Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Komentarz

Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 197.00 zł 170.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 170.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-7381-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu przedstawiono praktyczne aspekty związane ze stosowaniem przepisów ustawy o ofercie publicznej. Szeroko omówiono zmiany w prawie - zwłaszcza w zakresie regulacji pojęcia oferty publicznej i regulacji prospektu emisyjnego.


Autorzy komentarza - będący zarówno teoretykami, jak i od wielu lat osobami zawodowo czynnymi na rynku kapitałowym - gwarantują wszechstronne spojrzenie na komentowane przepisy. Bogate orzecznictwo i odniesienia do regulacji prawa Unii Europejskiej, mają ułatwić czytelnikowi prawidłowe stosowanie tej ustawy.


Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników banków, domów maklerskich i kancelarii prawnych.

Tytuł
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Komentarz
Autorzy
Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7381-4
Rok wydania
2014
Liczba stron
740
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 19

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | str. 21

ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne | str. 23

Art. 1. [Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy] | str. 24

Art. 2. [Wyłączenia przedmiotowe] | str. 28

Art. 3. [Definicja oferty publicznej] | str. 32

Art. 4. [Definicje ustawowe ("słowniczek")] | str. 40

Art. 4a. [Przeliczanie walut] | str. 71

Art. 5. [Prawna równoważność nabycia i objęcia papierów wartościowych] | str. 73

Art. 5a. [Ochrona wpłat z tytułu zapisów] | str. 74

Art. 6. [Elektroniczne oświadczenia woli] | str. 75

ROZDZIAŁ 2
Postępowanie z dokumentami informacyjnymi związanymi z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym | str. 73

Oddział 1
Przepisy wspólne | str. 87

Art. 7. [Wymogi odnoszące się do oferty publicznej, wyłączenia ustawowe] | str. 87

Art. 8. [Udostępnianie informacji o klientach profesjonalnych] | str. 103

Art. 9. [Określenie równoważności ram prawnych i nadzorczych] | str. 105

Art. 10. [Ewidencja papierów wartościowych] | str. 109

Art. 11. [Państwo macierzyste a państwo przyjmujące] | str. 115

Art. 11a. [Wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym] | str. 121

Art. 12. [Dematerializacja papierów wartościowych] | str. 121

Art. 13. [Inne niż papiery wartościowe instrumenty finansowe - dematerializacja i rejestracja] | str. 124

Art. 14. [Umowa subemisji inwestycyjnej] | str. 124

Art. 15. [Umowa subemisji usługowej] | str. 126

Art. 15a. [Oferta kaskadowa] | str. 130

Art. 16. [Uprawnienia Komisji w zakresie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży] | str. 133

Art. 17. [Uprawnienia Komisji w zakresie dopuszczenia lub wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym] | str. 137

Art. 18. [Rozszerzone przesłanki zastosowania sankcji] | str. 143

Art. 18a. [Szczególny reżim wejścia decyzji do obrotu prawnego] | str. 149

Art. 19. [Naruszenie prawa przez podmiot zagraniczny] | str. 157

Art. 19a. [Uchylenie decyzji] | str. 161

Art. 20. [Zasada równego traktowania inwestorów] | str. 163

Oddział 2
Prospekt emisyjny i memorandum informacyjne objęte zasadami obowiązującymi jednolicie w państwach członkowskich | str. 166

Art. 21. [Typy prospektu emisyjnego] | str. 166

Art. 22. [Nakaz rzetelnego informowania w prospekcie emisyjnym. Odpowiedzialność prospektowa] | str. 177

Art. 23. [Dokument podsumowujący] | str. 187

Art. 24. [Dane o ofercie papierów wartościowych] | str. 189

Art. 25. [Treść i zakres prospektu emisyjnego] | str. 192

Art. 26. [Obowiązujące zasady rachunkowości] | str. 195

Art. 26a. [Zatwierdzenie prospektu emisyjnego] | str. 198

Art. 27. [Wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w formie jednolitego dokumentu] | str. 199

Art. 28. [Wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w formie zestawu dokumentów] | str. 208

Art. 29. [Dokument rejestracyjny] | str. 209

Art. 30. [Zatwierdzenie prospektu w formie zestawu dokumentów] | str. 210

Art. 31. [Podmiot decyzji o zatwierdzeniu prospektu] | str. 211

Art. 32. [Żądanie uzupełnienia prospektu emisyjnego] | str. 212

Art. 33. [Przesłanki odmowy zatwierdzenia prospektu emisyjnego] | str. 216

Art. 34. [Przesłanki odmowy zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w formie zestawu dokumentów] | str. 223

Art. 35. [Przekazanie prawa do zatwierdzenia prospektu emisyjnego innemu organowi nadzoru] | str. 223

Art. 36. [Zaświadczenie o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego] | str. 226

Art. 37. [Dual listing zagranicznych papierów wartościowych w Polsce] | str. 230

Art. 38. [Memorandum informacyjne] | str. 233

Art. 38a. [Memorandum zagraniczne - oferta bez stwierdzenia równoważności] | str. 236

Art. 38b. [Memorandum zagraniczne - notowanie na rynku regulowanym bez stwierdzenia równoważności] | str. 240

Art. 39. [Memorandum inwestycyjne sporządzone w formie jednolitego dokumentu] | str. 242

Art. 40. [Wymogi odnośnie do formy memorandum inwestycyjnego] | str. 242

Oddział 3
Memorandum informacyjne i inne dokumenty informacyjne objęte zasadami obowiązującymi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str. 243

Art. 41. [Memorandum udostępnianie na terytorium Polski] | str. 243

Art. 42-43. (uchylone). | str. 245

Art. 44. [Inne niż papiery wartościowe instrumenty finansowe] | str. 245

Oddział 4
Udostępnianie informacji o papierach wartościowych w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą na podstawie tej oferty lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym | str. 247

Art. 45. [Zasady i terminy udostępnienia prospektu emisyjnego] | str. 247

Art. 46. [Język prospektu emisyjnego] | str. 249

Art. 47. [Zasady i sposoby udostępnienia prospektu emisyjnego] | str. 252

Art. 48. [Zasady i sposoby udostępnienia prospektu emisyjnego w formie poszczególnych dokumentów] | str. 256

Art. 49. [Termin ważności prospektu emisyjnego] | str. 256

Art. 50. [Zgodność upublicznionych informacji z prospektem emisyjnym] | str. 259

Art. 51. [Aneksy do prospektu emisyjnego] | str. 260

Art. 51a. [Prawo do uchylenia się od zapisu] | str. 266

Art. 52. [Zgodność prospektu i aneksu z treścią zatwierdzonego prospektu i aneksów] | str. 271

Art. 53. [Zasady prowadzenia akcji promocyjnej, zakaz informacji pełniącej funkcję oferty publicznej] | str. 272

Art. 54. [Cena emisyjna w prospekcie] | str. 282

Art. 55. [Rozporządzenia] | str. 285

ROZDZIAŁ 3
Obowiązki informacyjne emitentów | str. 287

Art. 55a. [Obowiązki informacyjne - państwo macierzyste a państwo przyjmujące] | str. 288

Art. 55b. [Emitent kwitów depozytowych] | str. 293

Art. 56. [Obowiązki informacyjne emitenta] | str. 295

Art. 56a. [RP jako państwo przyjmujące - język informacji] | str. 315

Art. 56b. [RP jako państwo macierzyste - język informacji] | str. 317

Art. 56c. [Papiery wartościowe wysoko nominałowe - język informacji] | str. 320

Art. 57. [Opóźnienie upublicznienia informacji poufnej] | str. 322

Art. 58. [Agencja informacyjna] | str. 332

Art. 59. [Obowiązki informacyjne emitenta kwitów depozytowych] | str. 337

Art. 60. [Delegacja ustawowa] | str. 341

Art. 61. [Regulaminy rynków jako źródło obowiązków informacyjnych] | str. 343

Art. 62. [Możliwość ograniczenia wykonywania obowiązków informacyjnych] | str. 347

Art. 63. [Dostępność informacji okresowych w internecie] | str. 359

Art. 64. [Wyłączenie obowiązku publikacji informacji okresowych] | str. 362

Art. 65. (uchylony). | str. 363

Art. 66. [Zachowanie informacji w poufności] | str. 363

Art. 67. [Zakaz obrotu papierami wartościowymi emitenta] | str. 368

Art. 68. [Uprawnienia nadzorcze Komisji] | str. 373

Art. 68a. [Organy emitenta - obowiązek ujawniania danych] | str. 379

ROZDZIAŁ 4
Znaczne pakiety akcji spółek publicznych | str. 384

Oddział 1
Ujawnianie stanu posiadania | str. 391

Art. 69. [Ujawnianie stanu posiadania wskutek nabycia lub zbycia akcji] | str. 391

Art. 69a. [Ujawnianie stanu posiadania wskutek innych zdarzeń prawnych] | str. 405

Art. 70. [Obowiązek informacyjny spółki publicznej] | str. 411

Art. 70a. [Język użyty do ujawnienia informacji] | str. 414

Art. 71. [Zwolnienie z obowiązku ujawnienia informacji] | str. 415

Oddział 2
Wezwania | str. 418

Art. 72. [Wezwanie zapobiegające efektowi popytowemu] | str. 449

Art. 73. [Wezwanie w przypadku przekroczenia 33% głosów] | str. 454

Art. 74. [Wezwanie w przypadku przekroczenia 66% głosów] | str. 459

Art. 75. [Wyłączenia z obowiązków ogłoszenia wezwań] | str. 464

Art. 76. [Instrumenty finansowe wydawane w zamian za akcje] | str. 472

Art. 77. [Warunki ogłoszenia wezwania] | str. 474

Art. 78. [Żądanie zmiany w treści wezwania] | str. 484

Art. 79. [Cena w wezwaniu] | str. 489

Art. 80. [Stanowisko zarządu w przypadku wezwania] | str. 498

Art. 80a. [Zapisy w statucie odnoszące się do wezwania] | str. 502

Art. 80b. [Zniesienie ograniczenia zbywalności akcji w przypadku wezwania] | str. 507

Art. 80c. [Zniesienie ograniczenia zbywalności akcji w przypadku wezwania przez spółkę nie stosującą zasad ekwiwalentnych] | str. 510

Art. 80d. [Wynagrodzenie dla akcjonariuszy tracących przywileje w zakresie prawa głosu] | str. 511

Art. 81. [Rozporządzenie o wezwaniach] | str. 514

Oddział 3
Szczególne uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej | str. 514

Art. 82. [Przymusowy wykup akcji] | str. 514

Art. 83. [Przymusowy odkup akcji] | str. 529

Art. 84. [Powołanie rewidenta do spraw szczególnych w trybie zwykłym] | str. 537

Art. 85. [Sądowe wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych] | str. 550

Art. 86. [Udostępnianie dokumentów. Przedstawienie sprawozdania] | str. 558

Oddział 4
Przepisy szczególne | str. 563

Art. 87. [Rozszerzenie obowiązków odnoszących się do wezwań] | str. 536

Art. 88. (uchylony). | str. 574

Art. 88a. [Zakaz dalszego nabywania akcji] | str. 574

Art. 89. [Sankcje za niewykonanie obowiązków ustawowych] | str. 576

Art. 90. [Wyłączenia w zakresie obowiązków ustawowych] | str. 586

Art. 90a. [Obowiązki w przypadku zagranicznego emitenta] | str. 593

ROZDZIAŁ 5
Zniesienie dematerializacji akcji | str. 597

Art. 91. [Zniesienie dematerializacji akcji w trybie zwykłym] | str. 579

Art. 92. [Szczególne przypadki zniesienia dematerializacji akcji] | str. 620

ROZDZIAŁ 6
Opłaty | str. 625

Art. 93. [Pobieranie opłaty za zezwolenie] | str. 625

Art. 94. [Pobieranie opłaty ewidencyjnej] | str. 628

Art. 95. [Przeznaczenie i dysponowanie środkami - odesłanie] | str. 632

ROZDZIAŁ 7
Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów | str. 636

Art. 96. [Sankcje administracyjne - emitent i sprzedający] | str. 636

Art. 96a. [Zawiadomienie organu nadzoru państwa macierzystego] | str. 662

Art. 96b. [Sankcje administracyjne dla członków zarządu spółki publicznej] | str. 667

Art. 97. [Sankcje administracyjne jako wsparcie ochrony akcjonariuszy mniejszościowych] | str. 672

ROZDZIAŁ 8
Odpowiedzialność cywilna | str. 687

Art. 98. [Zasady odpowiedzialności cywilnej] | str. 687

ROZDZIAŁ 9
Przepisy karne | str. 699

Art. 99. [Proponowanie nabycia papierów wartościowych] | str. 699

Art. 99a. [Proponowanie nabycia papierów wartościowych - uzupełnienie] | str. 706

Art. 100. [Dezinformacja w ofercie publicznej] | str. 708

Art. 101. [Dezinformacja organu nadzoru] | str. 712

Art. 102. [Utrudnianie przeprowadzania czynności nadzorczych] | str. 716

Art. 103. [Nieprzekazanie organowi nadzoru aneksu do prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego] | str. 720

Art. 104. [Nieupublicznianie aneksu do prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego] | str. 724

ROZDZIAŁ 10
Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 729

Art. 105-127. (pominięte) | str. 729

ROZDZIAŁ 11
Przepisy przejściowe i końcowe | str. 730

Art. 128. [Przepisy intertemporalne] | str. 730

Art. 129. [Regulacje odnoszące się do prywatyzacji] | str. 734

Art. 130. [Akty wykonawcze - regulacja przejściowa] | str. 736

Art. 131. [Wejście w życie] | str. 736

Wykaz orzecznictwa | str. 737
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administrator 10/2015

-29%

Administrator 10/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Przełomowe zmiany w Prawie budowlanym,
  • Przepisy ppoż. nie nadążają...,
  • Piekło i niebo zarządzania.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 11/2016

-29%

Administrator 11/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Ograniczenie prawa własności gruntu,
● O kompensacie,
● Jak przygotować się do zimy?
● Systemy zdalnego odczytu.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 3/2018

-29%

Administrator 3/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Książka obiektu budowlanego narzędziem pomocnym w zarządzaniu budynkiem,
● PIT-8C we wspólnocie
● Co warto wiedzieć o ocieplaniu budynków,
● Nowe Warunki Techniczne cz. II

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 6/2015

-29%

Administrator 6/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O mankamentach hydroizolacyjnego rynku wykonawczo-nadzorczego,
● Opłata reklamowa,
● Spółdzielcze non for profit.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.