Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz

ebook

- 13%

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-123-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu wyjaśniono liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której przepisy zawierają wiele odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, przepisów o odpadach, przepisów o ochronie zwierząt. W książce m.in.:


przedstawiono zasady związane z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
zaprezentowano model postępowania z odpadami komunalnymi, którego najważniejszą cechą jest przejęcie przez gminy pełnej odpowiedzialności za odpady,
omówiono obowiązki gmin dotyczące np.: zapewnienia warunków do recyklingu, odzysku, selektywnego zbierania odpadów, wyboru podmiotów odbierających odpady, budowy i utrzymania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych przez gminę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.
Dodatkowo szczegółowo określono obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz warunki współpracy gmin z podmiotami świadczącymi usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów.

W najnowszym wydaniu uwzględniono m.in. zmiany wynikające z:ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw dotyczące sprawozdań podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym odnoszące się do przekazywania i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Adresaci:


Komentarz przeznaczony jest dla prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zarządców nieruchomości, pracowników urzędów gmin, miast, powiatów i województw.

Tytuł
Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-123-8
Rok wydania
2015
Liczba stron
624
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 17

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do problematyki czystości i porządku | str. 21
1. Rozwój przepisów o utrzymaniu czystości i porządku | str. 21
2. Miejsce ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w polskim systemie prawnym | str. 51

CZĘŚĆ II. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) | str. 77

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 77
Art. 1. [Przedmiot regulacji] | str. 77
Art. 1a. [Odesłanie do ustawy o odpadach] | str. 86
Art. 2. [Definicje i delegacje] | str. 87

Rozdział 2. Zadania gmin | str. 110
Art. 3. [Zadania gmin w ogólności] | str. 110
Art. 3a. [Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych] | str. 133
Art. 3b. [Obowiązkowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia] | str. 151
Art. 3c. [Ograniczenia składowania] | str. 154
Art. 4. [Regulamin utrzymania czystości i porządku] | str. 156
Art. 4a. [Selektywne zbieranie - delegacja] | str. 175

Rozdział 3. Obowiązki właścicieli nieruchomości | str. 177
Art. 5. [Obowiązki utrzymania czystości i porządku] | str. 177
Art. 6. [Sposób wykonywania obowiązków] | str. 216
Art. 6a. [Przejęcie obowiązków przez gminę] | str. 235
Art. 6b. [Opłaty] | str. 241

Rozdział 3a. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę | str. 242
Art. 6c. [Odbieranie odpadów komunalnych] | str. 242
Art. 6d. [Podział obszaru gminy na sektory. Przetargi] | str. 244
Art. 6e. [Spółki z udziałem gminy] | str. 256
Art. 6f. [Umowa] | str. 258
Art. 6g. [Odesłanie do Prawa zamówień publicznych] | str. 260
Art. 6h. [Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi] | str. 260
Art. 6i. [Powstanie obowiązku ponoszenia opłat] | str. 261
Art. 6j. [Wysokość opłat] | str. 262
Art. 6k. [Określanie stawek opłat] | str. 266
Art. 6l. [Uiszczanie opłat] | str. 273
Art. 6m. [Deklaracja o wysokości opłaty] | str. 274
Art. 6n. [Wzór deklaracji i informacje] | str. 277
Art. 6o. [Decyzja o wysokości opłaty] | str. 278
Art. 6p. (uchylony) | str. 279
Art. 6q. [Odesłanie do ordynacji podatkowej] | str. 279
Art. 6qa. [Egzekucja administracyjna] | str. 280
Art. 6r. [Przeznaczenie opłat] | str. 282
Art. 6s. [Niedopełnienie obowiązku przez gminę] | str. 287

Rozdział 4. Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług | str. 288
Art. 7. [Rodzaje zezwoleń] | str. 291
Art. 8. [Wniosek o zezwolenie] | str. 313
Art. 8a. [Sprawdzanie wniosku] | str. 321
Art. 8b. (uchylony) | str. 323
Art. 9. [Zagadnienia proceduralne zezwoleń] | str. 323
Art. 9a. (uchylony) | str. 329

Rozdział 4a. Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych | str. 329
Art. 9b. [Rejestr działalności] | str. 329
Art. 9c. [Wpis do rejestru] | str. 332
Art. 9d. [Wymagania] | str. 336
Art. 9e. [Obowiązki odbierającego odpady komunalne] | str. 337
Art. 9ea. [Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych] | str. 341
Art. 9f. [Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania] | str. 341
Art. 9g. [Wymagane poziomy] | str. 342
Art. 9h. [Obowiązek przedłożenia rachunku] | str. 344
Art. 9i. [Wniosek o wykreślenie z rejestru] | str. 344
Art. 9j. [Wykreślenie z rejestru] | str. 345
Art. 9k. [Decyzja o zakazie wykonywania działalności] | str. 350
Art. 9l. [Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych] | str. 351
Art. 9m. [Kalkulacja kosztów] | str. 353

Rozdział 4b. Sprawozdawczość i analizy | str. 354
Art. 9n. [Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne] | str. 354
Art. 9na. [Sprawozdanie punktu selektywnego zbierania] | str. 357
Art. 9o. [Sprawozdanie podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe] | str. 358
Art. 9oa. [Informacje dotyczące regionalnej instalacji] | str. 360
Art. 9p. [Weryfikacja sprawozdań] | str. 362
Art. 9q. [Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta] | str. 364
Art. 9r. [Weryfikacja sprawozdań gminnych] | str. 366
Art. 9s. [Sprawozdanie marszałka województwa] | str. 367
Art. 9t. [Wzory sprawozdań] | str. 368
Art. 9ta. [Zachowanie terminów] | str. 369
Art. 9tb. [Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi] | str. 370

Rozdział 4c. Kontrola | str. 372
Art. 9u. [Organy kontroli] | str. 372
Art. 9v. [Pomoc Policji] | str. 378
Art. 9w. [Kontrola marszałka województwa] | str. 379

Rozdział 4d. Kary pieniężne | str. 380
Art. 9x. [Odpowiedzialność przedsiębiorców odbierających odpady komunalne] | str. 386
Art. 9xa. [Odpowiedzialność prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych] | str. 392
Art. 9xb. [Odpowiedzialność opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe] | str. 394
Art. 9y. [Odpowiedzialność gminnych jednostek organizacyjnych] | str. 395
Art. 9z. [Odpowiedzialność gmin] | str. 397
Art. 9za. [Odpowiedzialność prowadzących instalacje] | str. 401
Art. 9zb. [Właściwość organów karzących] | str. 404
Art. 9zc. [Wysokość kar pieniężnych względnie określonych] | str. 406
Art. 9zd. [Uiszczanie kar pieniężnych] | str. 409
Art. 9ze. [Zawieszenie i umorzenie kary pieniężnej] | str. 410
Art. 9zf. [Odesłanie do ordynacji podatkowej] | str. 413

Rozdział 5. Przepisy karne | str. 413
Art. 10. [Odpowiedzialność za wykroczenia] | str. 413

Rozdział 6. Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących oraz przepisy końcowe | str. 473
Art. 11-13. (pominięte) | str. 473
Art. 14. [Wejście w życie] | str. 473

Część III. Akty prawne | str. 475
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) | str. 475
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576) | str. 531
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) | str. 534
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. poz. 299) | str. 537
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 630) | str. 539
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. poz. 676) | str. 541
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 645) | str. 543
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122) | str. 546

Literatura wybrana | str. 551

Indeks rzeczowy | str. 561
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.