Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

Krzysztof Gruszecki

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 186.00 zł 160.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 160.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-506-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W najnowszym wydaniu komentarza rozbudowano rozważania, które w znaczący sposób ułatwią stosowanie ustawy w praktyce.


Ponadto rozwinięto kwestie dotyczące tych obszarów ochrony przyrody, które zasadniczo budzą najwięcej wątpliwości, w tym m.in.:
• zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zgłoszenia zamiaru ich usunięcia, czy odpowiedzialności administracyjnej za naruszenie obowiązujących w tym zakresie reguł;
• nasadzeń kompensacyjnych wykonywanych w miejscach usuwanych drzew lub krzewów;
• ochrony pomników przyrody oraz jej zniesienia, gdy jest to konieczne;
• nakładania na inwestorów ograniczeń mających zapewnić skuteczną ochronę przyrody.Podmioty korzystające ze środowiska szczegółowo poznają swoje prawa i obowiązki wynikające z ustawy oraz zasady ubiegania się o odpowiednią decyzję administracyjną, dzięki czemu zyskają pewność, że ich działania są zgodne z prawem.


Publikacja będzie też wsparciem dla osób pracujących w organach odpowiedzialnych za ochronę przyrody w ocenie prawidłowości korzystania ze środowiska i w procesie wydawania rozstrzygnięć, będących w zakresie ich kompetencji.Książka przeznaczona jest dla radów prawnych, adwokatów, sędziów sądów administracyjnych, pracowników administracji, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Będzie cennym źródłem wiedzy dla deweloperów oraz prowadzących działalność w zakresie pielęgnacji i konserwacji zieleni, a także pracowników naukowych i studentów.

Tytuł
Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz
Autor
Krzysztof Gruszecki
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-506-8
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2021
Liczba stron
948
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 17
Wprowadzenie | str. 23
Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody | str. 31
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 33
Art. 1. [Zakres ustawy] | str. 33
Art. 2. [Zakres przedmiotowy i cele ochrony przyrody] | str. 33
Art. 3. [Sposób realizacji celów ochrony przyrody] | str. 36
Art. 4. [Obowiązek dbałości o przyrodę] | str. 39
Art. 4a. [Unia Europejska w przepisach ustawy] | str. 45
Art. 5. [Definicje] | str. 46
Rozdział 2. Formy ochrony przyrody | str. 54
Art. 6. [Katalog form ochrony przyrody] | str.  54
Art. 7. [Utworzenie lub powiększenie obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody jako cel publiczny] | str. 56
Art. 8. [Park narodowy] | str. 63
Art. 8a. [Osobowość prawna parku narodowego. Wykaz parków narodowych] | str. 66
Art. 8b. [Zadania parków narodowych] | str. 67
Art. 8c. [Dyrektor parku narodowego] | str. 71
Art. 8d. [Zadania dyrektora parku narodowego] | str. 77
Art. 8e. [Kompetencje dyrektora parku narodowego] | str. 77
Art. 8f. [Nadanie statutu parkowi narodowemu] | str. 82
Art. 8g. [Gospodarka finansowa parku narodowego] | str. 82
Art. 8h. [Przychody parku narodowego. Zaciąganie kredytów i pożyczek] | str. 84
Art. 9. [Nadzór nad działalnością parków narodowych] | str. 86
Art. 10. [Utworzenie, zmiana granic, likwidacja parku narodowego. Administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w granicach parku narodowego. Prawo pierwokupu] | str. 88
Art. 10a. [Obowiązkowy przetarg na rozporządzenie nieruchomością] | str. 117
Art. 10b. [Tryb bezprzetargowy] | str. 119
Art. 10c. [Zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu] | str. 122
Art. 10d. [Formy przetargu] | str. 122
Art. 10e. [Ogłoszenie o przetargu] | str. 125
Art. 10f. [Organizowanie kolejnych przetargów. Zawarcie umowy w drodze rokowań] | str. 127
Art. 10g. [Rozstrzygnięcie przetargu. Zawarcie umowy] | str. 130
Art. 10h. [Delegacja ustawowa – szczegółowe zasady przeprowadzania przetargów i rokowań] | str. 131
Art. 11. [Otulina parku narodowego. Strefa ochronna zwierząt łownych] | str. 131
Art. 12. [Wstęp do parku narodowego] | str. 138
Art. 13. [Rezerwaty przyrody] | str. 146
Art. 14. [Delegacja ustawowa – typy i podtypy rezerwatów przyrody] | str. 153
Art. 15. [Zakazy obowiązujące na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody] | str. 154
Art. 16. [Parki krajobrazowe] | str. 180
Art. 17. [Zakazy obowiązujące na terenie parków krajobrazowych] | str. 192
Art. 18. [Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych] | str. 211
Art. 19. [Ustanowienie planu ochrony] | str. 213
Art. 20. [Okres obowiązywania i treść planów ochrony] | str. 225
Art. 21. [Delegacja ustawowa – szczegółowe zasady sporządzania projektu planu ochrony] | str. 231
Art. 22. [Projekt zadań ochronnych] | str. 232
Art. 23. [Obszary chronionego krajobrazu] | str. 234
Art. 23a. [Strefy ochrony krajobrazu. Wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym] | str. 242
Art. 24. [Zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu] | str. 246
Art. 24a. [Obiekty budowlane naruszające przepisy planów ochrony i uchwał o ustanowieniu strefy ochrony krajobrazu] | str. 251
Art. 25. [Sieć obszarów Natura 2000] | str. 254
Art. 26. [Delegacja ustawowa – kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się jako obszary Natura 2000] | str. 259
Art. 27. [Projekt listy obszarów Natura 2000] | str. 260
Art. 27a. [Wyznaczenie, zmiana granic, likwidacja obszaru specjalnej ochrony ptaków lub specjalnego obszaru ochrony siedlisk. Nadzór nad obszarem Natura 2000] | str. 265
Art. 28. [Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000] | str. 269
Art. 29. [Sporządzenie projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000. Treść planu ochrony] | str. 280
Art. 30. [Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych a plan ochrony dla obszaru Natura 2000] | str. 288
Art. 31. [Ocena realizacji ochrony obszaru Natura 2000] | str. 290
Art. 32. [Nadzór nad obszarami Natura 2000] | str. 291
Art. 33. [Zakazy obowiązujące na obszarach Natura 2000] | str. 295
Art. 34. [Zezwolenie na odstępstwo od zakazów obowiązujących na obszarach Natura 2000] | str. 302
Art. 35. [Kompensacja przyrodnicza] | str. 316
Art. 35a. [Zastąpienie zezwolenia decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnieniem] | str. 323
Art. 36. [Działalność dozwolona na terenie obszaru Natura 2000] | str. 328
Art. 37. [Nakaz natychmiastowego wstrzymania działań i podjęcia działań naprawczych] | str. 332
Art. 37a. [Działania zapobiegawcze i naprawcze] | str. 338
Art. 37b. [Obowiązek przeprowadzenia badań zanieczyszczenia ziemi i wody] | str. 341
Art. 37c. [Odpowiedzialność solidarna] | str. 342
Art. 37d. [Poinformowanie o zakończeniu działań zapobiegawczych lub naprawczych] | str. 345
Art. 38. [Składanie do Komisji Europejskiej raportów i notyfikacji. Występowanie o opinie] | str. 346
Art. 39. [Koszty związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem sieci obszarów Natura 2000] | str. 347
Art. 40. [Pomniki przyrody] | str. 349
Art. 41. [Stanowiska dokumentacyjne] | str. 352
Art. 42. [Użytki ekologiczne] | str. 353
Art. 43. [Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe] | str. 355
Art. 44. [Ustanowienie lub zniesienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo- -krajobrazowego]  | str. 356
Art. 45. [Zakazy związane z pomnikami przyrody, stanowiskami dokumentacyjnymi, użytkami ekologicznymi i zespołami przyrodniczo- -krajobrazowymi]  | str. 368
Art. 45a. [Koordynacja funkcjonowania form ochrony przyrody] | str. 372
Art. 46. [Ochrona gatunkowa] | str. 373
Art. 47. [Ochrona ex situ] | str. 376
Art. 48. [Delegacja ustawowa – gatunki roślin objęte ochroną] | str. 377
Art. 49. [Delegacja ustawowa – gatunki zwierząt objęte ochroną] | str. 378
Art. 50. [Delegacja ustawowa – gatunki grzybów objęte ochroną] | str. 379
Art. 51. [Zakazy związane z objętymi ochroną gatunkami roślin i grzybów] | str. 380
Art. 52. [Zakazy związane z objętymi ochroną gatunkami zwierząt] | str. 388
Art. 52a. [Gospodarka rybacka a ochrona gatunkowa zwierząt] | str. 401
Art. 53. [Wprowadzenie czasowej ochrony gatunków roślin, zwierząt lub grzybów] | str. 403
Art. 54. [Metody zabronione przy chwytaniu lub zabijaniu dziko występujących zwierząt] | str. 404
Art. 55. [Delegacja ustawowa – obrączkowanie ptaków] | str. 406
Art. 56. [Zezwolenia na zbiór roślin lub grzybów oraz pozyskiwanie zwierząt objętych ochroną gatunkową] | str. 407
Art. 56a. [Odstępstwo od zakazów w przypadku bobrów, kormoranów, czapli] | str. 429
Art. 57. [Programy ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów] | str. 437
Art. 58. [Przekazywanie informacji o przypadkowym schwytaniu lub zabiciu zwierząt gatunków objętych ochroną ścisłą oraz wydry] | str. 438
Art. 59. [Inicjowanie i wspieranie badań naukowych] | str. 439
Art. 60. [Ratowanie zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Strefy ochrony] | str. 440
Art. 60a. [Działania w celu uniknięcia na specjalnych obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków] | str.  448
Art. 61. [Organ zarządzający. Wywóz żywych roślin objętych ochroną. Import i eksport żywych zwierząt lub jaj gatunków objętych ochroną] | str. 450
Art. 62. [Koszty utrzymania oraz transportu zatrzymanych roślin lub zwierząt] | str. 464
Art. 63. [Instytucje naukowe zwolnione z obowiązku posiadania zwolnienia na wwóz okazów roślin lub zwierząt]  | str. 465
Art. 64. [Obowiązek zgłoszenia do rejestru posiadania zwierząt objętych ochroną] | str. 469
Rozdział 3. Ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne oraz ośrodki rehabilitacji zwierząt | str. 476
Art. 65. [Ochrona ogrodów botanicznych i zoologicznych] | str. 476
Art. 66. [Uwzględnianie ogrodów botanicznych i zoologicznych przy planowaniu przestrzennym] | str. 481
Art. 67. [Utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego] | str. 486
Art. 68. [Cofnięcie lub zmiana zezwolenia na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego] | str. 491
Art. 69. [Obowiązki podmiotów prowadzących ogrody botaniczne lub zoologiczne] | str. 496
Art. 70. [Delegacja ustawowa – warunki hodowli zwierząt w ogrodach zoologicznych] | str. 497
Art. 71. [Zwierzęta hodowane i utrzymywane w ogrodach zoologicznych] | str. 498
Art. 72. [Sprowadzanie i rozmnażanie zwierząt w ogrodach zoologicznych] | str. 499
Art. 73. [Zwierzęta gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi] | str. 501
Art. 74. [Przeniesienie do środowiska przyrodniczego roślin lub zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem] | str. 506
Art. 75. [Utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt] | str. 510
Art. 76. [Warunki przebywania zwierząt w ośrodku rehabilitacji] | str. 515
Art. 77. [Kontrole ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych i ośrodków rehabilitacji zwierząt] | str. 516
Rozdział 4. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień | str. 522
Art. 78. [Obowiązki rady gminy] | str. 522
Art. 79. (uchylony) | str. 526
Art. 80. (uchylony) | str. 527
Art. 81. [Uznanie terenu za park gminny] | str. 527
Art. 82. (uchylony) | str. 530
Art. 83. [Obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów] | str. 530
Art. 83a. [Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów] | str. 554
Art. 83b. [Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu] | str. 563
Art. 83c. [Oględziny przed wydaniem zezwolenia. Obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych albo przesadzenia drzewa lub krzewu] | str. 575
Art. 83d. [Treść zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów] | str. 581
Art. 83e. [Odszkodowanie za usunięcie drzewa lub krzewu na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych] | str. 599
Art. 83f. [Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów] | str. 605
Art. 84. [Opłata za usunięcie drzew lub krzewów] | str. 651
Art. 85. [Stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów] | str. 665
Art. 86. [Wyłączenie naliczania opłat za usunięcie drzew lub krzewów] | str. 669
Art. 87. [Uiszczenie opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Przedawnienie] | str. 688
Art. 87a. [Wykonywanie prac w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub krzewu] | str. 693
Art. 87b. [Stosowanie środków chemicznych na drogach publicznych, ulicach, placach] | str. 702
Art. 88. [Kary pieniężne za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia] | str. 703
Art. 89. [Wysokość i wymierzenie kary pieniężnej. Przedawnienie] | str. 728
Art. 90. [Wydawanie rozstrzygnięć związanych z usunięciem drzew lub krzewów przez starostę lub marszałka województwa] | str. 738
Rozdział 5. Organy ochrony przyrody | str. 743
Art. 91. [Podmioty pełniące rolę organów ochrony przyrody] | str. 743
Art. 92. [Główny Konserwator Przyrody] | str. 753
Art. 93. (uchylony) | str. 754
Art. 94. [Dyrektor parku narodowego jako organ ochrony przyrody] | str. 754
Art. 95. [Organy opiniodawczo-doradcze w zakresie ochrony przyrody] | str. 755
Art. 96. [Państwowa Rada Ochrony Przyrody] | str. 756
Art. 97. [Regionalna rada ochrony przyrody] | str. 758
Art. 98. [Rada naukowa parku narodowego] | str. 760
Art. 99. [Rada parku krajobrazowego, rada zespołu parków krajobrazowych] | str. 763
Art. 100. [Diety i zwrot kosztów podróży i noclegów przysługujące członkom organów opiniodawczo- -doradczych] | str. 765
Rozdział 6. Służby ochrony przyrody | str. 767
Art. 101–102. (uchylone) | str. 767
Art. 103. [Służba Parku Narodowego] | str. 767
Art. 104. [Uprawnienia pracowników Służby Parku Narodowego] | str. 769
Art. 104a. [Sprzedaż budynków i lokali przez park narodowy] | str. 778
Art. 104b. [Wyłączenie możliwości ubiegania się o ekwiwalent za niewykorzystywanie bezpłatnego mieszkania] | str. 781
Art. 105. [Dyrektor parku krajobrazowego] | str. 781
Art. 106. [Zespoły parków krajobrazowych] | str. 783
Art. 107. [Służba Parku Krajobrazowego] | str. 784
Rozdział 7. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń na obszarach chronionych | str. 789
Art. 108. [Straż Parku] | str. 789
Art. 108a. [Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy] | str. 799
Art. 109. [Używanie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Straży Parku] | str. 801
Art. 110. [Broń palna przysługująca funkcjonariuszom Straży Parku i pracownikom Służby Parku] | str. 801
Art. 110a. [Stosowanie przepisów ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej] | str. 811
Rozdział 8. Wykonywanie ochrony przyrody | str. 813
Art. 111. [Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej] | str. 813
Art. 112. [Monitoring przyrodniczy różnorodności biologicznej i krajobrazowej] | str. 815
Art. 113. [Centralny rejestr form ochrony przyrody] | str. 816
Art. 114. [Rejestr form ochrony przyrody prowadzony przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska] | str. 817
Art. 115. [Tablice informujące o formach ochrony przyrody] | str. 819
Art. 116. [Miejsca parkingowe na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody] | str. 821
Rozdział 9. Gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody | str. 825
Art. 117. [Reguły gospodarowania zasobami przyrody] | str. 825
Art. 118. [Działania prowadzone na obszarach form ochrony przyrody wymagające zgłoszenia] | str. 828
Art. 118a. [Wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań | str. 835
Art. 118b. [Działania niewymagające zgłoszenia ani wydania decyzji o warunkach ich prowadzenia] | str. 842
Art. 119. [Zakaz wznoszenia obiektów budowlanych utrudniających dostęp do wody] | str. 843
Art. 119a. [Rozmnażanie zwierząt uzyskanych w wyniku krzyżowania. Krzyżowanie zwierząt] | str. 845
Art. 120. [Wprowadzanie gatunków obcych do środowiska przyrodniczego] | str. 848
Art. 121. [Reguły gospodarowania zasobami przyrody nieożywionej] | str. 856
Art. 122. [Odkrycie kopalnych szczątków roślin lub zwierząt] | str. 858
Art. 123. [Kontrola przestrzegania reguł gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody] | str. 862
Art. 124. [Zakaz wypalania łąk i pastwisk] | str. 865
Art. 125. [Niszczenie roślin i grzybów, zabijanie zwierząt nieobjętych formami ochrony przyrody] | str. 866
Rozdział 10. Skutki prawne objęcia ochroną | str. 869
Art. 126. [Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta] | str. 869
Rozdział 11. Przepisy karne | str. 885
Art. 127. [Naruszenie zakazów przewidzianych w ustawie] | str. 885
Art. 127a. [Naruszenie zasad pozyskiwania roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową] | str. 890
Art. 128. [Naruszenie ograniczeń w przewozie przez granicę roślin lub zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie prawa UE] | str. 891
Art. 128a. [Naruszenie zakazów w zakresie handlu okazami gatunków podlegających ochronie] | str. 899
Art. 129. [Przepadek przedmiotów, obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub zapłaty nawiązki] | str. 900
Art. 130. [Przekazanie organom ochrony przyrody orzeczenia o przepadku okazów gatunków] | str. 908
Art. 131. [Odpowiedzialność za wykroczenia] | str. 910
Art. 131a. [Przepadek zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi] | str. 917
Art. 132. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia] | str. 918
Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 919
Art. 133. [Zmiana ustawy o rybactwie śródlądowym] | str. 919
Art. 134. [Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych] | str. 919
Art. 135. [Zmiana ustawy o lasach] | str. 919
Art. 136. [Zmiana ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa] | str. 920
Art. 137. [Zmiana ustawy – Prawo łowieckie] | str. 920
Art. 138. [Zmiana ustawy o ochronie zwierząt] | str. 920
Art. 139. [Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami] | str. 920
Art. 140. [Zmiana ustawy o opłacie skarbowej] | str. 920
Art. 141. [Zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska] | str. 920
Art. 142. [Zmiana ustawy – Prawo wodne] | str. 921
Rozdział 13. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe | str. 922
Art. 143. [Obrączkowanie ptaków] | str. 922
Art. 144. [Dyrektorzy parków narodowych powołani przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 923
Art. 145. [Wojewódzcy konserwatorzy przyrody powołani przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 923
Art. 146. [Wymóg odpowiedniego poziomu wykształcenia funkcjonariuszy Straży Parku] | str. 924
Art. 147. [Umundurowanie pracowników Służb Parków Narodowych i Służb Parków Krajobrazowych] | str. 925
Art. 148. [Prowadzenie działalności przez ogrody botaniczne i ośrodki istniejące przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 925
Art. 149. [Rejestracja zwierząt objętych ochroną] | str. 926
Art. 150. [Posiadanie spreparowanych zwierząt lub ich części] | str. 927
Art. 151. [Ciągłość funkcjonowania Straży Parku, Służby Parku Narodowego i Służby Parku Krajobrazowego] | str. 928
Art. 152. [Ciągłość funkcjonowania opiniodawczych organów ochrony przyrody oraz rad parków krajobrazowych lub rad zespołów parków krajobrazowych]  | str. 928
Art. 153. [Formy ochrony przyrody utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 929
Art. 154. [Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych sporządzone przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 929
Art. 155. [Parki gminne] | str. 931
Art. 156. [Strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych] | str. 931
Art. 157. [Utrzymanie w mocy aktów wykonawczych] | str. 932
Art. 158. [Sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 933
Art. 159. [Likwidacja Krajowego Zarządu Parków Narodowych] | str. 934
Art. 160. [Wygaśnięcie stosunków pracy pracowników Krajowego Zarządu Parków Narodowych] | str. 935
Art. 161. [Przepis derogacyjny] | str. 936
Art. 162. [Wejście w życie ustawy] | str. 936
Załącznik
Wykaz parków narodowych | str. 937
Bibliografia | str. 939
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 6/2015

-29%

Administrator 6/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O mankamentach hydroizolacyjnego rynku wykonawczo-nadzorczego,
● Opłata reklamowa,
● Spółdzielcze non for profit.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 9/2014

-26%

Administrator 9/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Wrażliwi najemcy,
● Zasady współżycia społecznego w orzecznictwie,
● Refakturowanie we wspólnocie,
● Lampy LED a oszczędzanie.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.