Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz

ebook

- 13%

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz

Magdalena Budziarek, Aneta Szymczak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 127.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-320-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz zawiera wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian wynikających m.in. z ustawy z 17.12.2020 r. (Dz.U. poz. 2361).


Autorki zwracają przede wszystkim uwagę na wyjaśnienie tych przepisów ustawy, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym przedmiotem zainteresowania organów nadzoru oraz sądów.W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in.:

zadań gmin związanych z utrzymaniem czystości i porządku na ich terenach, w tym w szczególności dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie ich nieruchomości oraz ustawowo określonych terenach bezpośrednio położonych przy tych nieruchomościach,
warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i innych usług objętych zakresem przedmiotowym ustawy,
warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
obowiązku sporządzania sprawozdań i dokonywania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przez podmioty zobowiązane,
sankcji administracyjnych i karnych za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy.W książce uwzględniono bogate orzecznictwo sądów i organów nadzoru, z uwzględnieniem zróżnicowanej oceny prawnej tych samych zagadnień, a także zaznaczeniem zmieniających się tendencji orzeczniczych.W opracowaniu odniesiono się do aktualnych problemów dotyczących wprowadzania zmian zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Główne dylematy w tym zakresie koncentrują się wokół wyliczania wysokości opłaty, zwłaszcza w oparciu o kryterium zużycia wody.W komentarzu zwrócono uwagę na regulacje, których zgodność z Konstytucją RP może być kwestionowana. Podniesione problemy mogą służyć ich rozważeniu przez ustawodawcę i wprowadzeniu ewentualnych zmian. Mogą być one wykorzystane również jako argumenty obrony przez poszczególne podmioty, na które ustawa nakłada obowiązki sprawozdawcze i przewiduje restrykcje w wypadku ich niewykonania czy nienależytego wykonania.Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków prawa, w szczególności: pracowników samorządowych, radców prawnych obsługujących jednostki samorządu terytorialnego, sędziów oraz prokuratorów. Dzięki wzbogaceniu aspektu praktycznego o rozważana teoretyczno-prawne, komentarz będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów wydziałów prawa i administracji.

Tytuł
Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz
Autorzy
Magdalena Budziarek, Aneta Szymczak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-320-0
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2021
Liczba stron
540
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11
Wstęp | str. 15
USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | str. 19
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 21
Art. 1. [Przedmiot ustawy] | str. 21
Art. 1a. [Stosowanie przepisów ustawy o odpadach] | str. 23
Art. 1b. [Przepisy stosowane do postępowania z odpadami komunalnymi będącymi częściami roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych lub cmentarzy oraz pochodzącymi z targowisk] | str. 25
Art. 2. [Definicje. Osoby zobowiązane w przypadku budynków wielolokalowych] | str. 27
Rozdział 2. Zadania gmin | str. 43
Art. 3. [Katalog zadań gmin] | str. 43
Art. 3a. (uchylony) | str. 69
Art. 3aa. [Obowiązkowe poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych w 2020 r.] | str. 69
Art. 3b. [Obowiązkowe poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych] | str. 72
Art. 3c. [Ograniczenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania] | str. 75
Art. 4. [Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy] | str. 77
Art. 4a. [Delegacja ustawowa – sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych] | str. 112
Rozdział 3. Obowiązki właścicieli nieruchomości | str. 115
Art. 5. [Obowiązek utrzymania czystości i porządku] | str. 115
Art. 6. [Sposób wykonania obowiązku utrzymania czystości i porządku. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych] | str. 141
Art. 6a. [Przejęcie obowiązków przez gminę] | str. 161
Art. 6b. [Terminy uiszczania opłat. Przymusowe ściągnięcie opłat nieuiszczonych] | str. 165
Rozdział 3a. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę | str. 167
Art. 6c. [Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości] | str. 167
Art. 6d. [Przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości] | str. 177
Art. 6e. (uchylony) | str. 186
Art. 6f. [Umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości] | str. 186
Art. 6g. (uchylony). | str. 188
Art. 6h. [Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi] | str. 189
Art. 6i. [Powstanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi] | str. 192
Art. 6j. [Wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi] | str. 197
Art. 6k. [Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określenie stawki opłaty] | str. 213
Art. 6ka. [Konsekwencje niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych] | str. 227
Art. 6l. [Ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi] | str. 230
Art. 6m. [Deklaracja śmieciowa] | str. 234
Art. 6n. [Ustalenie wzoru deklaracji śmieciowej i sposobu jej składania] | str. 248
Art. 6o. [Wydanie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi] | str. 263
Art. 6p. (uchylony). | str. 267
Art. 6q. [Stosowanie przepisów ordynacji podatkowej] | str. 267
Art. 6qa. [Egzekucja administracyjna należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi] | str. 276
Art. 6r. [Przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi] | str. 280
Art. 6ra. [Odpłatne przyjmowanie odpadów z działalności rolniczej przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych] | str. 297
Art. 6s. [Niedopełnienie przez gminę obowiązku odbierania odpadów] | str. 300
Rozdział 4. Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług | str. 303
Art. 7. [Rodzaje zezwoleń i ich udzielanie] | str. 303
Art. 8. [Wniosek o udzielenie zezwolenia] | str. 317
Art. 8a. [Czynności przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia. Odmowa wydania, zmiana, cofnięcie zezwolenia] | str. 321
Art. 8b. (uchylony). | str. 324
Art. 9. [Kontrola nad prowadzącym instalację komunalną. Treść i czas obowiązywania zezwolenia. Podstawy odmowy wydania zezwolenia] | str. 324
Art. 9a. (uchylony). | str. 331
Rozdział 4a. Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych | str. 332
Art. 9b. [Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości] | str. 332
Art. 9ba. [Prostowanie z urzędu wpisu do rejestru] | str. 336
Art. 9c. [Wpis do rejestru] | str. 338
Art. 9ca. [Termin dokonania wpisu przedsiębiorcy do rejestru] | str. 345
Art. 9cb. [Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru] | str. 347
Art. 9d. [Wymagania wobec podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości] | str. 348
Art. 9e. [Obowiązki odbierającego odpady komunalne] | str. 350
Art. 9ea. [Obowiązki podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych] | str. 354
Art. 9f. (uchylony). | str. 355
Art. 9g. [Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku u podmiotów odbierających odpady komunalne] | str. 355
Art. 9h. [Rachunek za odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych] | str. 361
Art. 9i. [Wniosek o wykreślenie z rejestru] | str. 361
Art. 9j. [Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem] | str. 363
Art. 9ja. [Ponowny wpis do rejestru] | str. 373
Art. 9k. [Decyzja o zakazie wykonywania działalności przez jednostkę gminną] | str. 375
Art. 9l. (uchylony). | str. 380
Art. 9m. [Kalkulacja kosztów zagospodarowania odpadów w instalacji komunalnej] | str. 380
Rozdział 4b. Sprawozdawczość i analizy | str. 382
Art. 9n. [Sprawozdania przedstawiane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości] | str. 382
Art. 9na. [Sprawozdania przedstawiane przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych] | str. 395
Art. 9nb. [Obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań przez podmioty zbierające odpady komunalne] | str. 399
Art. 9o. [Sprawozdania przedstawiane przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych] | str. 403
Art. 9oa. [Sprawozdania przedstawiane przez podmioty prowadzące instalację komunalną] | str. 411
Art. 9p. [Weryfikacja danych przedstawianych w sprawozdaniach] | str. 415
Art. 9q. [Sprawozdanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi] | str.  419
Art. 9r. [Weryfikacja danych przedstawianych w sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi] | str. 426
Art. 9s. [Sprawozdanie marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi] | str. 431
Art. 9t. (uchylony). | str.  436
Art. 9ta. [Zachowanie terminów do złożenia deklaracji śmieciowych oraz sprawozdań] | str. 437
Art. 9taa. [Okres dopuszczalności korekty sprawozdań] | str. 440
Art. 9tb. [Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi] | str. 442
Rozdział 4c. Kontrola | str. 448
Art. 9u. [Podmioty sprawujące kontrolę] | str. 448
Art. 9v. [Pomoc Policji w czynnościach kontrolnych] | str. 454
Art. 9w. [Kontrola nad prowadzącym regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych] | str. 456
Rozdział 4d. Kary pieniężne | str. 458
Art. 9x. [Odpowiedzialność przedsiębiorców odbierających odpady komunalne] | str. 458
Art. 9xa. [Odpowiedzialność podmiotów prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych] | str. 472
Art. 9xaa. [Odpowiedzialność podmiotów zbierających segregowane odpady komunalne za naruszenie obowiązków sprawozdawczych] | str. 475
Art. 9xb. [Odpowiedzialność podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych] | str. 477
Art. 9y. [Odpowiedzialność gminnych jednostek organizacyjnych] | str. 480
Art. 9z. [Odpowiedzialność gmin] | str.  485
Art. 9za. [Odpowiedzialność prowadzącego instalację komunalną] | str. 492
Art. 9zb. [Podmioty nakładające kary pieniężne] | str. 493
Art. 9zc. [Ustalanie wysokości kar pieniężnych] | str. 495
Art. 9zd. [Uiszczanie kar pieniężnych] | str. 498
Art. 9ze. [Zawieszenie zapłaty kary pieniężnej] | str. 500
Art. 9zf. [Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do kar pieniężnych] | str. 502
Rozdział 5. Przepisy karne | str. 507
Art. 10. [Odpowiedzialność za wykroczenia] | str. 507
Rozdział 6. Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy epizodyczne oraz przepisy końcowe | str. 517
Art. 11. | str. 517
Art. 12. | str. 517
Art. 12a. | str. 517
Art. 13. | str. 518
Art. 14. | str. 518
Wykaz aktów prawnych | str. 519
Wykaz orzeczeń | str. 523
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 6/2017

-29%

Administrator 6/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Echa walnych zgromadzeń,
● Dostęp do informacji publicznej,
● Uchwały we wspólnocie,
● Przegląd głowic
.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.