Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o sporcie. Komentarz

ebook

- 13%

Ustawa o sporcie. Komentarz

Marcin Badura, Hubert Basiński, Grzegorz Kałużny, Marcin Wojcieszak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 149.00 zł 129.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 129.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-3083-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja zawiera pogłębioną analizę nowych przepisów ustawy o sporcie, szereg praktycznych wniosków na temat jej stosowania oraz porównanie z poprzednio obowiązującymi unormowaniami. Autorzy omówili wiele istotnych kwestii teoretycznoprawnych związanych z ustawa o sporcie, m.in. pojecie zakresu dopuszczalnej ingerencji państwa w sferę autonomii sportowej, istotę odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie, zasady i zakres wykorzystywania wizerunku zawodnika, problematykę jurysdykcji sadów w sprawach sportowych. W opracowaniu zaprezentowano także praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność sportowa (klubów sportowych, związków sportowych, polskich związków sportowych). Komentarz został uzupełniony o bogate orzecznictwo Sadu Najwyższego, sadów powszechnych i sadów administracyjnych związane z komentowana ustawa. Opracowanie skierowane jest do prawników zajmujących się problematyka stosowania przepisów ustawy o sporcie oraz opartych na nich regulacji wewnętrznych stowarzyszeń sportowych. Publikacja powinna także zainteresować urzędników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się współpraca z podmiotami działającymi w sporcie, osoby organizujące działalność polskich związków sportowych, związków sportowych i klubów sportowych, sportowców, agencje marketingu sportowego, agencje reklamowe. Może stanowić cenna pomoc naukowa dla studentów prawa, wychowania fizycznego, ekonomii, zarządzania, politologii.

Tytuł
Ustawa o sporcie. Komentarz
Autorzy
Marcin Badura, Hubert Basiński, Grzegorz Kałużny, Marcin Wojcieszak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-3083-1
Seria
Praktyczne komentarze LEX
Rok wydania
2011
Liczba stron
544
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 19
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 23
Rozdział 1 Przepisy ogólne 25
Art. 1. [Zakres zastosowania ustawy] 25
Art. 2. [Definicja sportu] 27
Rozdział 2 Kluby sportowe i związki sportowe 31
Art. 3. [Klub sportowy] 33
Art. 4. [Uczniowski klub sportowy] 42
Art. 5. [Stypendium klubowe] 45
Art. 6. [Związek sportowy] 48
Rozdział 3 Polski związek sportowy 52
Art. 7. [Polski związek sportowy] 81
Art. 8. [Członkowie polskiego związku sportowego] 102
Art. 9. [Władze polskiego związku sportowego] 122
Art. 10. [Zakaz koncentracji kapitału] 143
Art. 11. [Zgoda na utworzenie polskiego związku sportowego] 150
Art. 12. [Wpis polskiego związku sportowego do KRS] 170
Art. 13. [Prawa polskiego związku sportowego] 185
Art. 14. [Prawo do wizerunku zawodnika] 207
Art. 15. [Liga zawodowa] 236
Rozdział 4 Nadzór nad polskim związkiem sportowym 271
Art. 16. [Zakres i kryteria nadzoru, organ właściwy do jego sprawowania] 275
Art. 17. [Wszczęcie postępowania kontrolnego] 285
Art. 18. [Oględziny] 288
Art. 19. [Dowody w postępowaniu kontrolnym] 291
Art. 20. [Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne] 299
Art. 21. [Zatwierdzenie statutu polskiego związku sportowego oraz jego zmian] 305
Art. 22. [Środki nadzoru] 310
Art. 23. [Środki nadzoru stosowane przez sąd powszechny] 317
Rozdział 5 Narodowy ruch olimpijski 325
Art. 24. [Polski Komitet Olimpijski] 327
Art. 25. [Kompetencje Polskiego Komitetu Olimpijskiego] 330
Art. 26. [Polski Komitet Paraolimpijski] 334
Rozdział 6 Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej 337
Art. 27. [Wspieranie rozwoju sportu] 341
Art. 28. [Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego] 347
Art. 29. [Wspieranie finansowe sportu] 351
Art. 30. [Rady sportu] 360
Art. 31. [Stypendia, nagrody i wyróżnienia] 363
Art. 32. [Stypendium finansowane z budżetu państwa] 367
Art. 33. [Stypendyści sportowi] 373
Art. 34. [Nagrody i wyróżnienia przyznawane zawodnikom] 377
Art. 35. [Odznaki, nagrody i wyróżnienia przyznawane trenerom] 380
Art. 36. [Świadczenia dla Reprezentantów Polski] 386
Rozdział 7 Bezpieczeństwo w sporcie 393
Art. 37. [Orzeczenia lekarskie dla zawodników] 398
Art. 38. [Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie] 405
Art. 39. [Bezpieczeństwo w górach i na wodach] 413
Art. 40. [Specjalistyczne organizacje ratownicze] 421
Rozdział 8 Kwalifikacje zawodowe w sporcie 431
Art. 41. [Tytuły zawodowe w sporcie] 433
Art. 42. [Uznawanie kwalifikacji zawodowych] 448
Rozdział 9 Zwalczanie dopingu w sporcie 453
Art. 43. [Doping w sporcie] 455
Art. 44. [Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie] 467
Art. 45. [Dotacja celowa dla Instytutu Sportu w Warszawie] 473
Rozdział 10 Przepisy karne 477
Art. 46. [Korupcja sportowa] 479
Art. 47. [Nieuczciwy udział w zakładach wzajemnych] 493
Art. 48. [Płatna protekcja w sporcie] 497
Art. 49. [Klauzula bezkarności] 503
Art. 50. [Stosowanie dopingu] 503
Art. 51. [Bezprawne wykorzystywanie symboli i nazw olimpijskich] 508
Art. 52. [Tryb postępowania w sprawach o bezprawne wykorzystanie praw wyłącznych] 512
Rozdział 11 Zmiany w przepisach obowiązujących (pominięty) 513
Rozdział 12 Przepisy przejściowe i końcowe 514
Art. 82. [Dostosowanie działalności polskich związków sportowych do wymogów ustawy] 514
Art. 83. [Dostosowanie działalności klubów i związków sportowych do wymogów ustawy] 516
Art. 84. [Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie] 517
Art. 85. [Stypendia i świadczenia pieniężne - reguły kolizyjne] 518
Art. 86. [Ewidencje uczniowskich klubów sportowych - zasada kontynuacji] 520
Art. 87. [Tytuł trenera i instruktora - zachowanie uprawnień] 521
Art. 88. [Zgoda na prowadzenie kursów trenerskich - zachowanie ważności] 522
Art. 89. [Dokumenty do uprawiania żeglarstwa - zachowanie ważności] 523
Art. 90. [Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów] 524
Art. 91. [Przepisy wykonawcze] 525
Art. 92. [Minister właściwy do spraw kultury fizycznej - zmiana terminologii ustawowej] 528
Art. 93. [Przepis derogujący] 530
Art. 94. [Wejście w życie] 533
Bibliografia 535
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.