Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz

Marek Wierzbowski, Patrycja Zawadzka, Paweł Wajda, Ewa Skorczyńska, Mariusz Rypina, Piotr Combik, Kinga Jaskulak, Karol Kłosowski, Tomasz Libera, Iwona Miedzińska, Jan Siudecki, Marcin Trela

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 254.00 zł 219.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 219.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-794-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu w sposób szczegółowy i praktyczny omówiono przepisy ustawy o transporcie kolejowym. Zwrócono uwagę na zasady korzystania, zarządzania i utrzymania infrastruktury kolejowej. Przybliżono zasady prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych, szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych o znaczeniu państwowym – w tym warunki lokalizacji i nabywania nieruchomości na ten cel. Wskazano też zasady ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym.

W najnowszym wydaniu uwzględnione zostały liczne zmiany, w tym dotyczące wprowadzenia:
• zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu w miejsce dotychczasowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego;
• jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa w miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa;
• obowiązku współpracy Prezesa Urzędu Transpotu Kolejowego z innymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa oraz z Agencją Kolejową Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, interoperacyjności i nadzoru;
• nowych definicji, np. obszaru użytkowania pojazdu, punktu kompleksowej obsługi, rodzaju działalności, zakresu działalności oraz obszaru działalności, a także rozszerzenia katalogu zadań Prezesa UTK, m.in. o konsultowanie kierunków rozwoju ze wszystkimi podmiotami i zainteresowanymi stronami, w tym z zarządcami, przewoźnikami kolejowymi, producentami, dostawcami usług utrzymania oraz przedstawicielami personelu i użytkowników.

Autorami publikacji są zarówno przedstawiciele świata nauki z Uniwersytetów Warszawskiego i Wrocławskiego, oraz adwokaci z bogatym doświadczeniem zawodowym, jak i pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego, którzy uczestniczyli w pracach nad tworzeniem ustawy o transporcie kolejowym oraz biorą aktywny udział w procesie jej praktycznego stosowania i wykładni.

Komentarz jest przeznaczony dla menedżerów, specjalistów i przedstawicieli zawodów prawniczych związanych z sektorem kolejowym. Zainteresuje również pracowników administracji i teoretyków prawa administracyjnego.

Tytuł
Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz
Autorzy
Marek Wierzbowski, Patrycja Zawadzka, Paweł Wajda, Ewa Skorczyńska, Mariusz Rypina, Piotr Combik, Kinga Jaskulak, Karol Kłosowski, Tomasz Libera, Iwona Miedzińska, Jan Siudecki, Marcin Trela
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-794-7
Rok wydania
2022
Liczba stron
1346
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 21
Wstęp | str. 43
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym(tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) | str. 47
 
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 49
Art. 1.              [Zakres zastosowania regulacji] | str. 49
Art. 2.              (uchylony) | str. 55
Art. 3.              [Wyłączenia stosowania przepisów ustawy o transporcie kolejowym] | str. 55
Art. 3a.            [Wyłączenie stosowania przepisów UE dotyczących praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym] | str. 66
Art. 4.              [Definicje] | str. 69
 
Rozdział 2. Infrastruktura kolejowa | str. 171
Art. 5.              [Zadania zarządcy infrastruktury] | str. 171
Art. 5a.            [Wyłączenie przepisów o partnerstwie publiczno­‑prywatnym] | str. 187
Art. 5b.           [Obowiązki zarządcy wobec organizatora publicznego transportu kolejowego] | str. 188
Art. 5c.            [Delegacja ustawowa – zakres i tryb udzielania informacji organizatorowi publicznego transportu kolejowego] | str. 189
Art. 6.              [Podział linii kolejowych] | str. 191
Art. 7.              [Połączenie linii kolejowych] | str. 196
Art. 8.              [Zwolnienie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego] | str. 197
Art. 9.              (uchylony) | str. 199
 
Rozdział 2a. (uchylony) | str. 200
Art. 9a–9m. (uchylone) | str. 200
Rozdział 2aa. Gwarancje niezależności i bezstronności zarządcy | str. 201
Art. 9ma.        [Warunki dopuszczalności zlecenia wykonywania zadań zarządcy infrastruktury innemu podmiotowi] | str. 201
Art. 9mb.       [Odrębność prawna i niezależność zarządcy infrastruktury] | str. 210
Art. 9mc.        [Zakaz łączenia funkcji u zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego] | str. 214
Art. 9md.       [Zakaz otrzymywania premii i wynagrodzeń] | str. 216
Art. 9me.       [Zasady korzystania przez zarządcę infrastruktury i podmioty wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo ze wspólnego systemu teleinformatycznego] | str. 218
Art. 9mf.        [Zakaz wywierania decydującego wpływu na mianowanie i zwalnianie osób podejmujących kluczowe decyzje w ramach przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo przez podmioty inne niż zarządca infrastruktury] | str. 220
Art. 9mg.        [Zakaz łączenia funkcji u zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego] | str. 222
Art. 9mh.       [Przekazywanie przez zarządcę infrastruktury informacji o wystąpieniu zakłócenia w prowadzeniu ruchu pociągów] | str. 225
Art. 9mi.         [Zasada wykorzystywania uzyskiwanego przez zarządcę infrastruktury dochodu wyłącznie do finansowania działalności własnej tego zarządcy] | str. 226
Art. 9mj.         [Zakaz wzajemnego udzielania pożyczek] | str. 230
Art. 9mk.        [Zasady świadczenia przez podmiot wchodzący w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo usług na rzecz zarządcy infrastruktury] | str. 232
Art. 9ml.         [Odrębna rachunkowość zarządcy infrastruktury wchodzącego w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo] | str. 234
Art. 9mm.      [Umowy o współpracy między zarządcą infrastruktury a przewoźnikami kolejowymi] | str. 236
 
Rozdział 2b. Szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych | str. 241
Art. 9n.           [Zakres przedmiotowy stosowania przepisów] | str. 241
Art. 9o.           [Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] | str. 258
Art. 9oa.         [Uzgodnienie kolizji przebiegu sieci] | str. 290
Art. 9p.           [Wyłączenie konieczności uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] | str. 291
Art. 9q.           [Zawartość decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] | str. 295
Art. 9r.            [Postępowanie odwoławcze] | str. 313
Art. 9s.            [Skutki wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] | str. 318
Art. 9t.            [Roszczenie o wykup pozostałej części nieruchomości] | str. 330
Art. 9u.           [Egzekucja obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] | str. 333
Art. 9w.          [Rygor natychmiastowej wykonalności] | str. 334
Art. 9x.            [Inne skutki prawne wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] | str. 343
Art. 9y.            [Odszkodowanie] | str. 345
Art. 9ya.         [Nieodpłatne zajęcie pasa drogowego] | str. 356
Art. 9yb.         [Wycinka drzew lub krzewów] | str. 357
Art. 9yc.          [Wyłączenie stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz o ochronie przyrody] | str. 358
Art. 9yd.         [Objęcie decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej rodzinnych ogrodów działkowych] | str. 359
Art. 9z.            [Zaliczka na poczet odszkodowania] | str. 360
Art. 9aa–9ab. (uchylone) | str. 361
Art. 9ac.          [Pozwolenie na budowę linii kolejowej] | str. 361
Art. 9ad.         [Przepis odsyłający] | str. 375
Art. 9ae.         [Zakaz nakładania dodatkowych obowiązków] | str. 380
Art. 9af.          [Udzielenie zgody wodnoprawnej] | str. 380
Art. 9ag.         [Zadanie polegające na budowie, przebudowie drogi publicznej, sieci lub urządzenia wodnego] | str. 382
 
Rozdział 3. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego | str. 386
Art. 10.            [Pozycja prawnoustrojowa Prezesa UTK] | str. 386
Art. 11.            [Procedura powołania Prezesa UTK] | str. 389
Art. 11a.         [Podejmowanie innych zajęć przez Prezesa UTK; zakaz przynależności do partii politycznej i związku zawodowego] | str. 394
Art. 11b.         [Kadencja i odwołanie Prezesa UTK] | str. 396
Art. 12.            [Urząd Transportu Kolejowego] | str. 399
Art. 13.            [Kompetencje Prezesa UTK] | str. 401
Art. 13a.         [Stosowanie przepisów k.p.a.; wnioski składane w postaci elektronicznej] | str. 413
Art. 13aa.       [Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego załączonego do akt sprawy] | str. 414
Art. 13ab.       [Załatwianie spraw za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi] | str. 416
Art. 13ac.       [Prezes UTK jako administrator danych osobowych] | str. 419
Art. 13b.         [Decyzje wydawane w przypadku naruszenia przepisów; odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów] | str. 420
Art. 13c.          [Rygor natychmiastowej wykonalności; publikacja decyzji] | str. 422
Art. 14.            [Kompetencje Prezesa UTK; tymczasowe środki bezpieczeństwa] | str. 423
Art. 14a.         [Skargi pasażerskie dotyczące rozporządzenia 1371/2007] | str. 426
Art. 14aa.       [Pisemne ostrzeżenie] | str. 429
Art. 14b.         [Ochrona zbiorowych interesów pasażerów] | str. 432
Art. 15.            [Kontrola sprawowana przez Prezesa UTK; żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych a przebieg kontroli i uprawnienie Prezesa UTK do nałożenia kary] | str. 435
Art. 15a.         [Współpraca z organami regulacyjnymi z innych państw członkowskich UE w zakresie regulacji transportu kolejowego] | str. 438
Art. 15aa.       [Współpraca z organami do spraw bezpieczeństwa z innych państw członkowskich UE w zakresie bezpieczeństwa, interoperacyjności i nadzoru] | str. 440
Art. 15ab.       [Współpraca z Agencją Kolejową UE] | str. 442
Art. 15b.         [Sprawozdania publikowane przez Prezesa UTK] | str. 444
Art. 16.            [Opłaty za czynności wykonywane przez Prezesa UTK w ramach nadzoru] | str. 445
 
Rozdział 3a. Rzecznik Praw Pasażera Kolei oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich | str. 451
Art. 16a.         [Kompetencje Rzecznika] | str. 451
Art. 16b.         [Propozycja rozwiązania sporu] | str. 456
Art. 16c.          [Rzecznik jako podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich] | str. 457
Art. 16d.         [Powołanie i odwołanie Rzecznika] | str. 462
Art. 16e.         [Postępowanie przed Rzecznikiem] | str. 471
Art. 16f.          [Zespół] | str. 484
Art. 16g.         [Delegacja ustawowa] | str. 488
 
Rozdział 4. Bezpieczeństwo transportu kolejowego | str. 491
Art. 17.            [Podstawowe obowiązki zarządców i przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic kolejowych] | str. 491
Art. 17a.         [Systemy zarządzania bezpieczeństwem] | str. 500
Art. 17aa.       [Obowiązki informacyjne przewoźnika kolejowego po poważnym wypadku] | str. 511
Art. 17ab.       [Raporty w sprawie bezpieczeństwa] | str. 512
Art. 17ac.       [Delegacja ustawowa – wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI)] | str. 515
Art. 17b.         (uchylony) | str. 515
Art. 17c.          [Działalność jednostek oceniających] | str. 515
Art. 17d.         [Autoryzacja bezpieczeństwa i świadectwo bezpieczeństwa] | str. 516
Art. 17e.         [Obowiązek posiadania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub świadectwa bezpieczeństwa] | str. 519
Art. 17f.          [Świadectwo bezpieczeństwa w zakresie zarządzania infrastrukturą i wykonywania przewozów w metrze] | str. 520
Art. 18.            [Uprawnienia maszynistów] | str. 521
Art. 18a.         [Autoryzacja bezpieczeństwa] | str. 526
Art. 18b.         [Wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa] | str. 534
Art. 18ba.       [Złożenie wniosku o wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa do Agencji Transportu Kolejowego UE – czynności Prezesa UTK] | str. 537
Art. 18bb.      [Decyzja Prezesa UTK w sprawie wniosków o wydanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa; obowiązki informacyjne wobec Agencji Transportu Kolejowego UE] | str. 539
Art. 18bc.       [Aktualizacja lub przedłużenie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa] | str. 540
Art. 18bd.      [Obowiązki informacyjne przewoźnika kolejowego wobec Prezesa UTK – rozpoczęcie przewozów na zmienionych warunkach, zmiany dotyczące kategorii zawodowej pracowników lub typów użytkowanych pojazdów] | str. 542
Art. 18be.      [Nadzór Prezesa UTK w zakresie stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem] | str. 542
Art. 18bf.       [Ograniczenie lub cofnięcie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa] | str. 544
Art. 18c.          [Publikacja w BIP przewodnika dotyczącego wydawania, aktualizacji i przedłużania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa oraz autoryzacji bezpieczeństwa] | str. 546
Art. 18d.         [Szkolenia dla pracowników] | str. 547
Art. 18e–18f. (uchylone) | str. 551
Art. 19.            [Świadectwo bezpieczeństwa] | str. 551
Art. 20.            [Delegacja ustawowa – warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych] | str. 555
Art. 20a.         [Delegacja ustawowa – procedury techniczne utrzymania i eksploatacji w transporcie kolejowym] | str. 556
Art. 21.            [Odstępstwo od warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych oraz prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji] | str. 557
Art. 22.            [Licencja maszynisty] | str. 558
Art. 22a.         [Rejestry i listy prowadzone przez Prezesa UTK] | str. 573
Art. 22aa.       [Sprostowanie, zmiana danych] | str. 600
Art. 22ab.       [Termin dokonania wpisu] | str. 600
Art. 22ac.       [Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności] | str. 601
Art. 22ad.       [Ponowny wpis do rejestru] | str. 601
Art. 22ae.       [Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru] | str. 602
Art. 22b.         [Świadectwo maszynisty] | str. 602
Art. 22c.          [Zwrot kosztów szkolenia; umowa] | str. 627
Art. 22ca.       [Zarządzanie ryzykiem zmęczonego maszynisty] | str. 629
Art. 22d.         [Pracownicy kolejowi] | str. 632
Art. 22e.         [Ocena systemu uzyskiwania licencji maszynisty] | str. 639
Art. 22f.          [Dopuszczenie do eksploatacji] | str. 641
Art. 22g.         [Wykonywanie badań technicznych] | str. 654
Art. 22h.         [Czasowe odstępstwa od wymagań dotyczących personelu kolejowego] | str. 657
Art. 23.            [Zasady dopuszczania do eksploatacji systemów strukturalnych] | str. 658
Art. 23a.         [Wpisy w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych (EVR)] | str. 661
Art. 23b.         [Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu] | str. 665
Art. 23c.          (uchylony) | str. 671
Art. 23ca.       [Dążenie przez Prezesa UTK i Agencję Transportu Kolejowego UE do wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie oceny dokumentacji dotyczącej postępowania o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu] | str. 671
Art. 23d.         [Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu a zezwolenie dla typu pojazdu; deklaracja zgodności z typem] | str. 672
Art. 23e.         [Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu] | str. 675
Art. 23f.          (uchylony) | str. 675
Art. 23fa.        [Zapewnienie zgodności pojazdu kolejowego z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei] | str. 676
Art. 23g.         (uchylony) | str. 680
Art. 23h.         [Sukcesja administracyjna uprawnień] | str. 680
Art. 23i.          [Wymóg uzyskania nowego zezwolenia w przypadku modernizacji pojazdu kolejowego] | str. 681
Art. 23j.          [Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM); system utrzymania pojazdu kolejowego] | str. 684
Art. 23k.         [Czynności sprawdzające przed rozpoczęciem eksploatacji pojazdu kolejowego] | str. 693
Art. 24.            [Świadectwo sprawności technicznej] | str. 695
Art. 25.            [Delegacja ustawowa] | str. 698
 
Rozdział 4a. Warunki zapewnienia interoperacyjności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str. 700
Art. 25a.         [Podział systemu kolei Unii na podsystemy] | str. 700
Art. 25b.         [Zakres zastosowania ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku do oceny zgodności podsystemów strukturalnych i składników interoperacyjności] | str. 701
Art. 25c.          (uchylony) | str. 702
Art. 25ca.       [Zasady przeprowadzania weryfikacji WE podsystemów strukturalnych i oceny zgodności składników inter­ope­ra­cyj­ności] | str. 703
Art. 25cb.       [Warunki i tryb przeprowadzania weryfikacji WE podsystemów strukturalnych] | str. 706
Art. 25cba.     [Certyfikat weryfikacji podsystemu] | str. 711
Art. 25cc.        [Warunki i tryb przeprowadzania oceny zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności] | str. 714
Art. 25d.         [Wymagania krajowe w procesie zapewnienia inter­operacyjności – lista krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych] | str. 721
Art. 25e.         [Dopuszczanie do eksploatacji podsystemów strukturalnych] | str. 724
Art. 25ea.       [Wniosek o zatwierdzenie proponowanych rozwiązań technicznych związanych z planowaną zabudową urządzeń przytorowych ERTMS] | str. 732
Art. 25f.          [Odstępstwa od obowiązku stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności] | str. 736
Art. 25g.         [Rejestry infrastruktury kolejowej] | str. 739
Art. 25ga.       (uchylony) | str. 741
Art. 25gb.       [Rejestracja pojazdu kolejowego w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych (EVR)] | str. 741
Art. 25h.         [Autoryzacja jednostek oceniających zgodność] | str. 743
Art. 25i.          [Notyfikacja autoryzowanych jednostek oceniających zgodność] | str. 744
Art. 25ia.        [Uczestnictwo jednostek notyfikowanych w działaniach grupy ds. ERTMS] | str. 745
Art. 25ib.        [Zakaz powiązania wynagrodzenia z liczbą wykonanych ocen zgodności oraz ich wynikami] | str. 746
Art. 25ic.        [Przekazywanie Agencji Kolejowej UE certyfikatów wydawanych przez jednostkę notyfikowaną] | str. 746
Art. 25id.        [Uczestnictwo jednostek notyfikowanych w pracach sektorowej grupy jednostek notyfikowanych] | str. 747
Art. 25ie.        [Wyznaczenie podmiotu do wykonywania zadań jednostki wyznaczonej] | str. 747
Art. 25j.          [Nadzór nad działalnością jednostek notyfikowanych] | str. 752
Art. 25k.         [Modernizacja i odnowienie podsystemów strukturalnych] | str. 753
Art. 25l.          [Opłaty za badania eksploatowanych podsystemów strukturalnych i składników interoperacyjności] | str. 757
Art. 25m.        [Kompetencje Prezesa UTK związane z kontrolą podsystemów strukturalnych i składników interoperacyjności] | str. 758
Art. 25n.         [Określenie strony postępowania w sprawie podsystemu strukturalnego lub składnika interoperacyjności niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami] | str. 759
Art. 25o.         [Kompetencje Prezesa UTK związane z kontrolą jednostek i laboratoriów] | str. 760
Art. 25p.         (uchylony) | str. 761
Art. 25r.          [Obowiązki związane z kontrolą spełniania zasadniczych wymagań przez podsystem strukturalny] | str. 761
Art. 25s.          [Publikacja informacji o działalności jednostek notyfikowanych] | str. 762
Art. 25sa.       [Niespełnianie przez specyfikacje europejskie wymagań w zakresie interoperacyjności systemu kolei] | str. 763
Art. 25t.          (uchylony) | str. 763
Art. 25ta.        [Delegacja ustawowa] | str. 763
 
Rozdział 4b. Czas pracy pracowników kolei wykonujących interoperacyjne usługi transgraniczne | str. 765
Art. 25u.         [Umowa zbiorowa dla pracowników oddelegowanych] | str. 765
Art. 25w.        [Wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu pracy] | str. 767
 
Rozdział 5. (uchylony) | str. 768
Art. 26–28.    (uchylone) | str. 768
 
Rozdział 5a. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych | str. 769
Art. 28a.         [Skład Komisji] | str. 769
Art. 28b.         [Rozkład czasu pracy członków Komisji] | str. 774
Art. 28c.          [Odpowiednie stosowanie] | str. 775
Art. 28d.         [Obsługa działalności Komisji] | str. 776
Art. 28e.         [Postępowanie w sprawie wypadku lub incydentu] | str. 777
Art. 28f.          [Procedury] | str. 779
Art. 28g.         [Obowiązek zgłaszania wypadków] | str. 780
Art. 28h.         [Przebieg postępowania] | str. 781
Art. 28i.          [Pomoc innych organów] | str. 787
Art. 28j.          [Udział innych podmiotów w postępowaniu] | str. 788
Art. 28ja.        [Współpraca międzynarodowa] | str. 789
Art. 28jb.        [Program wzajemnych ocen] | str. 789
Art. 28k.         [Uczestnicy i świadkowie] | str. 790
Art. 28l.          [Raport z postępowania] | str. 791
Art. 28m.        [Komisja kolejowa] | str. 796
Art. 28n.         [Upoważnienie ustawowe]  | str. 798
Art. 28o.         (uchylony) | str. 798
 
Rozdział 5b. Przewozy kolejowe o charakterze użyteczności publicznej | str. 799
Art. 28p.         [Umowa o świadczenie usług publicznych] | str. 799
Art. 28pa.       [Projekt planu transportowego] | str. 800
Art. 28pb.      [Organizator publicznego transportu zbiorowego] | str. 803
 
Rozdział 5c. (uchylony) | str. 808
Art. 28q–28x. (uchylone) | str. 808
Rozdział 5d. (uchylony) | str. 809
Art. 28y–28z.  (uchylone) | str. 809
 
Rozdział 6. Udostępnianie infrastruktury kolejowej i opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej | str. 810
Art. 29.            [Zakres udostępnienia infrastruktury kolejowej] | str. 810
Art. 29a.         [Minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej] | str. 813
Art. 29b.         [Uprzywilejowanie określonego rodzaju przewozów] | str. 817
Art. 29c.          [Decyzja o przyznaniu otwartego lub ograniczonego dostępu] | str. 819
Art. 29d.         [Umowa o przydzielenie zdolności przepustowej] | str. 831
Art. 29e.         [Decyzja w sprawie przydzielenia zdolności przepustowej] | str. 836
Art. 29f.          [Okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów] | str. 841
Art. 30.            [Przydzielenie zdolności przepustowej; opracowanie i zmiana rocznego rozkładu jazdy pociągów] | str. 843
Art. 30a.         [Skarga do Prezesa UTK na odmowę przydzielenia zdolności przepustowej] | str. 865
Art. 30b.         [Zakaz przekazania zdolności przepustowej] | str. 867
Art. 30c.          [Umowa o wykorzystanie zdolności przepustowej] | str. 869
Art. 30d.         [Decyzja o wykorzystaniu zdolności przepustowej] | str. 876
Art. 30e.         [Podanie do publicznej wiadomości rozkładu jazdy pociągów pasażerskich] | str. 882
Art. 30f.          [Monitorowanie punktualności pociągów] | str. 889
Art. 30g.         [Procedury rozwiązywania sporów] | str. 892
Art. 30h.         [Zasady korzystania z drogi kolejowej; plan postępowania na wypadek wystąpienia zakłóceń w ruchu pociągów] | str. 893
Art. 31.            [Umowy ramowe] | str. 895
Art. 32.            [Regulamin sieci] | str. 912
Art. 33.            [Opłaty pobierane przez zarządcę] | str. 924
Art. 34.            [Podwyższenie opłaty; ulgi w opłacie podstawowej] | str. 973
Art. 34a.         [Negocjacje w zakresie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej] | str. 978
Art. 35.            [Delegacja ustawowa] | str. 980
Art. 35a.         [Decyzja zarządcy w sprawie stosowania przepisów o udostępnianiu infrastruktury kolejowej] | str. 984
Art. 36.            [Wyłączenie stosowania przepisów] | str. 990
 
Rozdział 6a. Obiekty infrastruktury usługowej | str. 998
Art. 36a.         [Udostępnianie obiektu infrastruktury usługowej] | str. 999
Art. 36b.         [Wnioskowanie o dostęp do obiektu] | str. 1005
Art. 36c.          [Umowa określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usług w obiekcie] | str. 1008
Art. 36d.         [Skarga do Prezesa UTK na odmowę udostępnienia obiektu] | str. 1011
Art. 36e.         [Opłaty za dostęp do obiektu] | str. 1012
Art. 36f.          [Regulamin obiektu] | str. 1014
Art. 36g.         [Obowiązki przewoźnika kolejowego udostępniającego obiekt] | str. 1022
Art. 36h.         [Rejestr obiektów] | str. 1026
Art. 36i.          [Wyłączenie stosowania przepisów w przypadku obiektów połączonych wyłącznie z infrastrukturą kolejową] | str. 1029
 
Rozdział 6b. Stacje pasażerskie i perony | str. 1032
Art. 36j.          [Udostępnianie stacji pasażerskiej] | str. 1032
Art. 36k.         [Nieodpłatność udostępniania stacji; regulamin korzystania ze stacji; poczekalnie] | str. 1050
Art. 36l.          [Nazwa stacji pasażerskiej] | str. 1055
Art. 36la.        [Udostępnianie peronów] | str. 1057
Art. 36m.        [Delegacja ustawowa – standardy oznakowania stacji pasażerskich] | str. 1058
 
Rozdział 6c. Współpraca zarządców | str. 1060
Art. 36n.         [Umowa o współpracy zarządców] | str. 1060
Art. 36o.         [Wspólny portal internetowy] | str. 1064
Art. 36p.         [Ustalenia zarządców w sprawie wspólnych zasad i praktyk] | str. 1066
Art. 36q.         [Współpraca w ramach Platformy Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej] | str. 1067
 
Rozdział 7. Finansowanie transportu kolejowego | str. 1069
Art. 37.            [Gospodarka finansowa zarządców i przewoźników kolejowych] | str. 1069
Art. 37a.         [Rejestr aktywów] | str. 1077
Art. 38.            [Finansowanie infrastruktury i przewoźników] | str. 1078
Art. 38a.         [Dofinansowanie z budżetu państwa; Fundusz Kolejowy] | str. 1084
Art. 38b.         [Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego] | str. 1095
Art. 38ba.       [Procedura przygotowania likwidacji drogi kolejowej] | str. 1097
Art. 38c.          [Program wieloletni] | str. 1100
Art. 38d.         [Decyzja o dofinansowaniu ulgi w opłacie podstawowej] | str. 1111
Art. 38e.         [Określenie przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej] | str. 1111
Art. 38f.          [Plan biznesowy opracowywany przez zarządcę] | str. 1113
Art. 38g.         [Plan biznesowy opracowywany przez przewoźnika kolejowego] | str. 1114
Art. 39–42.    (uchylone) | str. 1114
 
Rozdział 8. Licencjonowanie transportu kolejowego | str. 1115
Art. 43.            [Licencja przewoźnika] | str. 1115
Art. 44.            [Zwolnienie z obowiązku uzyskania licencji] | str. 1118
Art. 45.            [Organ właściwy w sprawach licencji; forma rozstrzygnięcia w sprawach licencji] | str. 1119
Art. 46.            [Wymagania w zakresie udzielenia licencji przewoźnika] | str. 1123
Art. 47.            [Decyzja w sprawie udzielenia licencji] | str. 1135
Art. 48.            [Decyzja o ponownym przedłożeniu licencji do zatwierdzenia] | str. 1139
Art. 49.            [Okresowe kontrole] | str. 1143
Art. 49a.         [Zawieszenie i cofnięcie licencji] | str. 1144
Art. 49b.         [Powiadomienie Agencji] | str. 1148
Art. 50.            [Opłata za udzielenie licencji] | str. 1148
Art. 51.            [Tryb udzielania licencji] | str. 1150
Art. 51a–52. (uchylone) | str. 1150
 
Rozdział 9. Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych | str. 1151
Art. 53.            [Sąsiedztwo linii kolejowych] | str. 1151
Art. 54.            [Delegacja ustawowa] | str. 1161
Art. 55.            [Zasłony odśnieżne, żywopłoty, pasy przeciwpożarowe] | str. 1162
Art. 56.            [Usunięcie drzew i krzewów] | str. 1167
Art. 57.            [Odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli oraz wykonywania robót ziemnych] | str. 1171
Art. 57a.         [Odstępstwo od odległości i warunków usytuowania drzew i krzewów] | str. 1176
 
Rozdział 10. Ochrona porządku na obszarze kolejowym | str. 1180
Art. 58.            [Wstęp na obszar kolejowy] | str. 1180
Art. 59.            [Straż ochrony kolei; funkcjonariusze straży ochrony kolei] | str. 1185
Art. 60.            [Stosowanie środków przymusu bezpośredniego i korzystanie z broni palnej przez funkcjonariuszy straży ochrony kolei] | str. 1198
Art. 60a.         [Przetwarzanie danych osobowych przez straż ochrony kolei] | str. 1213
Art. 61.            [Ograniczenie zakresu działania i uprawnień straży ochrony kolei] | str. 1214
Art. 62.            [Współdziałanie straży ochrony kolei z innymi służbami] | str. 1216
Art. 63.            [Ochrona prawna funkcjonariuszy straży ochrony kolei] | str. 1227
Art. 64.            [Podejmowanie innych zajęć zarobkowych] | str. 1230
 
Rozdział 11. Przepisy karne | str. 1233
Art. 65.            [Wykroczenia] | str. 1233
 
Rozdział 12. Kary pieniężne | str. 1249
Art. 66.            [Kary pieniężne; egzekucja] | str. 1249
 
Rozdział 13. Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1306
Art. 67.            [Zmiany w przepisach] | str. 1306
Art. 68.            [Obowiązek spełnienia wymagań przez przewoźników] | str. 1306
Art. 69.            [Obowiązek uzyskania świadectw bezpieczeństwa] | str. 1307
Art. 70.            [Postępowania sądowe] | str. 1307
Art. 71.            [Uprawnienia i postępowania administracyjne] | str. 1307
Art. 72.            [Uprawnienia straży ochrony kolei] | str. 1308
Art. 73.            [Postępowania administracyjne przed Prezesem UTK] | str. 1309
Art. 74.            [Urząd Transportu Kolejowego] | str. 1309
Art. 75.            [Urząd Transportu Kolejowego] | str. 1311
Art. 76.            [Utrata mocy obowiązującej] | str. 1312
Art. 77.            [Data stosowania] | str. 1313
Art. 77a.         [Moment derogowania] | str. 1314
Art. 78.            [Wejście w życie] | str. 1315
 
Załączniki | str. 1317
 
Bibliografia | str. 1329
 
O Redaktorach i Autorach | str. 1341
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 3/2018

-29%

Administrator 3/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Książka obiektu budowlanego narzędziem pomocnym w zarządzaniu budynkiem,
● PIT-8C we wspólnocie
● Co warto wiedzieć o ocieplaniu budynków,
● Nowe Warunki Techniczne cz. II

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.