane z gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, takie jak:

sprzedaż i nabywanie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa,
trwały zarząd nieruchomościami,
oddanie mienia do odpłatnego korzystania,
gospodarka mieszkaniowa i socjalna,
działalność i gospodarka finansowa Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP).Komentowany akt prawny nie reguluje kompleksowo problematyki gospodarki skarbowymi nieruchomościami rolnymi, dlatego przy analizie jego przepisów szeroko uwzględniono inne ustawy będące z nim w relacji swoistej koegzystencji normatywnej, np.:

Kodeks cywilny,
ustawę o gospodarce nieruchomościami,
ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego,
ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP,
ustawę o finansach publicznych.Autorzy komentarza wywodzą się ze środowiska akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentują nauki prawne i ekonomiczne, mają też wieloletnie doświadczenie jako doradcy lub pracownicy administracji gospodarczej, m.in. Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych. Uczestniczyli również w pracach legislacyjnych nad komentowaną ustawą.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona zarówno dla praktyków wykonujących zawody prawnicze, w tym prowadzących działalność orzeczniczo-sądową i administracyjną, jak i pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz osób zainteresowanych statusem prawnym ZWRSP. Powinna zainteresować także dzierżawców, przedsiębiorców i producentów rolnych oraz pracowników administracji państwowej i samorządowej.

Tytuł
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz
Autorzy
Michał Możdżeń-Marcinkowski, Piotr Iwaszkiewicz, Konrad Marciniuk, Adam Niewiadomski, Jan Lisowski, Paweł Czechowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-936-2
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2018
Liczba stron
360
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne | str. 15

USTAWA z dnia 19 października 1991 r. – o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa | str. 19

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 21
Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str. 21
Art. 2. [Zakres podmiotowy ustawy] | str. 26
Art. 2a. [Państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej] | str. 31
Art. 2b. [Krajowy Ośrodek] | str. 33
Art. 3. (uchylony). | str. 44
Art. 4. (uchylony). | str. 45
Art. 5. [Powierzenie Krajowemu Ośrodkowi wykonywania prawa własności. Mienie nabyte przez Krajowy Ośrodek] | str. 46
Art. 6–9. (uchylone). | str. 61
Art. 9a. (uchylony). | str. 61
Art. 9b. (uchylony). | str. 63
Art. 9c. (uchylony). | str. 63
Art. 9d. (uchylony). | str. 63
Art. 9e. (uchylony). | str. 64
Art. 9f. (uchylony). | str. 65
Art. 9g. (uchylony). | str. 65
Art. 10. (uchylony). | str. 65
Art. 11. (uchylony). | str. 66

Rozdział 3. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa | str. 68
Art. 12. [Mienie tworzące Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa] | str. 68
Art. 13. [Przekazanie mienia do Zasobu. Nabycie własności nieruchomości przez gminy] | str. 73
Art. 14. [Wygaśnięcie zarządu] | str. 76
Art. 15. (uchylony). | str. 78
Art. 16. [Stwierdzenie wygaśnięcia użytkowania] | str. 78
Art. 17. (uchylony). | str. 79
Art. 17a. [Zmiana warunków władania mieniem] | str. 79
Art. 17b. [Odesłanie] | str. 81
Art. 18. [Termin przekazania nieruchomości] | str. 88
Art. 19. [Protokół zdawczo-odbiorczy] | str. 89

Rozdział 4. Gospodarka finansowa Zasobu | str. 91
Art. 20. [Roczny plan finansowy Zasobu. Przekazanie nadwyżki środków finansowych do budżetu państwa] | str. 91
Art. 20a–20b. (uchylone). | str. 104
Art. 20c. [Przychody, koszty i fundusz mienia Zasobu] | str. 104
Art. 20d. [Rachunkowość Krajowego Ośrodka] | str. 108
Art. 20e–20g. (uchylone). | str. 110
Art. 21. [Treść projektu rocznego planu finansowego Zasobu] | str. 112
Art. 22. [Wykorzystanie mienia Zasobu do zabezpieczenia zobowiązań Krajowego Ośrodka] | str. 113
Art. 22a. [Granice koncentracji kredytów i innych zobowiązań Krajowego Ośrodka] | str. 117
Art. 23. [Poręczenia i gwarancje kredytowe udzielane przez Krajowy Ośrodek] | str. 118
Art. 23a. [Odraczanie płatności, rozłożenie na raty, umorzenie należności przysługujących Krajowemu Ośrodkowi] | str. 120
Art. 23b. (uchylony). | str. 130

Rozdział 5. Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa | str. 131
Art. 24. [Sposoby zagospodarowania mienia z Zasobu. Nieodpłatne przekazywanie i zamiana nieruchomości] | str. 131
Art. 24a. [Wskazanie nieruchomości na wyposażenie lub doposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej] | str. 149
Art. 25. [Administrowanie] | str. 151
Art. 26. [Przekształcenie państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa] | str. 153
Art. 26a. [Podatki i opłaty w sprawach dotyczących Zasobu; przepisy stosowane do czynności związanych z utworzeniem spółek Skarbu Państwa] | str. 155

Rozdział 6. Sprzedaż i nabywanie nieruchomości | str. 157
Art. 27. [Wyłączność Krajowego Ośrodka na sprzedaż i nabywanie nieruchomości Zasobu] | str. 157
Art. 28. [Wykaz nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży] | str. 160
Art. 28a. [Ograniczenia w zakresie powierzchni nieruchomości rolnych nabywanych z Zasobu] | str. 162
Art. 29. [Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. Przetargi. Prawo pierwokupu Agencji] | str. 166
Art. 29a. [Szczególne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości Zasobu] | str. 216
Art. 29b. [Oświadczenia składane przez nabywcę nieruchomości Zasobu] | str. 225
Art. 29c. [Sankcja nieważności] | str. 226
Art. 30. [Cena nieruchomości Zasobu. Obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków] | str. 228
Art. 31. [Zapłata ceny. Zabezpieczenie spłaty kwoty należności] | str. 235
Art. 32. [Delegacja ustawowa – szczegółowy tryb sprzedaży nieruchomości Zasobu, warunki obniżania ceny nieruchomości] | str. 242
Art. 32a. [Nabywanie przez Krajowy Ośrodek nieruchomości na własność Skarbu Państwa] | str. 246
Art. 33. [Nabywanie przez jednostki bez osobowości prawnej nieruchomości na własność Skarbu Państwa] | str. 248

Rozdział 7. Trwały zarząd | str. 250
Art. 34. [Jednostki mogące otrzymać nieruchomości Zasobu w trwały zarząd] | str. 250
Art. 35. [Przekazanie w trwały zarząd. Opłaty. Uprawnienia jednostek] | str. 255
Art. 36. [Wygaśnięcie trwałego zarządu] | str. 265
Art. 37. [Delegacja ustawowa – ustanawianie i wygaśnięcie trwałego zarządu] | str. 275

Rozdział 8. Oddanie mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania | str. 278
Art. 38. [Możliwość częściowego wypowiedzenia umowy dzierżawy. Umowy zawierane z podmiotami
zagranicznymi] | str. 278
Art. 38a. [Leasing rolniczy] | str. 285
Art. 38b. [Oddanie nieruchomości do odpłatnego korzystania przedsiębiorcy zajmującemu się poszukiwaniem lub wydobywaniem węglowodorów] | str. 287
Art. 39. [Przetarg na oddanie nieruchomości w dzierżawę. Przedłużenie i wypowiedzenie umowy] | str. 291
Art. 39a. [Czynsz dzierżawny] | str. 307
Art. 39b. [Władanie nieruchomością Zasobu bez tytułu prawnego] | str. 312
Art. 39c. [Cesja umowy dzierżawy] | str. 318
Art. 40. [Zwolnienie z opłat czynszowych] | str. 320
Art. 41. (uchylony). | str. 321

Rozdział 9. Gospodarka mieszkaniowa i socjalna | str. 322
Art. 42. [Sprzedaż domów, lokali i budynków gospodarczych na rzecz najemców] | str. 322
Art. 43. [Zawiadomienie najemców o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości gminie lub spółdzielni mieszkaniowej] | str. 352
Art. 44. [Nieodpłatne przekazanie gruntów zabudowanych obiektami infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym] | str. 327
Art. 45. [Należności z tytułu sprzedaży domów, lokali i budynków gospodarczych] | str. 329
Art. 46. [Umowy najmu zawarte przed przejęciem domów i lokali mieszkalnych do Zasobu] | str. 331
Art. 46a. [Zbywanie nieruchomości z wynajmowanymi domami i lokalami] | str. 333
Art. 47. [Zwolnienie z czynszu najmu lokali mieszkalnych] | str. 334
Art. 48–49. (uchylone). | str. 334
Art. 50. [Grunty wyłączone z produkcji rolnej z mocy prawa] | str. 334

Rozdział 10. Przepisy końcowe i przejściowe | str. 335
Art. 51. (uchylony). | str. 335
Art. 52. [Tymczasowe uprawnienia państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej] | str. 336
Art. 53. [Postępowania likwidacyjne wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 337
Art. 54. [Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego] | str. 338
Art. 55. [Pobieranie należności za nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi] | str. 339
Art. 56. [Sprzedaż nieruchomości osobie wyłonionej przed wejściem w życie ustawy. Zakaz zbywania nieruchomości w związku z zarzutem o sprzeczne z prawem przejęcie na rzecz Skarbu Państwa] | str. 340
Art. 57. [Sprawy dotyczące ustalenia kandydata na nabywcę nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi wszczęte przed wejściem w życie ustawy] | str. 343
Art. 57a. [Bankowe postępowania ugodowej] | str. 344
Art. 58. [Przepis zmieniający ustawę z 12.03.1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego] | str. 345
Art. 59. [Przepis zmieniający ustawę z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny] | str. 346
Art. 60. [Przepis zmieniający ustawę z 17.05.1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw] | str. 346
Art. 61. [Przepis zmieniający ustawę z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników] | str. 347
Art. 62. [Przepis zmieniający ustawę z 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych] | str. 348
Art. 63. [Przepis zmieniający ustawę z 26.03.1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych] | str. 348
Art. 64. [Przepis zmieniający ustawę z 25.07.1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych] | str. 350
Art. 65. [Przepis zmieniający ustawę z 5.01.1991 r. – Prawo budżetowe] | str. 351
Art. 66. [Przepis zmieniający ustawę z 29.04.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości] | str. 352
Art. 67. [Wejście w życie ustawy] | str. 352

Bibliografia | str. 353
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

W trzynastym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się dwie publikacje związane z wąsko rozumianą kolizjonistyką (tj. dotyczące transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.), artykuł poświęcony zagadnieniu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii oraz opracowanie dotyczące sądownictwa polubownego (nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo). W niniejszym zbiorze zamieszczono także omówienie nowej rumuńskiej regulacji prawa prywatnego międzynarodowego w kodeksie cywilnym, a także artykuł opisujący interesującą kwestię braku unifikacji prawa kolizyjnego w odniesieniu do formy czynności w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r.
Poza tym w tomie tym zawarto uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 r., dotyczące przepisów kolizyjnych, oraz tłumaczenie księgi VII rumuńskiego kodeksu cywilnego, zawierającej przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.
Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.