Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz

Adrianna Jasińska-Cichoń

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 63.00 zł 54.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 54.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-2398-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie uregulowań zawartych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem nowych, nieznanych w poprzednio obowiązującej ustawie uprawnień inspektorów pracy (m.in. związanych z kontrolą legalności zatrudnienia), nowych rodzajów decyzji, postanowień o zachowaniu w tajemnicy danych osoby lub świadka, surowszych kar za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Załącznik do komentarza stanowią konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy i akty wykonawcze wydane na podstawie zawartych w ustawie delegacji.

Tytuł
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz
Autor
Adrianna Jasińska-Cichoń
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-2398-7
Seria
Praktyczne komentarze LEX
Rok wydania
2008
Liczba stron
300
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 11
Wprowadzenie 13

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589) 15

Rozdział 1
Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy 15

Art. 1. [Zakres działania] 15
Art. 2. [Podporządkowanie] 17
Art. 3. [Struktura organizacyjna] 18
Art. 4. [Powoływanie Głównego Inspektora Pracy] 18
Art. 5. [Właściwość miejscowa] 19
Art. 6. [Uprawnienia Marszałka Sejmu] 19
Art. 7. [Rada Ochrony Pracy] 21
Art. 8. [Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy] 22
Art. 9. [Nadawanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy] 23

Rozdział 2
Zadania Państwowej Inspekcji Pracy 27

Art. 10. [Zadania Państwowej Inspekcji Pracy] 27
Art. 11. [Środki prawne] 56
Art. 12. [Odpowiednie stosowanie k.p.a.] 70
Art. 13. [Zakres podmiotowy uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy] 74
Art. 14. [Współdziałanie organów Państwowej Inspekcji Pracy z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz innymi organami] 75
Art. 15. [Pomoc Policji] 79
Art. 16. [Upoważnienie do wydania aktów wykonawczych określających tryb i formy współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy z innymi organami nadzoru i kontroli] 80

Rozdział 3
Zakres działania organów Państwowej Inspekcji Pracy 81

Art. 17. [Organy Państwowej Inspekcji Pracy] 81
Art. 18. [Zakres działania Głównego Inspektora Pracy] 81
Art. 19. [Zakres działania Okręgowego Inspektora Pracy] 90
Art. 20. [Obowiązek sprawozdawczy okręgowego inspektora pracy] 93

Rozdział 4
Postępowanie kontrolne 95

Art. 21. [Cel postępowania kontrolnego] 95
Art. 22. [Właściwość miejscowa] 96
Art. 23. [Uprawnienia inspektora pracy przeprowadzającego kontrole] 100
Art. 24. [Upoważnienie do przeprowadzania kontroli] 107
Art. 25. [Udział biegłych w kontroli inspektora pracy] 110
Art. 26. [Miejsce przeprowadzania kontroli] 110
Art. 27. [Obowiązki kontrolowanego] 112
Art. 28. [Legitymowanie się] 112
Art. 29. [Współdziałanie inspektora pracy ze związkami zawodowymi i społecznym inspektorem pracy] 113
Art. 30. [Obowiązek przestrzegania przepisów bhp] 113
Art. 31. [Protokół kontroli] 114
Art. 32. [Wzory legitymacji i druków] 117
Art. 33. [Środki prawne stosowane przez inspektora pracy] 118
Art. 34. [Forma i treść decyzji inspektora pracy] 120
Art. 35. [Obowiązek informowania inspektora pracy o realizacji decyzji] 121
Art. 36. [Forma i treść wystąpienia] 121
Art. 37. [Powiadamianie innych organów o stwierdzonych naruszeniach przepisów] 122

Rozdział 5
Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy 124

Art. 38. [Kierownictwo PIP oraz pracownicy wykonujący i nadzorujący czynności kontrolne] 124
Art. 39. [Warunki uzyskania statusu pracownika PIP nadzorującego lub wykonującego czynności kontrolne] 125
Art. 40. [Uprawnienia Głównego Inspektora Pracy] 126
Art. 41. [Nawiązanie stosunku pracy] 126
Art. 42. [Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę] 127
Art. 43. [Mianowanie] 128
Art. 44. [Obowiązki pracowników PIP wykonujących czynności kontrolne] 128
Art. 45. [Obowiązek zachowania tajemnicy] 129
Art. 46. [Obowiązki pracownicze pracowników PIP] 130
Art. 47. [Zakaz działalności politycznej] 131
Art. 48. [Zakaz wykonywania zajęć] 131
Art. 49. [Okresowe oceny kwalifikacyjne] 133
Art. 50. [Zlecenie innej pracy, przeniesienie na inne stanowisko i do innej jednostki] 135
Art. 51. [Świadczenia dla pracownika delegowanego] 137
Art. 52. [Prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia] 138
Art. 53. [Prawo do dodatku za wieloletnią pracę] 139
Art. 54. [ Prawo do nagrody jubileuszowej] 140
Art. 55. [Zakładowy fundusz nagród] 142
Art. 56. [Wysokość odprawy emerytalno-rentowej] 144
Art. 57. [Uprawnienia emerytalne] 146
Art. 58. [Czas pracy] 148
Art. 59. [Wymiar i rozkład czasu pracy] 148
Art. 60. [Obligatoryjne zawieszenie w obowiązkach służbowych] 150
Art. 61. [Fakultatywne zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych] 150
Art. 62. [Przyczyny rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem] 151
Art. 63. [Prawo do świadczenia pieniężnego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy] 152
Art. 64. [Przyczyny rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia] 155
Art. 65. [Inne tryby rozwiązania stosunku pracy] 156
Art. 66. [Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia] 157
Art. 67. [Odpowiednie stosowanie przepisów o szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy] 157
Art. 68. [Odwołanie od decyzji Głównego Inspektora Pracy] 157
Art. 69. [Odpowiednie stosowanie Kodeksu pracy] 158
Art. 70. [Uprawnienia Głównego Inspektora Pracy jako pracodawcy] 158

Rozdział 6
Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna 159

Art. 71. [Upomnienie i rodzaje kar dyscyplinarnych] 159
Art. 72. [Procedury związane z udzieleniem kary upomnienia] 162
Art. 73. [Wszczęcie i przebieg postępowania dyscyplinarnego] 163
Art. 74. [Skład komisji dyscyplinarnej] 164
Art. 75. [Rzecznik dyscyplinarny] 164
Art. 76. [Etapy postępowania dyscyplinarnego] 165
Art. 77. [Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego] 165
Art. 78. [Przebieg postępowania dyscyplinarnego] 166
Art. 79. [Wniosek o ukaranie] 167
Art. 80. [Niezawisłość orzekania] 169
Art. 81. [Uprawnienia stron w postępowaniu dyscyplinarnym] 169
Art. 82. [Rozprawa] 170
Art. 83. [Orzeczenia komisji dyscyplinarnej] 172
Art. 84. [Dyrektywy wymiaru kary i treść orzeczenia komisji] 173
Art. 85. [Odwołanie od orzeczenia komisji dyscyplinarnej] 175
Art. 86. [Przesłanki umorzenia postępowania] 176
Art. 87. [Rozstrzygnięcia Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej] 176
Art. 88. [Odwołanie od orzeczenia Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej] 177
Art. 89. [Prawomocność orzeczeń komisji dyscyplinarnej] 177
Art. 90. [Zatarcie ukarania] 179
Art. 91. [Wznowienie postępowania] 180
Art. 92 [Odpowiednie stosowanie k.p.k.] 181
Art. 93. [Upoważnienie do wydania przepisów szczególnych] 181

Rozdział 7
Zmiany w przepisach obowiązujących 182

Art. 94-103 (pominięte) 182

Rozdział 8
Przepisy przejściowe i końcowe 185

Art. 104-116 185
Art. 105 185
Art. 106 185
Art. 107 185
Art. 108. 186
Art. 109. 186
Art. 110 187
Art. 111 187
Art. 112 187
Art. 113 187
Art. 114 187
Art. 115 188
Art. 116 188

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589) - treść 191

Konwencja Nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1997 r. Nr 72 poz. 450) 241

Konwencja Nr 129 dotycząca inspekcji pracy w rolnictwie (Dz. U. z 1997 r. Nr 72 poz. 452) 257

Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M.P. Nr 58, poz. 657) 272

Zarządzenie Nr 16 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia siedzib i zakresu właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy (M.P. Nr 92, poz. 1006) 275

Zarządzenie Nr 18 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne (M.P. Nr 92, poz. 1007) 277

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach pracowników urzędów wojewódzkich wykonujących kontrolę legalności zatrudnienia, którzy stają się pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 149, poz. 1053) 280

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 149, poz. 1054) 282

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia (Dz. U. Nr 250, poz. 1870) 284

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 247, poz. 1835) 288

Literatura 299
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.