Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz

Marek Wierzbowski, Paweł Wajda

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 162.00 zł 140.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 140.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-6802-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentowana ustawa stanowi najważniejszy akt prawny dla funkcjonowania transportu kolejowego. Określa ona: zasady korzystania z infrastruktury kolejowej, zarządzania nią i jej utrzymania, zasady prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych, warunki zapewnienia interoperacyjności system j kolei na terytorium rzeczypospolitej polskiej, zasady i instrumenty regulacji transportu kolejowego, szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych o znaczeniu państwowym, w tym warunki lokalizacji i nabywania nieruchomości na ten cel oraz organy właściwe w tych sprawach, czas pracy pracowników kolei wykonujących interoperacyjne usługi transgraniczne oraz zasady ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym.


Komentarz do wymienionej regulacji - pierwszy i jedyny na rynku wydawniczym - prezentuje w sposób zwięzły, a zarazem kompleksowy problemy interpretacyjne powstające na gruncie stosowania przepisów tej ustawy. W opracowaniu w możliwie szerokim zakresie przedstawiono poglądy doktryny oraz orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych dotyczące omawianej tematyki.


Autorami publikacji są pracownicy naukowi wydziałów prawa i administracji wiodących krajowych uczelni, pracownicy departamentu transportu kolejowego w ministerstwie infrastruktury i rozwoju, członek zarządu w grupie PKP S.A. i dyrektorzy departamentów prawnych w spółkach kolejowych.


Adresaci:

Książka jest przeznaczona dla menedżerów, specjał! Stów i prawników związanych z sektorem kolejowym. Zainteresuje również pracowników administracji i teoretyków prawa administracyjnego.

Tytuł
Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz
Autorzy
Marek Wierzbowski, Paweł Wajda
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6802-5
Rok wydania
2014
Liczba stron
748
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15

Przedmowa | str. 27

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym | str. 29

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 31

Art. 1. [Zakres zastosowania regulacji] | str. 31

Art. 2. [Zakres zastosowania regulacji] | str. 35

Art. 3. [Wyłączenia] | str. 37

Art. 3a. [Wyłączenie zastosowania rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, s. 14, z późn. zm.)] | str. 37

Art. 4. [Definicje] | str. 38

Rozdział 2
Infrastruktura kolejowa | str. 85

Art. 5. [Zarządzanie infrastrukturą kolejową] | str. 85

Art. 5a. [Wyłączenie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym] | str. 91

Art. 5b. [Informacje przedstawiane przez zarządcę] | str. 91

Art. 5c. [Rozporządzenie] | str. 92

Art. 6. [Podział linii kolejowych] | str. 94

Art. 7. [Połączenie linii kolejowych] | str. 96

Art. 8. [Zwolnienie gruntów zajętych pod infrastrukturę kolejową od opłat z tytułu użytkowania wieczystego] | str. 97

Art. 9. [Likwidacja linii kolejowej lub jej odcinka] | str. 99

Rozdział 2a. (uchylony) | str. 104

Art. 9a-9m. (uchylone) | str. 104

Rozdział 2b
Szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych | str. 105

Art. 9n. [Zakres przedmiotowy stosowania rozdziału 2b ustawy o transporcie kolejowym] | str. 105

Art. 9o. [Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] | str. 120

Art. 9p. [Wyłączenie konieczności uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] | str. 148

Art. 9q. [Zawartość decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] | str. 152

Art. 9r. [Postępowanie odwoławcze] | str. 163

Art. 9s. [Skutki wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] | str. 168

Art. 9t. [Roszczenie o wykup pozostałej części nieruchomości] | str. 176

Art. 9u. [Egzekucja obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] | str. 178

Art. 9w. [Rygor natychmiastowej wykonalności] | str. 179

Art. 9x. [Pozostałe skutki prawne wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] | str. 185

Art. 9y. [Odszkodowanie za nieruchomości oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości] | str. 188

Art. 9z. [Obowiązek wypłaty kwoty odszkodowania stronie odwołującej się od decyzji] | str. 196

Art. 9aa-9ab. (uchylone) | str. 199

Art. 9ac. [Pozwolenie na budowę linii kolejowej. Ograniczenia stwierdzenia nieważności tej decyzji oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] | str. 200

Art. 9ad. [Przepis odsyłający] | str. 210

Rozdział 3
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego | str. 216

Art. 10. [Pozycja prawnoustrojowa Prezesa UTK] | str. 216

Art. 11. [Procedura powołania Prezesa UTK] | str. 218

Art. 12. [Urząd Transportu Kolejowego] | str. 222

Art. 13. [Kompetencje Prezesa UTK] | str. 222

Art. 14. [Kompetencje Prezesa UTK] | str. 237

Art. 14a. [Nadzór sprawowany przez Prezesa UTK] | str. 241

Art. 14b. [Ochrona zbiorowych interesów pasażerów] | str. 242

Art. 15. [Kontrola sprawowana przez Prezesa UTK] | str. 243

Art. 16. [Opłaty za czynności wykonywane przez Prezesa UTK w ramach nadzoru] | str. 244

Rozdział 4
Bezpieczeństwo transportu kolejowego | str. 247

Art. 17. [Podstawowe obowiązki zarządców i przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic kolejowych] | str. 247

Art. 17a. [Systemy zarządzania bezpieczeństwem] | str. 253

Art. 18. [Dokumenty wydawane w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego] | str. 267

Art. 18a. [Autoryzacja bezpieczeństwa] | str. 271

Art. 18b. [Certyfikat bezpieczeństwa] | str. 274

Art. 18c. [Termin załatwiania spraw] | str. 280

Art. 18d. [Szkolenia dla pracowników] | str. 282

Art. 18e. [Delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 285

Art. 18f. [Delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 286

Art. 19. [Świadectwo bezpieczeństwa] | str. 286

Art. 20. [Delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 292

Art. 20a. [Delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 293

Art. 21. [Odstępstwo od warunków technicznych] | str. 293

Art. 22. [Kompetencje Prezesa UTK w zakresie licencji maszynisty] | str. 296

Art. 22a. [Inne kompetencje Prezesa UTK] | str. 303

Art. 22b. [Świadectwo maszynisty] | str. 316

Art. 22c. [Zwrot środków przeznaczonych na szkolenie maszynisty i kandydata na maszynistę] | str. 325

Art. 22ca. [Oświadczenia związane z czasem pracy maszynistów] | str. 326

Art. 22d. [Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych personelu kolejowego] | str. 328

Art. 22e. [Okresowa ocena funkcjonowania systemu uznawania kwalifikacji zawodowych maszynistów] | str. 330

Art. 22f. [Dopuszczenie do eksploatacji] | str. 332

Art. 22g. [Wykonywanie badań technicznych] | str. 335

Art. 23. [Zasady dopuszczania do eksploatacji systemów strukturalnych] | str. 337

Art. 23a. [Prowadzenie krajowego rejestru pojazdów kolejowych] | str. 344

Art. 23b. [Procedura dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego z uwzględnieniem kryterium zgodności z TSI] | str. 347

Art. 23c. [Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego] | str. 354

Art. 23d. [Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego a zezwolenie na dopuszczenie typu pojazdu kolejowego] | str. 355

Art. 23e. [Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI] | str. 358

Art. 23f. [Procedura wydawania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI i dopuszczonego do eksploatacji w innym państwie członkowskim] | str. 360

Art. 23g. [Procedura wydawania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI, a posiadającego zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji wydane w innym państwie członkowskim] | str. 364

Art. 23h. [Sukcesja administracyjna uprawnień] | str. 368

Art. 23i. [Wymóg uzyskania nowego zezwolenia w przypadku modernizacji pojazdu kolejowego] | str. 369

Art. 23j. [Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego] | str. 371

Art. 24. [Świadectwo sprawności technicznej] | str. 376

Art. 25. [Delegacja ustawowa] | str. 378

Rozdział 4a
Warunki zapewnienia interoperacyjności systemu kolei na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str. 383

Art. 25a. [Wyłączenia z obowiązku zapewnienia interoperacyjności. Klasyfikacja i elementy składowe podsystemów] | str. 383

Art. 25b. [Zakres zastosowania ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności do oceny zgodności podsystemów strukturalnych i składników interoperacyjności] | str. 389

Art. 25c. (uchylony) | str. 392

Art. 25ca. [Zasady przeprowadzania weryfikacji WE podsystemów strukturalnych i oceny zgodności składników interoperacyjności] | str. 392

Art. 25cb. [Warunki i tryb przeprowadzania weryfikacji WE pod systemów strukturalnych] | str. 396

Art. 25cc. [Warunki i tryb przeprowadzania oceny zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności] | str. 402

Art. 25d. [Wymagania krajowe w procesie zapewnienia interoperacyjności - lista krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych] | str. 405

Art. 25e. [Dopuszczanie do eksploatacji podsystemów strukturalnych] | str. 410

Art. 25f. [Odstępstwa od obowiązku stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności] | str. 413

Art. 25g. [Rejestry infrastruktury kolejowej] | str. 418

Art. 25ga. [Krajowy rejestr pojazdów kolejowych] | str. 421

Art. 25h. [Autoryzacja jednostek i laboratoriów] | str. 423

Art. 25i. [Notyfikacja jednostek i laboratoriów] | str. 424

Art. 25j. [Nadzór nad jednostkami i laboratoriami] | str. 425

Art. 25k. [Okresowe kontrole, modernizacja i odnowienie podsystemów strukturalnych] | str. 426

Art. 25l. [Opłaty za badania eksploatowanych podsystemów strukturalnych i składników interoperacyjności] | str. 428

Art. 25m. [Kompetencje Prezesa UTK związane z kontrolą podsystemów strukturalnych i składników interoperacyjności] | str. 431

Art. 25n. [Określenie strony postępowania w sprawie podsystemu strukturalnego lub składnika interoperacyjności niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami] | str. 432

Art. 25o. [Kompetencje Prezesa UTK związane z kontrolą jednostek i laboratoriów] | str. 433

Art. 25p. [Czynności związane z interoperacyjnością wykonywane przez Prezesa UTK, za które pobiera się opłaty] | str. 434

Art. 25r. [Obowiązki związane z kontrolą spełniania zasadniczych wymagań przez podsystem strukturalny] | str. 436

Art. 25s. [Publikacja informacji o działalności notyfikowanych jednostek certyfikujących] | str. 437

Art. 25t. [Upoważnienie ustawowe do wydania wykazu krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych] | str. 438

Art. 25ta. [Upoważnienie ustawowe do wydania przepisów regulujących szczegółowe zagadnienia związane z interoperacyjnością] | str. 439

Rozdział 4b
Czas pracy pracowników kolei wykonujących interoperacyjne usługi transgraniczne | str. 442

Art. 25u. [Czas pracy] | str. 442

Art. 25w. [Umowa zbiorowa] | str. 445

Rozdział 5. (uchylony) 447

Art. 26-28. (uchylone). 447

Rozdział 5a
Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych | str. 448

Art. 28a. [Status prawny Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych] | str. 448

Art. 28b. [Czas pracy członka stałego Komisji] | str. 454

Art. 28c. [Zastosowanie przepisów o pracownikach urzędów państwowych] | str. 457

Art. 28d. [Wyodrębnienie organizacyjne, funkcjonalne i finansowe Komisji] | str. 457

Art. 28e. [Podjęcie postępowania przez Komisję] | str. 459

Art. 28f. [Zakres postępowania i procedury] | str. 461

Art. 28g. [Obowiązek zgłoszenia zdarzenia] | str. 462

Art. 28h. [Badania i czynności podejmowane przez Komisję] | str. 463

Art. 28i. [Możliwość zwrócenia się o przeprowadzenie ekspertyz, badań technicznych, analiz i ocen do innych podmiotów] | str. 465

Art. 28j. [Szczególne sytuacje, w których miało miejsce zdarzenie] | str. 466

Art. 28k. [Uprawnienia podmiotów "zainteresowanych"] | str. 468

Art. 28l. [Raport z postępowania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych] | str. 469

Art. 28m. [Właściwość komisji kolejowych] | str. 473

Art. 28n. [Rozporządzenie] | str. 474

Art. 28o. [Wyłączenie niektórych zarządców i przewoźników kolejowych spod przepisów rozdziału 5a] | str. 476

Rozdział 5b
Przewozy kolejowe o charakterze użyteczności publicznej | str. 478

Art. 28p. [Umowa o świadczenie usług publicznych] | str. 478

Art. 28pa. [Projekt planu transportowego] | str. 492

Art. 28pb. [Organizator publicznego transportu zbiorowego] | str. 494

Rozdział 5c
Otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych | str. 497

Art. 28q. [Podstawy wykonywania przewozu osób poza sferą użyteczności publicznej] | str. 497

Art. 28r. [Otwarty dostęp] | str. 502

Art. 28s. [Składniki decyzji o przyznaniu otwartego dostępu] | str. 509

Art. 28t. [Cofnięcie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu] | str. 511

Art. 28u. [Odwołanie od decyzji o przyznaniu otwartego dostępu] | str. 517

Art. 28w. [Kontrola działalności wykonywanej w ramach otwartego dostępu] | str. 518

Art. 28x. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia] | str. 519

Rozdział 5d
Przewozy okazjonalne | str. 520

Art. 28y. [Podstawy wykonywania przewozu okazjonalnego] | str. 520

Art. 28z. [Wniosek o wykonywanie przewozu okazjonalnego] | str. 521

Rozdział 6
Udostępnianie infrastruktury kolejowej i opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej | str. 522

Art. 29. [Udostępnianie infrastruktury kolejowej] | str. 522

Art. 29a. [Dostęp do infrastruktury dla przewoźników zagranicznych] | str. 552

Art. 30. [Rozkład jazdy pociągów] | str. 563

Art. 31. [Umowy ramowe] | str. 585

Art. 32. [Regulamin przydzielania tras pociągów] | str. 594

Art. 33. [Opłata za korzystanie z infrastruktury kolejowej] | str. 603

Art. 34. [Podwyższenie opłaty; ulgi w opłacie podstawowej] | str. 612

Art. 35. [Upoważnienie dla ministra] | str. 615

Art. 36. [Wyłączenie stosowania art. 29-35] | str. 616

Rozdział 7
Finansowanie transportu kolejowego | str. 620

Art. 37. [Finansowanie transportu kolejowego] | str. 620

Art. 38. [Finansowanie infrastruktury i przewoźników] | str. 621

Art. 38a. [Dofinansowanie z budżetu państwa; Fundusz Kolejowy] | str. 627

Art. 38b. [Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego] | str. 634

Art. 38c. [Wieloletni program inwestycji kolejowych] | str. 635

Art. 39-42. (uchylone) | str. 644

Rozdział 8
Licencjonowanie transportu kolejowego | str. 645

Art. 43. [Licencja przewoźnika] | str. 645

Art. 44. [Zwolnienie z obowiązku udzielenia licencji] | str. 650

Art. 45. [Licencja na wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczenie usług trakcyjnych] | str. 650

Art. 46. [Organ właściwy w sprawie licencji] | str. 653

Art. 47. [Wymogi ustawowe udzielenia licencji] | str. 656

Art. 48. [Udzielenie licencji] | str. 659

Art. 49. [Elementy składowe licencji] | str. 661

Art. 50. [Opłata za udzielenie licencji] | str. 662

Art. 51. [Odmowa udzielenia, cofnięcie, zawieszenie lub zmiana zakresu licencji] | str. 664

Art. 51a. [Decyzja o przedłużeniu licencji] | str. 665

Art. 52. [Zawieszenie oraz cofnięcie licencji] | str. 667

Rozdział 9
Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych | str. 670

Art. 53. [Sąsiedztwo linii kolejowych] | str. 670

Art. 54. [Delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 672

Art. 55. [Zasłony odśnieżne, żywopłoty, pasy przeciwpożarowe] | str. 673

Art. 56. [Usunięcie drzew i krzewów] | str. 675

Art. 57. [Zgoda na odstępstwa] | str. 678

Rozdział 10
Ochrona porządku na obszarze kolejowym | str. 681

Art. 58. [Wstęp na obszar kolejowy] | str. 681

Art. 59. [Straż ochrony kolei; funkcjonariusze straży ochrony kolei] | str. 685

Art. 60. [Stosowanie środków przymusu bezpośredniego i korzystanie z broni palnej przez funkcjonariuszy straży ochrony kolei] | str. 694

Art. 61. [Ograniczenie zakresu działania i uprawnień straży ochrony kolei] | str. 704

Art. 62. [Współdziałanie straży ochrony kolei z innymi służbami] | str. 705

Art. 63. [Ochrona prawna funkcjonariuszy straży ochrony kolei] | str. 709

Art. 64. [Podejmowanie innych zajęć zarobkowych] | str. 710

Rozdział 11
Przepisy karne | str. 712

Art. 65. [Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu kolejowym] | str. 712

Rozdział 12
Kary pieniężne 718

Art. 66. [Administracyjne kary pieniężne] | str. 718

Rozdział 13
Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 726

Art. 67-69. (pominięte) | str. 726

Art. 70. [Postępowania sądowe] | str. 726

Art. 71. [Uprawnienia i postępowania administracyjne] | str. 727

Art. 72. (pominięty) | str. 727

Art. 73. [Postępowania administracyjne przed Prezesem UTK] | str. 727

Art. 74. [Urząd Transportu Kolejowego] | str. 728

Art. 75. [Urząd Transportu Kolejowego] | str. 729

Art. 76. [Utrata mocy obowiązującej] | str. 730

Art. 77. [Data stosowania] | str. 731

Art. 77a. [Moment derogowania] | str. 731

Art. 78. [Wejście w życie] | str. 731

Załącznik | str. 732

Bibliografia | str. 735

O Redaktorach i Autorach | str. 745
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.