Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz

Paweł Borszowski, Jacek Wantoch-Rekowski, Adam Nita, Krzysztof Musiał, Klaudia Stelmaszczyk-Borszowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 144.00 zł 124.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 124.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-267-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu omówiono regulacje dotyczące podatku od spadków i darowizn w oparciu o orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, a także interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego. Powołano się również na poglądy przedstawicieli doktryny.

Autorzy analizują m.in.:
• wyłączenia od opodatkowania,
• zwolnienia od podatku,
• ulgę mieszkaniową,
• podstawę opodatkowania, w tym wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych oraz opodatkowanie ponad kwoty określone ustawowo,
• obliczanie wysokości podatku,
• deklaracje podatkowe oraz płatników podatku.

W drugim wydaniu publikacji rozważaniom poddano zmienione i nowe regulacje dotyczące w szczególności zwolnienia nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim, nabycia praw do wkładów w spółdzielni rolników oraz rozszerzenia zakresu wyłączeń i pojęcia zstępnych. Przedstawiono również najnowszą zmianę dotyczącą deklaracji (SD-Z2) składanych przez osoby zwolnione z podatku.

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników organów podatkowych, sędziów, notariuszy, doradców podatkowych, a także podatników. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli doktryny oraz studentów prawa i administracji.

Tytuł
Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz
Autorzy
Paweł Borszowski, Jacek Wantoch-Rekowski, Adam Nita, Krzysztof Musiał, Klaudia Stelmaszczyk-Borszowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-267-6
Rok wydania
2022
Liczba stron
300
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 13
Wstęp 17
Ustawa o podatku od spadków i darowizn
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1043) 19
Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania 21
Art. 1. [Zakres opodatkowania] 21
1. Istota podatku od spadków i darowizn 22
2. Zakres podmiotowy 24
3. Istota zakresu przedmiotowego opodatkowania 24
4. Pojęcie rzeczy znajdujących się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej 25
5. Pojęcie praw majątkowych wykonywanych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 39
6. Cywilnoprawne tytuły nabycia powodujące skutki
w zakresie przedmiotu opodatkowania 45
Art. 1a. [Rozszerzenie zakresu przedmiotowego
opodatkowania] 83
1. Uwagi ogólne 84
2. Nieodpłatne nabycie własności rzeczy wspólnej
(wspólnego prawa majątkowego) albo jej części
przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli
na dalszą współwłasność 85
3. Nieodpłatne wyodrębnienie własności lokali na rzecz
niektórych lub wszystkich współwłaścicieli 85
Art. 2. [Rzeczy i prawa majątkowe znajdujące się
za granicą] 87
1. Uwagi wstępne 87
2. Zakres podmiotowy 87
3. Prawo międzynarodowe – Konwencje w sprawie
nabycia majątku w przypadku śmierci 93
4. Prawo międzynarodowe – umowy o zapobieżeniu
podwójnemu opodatkowaniu 94
5. Uwagi pozostałe 97
6. Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą
lub praw majątkowych wykonywanych za granicą 98
Art. 3. [Wyłączenia z opodatkowania] 101
1. Uwagi ogólne 101
2. Wyłączenie nabycia własności rzeczy ruchomych
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub praw majątkowych podlegających
wykonaniu na jej terytorium 103
3. Wyłączenie nabycia w drodze spadku, zapisu
windykacyjnego lub darowizny praw autorskich
i praw pokrewnych, praw do projektów
wynalazczych, znaków towarowych i wzorów
zdobniczych oraz wierzytelności wynikających
z nabycia tych praw 104
4. Nabycie w drodze dziedziczenia środków
z pracowniczego programu emerytalnego 108
5. Nabycie w drodze dziedziczenia środków
z pracowniczego planu kapitałowego 109
6. Nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych
na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu
emerytalnego 110
7. Nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych
na indywidualnym koncie emerytalnym
oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia
emerytalnego 111
8. Nabycie w drodze spadku kwoty składek
zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa
w art. 40a u.s.u.s. 113
Art. 4. [Zwolnienia przedmiotowe] 113
1. Uwagi wstępne 116
2. Zwolnienia 120
Art. 4a. [Zwolnienie z art. 4a] 144
1. Uwagi ogólne 146
2. Warunek zgłoszenia 147
3. Warunek udokumentowania 153
4. Skutek niespełnienia warunków 156
Art. 4b. [Zwolnienie nabycia własności przedsiębiorstwa osoby
fizycznej lub udziału w nim] 157
1. Uwagi ogólne 158
2. Warunki zastosowania zwolnienia 159
3. Wzór zgłoszenia o nabyciu własności
przedsiębiorstwa lub udziału w nim 160
Rozdział 2. Obowiązek podatkowy 162
Art. 5. [Doprecyzowanie zakresu podmiotowego podatku] 162
1. Uwagi ogólne 162
2. Pojęcie obowiązku podatkowego 163
3. Osoba fizyczna – nabywca – podatnik 164
4. Problem opodatkowania nieodpłatnego świadczenia
uzyskanego przez spółkę cywilną, a także
przez osobową spółkę prawa handlowego 167
Art. 6. [Powstanie obowiązku podatkowego] 170
1. Rozumienie pojęć cywilistycznych użytych
w art. 6 u.p.s.d. 172
2. Uwagi co do momentu powstania obowiązku
podatkowego 173
3. Problem powstawania obowiązku podatkowego
w przypadku nabycia pod warunkiem 175
4. Regulacja dotycząca momentu powstania obowiązku
podatkowego jako mechanizm przeciwdziałania
uchylaniu się od opodatkowania 178
Rozdział 3. Podstawa opodatkowania 181
Art. 7. [Podstawa opodatkowania] 181
1. Czysta wartość 182
2. Długi i ciężary 185
3. Mechanizm wyłączenia 191
4. Podstawa opodatkowania przy nabyciu w drodze
nieodpłatnego zniesienia współwłasności 191
Art. 8. [Wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych] 192
1. Uwagi ogólne 192
2. Wartość rynkowa 193
3. Obowiązki organu 198
Art. 9. [Opodatkowanie nabycia ponad kwoty wyznaczone
ustawowo] 200
1. Uwagi ogólne 201
2. Nabycie od jednej osoby 202
3. Zróżnicowanie pozycji prawnej nabywcy 204
4. Zasada kumulacji przedmiotowo-podmiotowej 206
5. Regulacja szczególna – nabycie tytułem polecenia 208
Art. 10. (uchylony). 212
Art. 11. [Wliczenie wartości zobowiązania do podstawy
opodatkowania] 212
Art. 12. [Prawo majątkowe polegające na obowiązku świadczeń
powtarzających się] 215
Art. 13. [Wartość świadczeń powtarzających się] 218
Rozdział 4. Wysokość podatku 221
Art. 14. [Zasada dotycząca ustalenia wysokości podatku] 221
1. Wysokość podatku a grupa podatkowa 222
2. Grupa „zerowa” 223
3. I grupa podatkowa 224
4. II grupa podatkowa 228
5. III grupa podatkowa 229
Art. 15. [Obliczenie wysokości podatku] 230
1. Wysokość podatku a grupa podatkowa 231
2. Opodatkowanie nabycia własności w drodze
zasiedzenia 231
3. Opodatkowanie według stawki 20% 231
Art. 16. [Ulga mieszkaniowa] 236
1. Uwagi ogólne 239
2. Przesłanki korzystania z ulgi – uwagi
wprowadzające 241
3. Problem ustalania limitu ulgi 242
4. Kwestia opieki sprawowanej przez osobę zaliczaną
do III grupy podatkowej 243
5. Warunek zamieszkiwania i konsekwencje
jego niespełnienia 244
6. Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej pomimo
niespełnienia warunku zamieszkiwania 249
Art. 17. [Waloryzacja] 253
1. Podwyższanie kwoty wartości rzeczy i praw
majątkowych 254
2. Wzrost cen towarów nieżywnościowych trwałego
użytku 255
Rozdział 4a. Zeznania podatkowe 259
Art. 17a. [Obowiązek złożenia zeznania podatkowego] 259
1. Uwagi ogólne 260
2. Problem korekty deklaracji (złożonego zeznania
podatkowego) 262
3. Ograniczenie czynnego udziału strony
w postępowaniu podatkowym 265
4. Konsekwencje naruszenia właściwości organu
podatkowego 266
Rozdział 5. Płatnicy 268
Art. 18. [Instytucja płatnika] 268
1. Uwagi ogólne 269
2. Zakres przypadków, w których podatek
jest pobierany przez płatnika 270
3. Obowiązki płatnika 271
Art. 19. [Obowiązki dłużników spadkodawcy oraz innych
osób] 276
1. Uwagi wstępne 277
2. Zakres przedmiotowy regulacji art. 19 ust. 1
i 4 u.p.s.d. 278
3. Zakres podmiotowy obowiązku informacyjnego
z art. 19 ust. 1 i 4 u.p.s.d.  281
4. Obowiązki kontrolne notariuszy w art. 19
ust. 6 u.p.s.d.  282
Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe 284
Art. 20. [Przepis derogacyjny] 284
Art. 21. [Wejście w życie ustawy] 286
Wykaz orzecznictwa 287
Wykaz pism urzędowych 293
Literatura 295
Autorzy 299
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Aksjomaty administracji publicznej

-14%

Aksjomaty administracji publicznej

Publikacja jest już czwartym opracowaniem autora z cyklu monografii dotyczących najważniejszych cech prawa administracyjnego. Opisane w niej aksjomaty dotyczą administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego. Temat ten jest związany z działem życia państwowego i społecznego, dla którego prawo ma wprawdzie oczywiste i duże znaczenie, ale który funkcjonuje w znacznym stopniu w oparciu o reguły wyprowadzane z wielu pozaprawnych nauk społecznych oraz z praktyki i doświadczenia.

Książka łączy w sobie wątki nauki prawa administracyjnego z wątkami nauki administracji, czyli tych nauk, których przedmiotem jest administracja publiczna.

Opracowanie jest przeznaczone dla przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów – biorących udział w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Zainteresuje zarówno pracowników administracji, jak i pracowników naukowych oraz studentów kierunków prawniczych.

„To dzieło w pełni autorskie, podsumowujące lata dorobku Jana Zimmermanna, prezentujące spójną, całościową koncepcję, często w dobitnej polemice z innymi najważniejszymi postaciami doktryny prawa administracyjnego. Takiej monograficznej pozycji o istocie administracji publicznej nie było na naszym rynku od prawie 30 lat”.
prof. dr hab. Irena Lipowicz

Cena: 135.00 zł 116.00 zł
Aktualności bhp sierpień 2013 nr 53

-31%

Aktualności bhp sierpień 2013 nr 53

Fajerwerki można odpalać w dwojaki sposób, choć są wyjątki .............................. 2
Praca w strefach kontrolowanych możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z operatorem sieci gazowej ........ 3
W razie zagrożenia praca na budowie musi być wstrzymana przez jej kierownika ..................... 4
Zawał serca pracownika bez badań to wypadek przy pracy ....................................... 5
Kierownikom przychodni oraz szpitali przybyły nowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ....................................... 6 i 7
Choć poszkodowany zachował się jak pirat drogowy, to jednak renta mu przysługuje .............................. 8
Na wznowienie produkcji po wypadku potrzeba zgody pracodawcy, a nie kierownika .... 9
Urządzenia elektryczne nie mogą narażać na szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych ................ 9
Pracodawca może, ale nie musi wydłużyć przerwy w pracy ..... 10
Szkolenie okresowe nie należy do obowiązków służby bhp ..... 10
Lampa-reflektor ma być oddalona od pola operacyjnego o 120–150 cm ................................ 11
Do pracy przy komputerze można używać tylko obrotowych krzeseł ............................................ 12

Cena: 49.08 zł 34.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.