Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz

Karolina Kuszlewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-317-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz do ustawy o ochronie zwierząt obejmuje zagadnienia administracyjne oraz karne w zakresie ochrony zwierząt przed cierpieniem lub przemocą oraz dotyczące stosunków cywilnych, w których do zwierząt odpowiednio stosuje się przepisy o rzeczach. Prezentuje najważniejsze zasady określone przez ustawę, m.in. dereifikację zwierząt i zasadę humanitarnego traktowania.


Istotną wartością książki są odwołania do wiedzy specjalistycznej z innych dziedzin, niezbędnych dla prawidłowego rozumienia przepisów ustawy o ochronie zwierząt, w szczególności z zakresu nauk zoologicznych i psychologii zwierząt.Opracowanie uwzględnia ponad 23-letni dorobek doktryny i orzecznictwa sądowego w odniesieniu do ustawy o ochronie zwierząt, a ponadto podejmuje wiele problemów dotychczas niepoddawanych analizie, a wynikających z praktyki ochrony zwierząt raportowanej m.in. przez organizacje społeczne. Dzięki licznym przykładom komentarz ma wymiar praktyczny.Autorka przedstawia także wykładnię poszczególnych przepisów ustawy, mając na względzie słowa Sądu Najwyższego z 2016 r., zgodnie z którymi „w ostatnich latach doszło do radykalnego przewartościowania w stosunku człowieka do zwierząt (...) Wszelkie więc środki prawne, podejmowane w stosunku do zwierząt kręgowych, powinny mieć na względzie ich dobro, prawo do istnienia i humanitarnego traktowania” (wyrok SN z 13.12.2016 r., II KK 281/16, LEX nr 2237277).

Tytuł
Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz
Autor
Karolina Kuszlewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-317-0
Rok wydania
2021
Liczba stron
400
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13
Przedmowa | str. 15
Wprowadzenie. Zasadnicze problemy ochrony zwierząt w Polsce | str. 21
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 638) | str. 35
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 37
Art. 1. [Podstawowe obowiązki wobec zwierząt; odpowiednie stosowanie przepisów o rzeczach] | str. 37
Art. 2. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str. 84
Art. 3. [Współdziałanie organów administracji z samorządem lekarsko-weterynaryjnym i organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt] | str. 90
Art. 3a. [Ograniczenie stosowania przepisów o obowiązkach organów administracji publicznej wobec przedsiębiorców] | str. 91
Art. 4. [Defi nicje] | str. 93
Art. 5. [Obowiązek humanitarnego traktowania] | str. 98
Art. 6. [Zakaz zabijania i znęcania się nad zwierzętami] | str. 107
Art. 7. [Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi] | str. 126
Art. 8. [Upowszechnianie wiedzy o ochronie zwierząt] | str. 143
Rozdział 2. Zwierzęta domowe | str. 146
Art. 9. [Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków zwierzętom domowym] | str. 159
Art. 9a. [Obowiązek powiadomienia o porzuconym zwierzęciu] | str. 163
Art. 10. [Hodowla i utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne] | str. 164
Art. 10a. [Zakazy związane ze sprzedażą, hodowlą w celach handlowych oraz puszczania luzem zwierząt domowych] | str. 166
Art. 10b. [Zakazy związane z nabywaniem zwierząt domowych] | str. 170
Art. 11. [Wyłapywanie bezdomnych zwierząt] | str. 171
Art. 11a. [Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt] | str. 176
Rozdział 3. Zwierzęta gospodarskie | str. 181
Art. 12. [Podstawowe obowiązki w przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich; minimalne warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich] | str. 190
Art. 12a. [Obowiązki posiadacza kurnika] | str. 196
Art. 12b. [Szkolenie w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów] | str. 198
Art. 12c. [Przekazywanie informacji o warunkach hodowli kurcząt brojlerów] | str. 201
Art. 12d. [Zwiększenie obsady kurcząt brojlerów w kurniku] | str. 201
Art. 12e. [Delegacja ustawowa – sposób ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku] | str. 202
Art. 12f. [Dokumentacja kurnika] | str. 202
Art. 12g. [Obowiązki podmiotów prowadzących ubojnie kurcząt brojlerów; badanie poziomu dobrostanu kurcząt brojlerów] | str. 204
Art. 12h. [Kontrola gospodarstw utrzymujących kurczęta brojlery] | str. 206
Art. 12i. [Informacje przekazywane Komisji Europejskiej przez Głównego Lekarza Weterynarii] | str. 207
Art. 12j. [Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących hodowli kurcząt brojlerów] | str. 207
Art. 13. [Wprowadzenie nowej technologii chowu zwierząt] | str. 208
Art. 14. [Używanie zwierząt do pracy] | str. 209
Rozdział 4. Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych | str. 212
Art. 15. [Warunki występów, treningów i tresury zwierząt] | str. 218
Art. 16. [Zakaz organizowania walk zwierząt] | str. 219
Art. 17. [Zwierzęta wykorzystywane do tresury i pokazów dla celów widowiskowo-rozrywkowych; warunki tresury] | str. 220
Art. 18. [Warunki przetrzymywania zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych] | str. 228
Rozdział 5. (uchylony) | str. 230
Art. 19–20. (uchylone) | str. 230
Rozdział 6. Zwierzęta wolno żyjące (dzikie) | str. 231
Art. 21. [Zapewnienie warunków rozwoju i swobodnego bytu zwierząt wolno żyjących] | str. 237
Art. 22. [Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących w celu preparowania ich zwłok] | str. 249
Art. 22a. [Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok] | str. 250
Art. 23. (uchylony) | str. 250
Rozdział 7. Transport zwierząt | str. 251
Art. 24. [Transport zwierząt kręgowych – odesłanie] | str. 251
Art. 24a. [Zadania powiatowego lekarza weterynarii] | str. 252
Art. 24b. [Rejestry prowadzone przez powiatowego lekarza weterynarii] | str. 258
Art. 24c. [Szkolenie osób zajmujących się transportem zwierząt] | str. 259
Art. 24d. [Powołanie komisji egzaminacyjnej] | str. 260
Art. 24e. [Protokół szkolenia; wydanie zaświadczenia lub licencji] | str. 261
Art. 24f. [Delegacja ustawowa – komisja egzaminacyjna, egzamin, protokoły, wzory zaświadczeń] | str. 262
Art. 24g. [Ponoszenie kosztów szkolenia] | str. 263
Art. 25. [Obowiązki w przypadku potrącenia zwierzęcia] | str. 263
Art. 26. (uchylony) | str. 265
Rozdział 8. Zabiegi na zwierzętach | str. 266
Art. 27. [Warunki dopuszczalności dokonywania zabiegów na zwierzętach] | str. 266
ROZDZIAŁ 9. (uchylony) | str. 269
Art. 28–32. (uchylone) | str. 269
Rozdział 10. Ubój, uśmiercanie i ograniczenie populacji zwierząt | str. 274
Art. 33. [Warunki uśmiercania zwierząt] | str. 274
Art. 33a. [Ograniczanie populacji zwierząt] | str. 281
Art. 33b. [Zabicie lub ubój zwierząt z nakazu powiatowego lekarza weterynarii] | str. 287
Art. 34. [Uśmiercanie zwierząt w ubojni; ubój domowy] | str. 290
Rozdział 10a. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt | str. 309
Art. 34a. [Uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej; współdziałanie z organizacjami społecznymi] | str. 309
Rozdział 11. Przepisy karne | str. 313
Art. 35. [Zabijanie, uśmiercanie lub ubój zwierząt z naruszeniem przepisów; orzeczenie przepadku zwierzęcia; zakaz posiadania zwierząt; zakaz prowadzenia określonej działalności] | str. 323
Art. 36. (uchylony) | str. 348
Art. 37. [Naruszenie innych zakazów lub nakazów ustawowych] | str. 348
Art. 37a. [Naruszenie przepisów o hodowli lub utrzymywaniu psa rasy uznawanej za agresywną] | str. 359
Art. 37b. [Naruszenie przepisów o transporcie zwierząt] | str.  359
Art. 37ba. [Grzywny stanowiące wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej] | str. 361
Art. 37c. (uchylony) | str. 362
Art. 37d. [Naruszenie przepisów o hodowli kurcząt brojlerów] | str. 362
Art. 37e. [Naruszenie przepisów o zakazie nabywania zwierząt na targowiskach lub poza miejscem ich chowu lub hodowli] | str. 363
Art. 38. [Przekazanie przez organizację społeczną zwierzęcia podlegającego przepadkowi] | str. 364
Art. 38a. [Odebranie zwierzęcia skazanemu] | str. 371
Art. 38b. [Odpowiednie stosowanie przepisów k.k. i k.k.w. w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności] | str. 374
Art. 39. [Wykonywanie praw pokrzywdzonego przez organizację społeczną] | str. 376
Art. 40. [Współpraca organizacji społecznych z instytucjami publicznymi w zakresie ścigania przestępstw i wykroczeń] | str. 383
Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 385
Art. 41. [Zmiany w przepisach] | str. 385
Art. 42. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] | str. 385
Art. 43. [Przepis derogacyjny] | str. 386
Art. 44. [Wejście w życie ustawy] | str. 386
Bibliografia | str. 387
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.