Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz

ebook

- 13%

Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz

Zbigniew Ofiarski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-7069-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Omówiono w nim m.in.:


zasady i tryb zawierania umów o poszczególne rodzaje kredytów konsumenckich,
zakres obowiązków kredytodawcy oraz pośrednika kredytowego,
standardy dotyczące reklamy kredytów konsumenckich,
warunki spłaty kredytu przez konsumenta przed terminem ustalonym w umowie,
prawo konsumenta do odstąpienia od umowy.


W książce przedstawiono również wnikliwą ocenę działań ustawodawcy w procesie dostosowywania procedur związanych z udzielaniem kredytów konsumenckich do standardów unijnych, których celem jest podniesienie poziomu świadczenia usług oraz pełniejsza ochrona praw konsumenta w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Jest to istotny problem z uwagi na powszechny charakter umów kredytu konsumenckiego. Szczególny charakter kredytów konsumenckich wynika m.in. z możliwości ich udzielania nie tylko przez instytucje wyspecjalizowane w świadczeniu usług kredytowych (np. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe), ale także przez innych przedsiębiorców, w tym takich, którzy nie podlegają nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.


Publikacja uwzględnia obszerny przegląd aktualnego dorobku judykatury odnoszącego się do poszczególnych problemów związanych z przygotowaniem, zawarciem oraz wykonywaniem umowy o kredyt konsumencki.


Adresaci:

Komentarz przeznaczony jest zarówno dla przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich, jak i prawników specjalizujących się w prawie kredytowym. Może być również bardzo pożyteczną lekturą dla samych konsumentów, którzy już zawarli umowy o kredyty konsumenckie lub dopiero planują to uczynić.

Tytuł
Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz
Autor
Zbigniew Ofiarski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7069-1
Rok wydania
2014
Liczba stron
480
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 17

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim | str. 21

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 23

Art. 1. [Przedmiot regulacji ustawy o kredycie konsumenckim] | str. 2

Art. 2. [Kredyt konsumencki udzielany przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe] | str. 34

Art. 3. [Definicja kredytu konsumenckiego] | str. 47

Art. 4. [Zakres stosowania ustawy] | str. 76

Art. 5. [Słowniczek ustawowy] | str. 103

Art. 6. [Przeliczanie wartości kredytu] | str. 135

Rozdział 2
Obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy o kredyt | str. 138

Art. 7. [Obowiązek informowania konsumenta] | str. 138

Art. 8. [Reprezentatywny przykład] | str. 152

Art. 9. [Ocena zdolności kredytowej] | str. 154

Art. 10. [Obowiązek informowania konsumenta w przypadku odmowy udzielenia kredytu] | str. 168

Art. 11. [Obowiązek udzielania wyjaśnień] | str. 170

Art. 12. [Uprawnienie do otrzymania projektu umowy] | str. 172

Art. 13. [Obowiązki podania informacji przedkontraktowych] | str. 173

Art. 14. [Formularz informacyjny] | str. 182

Art. 15. [Zawieranie na odległość umowy o kredyt konsumencki] | str. 184

Art. 16. [Możliwość przekazania dodatkowych informacji] | str. 186

Art. 17. [Informacje przedkontraktowe o kredycie w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym] | str. 189

Art. 18. [Informacje przedkontraktowe w przypadku umów o zmianę warunków spłaty] | str. 194

Art. 19. [Przekazywanie informacji przedkontraktowych na formularzu informacyjnym] | str. 199

Art. 20. [Informacje przekazywane w przypadku zawierania na odległość umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym] | str. 200

Art. 21. [Informacje przekazywane w przypadku zawierania na odległość umowy o kredyt przewidującej odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty] | str. 205

Art. 22. [Informacje przedkontraktowe dotyczące umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką] | str. 201

Art. 23. [Formularz informacyjny dla kredytu zabezpieczonego hipoteką] | str. 218

Art. 24. [Informacje pochodzące od konsumenta] | str. 220

Art. 25. [Ustalanie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania] | str. 230

Art. 26. [Płatności dokonywane przez konsumenta w celu zgromadzenia kapitału] | str. 230

Art. 27. [Informacja o stopie referencyjnej] | str. 232

Art. 28. [Dodatkowe informacje przekazywane przez pośrednika kredytowego] | str. 233

Rozdział 3
Umowa o kredyt | str. 237

Art. 29. [Dokument umowy o kredyt konsumencki] | str. 237

Art. 30. [Elementy treści umowy o kredyt konsumencki] | str. 245

Art. 31. [Obligatoryjne dodatkowe elementy treści umowy o kredyt konsumencki] | str. 298

Art. 32. [Niezbędne elementy treści umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym] | str. 302

Art. 33. [Konieczne elementy treści umowy o kredyt konsumencki w sprawie odroczenia płatności lub zmiany sposobu spłaty] | str. 306

Art. 34. [Przekroczenie salda na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym] | str. 309

Art. 35. [Elementy treści umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką] | str. 310

Art. 35a. [Spłaty rat kredytu dokonywane bezpośrednio w walucie obcej] | str. 315

Art. 36. [Obowiązek informowania o zmianie wysokości stopy oprocentowania] | str. 319

Art. 37. [Harmonogram spłaty kredytu] | str. 322

Art. 38. [Wyciąg z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego] | str. 325

Art. 39. [Znaczne i długotrwałe przekroczenie salda na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym] | str. 330

Art. 40. [Zmiana całkowitej kwoty kredytu w czasie obowiązywania umowy] | str. 332

Art. 41. [Weksel lub czek jako formy zabezpieczenia kredytu konsumenckiego] | str. 335

Art. 42. [Wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny] | str. 339

Art. 43. [Przyczyny wypowiedzenia umowy o kredyt odnawialny] | str. 341

Art. 44. [Przelew wierzytelności z umowy o kredyt konsumencki] | str. 345

Art. 45. [Sankcja kredytu darmowego] | str. 348

Art. 46. [Sankcja kredytu darmowego w odniesieniu do kredytu zabezpieczonego hipoteką] | str. 357

Art. 47. [Zakaz wyłączania lub ograniczania ustawowych uprawnień konsumenta] | str. 359

Rozdział 4
Spłata kredytu przed terminem | str. 361

Art. 48. [Prawo do spłaty kredytu przed terminem] | str. 361

Art. 49. [Spłata kredytu przed terminema koszty kredytu] | str. 365

Art. 50. [Prowizja za spłatę kredytu przed terminem] | str. 367

Art. 51. [Brak uprawnienia do prowizji za przedterminową spłatę kredytu] | str. 372

Art. 52. [Rozliczenia z tytułu przedterminowej spłaty kredytu] | str. 374

Rozdział 5
Odstąpienie od umowy przez konsumenta | str. 376

Art. 53. [Termin odstąpienia od umowy przez konsumenta] | str. 376

Art. 54. [Koszty związane z odstąpieniem od umowy] | str. 383

Art. 55. [Odstąpienie od umowy o kredyt a usługi dodatkowe] | str. 388

Art. 56. [Odstąpienie od umowy o kredyt wiązany] | str. 390

Art. 57. [Skutki odstąpienia od umowy na nabycie określonego towaru lub usługi] | str. 398

Art. 58. [Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa] | str. 400

Art. 59. [Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez sprzedawcę lub usługodawcę wobec konsumenta] | str. 407

Rozdział 6
Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 427

Art. 60. [Zmiany w ustawie - Kodeks wykroczeń] | str. 427

Art. 61. [Zmiany w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych] | str. 429

Art. 62. [Zmiany w ustawie - Prawo bankowe] | str. 431

Art. 63. [Zmiany w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny] | str. 435

Art. 64. [Zmiany w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary] | str. 436

Art. 65. [Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych] | str. 438

Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe | str. 440

Art. 66. [Postanowienia intertemporalne] | str. 440

Art. 67. [Utrata mocy prawnej dotychczasowej ustawy o kredycie konsumenckim] | str. 441

Art. 68. [Wejście w życie ustawy o kredycie konsumenckim] | str. 442

Załącznik nr 1. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego | str. 444

Załącznik nr 2. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym | str. 450

Załącznik nr 3. Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką | str. 455

Załącznik nr 4. Wzór obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania | str. 461

Wykaz literatury | str. 467
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.