Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

Mateusz Błachucki, Emilia Wardęga, Andrzej Wierciński, Aleksander Stawicki, Jerzy Baehr, Marek Prętki, Bartosz Turno, Anna Witkowska, Marek Radwański, Jarosław Kruger, Edward Stawicki, Wojciech Kulczyk, Tomasz Kwieciński, Tomasz Feliszewski, Agata Zawłock

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 230.00 zł 198.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 198.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-161-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz jest praktycznym przewodnikiem po skomplikowanych i wysoce specjalistycznych dziedzinach prawa, jakimi są prawo konkurencji i prawo konsumenckie. Jego autorzy - wysokiej klasy specjaliści pracujący zarówno w kancelariach prawniczych, jak i w administracji państwowej - postawili sobie za cel przystępne i jasne wyłożenie wszystkich kluczowych zagadnień, kompleksowo i wyczerpująco omawiając m.in. ostatnie nowelizacje ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Publikacja ta, jako jedyna na rynku, tłumaczy nie tylko prawne, lecz także ekonomiczne uwarunkowania ingerencji organów państwa w funkcjonowanie mechanizmów rynkowych. Wpisuje się tym samym znakomicie w zjawisko postępującej "ekonomizacji" stosowania przepisów prawa konkurencji.

Mając świadomość zjawisk następujących w gospodarce, autorzy po raz pierwszy położyli także nacisk na kwestię stosowania prawa konkurencji w działalności prowadzonej z wykorzystaniem Internetu (e-commerce). Niezwykle wyczerpująco odniesiono się także do kwestii ochrony interesów konsumentów, która nabiera coraz większego znaczenia w praktyce stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Tytuł
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz
Autorzy
Mateusz Błachucki, Emilia Wardęga, Andrzej Wierciński, Aleksander Stawicki, Jerzy Baehr, Marek Prętki, Bartosz Turno, Anna Witkowska, Marek Radwański, Jarosław Kruger, Edward Stawicki, Wojciech Kulczyk, Tomasz Kwieciński, Tomasz Feliszewski, Agata Zawłocka-Turno, Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Aleksandra Wędrychowska-Karpińska, Paulina Komorowska-Mrozik
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-161-1
Rok wydania
2016
Liczba stron
1612
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów |13

Od redaktorów |25

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r . poz. 184 z późn. zm.) |27

Dział I. Przepisy ogólne |29
Art. 1. [Cele i zakres ustawy] |29
Art. 2. [Zakres zastosowania ustawy] |46
Art. 3. [Wyłączenie zastosowania ustawy do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw] |60
Art. 4. [Słownik terminów ustawowych] |75
Art. 5. [Przeliczenie wartości euro oraz innych walut obcych na złote oraz wartości złotego na euro] |208
Dział II. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję |210
Rozdział 1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję |210
Art. 6. [Zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień] |210
Art. 6a. [Odpowiedzialność osoby zarządzającej za naruszenie zakazów] |294
Art. 7. [Wyłączenia spod zakazu zawierania porozumień anty konkurencyjnych] |299
Art. 8. [Indywidualne i grupowe wyłączenie spod zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych] |309
Rozdział 2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej |322
Art. 9. [Zakaz nadużywania pozycji dominującej] |322
Rozdział 3. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję |408
Art. 10. [Decyzja stwierdzająca antykonkurencyjną praktykę. Środki zaradcze] |408
Art. 11. (uchylony) |430
Art. 12. [Decyzja zobowiązująca] |430
Art. 12a. [Stwierdzenie, że osoba zarządzająca naruszyła zakaz porozumień antykonkurencyjnych] |446
Dział III. Koncentracje przedsiębiorców |449
Rozdział 1. Kontrola koncentracji |449
Art. 13. [Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji] |449
Art. 14. [Wyłączenie spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji] |469
Art. 15. [Uznanie koncentracji dokonanej przez przedsiębiorcę zależnego za koncentrację dokonaną przez przedsiębiorcę dominującego] |479
Art. 16. [Obliczanie obrotów przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji] |481
Art. 17. [Delegacja do określenia sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji] |486
Rozdział 2. Decyzje w sprawach koncentracji |488
Art. 18. [Zgoda na koncentrację] |488
Art. 19. [Zgoda warunkowa] |528
Art. 20. [Zakaz koncentracji i zgoda wyjątkowa] |551
Art. 21. [Uchylenie decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji. Środki restytucyjne] |566
Art. 22. [Wygaśnięcie decyzji. Przedłużenie okresu obowiązywania decyzji zawierającej zgodę na koncentrację] |576
Art. 23. [Przedłużenie terminu na odsprzedaż akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez instytucję finansową] |581
Dział IIIa. Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów |584
Rozdział 1. Niedozwolone postanowienia wzorców umów |584
Art. 23a. [Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorca umowy] | 584
Rozdział 2. Decyzje w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone |602
Art. 23b. [Decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone]  |602
Art. 23c. [Zobowiązanie przedsiębiorcy do podjęcia określonych działań] |611
Art. 23d. [Rozszerzony skutek prawomocnej decyzji] |623
Dział IV. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów |627
Rozdział 1. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów |627
Art. 24. [Zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] |627
Art. 25. [Ochrona zbiorowych interesów konsumentów wynikająca z innych ustaw] |697
Rozdział 2. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów |705
Art. 26. [Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów] |705
Art. 27. [Stwierdzenie zaniechania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów] |712
Art. 28. [Decyzja zobowiązująca] |717
Dział V. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów |728
Rozdział 1. Prezes Urzędu |728
Art. 29. [Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] |728
Art. 30. [Powołanie i odwołanie wiceprezesów UOKiK] |732
Art. 31. [Zakres działania Prezesa UOKiK] |733
Art. 31a. [Wyjaśnienia i interpretacje mające istotne znaczenie dla stosowania przepisów w sprawach objętych zakresem działania Prezesa UOKiK] |741
Art. 31b. [Publikacja decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK] |745
Art. 31c. [Publikacja komunikatów Prezesa UOKiK w publicznej radiofonii i telewizji] |749
Art. 31d. [Przedstawianie sądom poglądów w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów] |753
Art. 32. (uchylony) |758
Art. 33. [Struktura organizacyjna UOKiK. Wydawanie decyzji i postanowień w imieniu Prezesa UOKiK] |758
Art. 34. [Statut Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] |760
Art. 35. [Zlecenie Inspekcji Handlowej przeprowadzenia kontroli lub realizacji innych zadań] |761
Art. 36. (uchylony) |761
Rozdział 2. Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie |762
Art. 37. [Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony konsumentów] |762
Art. 38. [Edukacja konsumencka] |771
Art. 39. [Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów] |779
Art. 40. [Stosunek pracy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów] |784
Art. 41. (uchylony) |791
Art. 42. [Kompetencje rzecznika konsumentów] |791
Art. 43. [Sprawozdanie roczne] |833
Art. 44. [Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów] |836
Art. 45. [Organizacje konsumenckie] |842
Art. 46. [Roczna dotacja celowa] |848
Dział VI. Postępowanie przed Prezesem Urzędu |850
Rozdział 1. Przepisy ogólne |850
Art. 47. [Rodzaje postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK] |850
Art. 48. [Rodzaje postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK] |856
Art. 49. [Tryb wszczynania postępowań przed Prezesem UOKiK] |863
Art. 49a. [Wystąpienie do przedsiębiorcy bez wszczynania postępowania] |868
Art. 50. [Obowiązek przekazywania informacji i dokumentów. Składanie wyjaśnień] |870
Art. 51. [Dowód z dokumentu. Język dokumentu] |879
Art. 52. [Dowód ze świadków. Wezwanie świadka] |882
Art. 53. [Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka] |886
Art. 54. [Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego] |887
Art. 55. [Wniosek o wyłączenie biegłego] |891
Art. 56. [Okazanie biegłemu akt sprawy i przedmiotu oględzin] |893
Art. 57. [Uzasadnienie opinii biegłego. Opinia łączna] |894
Art. 58. [Wynagrodzenie biegłego. Zaliczka na poczet wydatków biegłego. Ponoszenie kosztów wynagrodzenia biegłego] |896
Art. 59. [Opinia jednostki naukowej] |897
Art. 60. [Rozprawa administracyjna; przesłanki, uczestnicy rozprawy i wyłączenie jawności] |898
Art. 61. [Pomoc sądowa w postępowaniu administracyjnym] | 901 Art. 62–68. (uchylone) |902
Art. 69. [Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego] |902
Art. 70. [Ograniczenie udostępnienia materiału dowodowego] |911
Art. 71. [Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa] |915
Art. 72. [Obowiązek udostępniania akt oraz informacji przez organy administracji publicznej] |916
Art. 73. [Wykorzystywanie informacji uzyskanych w toku postępowania przed Prezesem UOKiK] |917
Art. 73a. [Podanie do publicznej wiadomości informacji o podejrzeniu praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów] |923
Art. 74. [Uwzględnienie zarzutów stron] |931
Art. 75. [Obligatoryjne i fakultatywne umorzenie postępowania] |937
Art. 76. [Przedawnienie wszczęcia postępowania] |942
Art. 77. [Zasada ponoszenia kosztów postępowania] |943
Art. 78. [Obowiązek zwrotu kosztów postępowania wywołanych zachowaniem strony] |945
Art. 79. [Ponoszenie kosztów niezbędnych opinii w sprawach dotyczących koncentracji] |945
Art. 80. [Postanowienie w sprawie końcowych kosztów postępowania] |946
Art. 81. [Postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa UOKiK] | 947
Art. 82. [Wyłączenie stosowania nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji] |990
Art. 83. [Stosowanie przepisów k.p.a. do postępowania przed Prezesem UOKiK] |994
Art. 84. [Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c. do postępowania dowodowego] |1000
Art. 85. [Postępowanie w sprawach nakładania kar pieniężnych] |1004
Rozdział 2. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję |1009
Art. 86. [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję] |1009
Art. 87. [Obligatoryjne i fakultatywne podstawy niewszczynania postępowania. Zawieszenie postępowania] |1014
Art. 88. [Strona postępowania. Wszczęcie postępowania] |1017
Art. 89. [Decyzja tymczasowa. Czas obowiązywania decyzji] |1029
Art. 89a. [Procedura dobrowolnego poddania się karze pieniężnej] |1034
Art. 90. [Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji] |1050
Art. 91. [Przeszukanie w lokalu mieszkalnym] |1053
Art. 92. [Termin zakończenia postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję] |1061
Art. 93. [Przedawnienie wszczęcia postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję] |1063
Rozdział 3. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji |1072
Art. 94. [Strona postępowania. Zgłoszenie zamiaru koncentracji. Opłaty od wniosków] |1072
Art. 95. [Zwrot zgłoszenia koncentracji oraz wezwanie do uzupełnienia braków w tym zgłoszeniu] |1080
Art. 96. [Termin zakończenia postępowania w sprawach koncentracji] |1085
Art. 96a. [Przedłużenie terminu zakończenia postępowania. Zastrzeżenia i warunki] |1088
Art. 97. [Wstrzymanie się od dokonania koncentracji. Warunkowe dokonanie czynności, na podstawie której ma nastąpić koncentracja] |1098
Art. 98. [Brak naruszenia obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji] |1103
Art. 99. [Decyzja w sprawie podziału przedsiębiorcy. Wystąpienie do sądu o stwierdzenie nieważności umowy] |1104
Rozdział 3a. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone |1108
Art. 99a. [Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania niedozwolonych postanowień] |1110
Art. 99b. [Strona postępowania; postanowienie o wszczęciu postępowania] |1125
Art. 99c. [Podmiot zainteresowany] |1129
Art. 99d. [Rygor natychmiastowej wykonalności] |1144
Art. 99e. [Termin zakończenia postępowania] |1147
Art. 99f. [Termin przedawnienia wszczęcia postępowania] |1151
Rozdział 4. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów |1157
Art. 100. [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] |1157
Art. 101. [Strona postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] |1166
Art. 101a. [Decyzja tymczasowa] |1173
Art. 102. (uchylony) |1191
Art. 103. [Rygor natychmiastowej wykonalności] |1192
Art. 104. [Terminy zakończenia postępowania] | 1198
Art. 105. [Termin przedawnienia wszczęcia postępowania] |1201
Rozdział 5. Kontrola i przeszukanie w toku postępowania przed Prezesem Urzędu |1207
Art. 105a. [Kontrola w toku postępowania przed Prezesem UOKiK] |1207
Art. 105b. [Uprawnienia dochodzeniowe kontrolującego] |1270
Art. 105c. (uchylony) |1291
Art. 105d. [Obowiązki kontrolowanego. Odmowa udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli] |1291
Art. 105e. [Zapewnienie warunków i środków do sprawnej kontroli. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem] |1306
Art. 105f. [Ustalenie stanu faktycznego. Zabezpieczenie dowodów] |1317
Art. 105g. [Zajęcie w celu zabezpieczenia] |1321
Art. 105h. [Zajęcie w celu zabezpieczenia – rozwinięcie] |1327
Art. 105i. [Kontrola lub przeszukanie bez wszczynania odrębnego postępowania] |1332
Art. 105ia. [T ajemniczy klient] |1340
Art. 105j. [Protokół kontroli; elementy protokołu i załączniki] |1345
Art. 105k. [Protokół kontroli; podpisy , zastrzeżenia, odmowa podpisania] |1352
Art. 105l. [Stosowanie przepisów u.s.d.g. do kontroli. Sprzeciw] |1357
Art. 105m. [Zażalenie na czynności kontrolne] |1364
Art. 105n. [Przeszukanie pomieszczeń i rzeczy przedsiębiorcy. Wniosek i zgoda na przeszukanie] |1366
Art. 105o. [Uprawnienia przeszukującego do sporządzania notatek] |1383
Art. 105p. [Zażalenie na czynności przeszukania] |1384
Art. 105q. [Odpowiednie stosowanie przepisów do przeszukania] |1385
Dział VII. Kary pieniężne |1389
Rozdział 1. Nakładanie kar pieniężnych |1389
Art. 106. [Kary pieniężne i ich wysokość] |1389
Art. 106a. [Kara nakładana na osobę zarządzającą] |1416
Art. 107. [Kary w celu przymuszenia wykonania decyzji, postanowień lub wyroków] |1420
Art. 108. [Kara nałożona na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub zarządczą ] |1428
Art. 109–110. (uchylone) |1440Art. 111. [Miarkowanie wysokości kary pieniężnej] |1440
Art. 112. [Przeznaczenie środków pochodzących z kar. Termin i sposób zapłaty kary pieniężnej. Egzekucja] |1466
Art. 113. [Odroczenie uiszczenia kary lub rozłożenie jej na raty. Odsetki] |1469
Rozdział 2. Odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie w sprawach porozumień ograniczających konkurencję |1477
Art. 113a. [Program leniency. Wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie w sprawach porozumień ograniczających konkurencję] |1477
Art. 113b. [Przesłanki odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej] |1512
Art. 113c. [Przesłanki obniżenia kary pieniężnej] |1520
Art. 113d. [Leniency plus] |1526
Art. 113e. [Marker. Skrócony wniosek leniency ] |1532
Art. 113f. [Uproszczony wniosek leniency] |1537
Art. 113g. [Zwrot nieuwzględnionego lub wycofanego wniosku leniency] |1542
Art. 113h. [Odpowiednie zastosowanie instytucji leniency do osób zarządzających] |1544
Art. 113i. [Informacje we wniosku leniency składanym przez osobę zarządzającą] |1547
Art. 113j. [Objęcie osób zarządzających wnioskiem leniency składanym przez przedsiębiorcę] |1548
Art. 113k. [Delegacja ustawowa do określenia sposobu i trybu postępowania z wnioskiem leniency] |1551
Dział VIII. Przepis karny |1552
Art. 114. [Przepis karny] |1552
Dział IX. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe |1560
Art. 115–129. (pominięto) |1560
Art. 130. [Kryterium ustalania wysokości kary pieniężnej] |1560
Art. 131. [Regulacje intertemporalne] |1560
Art. 132. [Ciągłość funkcji Prezesa UOKiK] |1561
Art. 133. [Zachowanie członkostwa w Radzie Rzeczników Konsumenckich] |1561
Art. 134. [Ciągłość funkcji rzeczników konsumentów] |1561
Art. 135. [Zasada kontynuacji (sukcesji) UOKiK] |1561
Art. 136. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze] |1561
Art. 137. [Przepis derogacyjny] |1562
Art. 138. [Wejście w życie ustawy] |1562

Literatura |1563

Indeks rzeczowy |1599

O autorach |1607
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

-33%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
- Rekompensata za ciepło a odpowiedzialność zarządu,
- Liderzy Spółdzielczości Mieszkaniowej 2022,
- Jak oszczędzać energię cieplną?

Cena: 20.80 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.