Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Agnieszka Kaczmarek, Michał Kluska, Olga Legat

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-215-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Prezentowany komentarz ma na celu pomoc w rozstrzygnięciu wątpliwości i dylematów, które mogą powstać w codziennej pracy z danymi osobowymi.


W książce omówiono w sposób praktyczny i jednoznaczny m.in. następujące zagadnienia:

postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych,
warunki i tryb certyfikacji,
postępowanie w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych,
wyjątki od obowiązku informowania przewidziane dla podmiotów publicznych.W opracowaniu udzielono jasnych i wyczerpujących odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące stosowania nowej polskiej ustawy. RODO pozostawia bowiem państwom członkowskim pewną swobodę w zakresie doprecyzowania rozwiązań w nim przewidzianych, co może stwarzać wątpliwości interpretacyjne.


Autorami publikacji są prawnicy praktycy zajmujący się problematyką ochrony danych osobowych od początku tej regulacji w Polsce.


Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla praktyków, zarówno prawników, jak i administratorów, podmiotów przetwarzających i inspektorów ochrony danych.

Tytuł
Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz
Autorzy
Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Agnieszka Kaczmarek, Michał Kluska, Olga Legat
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-215-0
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2018
Liczba stron
336
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15

Wprowadzenie | str. 17

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych | str. 19

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 21
Art. 1. [Przedmiot regulacji] | str. 21
Art. 2. [Ograniczenie stosowania przepisów do działalności związanej z materiałami prasowymi, działalności literackiej, artystycznej oraz wypowiedzi akademickich] | str. 24
Art. 3. [Zmiana celu przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zadania publicznego – zwolnienie z obowiązku informacyjnego | str. 27
Art. 4. [Pośrednie pozyskiwanie danych osobowych – zwolnienie z obowiązku informacyjnego] | str. 31
Art. 5. [Ograniczenie prawa dostępu do informacji o fakcie przetwarzania danych przez administratora] | str. 32
Art. 6. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub przez służby specjalnych] | str. 34
Art. 7. [Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych] | str. 36

Rozdział 2. Wyznaczanie inspektora ochrony danych | str. 38
Art. 8. [Wyznaczenie Inspektora] | str. 38
Art. 9. [Podmioty zobowiązane do wyznaczenia Inspektora] | str. 41
Art. 10. [Wyznaczenie Inspektora] | str. 43
Art. 11. [Udostępnienie danych Inspektora] | str. 45

Rozdział 3. Warunki i tryb udzielania akredytacji podmiotowi certyfikującemu | str. 47
Art. 12. [Podmiot udzielający akredytacji; zasady udzielania akredytacji] | str. 47
Art. 13. [Udostępnianie kryteriów certyfikacji] | str. 51
Art. 14. [Informacja o udzielonej akredytacji] | str. 52

Rozdział 4. Warunki i tryb dokonywania certyfikacji | str. 56
Art. 15. [Podmiot dokonujący certyfikacji; zasady dokonania certyfikacji] | str. 56
Art. 16. [Udostępnianie kryteriów certyfikacji] | str. 62
Art. 17. [Wniosek o certyfikację] | str. 63
Art. 18. [Termin rozpatrzenia wniosku o certyfikację; pozostawienie wniosku bez rozpoznania] | str. 67
Art. 19. [Informowanie Prezesa Urzędu o planowanym dokonaniu lub planowanej odmowie dokonania certyfikacji] | str. 69
Art. 20. [Odmowa dokonania certyfikacji] | str. 70
Art. 21. [Treść certyfikatu] | str. 73
Art. 22. [Obowiązek spełniania kryteriów certyfikacji] | str. 75
Art. 23. [Dane podmiotu certyfikowanego przekazywane Prezesowi Urzędu] | str. 76
Art. 24. [Czynności sprawdzające w celu ochrony spełniania kryteriów certyfikacji] | str. 78
Art. 25. [Uprawnienia osoby przeprowadzającej czynności sprawdzające] | str. 81
Art. 26. [Opłata za czynności związane z certyfikacją] | str. 84

Rozdział 5. Opracowywanie i zatwierdzanie kodeksu postępowania oraz warunki i tryb akredytacji podmiotu monitorującego jego przestrzeganie | str. 86
Art. 27. [Kodeks postępowania] | str. 86
Art. 28. [Podmiot akredytujący] | str. 92
Art. 29. [Wniosek o akredytację] | str. 94
Art. 30. [Rozpatrzenie wniosku o akredytację] | str. 95
Art. 31. [Certyfikat akredytacyjny] | str. 96
Art. 32. [Obowiązki podmiotu akredytowanego, cofnięcie certyfikatu] | str. 98
Art. 33. [Publiczny wykaz podmiotów akredytowanych] | str. 99

Rozdział 6. Prezes Urzędu | str. 101
Art. 34. [Prezes Urzędu, zakres właściwości, wymogi formalne, kadencyjność] | str. 101
Art. 35. [Ślubowanie] | str. 119
Art. 36. [Możliwość powołania zastępców Prezesa Urzędu] | str. 121
Art. 37. [Zasada incompatibilitas, wymóg apolityczności] | str. 122
Art. 38. [Immunitet, odpowiedzialność karna] | str. 125
Art. 39. [Zawieszenie biegu przedawnienia] | str. 127
Art. 40. [Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej] | str. 128
Art. 41. [Tryb składania i rozpatrywania wniosku] | str. 130
Art. 42. [Wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Urzędu] | str. 133
Art. 43. [Uchwała o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Urzędu] | str. 137
Art. 44. [Odpowiedzialność za wykroczenia] | str. 137
Art. 45. [Urząd Ochrony Danych Osobowych, jednostki zamiejscowe] | str. 138
Art. 46. [Obowiązek zachowania tajemnicy służbowej] | str. 140
Art. 47. [Upoważnienie ustawowe] | str. 141
Art. 48. [Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych] | str. 142
Art. 49. [Wynagrodzenie członka Rady] | str. 152
Art. 50. [Obowiązek przedstawiania sprawozdania z działalności] | str. 153
Art. 51. [Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych dotyczące danych osobowych] | str. 155
Art. 52. [Wystąpienia do organów zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych] | str. 157
Art. 53. [Obowiązek udostępniania klauzul umownych, kodeksów postępowania] | str. 158
Art. 54. [Komunikaty Prezesa Urzędu] | str. 160
Art. 55. [Prowadzenie systemu teleinformatycznego w celu zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych] | str. 162
Art. 56. [Decyzje Prezesa Urzędu] | str. 163
Art. 57. [Wniosek o przeprowadzenie uprzednich konsultacji] | str. 164
Art. 58. [Postępowanie dyscyplinarne przeciwko osobom, które dopuściły się naruszeń] | str. 167
Art. 59. [Współpraca z niezależnymi organami nadzorczymi] | str. 168

Rozdział 7. Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych | str. 170
Art. 60. [Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów ochrony danych osobowych, podmiot prowadzący postępowanie] | str. 170
Art. 61. [Udział organizacji społecznej w postępowaniu] | str. 172
Art. 62. [Postępowanie w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy] | str. 174
Art. 63. [Tłumaczenie dokumentacji] | str. 175
Art. 64. [Dostęp Prezesa Urzędu do informacji objętych tajemnicą] | str. 176
Art. 65. [Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa] | str. 177
Art. 66. [Ograniczenie dostępu do akt sprawy] | str. 179
Art. 67. [Zawiadomienie stron poprzez publiczne obwieszczenie] | str. 180
Art. 68. [Postępowanie kontrolne w celu uzupełnienia dowodów] | str. 181
Art. 69. [Kara grzywny za naruszenie obowiązku osobistego stawiennictwa] | str. 181
Art. 70. [Czasowe ograniczenie przetwarzania danych osobowych] | str. 183
Art. 71. [Wniosek o wystąpienie z pytaniem prawnym w sprawie zgodności z prawem decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej powszechnego obowiązywania w UE kodeksu postępowania] | str. 184
Art. 72. [Wskazanie w decyzji przesłanek nałożenia administracyjnej kary pieniężnej] | str. 189
Art. 73. [Podanie w BIP informacji o wydaniu decyzji przez Prezesa Urzędu] | str. 190
Art. 74. [Wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego] | str. 191

Rozdział 8. Europejska współpraca administracyjna | str. 193
Art. 75. [Czasowe ograniczenie przetwarzania danych osobowych] | str. 193
Art. 76. [Tłumaczenie informacji Prezesa Urzędu na język urzędowy innego państwa członkowskiego] | str. 195
Art. 77. [Ustalenia dotyczące wspólnej operacji] | str. 195

Rozdział 9. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych | str. 197
Art. 78. [Podmiot przeprowadzający kontrolę; plan kontroli] | str. 197
Art. 79. [Kontrolujący] | str. 199
Art. 80. [Wyłączenie kontrolującego z udziału w kontroli] | str. 200
Art. 81. [Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli] | str. 203
Art. 82. [Upoważnienie osoby posiadającej wiedzę specjalistyczną do udziału w kontroli] | str. 206
Art. 83. [Obecność kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej podczas kontroli] | str. 207
Art. 84. [Uprawnienia kontrolującego] | str. 209
Art. 85. [Udział Policji w kontroli] | str. 213
Art. 86. [Przesłuchanie pracownika kontrolowanego] | str. 215
Art. 87. [Podstawy ustalenia stanu faktycznego] | str. 216
Art. 88. [Protokół kontroli] | str. 216
Art. 89. [Czas trwania kontroli] | str. 220
Art. 90. [Obowiązek wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych
osobowych] | str. 221
Art. 91. [Przepisy odpowiednio stosowane do kontroli] | str. 222

Rozdział 10. Odpowiedzialność cywilna i postępowanie przed sądem | str. 223
Art. 92. [Cywilnoprawny tryb dochodzenia roszczeń] | str. 223
Art. 93. [Przyznanie sądom okręgowym właściwości w sprawach roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych] | str. 231
Art. 94. [Wzajemna relacja pomiędzy toczącymi się postępowaniami sądowoadministracyjnymi oraz cywilnymi] | str. 232
Art. 95. [Zawieszenie postępowania przez sąd] | str. 234
Art. 96. [Umorzenie postępowania w zakresie, w jakim roszczenie dochodzone przed sądem zostało uwzględnione] | str. 235
Art. 97. [Związanie sądu ustaleniami prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu] | str. 237
Art. 98. [Uprawnienie Prezesa Urzędu do wytaczania powództw] | str. 239
Art. 99. [Przedstawianie przez Prezesa Urzędu istotnych poglądów w postępowaniu sądowym] | str. 241
Art. 100. [Odesłanie do k.p.c.] | str. 242

Rozdział 11. Przepisy o administracyjnych karach pieniężnych i przepisy karne | str. 244
Art. 101. [Przesłanki nakładania administracyjnych kar pieniężnych] | str. 244
Art. 102. [Katalog podmiotów, na które kary mogą być nakładane] | str. 249
Art. 103. [Równowartość kwot wyrażonych w euro] | str. 252
Art. 104. [Przeznaczenie środków z administracyjnej kary pieniężnej] | str. 253
Art. 105. [Wniosek o odroczenie terminu uiszczenia kary] | str. 254
Art. 106. [Wyłączenie stosowania przepisów k.p.a. w zakresie nakładania kar] | str. 261
Art. 107. [Odpowiedzialność za bezprawne przetwarzanie danych osobowych] | str. 263
Art. 108. [Odpowiedzialność za utrudnianie prowadzenia kontroli] | str. 267

Rozdział 12. Zmiany w przepisach | str. 269
Art. 109. [Kodeks postępowania cywilnego] | str. 269
Art. 110. [Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji] | str. 271
Art. 111. [Kodeks pracy] | str. 272
Art. 112. [Ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe] | str. 276
Art. 113. [Ustawa o pracownikach urzędów państwowych] | str. 277
Art. 114. [Ustawa o samorządzie gminnym] | str. 277
Art. 115. [Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli] | str. 279
Art. 116. [Ustawa o statystyce publicznej] | str. 280
Art. 117. [Prawo energetyczne] | str. 280
Art. 118. [Ustawa o gospodarce nieruchomościam] | str. 281
Art. 119. [Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych] | str. 281
Art. 120. [Ordynacja podatkowa] | str. 282
Art. 121. [Prawo bankowe] | str. 283
Art. 122. [Ustawa o samorządzie województwa] | str. 283
Art. 123. [Ustawa o samorządzie powiatowym] | str. 285
Art. 124. [Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu] | str. 287
Art. 125. [Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości] | str. 288
Art. 126. [Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów] | str. 289
Art. 127. [Prawo o ustroju sądów powszechnych] | str. 289
Art. 128. [Ustawa o świadczeniach rodzinnych] | str. 290
Art. 129. [Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi] | str. 290
Art. 130. [Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych] | str. 291
Art. 131. [Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne] | str. 291
Art. 132. [Prawo o szkolnictwie wyższym] | str. 292
Art. 133. [Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów] | str. 292
Art. 134. [Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów] | str. 293
Art. 135. [Ustawa o finansach publicznych] | str. 293
Art. 136. [Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych]
| str. 294
Art. 137. [Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych] | str. 294
Art. 138. [Ustawa o Służbie Więziennej] | str. 294
Art. 139. [Ustawa o ochronie informacji niejawnych] | str. 295
Art. 140. [Kodeks wyborczy] | str. 295
Art. 141. [Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej] | str. 295
Art. 142. [Ustawa o usługach płatniczych] | str. 296
Art. 143. [Ustawa o odpadach] | str. 296
Art. 144. [Ustawa o odnawialnych źródłach energii] | str. 297
Art. 145. [Prawo o zgromadzeniach] | str. 297
Art. 146. [Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej] | str. 297
Art. 147. [Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty] | str. 298
Art. 148. [Ustawa o produktach biobójczych] | str. 298
Art. 149. [Prawo o prokuraturze] | str. 298
Art. 150. [Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci] | str. 300
Art. 151. [Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego] | str. 301
Art. 152. [Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych] | str. 301
Art. 153. [Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej] | str. 302
Art. 154. [Prawo oświatowe] | str. 302
Art. 155. [Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym] | str. 305
Art. 156. [Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów] | str. 307
Art. 157. [Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej] | str. 308

Rozdział 13. Przepisy przejściowe i dostosowujące | str. 309
Art. 158. [Administrator bezpieczeństwa informacji jako inspektor ochrony danych] | str. 309
Art. 159. [Kontrole niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 312
Art. 160. [Postępowania prowadzone przez GIODO niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 313
Art. 161. [Obowiązek przekazania Prezesowi Urzędu odpowiedzi na wystąpienie lub wniosek skierowane przez GIODO] | str. 314
Art. 162. [Postępowania egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez GIODO] | str. 315
Art. 163. [Skuteczność czynności dokonanych w postępowaniach egzekucyjnych w administracji niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 316
Art. 164. [Niezakończone postępowania w sprawie stanowiska GIODO jako wierzyciela] | str. 316
Art. 165. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] | str. 317
Art. 166. [GIODO jako Prezes Urzędu] | str. 318
Art. 167. [Przekształcenie Biura GIODO w Urząd Ochrony Danych Osobowych] | str. 319
Art. 168. [Mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Biura GIODO w dniu wejścia w życie ustawy] | str. 320
Art. 169. [Przejście należności i zobowiązań Biura GIODO na Urząd Ochrony Danych Osobowych] | str. 321
Art. 170. [Roczne sprawozdanie z działalności GIODO składane przez Prezesa Urzędu] | str. 321
Art. 171. [Sprawy niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 322
Art. 172. [Pierwszy komunikat w sprawie rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony] | str. 323
Art. 173. [Utworzenie Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych] | str. 324
Art. 174. [Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa] | str. 325

Rozdział 14. Przepisy końcowe | str. 328
Art. 175. [Derogacja] | str. 328
Art. 176. [Wejście w życie] | str. 329

Bibliografia | str. 331

O Autorach | str. 333
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

-31%

63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację czy w jakikolwiek inny sposób korzystasz ze środowiska? Sprawdź, jakie kary mogą Cię czekać za niedopełnienie obowiązków środowiskowych. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawców mają na celu zwiększenie odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest środowisko naturalne.

Cena: 39.00 zł 27.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 3/2018

-29%

Administrator 3/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Książka obiektu budowlanego narzędziem pomocnym w zarządzaniu budynkiem,
● PIT-8C we wspólnocie
● Co warto wiedzieć o ocieplaniu budynków,
● Nowe Warunki Techniczne cz. II

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.