Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz

Zbigniew Góral, Edyta Bielak-Jomaa, Mirosław Włodarczyk, Ewa Staszewska, Magdalena Paluszkiewicz, Tatiana Wrocławska, Agata Drabek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 170.00 zł 147.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 147.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-497-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wielokrotnie nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stanowi ona podstawowy akt prawny określający obowiązki państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Od czasu pierwszego wydania publikacji ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uległa bardzo istotnym nowelizacjom, które sprawiły, że większość zawartych w niej przepisów zmieniła swój kształt prawny. Uzasadnia to potrzebę zaktualizowania komentarza oraz konieczność wyjaśnienia przepisów i nowych rozwiązań prawnych związanych z tą tematyką.

W opracowaniu omówiono wiele nowych zagadnień, w tym m.in. takie kwestie jak:


nowe zadania organów zatrudnienia,
powołanie Rady Rynku Pracy,
profilowanie pomocy udzielanej bezrobotnym,
nowe podejście do przeciwdziałania bezrobociu grup szczególnego ryzyka na rynku pracy, zwłaszcza bezrobotnych do 30. roku życia,
świadczenia aktywizacyjne ukierunkowane na zatrudnienie w pełnym wymiarze bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną.
Z uwagi na znaczne wątpliwości interpretacyjne w książce zaprezentowanobogaty wybór orzecznictwa sądów administracyjnych oraz literatury przedmiotu

.

Adresaci:
Napisany przez doświadczonych i cenionych znawców problematyki bezrobocia oraz łączący warstwę teoretyczną z praktyczną komentarz stanowić będzie cenną pomoc dla pracowników urzędów pracy, osób prowadzących agencje zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, inspektorów pracy, a także pracodawców oraz pracowników działów kadr. Zainteresuje praktyków prawa, w tym adwokatów i radców prawnych, jak również przedstawicieli nauki prawa pracy i prawa administracyjnego.

Tytuł
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz
Autorzy
Zbigniew Góral, Edyta Bielak-Jomaa, Mirosław Włodarczyk, Ewa Staszewska, Magdalena Paluszkiewicz, Tatiana Wrocławska, Agata Drabek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-497-0
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2016
Liczba stron
1124
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 17

Wprowadzenie | str. 29

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) | str. 33

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 35
Art. 1. [Zadania państwa. Zakres podmiotowy ustawy] | str. 35
Art. 2. [Słownik pojęć ustawowych] | str. 42
Art. 2a. [Treść zasady równego traktowania] | str. 101
Art. 2b. [Postępowanie o naruszenie zasady równego traktowania] | str. 102

Rozdział 2. Polityka rynku pracy | str. 103
Art. 3. [Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia] | str. 103
Art. 4. [Zadania ministra właściwego do spraw pracy] | str. 107
Art. 5. [Koordynator publicznych służb zatrudnienia] | str. 114

Rozdział 3. Instytucje rynku pracy | str. 115
Art. 6. [Katalog instytucji, definicje] | str. 115
Art. 7. (uchylony) | str. 136

Rozdział 4. Publiczne służby zatrudnienia | str. 137
Art. 8. [Zadania samorządu województwa] | str. 137
Art. 8a. [Decyzje wydawane przez marszałka województwa w sprawach związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego] | str. 156
Art. 9. [Zadania samorządu powiatu] | str. 165
Art. 9a. [Powiatowy urząd pracy] | str. 178
Art. 9b. [Centra aktywizacji zawodowej i lokalne punkty informacyjno-konsultacyjne] | str. 181
Art. 9c. [Projekty pilotażowe] | str. 183
Art. 9d. [Wykonywanie pracy (ubezpieczenie) za granicą a organ właściwy do wydania decyzji w sprawie zasiłku dla bezrobotnych] | str. 185
Art. 10. [Zadania wojewody] | str. 189

Rozdział 5. Ochotnicze Hufce Pracy | str. 199
Art. 11. [Nadzór] | str. 199
Art. 12. [Zadania Ochotniczych Hufców Pracy] | str. 199
Art. 13. [Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego] | str. 201
Art. 14. [Jednostki, organy] | str. 202
Art. 15. (uchylony) | str. 202
Art. 16. [Szczegółowe zadania i organizacja] | str. 202
Art. 17. [Uzupełnianie wykształcenia ogólnego młodzieży] | str. 202

Rozdział 6. Agencje zatrudnienia | str. 207
Art. 18. [Działalność agencji zatrudnienia] | str. 207
Art. 18a. [Zakres usług agencji zatrudnienia] | str. 217
Art. 18b. (uchylony) | str. 218
Art. 18c. [Wyłączenia obowiązku wpisu do rejestru] | str. 218
Art. 18d. [Podmiot prowadzący rejestr] | str. 224
Art. 18e. [Wniosek o wpis do rejestru] | str. 226
Art. 18f. [Forma elektroniczna wniosku] | str. 228
Art. 18g. [Dane podlegające wpisowi] | str. 229
Art. 18h. [Czynności weryfikacyjne] | str. 230
Art. 18i. [Certyfikat potwierdzający dokonanie wpisu podmiotu do rejestru] | str. 232
Art. 18j. [Zmiana danych w rejestrze] | str. 233
Art. 18k. [Opłata za wydanie certyfikatu] | str. 234
Art. 18l. [Przesłanki odmowy wpisu do rejestru] | str. 235
Art. 18m. [Przesłanki wykreślenia z rejestru] | str. 238
Art. 18n. [Wykreślenie z rejestru. Organ odwoławczy od decyzji dotyczącej wpisu do rejestru] | str. 245
Art. 18o. [Kontrola w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia] | str. 246
Art. 18p. [Zbiorcza informacja z województwa o działalności agencji zatrudnienia] | str. 248
Art. 18r. [Przetwarzanie danych o agencjach] | str. 249
Art. 19. [Podstawowe warunki prowadzenia agencji zatrudnienia] | str. 249
Art. 19a. (uchylony) | str. 251
Art. 19b. [Przetwarzanie danych osobowych przez agencję] | str. 251
Art. 19c. [Zakaz dyskryminacji w zakresie działalności agencji zatrudnienia] | str. 252
Art. 19d. [Zakaz pobierania opłat. Obowiązek informowania o opłatach w przypadku kierowania do pracy za granicą] | str. 256
Art. 19e. [Obowiązek informowania o zmianach danych i w zakresie działalności agencji] | str. 259
Art. 19f. [Obowiązek informowania o działalności agencji] | str. 260
Art. 19g. [Obowiązek informowania o numerze w rejestrze i oznaczania ofert pracy tymczasowej] | str. 261
Art. 19ga. [Obowiązek niezwłocznego zwrotu oryginałów dokumentów] | str. 262
Art. 19h. [Obowiązek współpracy agencji z organami zatrudnienia] | str. 264
Art. 19i. [Zawiadomienie składane przez przedsiębiorcę zagranicznego] | str. 266
Art. 19j. [Stosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej] | str. 267
Art. 19k. [Delegacja ustawowa - wzory formularzy i certyfikatów] | str. 268

Rozdział 7. Instytucje szkoleniowe | str. 269
Art. 20. [Powołanie, zadania instytucji szkoleniowej] | str. 269

Rozdział 8. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy | str. 279
Art. 21. [Polityka rynku pracy] | str. 279
Art. 22. [Rada Rynku Pracy] | str. 280
Art. 23. [Skład rad rynku pracy] | str. 287
Art. 24. [Zlecanie wykonywania usług rynku pracy] | str. 295
Art. 25-32. (uchylone) | str. 301

Rozdział 9. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz formy udzielanego wsparcia | str. 303
Art. 33. [Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy] | str. 303
Art. 34. [Zadania powiatowych urzędów pracy] | str. 344
Art. 34a. [Indywidualny plan działania dla bezrobotnego] | str. 345

Rozdział 10. Usługi rynku pracy | str. 348
Art. 35. [Katalog usług rynku pracy] | str. 348
Art. 36. [Pośrednictwo pracy - pojęcie, podmioty i zasady] | str. 350
Art. 36a. [Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES - pojęcie i podmioty] | str. 374
Art. 36b. [Przesłanki udzielenia akredytacji] | str. 381
Art. 36c. [Przesłanki odmowy udzielenia akredytacji] | str. 386
Art. 36d. [Umowa akredytacyjna] | str. 386
Art. 36e. [Przesłanki i tryb pozbawienia akredytacji] | str. 390
Art. 37. (uchylony) | str. 392
Art. 38. [Poradnictwo zawodowe] | str. 392
Art. 39. [Akademickie biuro karier] | str. 403
Art. 39a. [Uprawnienia osób niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy] | str. 406
Art. 39b. [Uprawnienia osoby powyżej 18. roku życia niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy] | str. 406
Art. 39c. [Uprawnienia przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą] | str. 406
Art. 40. [Szkolenia finansowane z Funduszu Pracy] | str. 407
Art. 41. [Dodatek szkoleniowy. Koszty szkolenia] | str. 427
Art. 42. [Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia] | str. 433
Art. 42a. [Finansowanie studiów podyplomowych] | str. 435
Art. 43. [Finansowanie szkoleń poszukującego pracy] | str. 438

Rozdział 11. Instrumenty rynku pracy | str. 442
Art. 44. [Katalog instrumentów rynku pracy] | str. 442
Art. 45. [Zwroty kosztów przejazdu, zakwaterowania] | str. 446
Art. 46. [Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - Fundusz Pracy] | str. 457
Art. 47. [Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne] | str. 490
Art. 48. [Dodatek aktywizacyjny] | str. 498
Art. 48a. [Finansowanie kosztów przejazdu na targi pracy i giełdy pracy] | str. 506
Art. 49. [Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy] | str. 507
Art. 49a. [Zastosowanie programów specjalnych] | str. 517
Art. 50. [Propozycja zatrudnienia, innej pracy zarobkowej] | str. 518
Art. 51. [Prace interwencyjne] | str. 523
Art. 52. (uchylony) | str. 547
Art. 53. [Skierowanie do odbycia stażu] | str. 547
Art. 53a. [Formy przygotowania zawodowego dorosłych] | str. 565
Art. 53b. [Program przygotowania zawodowego dorosłych] | str. 570
Art. 53c. [Program praktycznej nauki zawodu dorosłych] | str. 570
Art. 53d. [Program przyuczenia do pracy dorosłych] | str. 571
Art. 53e. [Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego] | str. 573
Art. 53f. [Warunki udzielenia dni wolnych od pracy] | str. 575
Art. 53g. [Stypendium] | str. 575
Art. 53h. [Skutki zawinionego przerwania programu przez uczestnika] | str. 576
Art. 53i. [Refundacja wydatków pracodawcy] | str. 578
Art. 53j. [Premia pracodawcy ze środków Funduszu Pracy] | str. 579
Art. 53k. [Refundacja jako pomoc de minimis] | str. 581
Art. 53l. [Finansowanie kosztów przygotowania zawodowego] | str. 581
Art. 53m. [Szczegółowe przepisy] | str. 582
Art. 54. [Opłacane świadczenia] | str. 583
Art. 55. [Stypendium dla bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych z tytułu podjęcia dalszej nauki] | str. 583
Art. 56. [Prace interwencyjne] | str. 587
Art. 57. [Roboty publiczne] | str. 590
Art. 58. [Świadczenia przedemerytalne] | str. 598
Art. 59. [Prace interwencyjne dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia] | str. 598
Art. 59a. [Prace interwencyjne] | str. 601
Art. 59b. [Wykazy pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy] | str. 601
Art. 59c. [Pomoc udzielana w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych jako pomoc de minimis] | str. 603
Art. 60. [Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych] | str. 603
Art. 60a. [Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy] | str. 604
Art. 60b. [Świadczenie aktywizacyjne] | str. 613
Art. 60c. [Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30. roku życia podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy w życiu] | str. 619
Art. 60d. [Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia] | str. 623
Art. 61. [Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem] | str. 628
Art. 61a. [Skierowanie do odbywania stażu] | str. 637
Art. 61b. [Umowa na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku] | str. 638

Rozdział 11a. (uchylony) | str. 643

Rozdział 11b. Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej | str. 646
Art. 61e. [Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania] | str. 646
Art. 61f. [Stosowanie ograniczeń dotyczący pomocy de minimis] | str. 647
Art. 61g. [Kategorie pośredników finansowych, ich zadania] | str. 647
Art. 61h. [Warunki udzielania pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz zasady ich spłaty] | str. 647
Art. 61i. [Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej] | str. 648
Art. 61j. [Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla osób, które otrzymały pożyczkę na prowadzenie działalności gospodarczej] | str. 648
Art. 61k. [Warunki udzielania pożyczek dla podmiotów tworzących stanowisko pracy] 649
Art. 61l. [Warunki udzielenia pożyczek dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą] | str. 649
Art. 61m. [Zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek] | str. 650
Art. 61n. [Podstawy do rozliczenia pożyczek] | str. 650
Art. 61o. [Obowiązek zwrotu niespłaconej pożyczki] | str. 650
Art. 61p. [Jednorazowe umorzenie należności z tytułu udzielonej pożyczki] | str. 651
Art. 61q. [Całościowe bądź częściowe umorzenie niespłaconej należności z tytułu pożyczki] | str. 652
Art. 61r. [Kwalifikacja prawna umorzenia należności] | str. 652
Art. 61s. [Obowiązki pośredników finansowych oraz innych instytucji w zakresie usług doradczo-szkoleniowych; finansowanie usług] | str. 652
Art. 61t. [Główne zadania Banku Gospodarstwa Krajowego] | str. 653
Art. 61u. [Szczegółowe zadania Banku Gospodarstwa Krajowego] | str. 653
Art. 61v. [Zadania pośredników finansowych] | str. 654
Art. 61w. [Zadania starostów] | str. 655
Art. 61x. [Obowiązki pożyczkobiorcy, zatrudniającego skierowanego bezrobotnego] | str. 655

Rozdział 12. Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy | str. 682
Art. 62. [Zakres świadczeń. Warunki przyznania] | str. 682

Rozdział 12a. Program Aktywizacja i Integracja | str. 691
Art. 62a. [Inicjowanie, realizacja i uczestnicy Programu Aktywizacja i Integracja] | str. 691
Art. 62b. [Czas trwania i zakończenie Programu Aktywizacja i Integracja] | str. 693
Art. 62c. [Finansowanie Programu Aktywizacja i Integracja] | str. 694

Rozdział 13. (uchylony) | str. 704
Art. 63-66. (uchylone) | str. 704

Rozdział 13a. Programy specjalne | str. 705
Art. 66a-66b. [Inicjowanie, realizowanie i finansowanie programów specjalnych] | str. 705
Art. 66a1. [Program specjalny, pomoc de minimis] | str. 706
Art. 66b. [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady organizacji i realizacji programów specjalnych] | str. 707

Rozdział 13b. Programy regionalne | str. 718
Art. 66c. [Inicjowanie, realizowanie i finansowanie programów regionalnych] | str. 718

Rozdział 13c. Zlecanie działań aktywizacyjnych | str. 726
Art. 66d. [Zlecanie działań aktywizacyjnych] | str. 726
Art. 66e. [Wybór powiatów do zlecania działań aktywizacyjnych] | str. 727
Art. 66f. [Umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych] | str. 727
Art. 66g. [Rekrutacja oraz kierowanie osób bezrobotnych] | str. 729
Art. 66h. [Obowiązki realizatora działań aktywizacyjnych] | str. 729
Art. 66i. [Wynagrodzenie realizatora działań aktywizacyjnych] | str. 731
Art. 66j. [Zwrot środków] | str. 732

Rozdział 13d. Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30. roku życia | str. 746
Art. 66k. [Bon szkoleniowy] | str. 748
Art. 66l. [Bon stażowy] | str. 754
Art. 66m. [Bon zatrudnieniowy] | str. 760
Art. 66n. [Bon na zasiedlenie] | str. 768

Rozdział 14. Instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich | str. 776
Art. 67. (uchylony) | str. 776
Art. 68-69. (uchylone) | str. 778
Art. 69a. [Przeznaczenie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego] | str. 778
Art. 69b. [Finansowanie kosztów kształcenia] | str. 782
Art. 70. [Pomoc dla zwalnianych grupowo pracowników] | str. 787

Rozdział 15. Świadczenia dla bezrobotnych | str. 796
Art. 71. [Warunki nabycia prawa do zasiłku] | str. 797
Art. 72. [Wysokość zasiłku] | str. 823
Art. 73. [Okres pobierania zasiłku] | str. 830
Art. 73a. [Wykonywanie prac społecznie użytecznych] | str. 836
Art. 74. [Obowiązek powiadomienia o zatrudnieniu] | str. 838
Art. 75. [Wyłączenie prawa do zasiłku] | str. 839
Art. 76. [Nienależne świadczenie pieniężne. Roszczenia] | str. 852
Art. 77. [Dziedziczenie świadczeń] | str. 864
Art. 77a. [Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia] | str. 865
Art. 78. [Zaliczenie świadczeń na poczet przyznanego przez organ rentowy świadczenia] | str. 865
Art. 79. [Okres pobierania zasiłku a okres pracy] | str. 868
Art. 80. [Udokumentowana niezdolność do pracy] | str. 871
Art. 81. [Zaokrąglanie kwot zasiłków] | str. 873
Art. 81a. [Wygaśnięcie decyzji w przedmiocie prawa do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia] | str. 873
Art. 82. [Przeciętna stopa bezrobocia] | str. 874
Art. 83. [Szczegółowy tryb przyznawania świadczeń] | str. 874

Rozdział 16. Podejmowanie pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej | str. 876
Art. 84. [Praca za granicą] | str. 876
Art. 85. [Kierowanie do pracy za granicą. Agencja pośrednictwa pracy] | str. 877
Art. 86. [Okresy zatrudnienia obywateli polskich] | str. 880
Art. 87. [Warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca] | str. 880
Art. 88. [Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę. Warunki] | str. 908
Art. 88a. [Strona w postępowaniu o wydanie zezwolenia lub o przedłużenie zezwolenia na pracę] | str. 911
Art. 88b. [Warunki wydania zezwolenia na pracę] | str. 915
Art. 88c. [Szczegółowe warunki wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca przez wojewodę] | str. 916
Art. 88d. [Uzyskanie zgody właściwego organu] | str. 927
Art. 88e. [Okres, na jaki wydawane jest zezwolenie na pracę] | str. 927
Art. 88f. [Elementy zezwolenia na pracę] | str. 928
Art. 88g. [Przesłanki wygaśnięcia obowiązku świadczenia pracy; przedłużenie zezwolenia na pracę a legalność pobytu] | str. 931
Art. 88h. [Obowiązki pracodawcy cudzoziemca] | str. 933
Art. 88i. [Obowiązki informacyjne podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy] | str. 936
Art. 88j. [Przesłanki odmowy wydania zezwolenia] | str. 938
Art. 88k. [Przesłanki uchylenia wydanego zezwolenia] | str. 940
Art. 88l. [Skutki uchylenia wydanego zezwolenia] | str. 941
Art. 88m. [Wygaśnięcie zezwolenia na pracę] | str. 941
Art. 89. [Okresy zatrudnienia obywateli polskich w byłej NRD i byłej Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej] | str. 942
Art. 90. [Szczegółowe rozporządzenia wykonawcze] | str. 943
Art. 90a. [Wydanie zezwolenia na pracę - jednorazowa opłata] | str. 947

Rozdział 17. Pracownicy publicznych służb zatrudnienia | str. 949
Art. 91. [Pracownicy publicznych służb zatrudnienia] | str. 949
Art. 92. (uchylony) | str. 966
Art. 93. (uchylony) | str. 969
Art. 94. (uchylony) | str. 970
Art. 95. (uchylony) | str. 972
Art. 96. (uchylony) | str. 973
Art. 97. (uchylony) | str. 976
Art. 98. (uchylony) | str. 978
Art. 99. (uchylony) | str. 980
Art. 99a. (uchylony) | str. 982
Art. 99b. [Obowiązki doskonalenia kwalifikacji zawodowych] | str. 984
Art. 99c. [Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia] | str. 984
Art. 100. [Dodatek do wynagrodzenia] | str. 984
Art. 101. (uchylony) | str. 988
Art. 102. (uchylony) | str. 988
Art. 102a. (uchylony) | str. 988

Rozdział 18. Fundusz Pracy | str. 990
Art. 103. [Charakter funduszu. Dysponent] | str. 990
Art. 104. [Składki na Fundusz Pracy] | str. 990
Art. 104a. [Ograniczenie oraz wyłączenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy] | str. 993
Art. 104b. [Czasowe wyłączenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy] | str. 993
Art. 104c. [Czasowe wyłączenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy] | str. 993
Art. 105. [Podmioty wyłączone od opłacania składek na Fundusz Pracy] | str. 994
Art. 106. [Przychody Funduszu Pracy] | str. 994
Art. 106a. [Finansowanie działań z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES] | str. 995
Art. 106b. [Przeznaczanie środków Funduszu Pracy] | str. 996
Art. 106c. [Przeznaczanie środków Funduszu Pracy] | str. 997
Art. 107. [Pobór składek, terminy, odsetki] | str. 997
Art. 108. [Przeznaczenie środków Funduszu Pracy] | str. 998
Art. 109. [Zasady rozdziału funduszy, limity] | str. 1007
Art. 109a. [Koszty szkoleń] | str. 1016
Art. 109b. [Przekazanie środków na finansowanie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych] | str. 1017
Art. 109c. [Przekazanie środków dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników] | str. 1017
Art. 109d. [Środki Funduszu Pracy na pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych] | str. 1018
Art. 109e. [Środki przekazywane na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego] | str. 1018
Art. 109f. [Wsparcie udzielane przez powiatowe urzędy pracy] | str. 1019
Art. 109g. [Dodatkowe środki przekazywane na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego] | str. 1020
Art. 110. [Stosowanie przepisów o finansach publicznych] | str. 1020

Rozdział 19. Nadzór i kontrola | str. 1049
Art. 111. [Zakres nadzoru sprawowanego przez wojewodę] | str. 1049
Art. 112. [Zespół inspektorów] | str. 1051
Art. 113. [Pouczenia, uwagi i wnioski] | str. 1052
Art. 114. [Wyznaczenie wykonawcy zastępczego] | str. 1054
Art. 114a. [Informacja o realizacji nadzoru] | str. 1055
Art. 115. [Przepisy karne. Kary] | str. 1056
Art. 116-118. (uchylone) | str. 1057
Art. 118a. [Kontrola przeprowadzana przez Dysponenta Funduszu Pracy] | str. 1067
Art. 118b. [Operacyjny audyt zewnętrzny] | str. 1068

Rozdział 20. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy | str. 1070
Art. 119. [Zaniechanie obowiązku powiadomienia] | str. 1070
Art. 120. [Cudzoziemiec - brak zezwolenia] | str. 1075
Art. 120a. [Wyłączenie kary w przypadku nielegalnej pracy cudzoziemca] | str. 1078
Art. 121. [Agencja zatrudnienia - naruszenie obowiązków] | str. 1079
Art. 121a. [Pobieranie dodatkowej opłaty, odpowiedzialność] | str. 1081
Art. 121b. [Niezawarcie umowy, odpowiedzialność] | str. 1081
Art. 121c. [Nieprzedstawienie pisemnej informacji lub przedstawienie informacji niezgodnej ze stanem faktycznym] | str. 1082
Art. 122. [Składki na Fundusz Pracy - naruszenie obowiązków] | str. 1083
Art. 123. [Dyskryminacja przy zatrudnieniu] | str. 1083
Art. 124. (uchylony) | str. 1084
Art. 125. [Stosowanie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia] | str. 1084

Rozdział 21. Zmiany w przepisach obowiązujących 1085
Art. 126-138. (pominięte) | str. 1085

Rozdział 22. Przepisy przejściowe | str. 1086
Art. 139. [Zasady przejściowe] | str. 1086
Art. 140. [Roboty publiczne] | str. 1087
Art. 141. [Zasiłki przedemerytalne, pogrzebowe] | str. 1087
Art. 142. [Organy i osoby zatrudnione] | str. 1088
Art. 143. [Instytucje szkoleniowe] | str. 1089
Art. 144. [Ułatwienie zatrudniania absolwentom] | str. 1089
Art. 145. [Odesłanie w przepisach prawa] | str. 1089
Art. 146. [Właściwość przepisów do wszczętych spraw] | str. 1089
Art. 147. [Zawód: pracownik socjalny] | str. 1089
Art. 148. [Fundusz Pracy] | str. 1090
Art. 149. [Przepisy wykonawcze] | str. 1090
Art. 150. [Wydatki w 2004 r.] | str. 1090
Art. 150a. [Prawo do zasiłku przedemerytalnego] | str. 1090
Art. 150b. [Przedsiębiorstwa gospodarki rolnej] | str. 1092
Art. 150c. [Świadczenia przedemerytalne a odsetki ustawowe] | str. 1092
Art. 150d. [Prawo do świadczeń przedemerytalnych] | str. 1092
Art. 150e. [Okresy zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawców zagranicznych] | str. 1094
Art. 150f. [Umowa o refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę w przypadku zatrudnienia przez niego skierowanych bezrobotnych] | str. 1094
Art. 150g. [Finansowanie umów o refundację] | str. 1095

Rozdział 23. Przepisy końcowe | str. 1099
Art. 151. [Utrata mocy ustaw] | str. 1099
Art. 152. [Wejście w życie ustawy] | str. 1099

Bibliografia | str. 1101

Skorowidz | str. 1113
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.