Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz

Anna Kościńska-Paszkowska, Bogdan Artymowicz, Krzysztof Subocz, Karol Szmaj, Maciej Tomczak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 169.00 zł 146.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 146.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-896-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie problematyki prawnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym orzecznictwa organów orzekających w tych sprawach oraz orzecznictwa sądów.


W publikacji omówiono m.in. następujące zagadnienia:
• podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności,
• kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• zasady powoływania organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ich uprawnienia i obowiązki,
• nadzór nad działalnością organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• obowiązki organów, przy których powołano rzeczników dyscypliny finansów publicznych i ich zastępców oraz komisje orzekające,
• terminy, doręczenia, zasady udostępniania dokumentów.


W zrozumiały sposób przedstawiono przebieg postępowania i uprawnienia osoby, której ono dotyczy, np. jak składać zażalenia i odwołania, jak bronić się przed zarzutami naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie tylko w trakcie postępowania o jej naruszenie, ale także wcześniej w trakcie kontroli NIK czy RIO.

- jak składać zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w jednostkach nadzorowanych,
- czym różni się zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych od informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
- jak prawidłowo powierzyć obowiązki pracownikom jednostki, aby uniknąć zarzutów naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
- za co w jednostce odpowiada skarbnik oraz główny księgowy;
- jak w świetle orzecznictwa wygląda odpowiedzialność za sprawozdawczość budżetową i inwentaryzację,
- odpowiedzialność za zamówienia publiczne w świetle nowego PZP


Autorami opracowania są praktycy pełniący funkcje w organach powołanych do dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (rzecznicy, członkowie organów orzekających).


Książka przeznaczona jest dla kierowników, głównych księgowych i pracowników wszystkich jednostek sektora finansów publicznych oraz osób gospodarujących środkami publicznymi w innych jednostkach na podstawie umów o dotację lub umów określających zasady i procedury gospodarowania środkami z budżetu UE. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników organów kontroli i komórek kontroli we wszystkich urzędach administracji publicznej, a także rzeczników dyscypliny finansów publicznych i członków organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Tytuł
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz
Autorzy
Anna Kościńska-Paszkowska, Bogdan Artymowicz, Krzysztof Subocz, Karol Szmaj, Maciej Tomczak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-896-0
Rok wydania
2021
Liczba stron
860
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów .............................................................................. 17

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnościza naruszenie dyscypliny finansów publicznych ................. 23

DZIAŁ I. Przepisy ogólne ................................................................. 25

Art. 1. [Zakres stosowania ustawy] ...................................... 25

Art. 2. [Odesłanie do definicji określonych w ustawie

o finansach publicznych] .......................................... 33

Art. 3. [Wyłączenie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych] ..... 38

Art. 3a. [Zasady przetwarzania danych osobowych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

publicznych] ............................................................. 50

DZIAŁ II. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ....................... 58

Rozdział 1. Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych .................... 58

Art. 4. [Podmiotowy zakres odpowiedzialności] .................. 58

Art. 4a. [Zakres podmiotowy odpowiedzialności za nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami unijnymi lub zagranicznymi] ..................................... 59

Art. 5. [Naruszenia w zakresie ustalania, pobierania, dochodzenia i umarzania należności] ....................... 75

Art. 6. [Naruszenia w zakresie przekazywania dochodów] ............................................................... 97

Art. 7. [Naruszenie polegające na przeznaczeniu dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na jej wydatki] .......................................................... 109

Art. 8. [Naruszenia związane z udzieleniem dotacji] ............ 114

Art. 9. [Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem] .................................................... 119

Art. 9a. [Naruszenie związane z subwencjami dla podmiotów szkolnictwa wyższego] .................... 123

Art. 10. [Niezgodne z planem dokonanie zmian w budżecie lub planie finansowym] ............................................ 126

Art. 11. [Przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków] .................................... 139

Art. 12. [Przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel] ......... 151

Art. 12a. [Zaciągnięcie zobowiązania w związku z realizacją polityki zdrowotnej] .................................................. 156

Art. 13. [Naruszenia związane z gospodarowaniem środkami europejskimi] ............................ 159

Art. 14. [Nieopłacenie składek i wpłat] .................................. 170

Art. 15. [Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia lub z przekroczeniem jego zakresu] .......................... 174

Art. 16. [Nieterminowe wykonywanie zobowiązań] .............. 181

Art. 17. [Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenia w zakresie zamówień publicznych] ......... 189

Art. 17a. [Naruszenia w zakresie umów koncesyjnych na roboty budowlane lub usługi] .............................. 239

Art. 18. [Inwentaryzacja, sprawozdawczość] ......................... 255

Art. 18a. [Zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego] ......................................................... 285

Art. 18b. [Odpowiedzialność za nienależyte wykonywanie wstępnej kontroli przez Głównego Księgowego] ...... 290

Art. 18c. [Niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontroli zarządczej] ................................................................ 299

Art. 18d. [Zastosowanie przepisów odrębnych] ....................... 305

Rozdział 2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych .................... 306

Art. 19. [Warunki odpowiedzialności – wina] ........................ 306

Art. 20. [Odpowiedzialność w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu do uchwały] ............................................. 320

Art. 21. [Czas naruszenia] ...................................................... 321

Art. 22. (uchylony). ................................................................ 323

Art. 23. [Brak świadomości naruszenia] ................................. 323

Art. 24. [Zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy] ............................................................. 328

Art. 25. [Niezależność odpowiedzialności. Zawieszenie i umorzenie postępowania] ...................................... 335

Art. 26. [Wyłączenie odpowiedzialności – kwota minimalna] ............................................................... 344

Art. 27. [Zdarzenie losowe] .................................................... 354

Art. 28. [Znikoma szkodliwość] .............................................. 356

Art. 29. [Wyłączenie odpowiedzialności] ............................... 362

Art. 30. [Odrębność odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych od odpowiedzialności odszkodowawczej] ................ 364

Rozdział 3. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar ........................ 365

Art. 31. [Rodzaje kar] ............................................................. 365

Art. 32. [Skutki ukarania karą nagany lub karą pieniężną] ..... 371

Art. 33. [Zasady wymiaru kary] .............................................. 374

Art. 34. [Kara zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi] ................ 379

Art. 34a. [Dyrektywy wymiaru kary nagany i kary pieniężnej] ................................................................ 381

Art. 35. [Upomnienie] ............................................................ 385

Art. 36. [Odstąpienie od wymierzenia kary] ........................... 388

Art. 37. [Kara łączna] ............................................................. 395

Rozdział 4. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania ............................. 396

Art. 38. [Przedawnienie karalności] ........................................ 396

Art. 39. [Przedawnienie wykonania kary] ............................... 401

Art. 40. [Zatarcie ukarania z mocy prawa] ............................. 401

Art. 41. [Zatarcie kary przed terminem] ................................. 402

DZIAŁ III. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ................. 404

Rozdział 1. Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ............. 404

Art. 42. [Organy orzekające] .................................................. 404

Art. 43. [Skład komisji orzekającej] ........................................ 406

Art. 44. [Obowiązki przewodniczącego i członków komisji] ..................................................................... 408

Art. 44a. [Zapewnienie jednolitego stosowania przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych] .............................................. 409

Art. 45. [Zasada niezawisłości członków organów orzekających] ............................................................ 410

Rozdział 2. Komisje orzekające i ich właściwość ............................... 412

Art. 46. [Rodzaje komisji orzekających] .................................. 412

Art. 47. [Zadania wspólnej komisji orzekającej] ..................... 413

Art. 48. [Właściwość międzyresortowej komisji orzekającej przy Ministrze Finansów] .......................................... 415

Art. 49. [Właściwość komisji orzekającej przy ministrze do spraw administracji publicznej] ........................... 417

Art. 49a. [Właściwość komisji orzekającej przy Ministrze Sprawiedliwości] ....................................................... 419

Art. 49b. [Właściwość międzyresortowej komisji orzekającej] ............................................................... 420

Art. 50. [Właściwość komisji orzekającej przy Szefie KPRM] ....................................................................... 420

Art. 51. [Właściwość regionalnej komisji orzekającej] ............ 422

Art. 51a. [Ustalenie właściwości komisji orzekającej] ............... 423

Rozdział 3. Zasady powoływania komisji orzekających i Głównej Komisji Orzekającej .................. 425

Art. 52. [Powołanie wspólnej komisji orzekającej] ................. 425

Art. 53. [Tryb powoływania pozostałych komisji orzekających] ............................................................ 426

Art. 54. [Tryb powołania przewodniczącego GKO] ................ 429

Art. 55. [Wymagania wobec członków komisji orzekających i GKO] ....................................................................... 430

Art. 56. [Wygaśnięcie członkostwa przed upływem kadencji] ................................................................... 433

Rozdział 4. Organy właściwe do wypełniania funkcji oskarżyciela .... 436

Art. 57. [Rzecznicy dyscypliny finansów publicznych] ............ 436

Art. 58. [Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych] .............................................................. 438

Art. 59. [Obszar reprezentacji] ............................................... 439

Art. 59a. [Informacja o potrzebie przeprowadzenia kontroli] .................................................................... 441

Rozdział 5. Zasady powoływania Głównego Rzecznika i rzeczników dyscypliny ........................... 442

Art. 60. [Tryb powołania i odwołania Głównego Rzecznika] ................................................................. 442

Art. 61. [Powołanie i odwołanie rzecznika właściwego w sprawach rozpatrywanych przez wspólną komisję orzekającą] ............................................................... 443

Art. 62. [Tryb powołania i odwołania rzecznika] .................... 444

Art. 62a. [Spory o właściwość] ................................................ 446

Art. 63. [Wymagania wobec rzeczników] .............................. 447

Art. 64. [Obowiązek powiadamiania o powołaniu i odwołaniu rzecznika] .............................................. 449

Rozdział 6. Uprawnienia członków organów orzekających i rzeczników oraz funkcjonowanie i obsługa komisji i rzeczników .......................... 450

Art. 65. [Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe] ................... 450

Art. 66. [Wynagrodzenie ryczałtowe za udział w rozprawie lub posiedzeniu] ....................................................... 452

Art. 67. [Zawiadomienie o powołaniu, wypowiedzenie stosunku pracy] ........................................................ 454

Art. 68. [Zwolnienie ze świadczenia pracy] ............................ 456

Art. 69. [Zwrot kosztów przejazu i noclegów] ....................... 457

Art. 70. [Obsługa prawna i organizacyjna komisji i rzeczników] ............................................................. 457

Art. 71. [Delegacja ustawowa] ............................................... 459

DZIAŁ IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ............. 460

Rozdział 1. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych .................. 460

Art. 72. [Postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych] ......................... 460

Art. 73. [Strony postępowania] ............................................. 462

Art. 74. [Prawo do obrony] .................................................... 462

Art. 75. [Obrońca obwinionego] ............................................ 465

Art. 76. [Zasady postępowania] ............................................. 469

Art. 77. [Uprawnienia osoby, wobec której wszczęto postępowanie wyjaśniające] ..................................... 474

Art. 78. [Przesłanki procesowe] ............................................. 475

Art. 78a. [Zawieszenie postępowania] ..................................... 481

Art. 79. [Łączne rozpoznawanie spraw] ................................. 483

Art. 80. [Zasada ustalania prawdy obiektywnej i informowania uczestników postępowania] ............. 484

Art. 81. [Zasady kierowania wniosków o ukaranie i rozstrzygania sporów o właściwość] ....................... 486

Art. 82. [Skierowanie sprawy do innej komisji orzekającej] .... 488

Art. 83. [Wyłączenie członka komisji lub rzecznika] ............... 489

Art. 84. [Organy uprawnione do wyłączenia z rozpoznawania sprawy] ......................................... 491

Art. 85. [Postanowienie] ........................................................ 492

Art. 85a. [Obowiązek sygnalizacji] ........................................... 495

Art. 86. [Pomoc specjalistyczna] ............................................ 497

Rozdział 2. Dowody .......................................................................... 499

Art. 87. [Fakty mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy] ..................................................................... 499

Art. 88. [Fakty powszechnie znane] ....................................... 500

Art. 89. [Zebranie i ocena dowodów] .................................... 501

Art. 90. [Obowiązek wskazania faktów i świadków] .............. 505

Art. 91. [Wezwanie świadka; prawo odmowy zeznań] .......... 505

Art. 91a. [Zwolnienie świadka z kosztów przejazdu i świadczenia pracy] .................................................. 508

Art. 91b. [Kara porządkowa] ................................................... 509

Art. 91c. [Wezwanie do przedstawienia informacji mających znaczenie dla sprawy] ............................................... 512

Art. 92. [Dodatkowe opinie organów lub instytucji] .............. 513

Rozdział 3. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych ........................... 514

Art. 93. [Uprawnieni do złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny] ........................................... 514

Art. 94. [Treść zawiadomienia. uzupełnienie braków formalnych] .............................................................. 522

Art. 95. [Postępowanie z informacją o naruszeniu] ............... 532

Rozdział 4. Czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające .... 545

Art. 96. [Istota czynności sprawdzających. Wezwanie do złożenia wyjaśnień i dokumentów] ...................... 545

Art. 96a. [Badanie właściwości. Przekazanie sprawy] .............. 550

Art. 97. [Postanowienie o wszczęciu albo odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego] ................. 554

Art. 98. [Treść postanowienia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego] ........................................................ 561

Art. 99. [Rozszerzenie postępowania wyjaśniającego] ........... 566

Art. 100. [Odmowa wszczęcia postępowania wyjaśniającego] ........................................................ 570

Art. 101. [Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego] ................................. 577

Art. 101a. [Sposób postępowania z informacjami niestanowiącymi zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych] ............................. 581

Art. 102. [Doręczenie stronie postanowienia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego] ................................. 583

Art. 103. [Obowiązek sporządzenia protokołu] ....................... 584

Art. 103a. [Zmiana postanowienia w zakresie kwalifikacji prawnej naruszenia] ................................................. 586

Art. 104. [Terminy prowadzenia czynności sprawdzających i postępowania wyjaśniającego] ............................... 586

Art. 105. [Poinformowanie zawiadamiającego o złożeniu wniosku o ukaranie] ................................................. 588

Art. 106. [Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego] ........................................................ 588

Art. 107. [Zakończenie postępowania wyjaśniającego wobec osób nieobjętych wnioskiem o ukaranie] ............ 590

Art. 108. [Zaskarżenie postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego] ................................. 591

Rozdział 5. Wniosek o ukaranie ........................................................ 593

Art. 109. [Podmiot uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie] ............................................................... 593

Art. 110. [Wniosek o ukaranie] ................................................ 594

Rozdział 6. Postępowanie przed komisją orzekającą ......................... 599

Art. 111. [Badanie właściwości komisji orzekającej] ................. 599

Art. 112. [Wstępna kontrola wniosku o ukaranie] ................... 600

Art. 113. [Skierowanie wniosku do rozpoznania] .................... 602

Art. 113a. [Rozstrzygnięcia procesowe przewodniczącego komisji] ........................................... 605

Art. 114. (uchylony). ................................................................ 606

Rozdział 7. Posiedzenie ..................................................................... 606

Art. 115. [Posiedzenie] ............................................................. 606

Art. 116. [Przebieg posiedzenia] .............................................. 607

Rozdział 8. Rozprawa ....................................................................... 611

Art. 117. [Rozprawa] ............................................................... 611

Art. 118. [Wyznaczenie terminu rozprawy i składu orzekającego] ........................................................... 613

Art. 119. [Jawność i wyłączenie jawności] ............................... 615

Art. 120. [Organy uprawnione do wyłączenia jawności i dostęp do informacji niejawnych] ........................... 618

Art. 121. [Obecność obwinionego na rozprawie] .................... 619

Art. 122. [Obowiązki przewodniczącego składu] ..................... 621

Art. 123. [Protokół] .................................................................. 622

Art. 124. [Forma działania stron i dopuszczalność wniosków dowodowych] ........................................................... 626

Art. 125. [Odroczenie rozprawy] .............................................. 627

Art. 126. [Przeprowadzenie dowodu pomimo odroczenia rozprawy] ................................................................. 630

Art. 127. [Czynności w ramach rozprawy] ............................... 632

Art. 128. [Zasady przesłuchiwania świadków, uzupełnienie postępowania dowodowego] ................................... 634

Art. 129. [Ujawnienie dowodów] ............................................. 636

Art. 130. [Rozszerzenie postępowania] .................................... 637

Art. 131. [Zmiana kwalifikacji prawnej naruszenia podczas rozprawy] ................................................................. 639

Art. 132. [Ciągłość rozprawy] .................................................. 641

Art. 133. [Przebieg rozprawy] .................................................. 642

Art. 134. [Głosowanie] ............................................................ 643

Art. 135. [Orzeczenie] .............................................................. 645

Art. 136. [Ogłoszenie orzeczenia] ............................................ 651

Art. 137. [Uzasadnienie] .......................................................... 653

Rozdział 9. Zażalenia i odwołania ..................................................... 661

Art. 138. [Wnoszenie środków zaskarżenia] ............................ 661

Art. 139. [Czynności po otrzymaniu zaskarżenia – kontrola międzyinstancyjna] ................................................... 663

Art. 139a. [Odmowa przyjęcia środka zaskarżenia przez organ drugiej instancji] ....................................................... 666

Art. 139b. [Zawieszenie postępowania i wyłączenie sprawy do odrębnego postępowania przez organy drugiej instancji] ................................................................... 666

Art. 140. [Cofnięcie środka zaskarżenia] .................................. 667

Art. 140a. [Rozpoznanie zażalenia] ........................................... 669

Art. 141. [Prawomocność rozstrzygnięć komisji orzekającej pierwszej instancji] ................................................... 670

Art. 142. [Prawomocność rozstrzygnięć GKO] ......................... 671

Rozdział 10. Postępowanie odwoławcze przed Główną Komisją Orzekającą .............................. 672

Art. 143. [Obowiązki przewodniczącego GKO związane ze złożeniem odwołania] .......................................... 672

Art. 144. [Posiedzenie GKO] .................................................... 674

Art. 145. [Zasady rozpatrywania odwołań] .............................. 676

Art. 146. [Zakaz zaostrzenia kary] ............................................ 676

Art. 147. [Orzeczenie GKO] ...................................................... 678

Art. 148. [Uzasadnienie orzeczenia GKO] ................................. 686

Art. 149. [Odpowiednie stosowanie przepisów] ...................... 688

Rozdział 11. Ponowne rozpoznanie sprawy ...................................... 689

Art. 150. [Granice przekazania sprawy do ponownego rozpoznania] ............................................................. 689

Art. 151. [Pośredni zakaz orzekania na niekorzyść obwinionego] ........................................................... 691

Art. 152. [Odpowiednie stosowanie przepisów w postępowaniu obejmującym ponowne rozpoznanie sprawy] ..... 693

Rozdział 12. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ........ 694

Art. 153. [Przekazanie prawomocnego orzeczenia] ................. 694

Art. 154. [Odpis i rozpoczęcie wykonywania kary zakazu pełnienia funkcji] ...................................................... 696

Art. 155. [Wezwanie do uiszczenia kosztów postępowania i orzeczonych kar] ..................................................... 697

Art. 156. [Zakaz pełnienia funkcji] ........................................... 698

Rozdział 13. Stwierdzenie nieważności prawomocnych postanowień i orzeczeń ................................... 702

Art. 157. [Przesłanki nieważności. inicjatywa wszczęcia postępowania] .......................................................... 702

Art. 158. [Postanowienie w przedmiocie nieważności] ............ 715

Art. 159. [Zakres stosowania przepisów o postępowaniu odwoławczym] ......................................................... 719

Art. 160. [Przedawnienie stwierdzenia nieważności] ............... 722

Art. 161. [Zwrot kosztów lub kary pieniężnej] ......................... 728

Rozdział 14. Wznowienie postępowania .......................................... 730

Art. 162. [Przesłanki wznowieniowe] ....................................... 730

Art. 163. [Wniosek o wznowienie postępowania] .................... 745

Art. 164. [Postanowienie o odmowie wznowienia postępowania albo o wznowieniu postępowania] .... 747

Art. 165. [Zakres stosowania przepisów o postępowaniu odwoławczym] ......................................................... 750

Art. 166. [Przedawnienie wznowienia postępowania] ............. 752

Rozdział 15. Koszty postępowania, egzekwowanie kosztów postępowania i kar pieniężnych ................ 754

Art. 167. [Koszty postępowania] ............................................. 754

Art. 168. [Egzekucja kar i kosztów] .......................................... 756

Rozdział 16. Skarga do sądu administracyjnego ............................... 757

Art. 169. [Skarga do sądu administracyjnego] ......................... 757

DZIAŁ V. Przepisy porządkowe ....................................................... 759

Rozdział 1. Sprostowania, udostępnianie akt, pisma, terminy .......... 759

Art. 170. [Sprostowanie omyłki w rozstrzygnięciach lub ich uzasadnieniu] ................................................ 759

Art. 171. [Sprostowanie omyłki w protokole rozprawy lub posiedzenia] ....................................................... 770

Art. 172. [Adnotacje w aktach sprawy] .................................... 777

Art. 173. [Gwarancje dostępu do akt sprawy] ......................... 779

Art. 173a. [Prawo dostępu do danych dla osoby, której one dotyczą] ................................................... 782

Art. 174. [Formy składania oświadczeń wiedzy i woli] ............. 783

Art. 175. [Pismo wniesione do niewłaściwego organu] ........... 790

Art. 176. [Zasady obliczania terminów] ................................... 793

Art. 177. [Przesłanki przywrócenia terminu] ............................ 801

Art. 178. [Organy właściwe, rozstrzygnięcie i zaskarżenie w przedmiocie przywrócenia terminu] ...................... 810

Rozdział 2. Doręczenia ...................................................................... 813

Art. 179. [Wezwania, zawiadomienia, odpisy orzeczeń] .......... 813

Art. 180. [Doręczenie przez pocztę lub osoby upoważnione] ........................................................... 814

Art. 180a. [Baza doręczeń elektronicznych] ............................... 815

Art. 180b. [Skutecznośc doręczeń elektronicznych] ................... 816

Art. 181. [Doręczenie osobiste] ................................................ 816

Art. 182. [Doręczenie organowi, pełnomocnikowi zawodowemu] .......................................................... 818

Art. 183. [Obowiązek zawiadomienia o zmianie adresu] ......... 820

Art. 184. [Doręczenie zastępcze] ............................................. 821

Art. 185. [Doręczenie, potwierdzenie odbioru, odmowa przyjęcia] .................................................................. 821

Art. 186. [Doręczenie, awizo] .................................................. 823

Rozdział 3. Przekazywanie prawomocnych rozstrzygnięć i rejestr ukaranych oraz sprawozdania z działalności organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ............. 824

Art. 187. [Przekazywanie prawomocnych rozstrzygnięć] ......... 824

Art. 188. [Wpis do rejestru ukaranych] .................................... 827

Art. 189. [Informacje o osobach odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rejestrze ukaranych] .............................................. 828

Art. 190. [Usunięcie z rejestru ukaranych] ............................... 830

Art. 191. [Udostępnianie informacji z rejestru ukaranych] ....... 831

Art. 192. [Sprawozdawczość] .................................................. 832

Art. 193. [Organ zapewniający obsługę rejestru ukaranych] .... 838

Rozdział 4. Nadzór nad działalnością organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ............. 839

Art. 194. [Nadzór administracyjny nad działalnością komisji orzekających] ............................................................ 839

Art. 195. [Szczególne uprawnienia przewodniczącego GKO] ......................................................................... 842

Art. 195a. [Nadzór Głównego Rzecznika] .................................. 843

Art. 195b. [Nadzór ministra finansów] ...................................... 847

DZIAŁ VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe ............................ 850

Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących ............................ 850

Art. 196–198. ............................................................................... 850

Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe ...................................... 851

Art. 199. [Czyny dyscyplinarne popełnione przed wejściem w życie ustawy] ........................................................ 851

Art. 200. [Postępowania niezakończone przed wejściem w życie ustawy] ........................................................ 851

Art. 201. [Dotychczasowe kadencje organów dyscyplinarnych] ....................................................... 851

Art. 202. [Wejście w życie ustawy] ........................................... 852

Bibliografia ..................................................................................... 853

Autorzy ........................................................................................... 859
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.