Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

VAT w samorządach

ebook

- 14%

VAT w samorządach

Agnieszka Bieńkowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 170.00 zł 147.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 147.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-276-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Zamów publikację i uzyskaj w cenie książki dostęp do szkolenia - VAT w samorządach.

Publikacja jest swoistym kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego po wdrożeniu tzw. scentralizowanego modelu rozliczeń.

W opracowaniu szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:

opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych i dochodów uzyskiwanych przez samorządy,
opodatkowanie obrotu nieruchomościami, w tym zbycia nieruchomości komunalnych, a także najmu i dzierżawy oraz przypadków bezumownego korzystania z mienia samorządowego,
moment powstania obowiązku podatkowego,
odliczanie podatku naliczonego, w tym kwestie związane z prewspółczynnikiem,
uznawanie podatku VAT za wydatek kwalifikowalny dla potrzeb rozliczeń dotacji unijnych,
faktury VAT i noty korygujące, deklaracje i ewidencje dla potrzeb podatku VAT.Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego, pracowników regionalnych izb obrachunkowych i innych organów kontrolujących finanse samorządów, osób zajmujących się przygotowaniem i rozliczaniem wniosków o dofinansowanie. Zainteresuje również adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych oraz pracowników biur rachunkowych współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego.

Tytuł
VAT w samorządach
Autor
Agnieszka Bieńkowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-276-9
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2017
Liczba stron
596
Format
pdf
Spis treści
WYKAZ SKRÓTÓW | str. 17

WSTĘP | str. 21

ROZDZIAŁ 1
DEFINICJA PODATNIKA. JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY VAT | str. 23
1. Kryteria uznawania jednostek samorządu terytorialnego za podatników VAT | str. 23
2. Wymóg prowadzenia działalności w sposób samodzielny | str. 24
2.1. Pojęcie samodzielności prowadzenia działalności | str. 24
2.2. Samodzielność prowadzenia działalności w przypadku jednostek budżetowych | str. 27
2.3. Obowiązek badania kryterium samodzielności w stosunku do organów władzy publicznej | str. 29
2.4. Samodzielność prowadzenia działalności w przypadku samorządowych zakładów budżetowych | str. 33
2.5. Powiatowe jednostki organizacyjne | str. 37
2.6. Powiatowe służby, inspekcje i straże | str. 37
2.7. Powiat jako podatnik w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa | str. 40
2.8. Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne | str. 42
2.9. Samorządowe instytucje kultury | str. 43
2.10. Związki jednostek samorządu terytorialnego | str. 45
2.11. Stowarzyszenia samorządowe | str. 47
2.12. Porozumienia komunalne | str. 47
3. Wymóg prowadzenia działalności uznawanej za działalność gospodarczą | str. 49
3.1. Pojęcie działalności gospodarczej na gruncie podatku VAT | str. 49
3.2. Świadczenia nieodpłatne | str. 51
3.3. Świadczenia odpłatne | str. 52
3.3.1. Opłaty za udzielenie zezwoleń i koncesji | str. 52
3.3.2. Usługi pomocy prawnej świadczone za częściową odpłatnością | str. 54
3.3.3. Dowóz dzieci do szkoły za częściową odpłatnością | str. 55
3.3.4. Sprzedaż mienia komunalnego nabytego z mocy prawa lub pod tytułem darmym | str. 59
3.3.5. Odpłatne przekazanie do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji | str. 65
4. Wyłączenie dla organów władzy publicznej | str. 67
4.1. Pojęcie organu władzy publicznej | str. 68
4.2. Działanie w charakterze organu władzy publicznej | str. 71
4.3. Zadania wykonywane przez związki komunalne | str. 73
4.4. Zadania wykonywane przez spółki komunalne | str. 75
4.5. Umowy cywilnoprawne | str. 88
4.6. Znaczące zakłócenie konkurencji | str. 89
5. Status podatnika wynikający z nabycia towarów i usług | str. 97

ROZDZIAŁ 2
CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | str. 99
1. Opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 99
1.1. Opłaty za czynności podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 100
1.1.1. Opłata za udostępnienie informacji publicznej | str. 100
1.1.2. Opłata za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego | str. 101
1.1.3. Opłata za wydanie licencji, zezwolenia lub koncesji | str. 103
1.1.4. Zwrot kosztów sporządzenia operatu szacunkowego | str. 104
1.1.5. Zwrot kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 104
1.2. Opłaty za korzystanie z infrastruktury | str. 105
1.2.1. Opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania | str. 105
1.2.2. Kara za pozostawienie pojazdu na parkingu po upływie doby parkingowej | str. 107
1.2.3. Opłata za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym | str. 108
1.2.4. Opłata za zajęcie pasa drogowego | str. 109
1.2.5. Opłata za udostępnienie dróg wewnętrznych | str. 110
1.2.6. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców | str. 111
2. Gospodarka komunalna | str. 113
2.1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str. 113
2.2. Opłata za odbiór zwiększonej ilości odpadów | str. 114
2.3. Opłata za odbiór odpadów budowlanych | str. 115
2.4. Partycypacja mieszkańców w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych | str. 117
2.5. Przydomowe oczyszczalnie ścieków, instalacje solarne i zestawy fotowoltaiczne | str. 118
2.6. Opłata za bezumowny pobór wody i odprowadzanie ścieków | str. 119
3. Oświata i wychowanie | str. 122
3.1. Opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i żłobkach | str. 122
3.2. Usługi stołówkowe w szkołach | str. 126
3.3. Opłata za zakwaterowanie uczniów w bursie szkolnej | str. 131
3.4. Opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw | str. 132
3.5. Kolonie, półkolonie, obozy i wycieczki | str. 134
4. Pomoc społeczna | str. 137
4.1. Opłata za pobyt i wyżywienie w domach pomocy społecznej | str. 137
4.2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | str. 141
4.3. Udostępnianie mieszkań chronionych | str. 144
4.4. Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | str. 147
5. Sprzedaż składników majątku | str. 148
5.1. Dostawa towarów wykorzystywanych na cele działalności zwolnionej z VAT | str. 148
5.2. Dostawa towarów wykorzystywanych w charakterze organu władzy publicznej | str. 151

ROZDZIAŁ 3
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | str. 153
1. Dostawa terenów niezabudowanych | str. 153
1.1. Tereny budowlane oraz tereny inne niż budowlane | str. 153
1.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | str. 154
1.2.1. Przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne uzupełniające | str. 154
1.2.2. Grunt objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jedynie w części | str. 157
1.3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | str. 158
1.4. Działki gruntu objęte jedną księgą wieczystą | str. 161
2. Teren zabudowany czy niezabudowany? | str. 161
2.1. Grunt z budynkiem wzniesionym przez nabywcę | str. 161
2.2. Grunt z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki | str. 164
2.3. Grunt zabudowany chodnikiem, ogrodzeniem i innymi urządzeniami budowlanymi | str. 169
2.4. Grunt, na którym znajduje się część budynku usytuowanego na działce sąsiedniej | str. 171
3. Dostawa nieruchomości zabudowanych | str. 173
3.1. Zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT | str. 173
3.1.1. Kryteria stosowania | str. 173
3.1.2. Definicja pierwszego zasiedlenia | str. 174
3.1.3. Wybór opcji opodatkowania | str. 180
3.2. Zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT | str. 182
4. Użytkowanie wieczyste gruntów | str. 183
4.1. Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego | str. 183
4.2. Zbycie prawa użytkowania wieczystego | str. 186
4.3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | str. 187
5. Służebności gruntowe | str. 191
5.1. Służebność przesyłu | str. 192
5.2. Służebność drogi koniecznej | str. 193
5.3. Ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej | str. 194
6. Najem i dzierżawa | str. 197
6.1. Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze | str. 197
6.2. Refakturowanie kosztów mediów i innych opłat na najemcę | str. 202
6.3. Odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy | str. 213
7. Bezumowne korzystanie | str. 214
7.1. Bezumowne korzystanie za wiedzą i zgodą właściciela | str. 214
7.2. Bezumowne korzystanie w okresie przed jego ujawnieniem | str. 215
7.3. Bezumowne korzystanie w okolicznościach sporu pomiędzy stronami umowy | str. 218
8. Darowizna nieruchomości | str. 222
9. Zamiana nieruchomości | str. 223
10. Wywłaszczenia | str. 225
10.1. Wywłaszczenie gminy na rzecz województwa | str. 225
10.2. Wywłaszczenie bez ustalenia odszkodowania | str. 226
10.3. Wywłaszczenia miast na prawach powiatu | str. 227
10.4. Zwrotne przekazanie własności nieruchomości | str. 235

ROZDZIAŁ 4
PODATEK VAT NALEŻNY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | str. 239
1. Obowiązek podatkowy | str. 239
1.1. Uwagi ogólne | str. 239
1.2. Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste | str. 244
1.3. Wadium | str. 246
1.4. Dostawa gruntów, budynków i lokali | str. 247
1.5. Refakturowanie usług | str. 249
2. Podstawa opodatkowania | str. 250
2.1. Uwagi ogólne | str. 250
2.2. Dotacje, subwencje i dopłaty | str. 252
2.3. Korekta podstawy opodatkowania (faktury korygujące) | str. 260
2.3.1. Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania | str. 260
2.3.2. Korekty zwiększające podstawę opodatkowania | str. 264
2.4. Korekta podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności | str. 265

ROZDZIAŁ 5
MECHANIZM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA | str. 269
1. Uwagi ogólne | str. 269
2. Wyroby stalowe, odpady i surowce wtórne | str. 271
3. Wyroby elektroniczne | str. 276
4. Usługi budowlane | str. 279

ROZDZIAŁ 6
PODATEK. VAT NALICZONY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | str. 285
1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego | str. 285
1.1. Uwagi ogólne | str. 285
1.2. Status podatnika VAT a prawo do odliczenia | str. 286
1.2.1. Odliczenie VAT od zakupów służących przyszłej działalności opodatkowanej | str. 286
1.2.2. Formalności rejestracyjne a prawo do odliczenia | str. 287
1.2.3. Odliczenie VAT naliczonego w przypadku zaprzestania działalności | str. 289
1.3. Odliczenie VAT w przypadku zaniechanych inwestycji | str. 290
1.4. Odliczenie VAT z tytułu zakupu towarów subwencjonowanych | str. 293
1.5. Związek podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną | str. 294
1.5.1. Związek bezpośredni | str. 294
1.5.2. Związek pośredni | str. 295
1.5.3. Związek uboczny | str. 296
1.6. Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego a związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi | str. 299
2. Źródła i terminy odliczenia podatku naliczonego | str. 300
2.1. Źródła podatku naliczonego | str. 300
2.2. Terminy odliczenia podatku naliczonego | str. 301
2.2.1. Zasada ogólna | str. 301
2.2.2. Odliczenie podatku naliczonego z tytułu importu usług, WNT i odwrotnego obciążenia | str. 303
2.2.3. Odliczenie w dwóch następnych okresach rozliczeniowych | str. 305
2.2.4. Odliczenie podatku naliczonego po upływie terminów | str. 306
2.2.5. Korekta podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktur korygujących | str. 308
2.2.6. Korekta podatku naliczonego w związku z brakiem zapłaty należności | str. 308
3. Faktura a prawo do odliczenia | str. 310
3.1. Obowiązek posiadania faktury | str. 310
3.2. Wadliwe faktury a prawo do odliczenia VAT naliczonego | str. 310
3.3. Utrata faktury po dokonaniu odliczenia | str. 313
3.4. Faktury nieuprawniające do odliczenia | str. 314
4. Ograniczenia w prawie do odliczenia | str. 317
4.1. Usługi noclegowe i gastronomiczne | str. 317
4.2. Wydatki związane z nabyciem i użytkowaniem pojazdów samochodowych | str. 318
4.2.1. Uwagi wstępne | str. 318
4.2.2. Pojazdy samochodowe objęte i nieobjęte zakresem ograniczenia | str. 319
4.2.3. Wydatki objęte ograniczeniem odliczenia | str. 323
4.2.4. Pojazdy wykorzystywane do działalności tzw. mieszanej | str. 324

ROZDZIAŁ 7
PREWSPÓŁCZYNNIK ODLICZENIA W PRZYPADKU TRANSAKCJI PODLEGAJĄCYCH I NIEPODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU | str. 327
1. Stan prawny obowiązujący do 31.12.2015 r. | str. 327
1.1. Odliczenie przy zakupie towarów i usług innych niż nieruchomości | str. 327
1.2. Odliczenie przy nabyciu, wybudowaniu oraz ulepszeniu nieruchomości | str. 337
1.2.1. Uwagi wstępne | str. 337
1.2.2. Budowa i modernizacja targowisk | str. 338
1.2.3. Pozostałe nieruchomości | str. 341
1.2.4. Metody obliczania zakresu wykorzystania nieruchomości | str. 341
1.2.5. Inwestycje rozpoczęte przed 1.01.2011 r. | str. 348
1.2.6. Regulacja art. 86 ust. 7b a obowiązek stosowania proporcji sprzedaży uregulowanej przepisami art. 90 | str. 349
2. Stan prawny obowiązujący od 1.01.2016 r. | str. 350
2.1. Cel wprowadzenia prewspółczynnika | str. 350
2.2. Działalność gospodarcza oraz cele inne niż działalność gospodarcza | str. 351
2.3. Wydatki podlegające rozliczeniu według prewspółczynnika | str. 354
2.3.1. Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna | str. 354
2.3.2. Pozostałe wydatki | str. 356
2.4. Sposoby określania prewspółczynnika przewidziane w ustawie o VAT | str. 357
2.4.1. Klucz osobowy | str. 359
2.4.2. Klucz czasowy | str. 360
2.4.3. Klucz powierzchniowy | str. 363
2.4.4. Klucz obrotowy | str. 364
2.4.5. Klucze mieszane oraz ustalane na podstawie innych kryteriów | str. 364
2.5. Sposoby określania prewspółczynnika przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów | str. 367
2.5.1. Uwagi wstępne | str. 367
2.5.2. Urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego | str. 369
2.5.3. Samorządowe jednostki budżetowe | str. 370
2.5.4. Samorządowe zakłady budżetowe | str. 371
2.5.5. Wydatki dotyczące kilku jednostek lub wykorzystywane przez inną jednostkę | str. 372
2.6. Prawo wyboru metody ustalania prewspółczynnika | str. 375
2.7. Zasady obliczania prewspółczynnika | str. 380
2.8. Ustalanie prewspółczynnika w drodze uzgodnienia z urzędem skarbowym | str. 382
2.9. Prewspółczynnik wstępny i ostateczny (korekta roczna) | str. 382
2.10. Korekta wieloletnia | str. 384
2.11. Przepisy przejściowe | str. 386
3. Kontrowersje wokół zmiany przeznaczenia środków trwałych | str. 387

ROZDZIAŁ 8
ODLICZENIE CZĘŚCIOWE W PRZYPADKU SPRZEDAŻY OPODATKOWANEJ I ZWOLNIONEJ Z VAT | str. 399
1. Uwagi wstępne | str. 399
2. Obowiązek odrębnego określenia kwot podatku związanych ze sprzedażą opodatkowaną | str. 401
3. Zasady ustalania proporcji | str. 403
3.1. Zasady ogólne | str. 403
3.2. Zasady ustalania proporcji w przypadku jednostek samorządu terytorialnego | str. 405
3.3. Czynności uwzględniane przy ustalaniu wskaźnika proporcji | str. 405
3.4. Czynności nieuwzględniane przy ustalaniu wskaźnika proporcji | str. 409
3.4.1. Zbycie mienia komunalnego | str. 409
3.4.2. Transakcje pomocnicze | str. 412
4. Proporcja wstępna i ostateczna (korekta roczna) | str. 414
5. Korekta wieloletnia dla środków trwałych i nieruchomości | str. 416
5.1. Uwagi wstępne | str. 416
5.2. Ulepszenia i modernizacje | str. 417
5.3. Inwestycje w obcym środku trwałym | str. 419
6. Zbycie środka trwałego w okresie korekty | str. 420
7. Zmiana przeznaczenia | str. 421
7.1. Zmiana przeznaczenia po oddaniu do użytkowania | str. 421
7.2. Zmiana przeznaczenia przed oddaniem do użytkowania | str. 422
8. Likwidacja środka trwałego w okresie korekty | str. 423

ROZDZIAŁ 9
ODLICZENIE VAT OD INWESTYCJI I INNYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | str. 425
1. Wydatki na budowę dróg | str. 425
1.1. Budowa dróg publicznych | str. 425
1.2. Budowa drogi wewnętrznej | str. 426
2. Uzbrojenie gruntów przeznaczonych do sprzedaży | str. 427
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | str. 432
3.1. Sieć kanalizacyjna i wodociągowa | str. 432
3.2. Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne przekazane spółce komunalnej | str. 434
3.3. Kanalizacja deszczowa | str. 437
3.4. Budowa, modernizacja i utrzymanie targowisk | str. 438
3.5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | str. 440
4. Turystyka | str. 443
4.1. Wydatki związane z poprawą infrastruktury turystycznej wokół jeziora | str. 443
5. Wydatki o charakterze promocyjnym. Organizacja imprez kulturalnych | str. 444
5.1. Promocja terenów inwestycyjnych. Wydatki na poprawę wizerunku | str. 444
5.2. Organizacja wydarzeń kulturalnych i festynów | str. 453

ROZDZIAŁ 10
KWALIFIKOWALNOŚĆ PODATKU VAT DLA POTRZEB DOFINANSOWANIA | str. 457
1. Perspektywa finansowa 2007-2013 | str. 457
1.1. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności | str. 457
1.2. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie skutków zmiany kwalifikowalności podatku VAT | str. 467
2. Perspektywa finansowa 2014-2020 | str. 476

ROZDZIAŁ 11
FAKTURY. FAKTURY I NOTY KORYGUJĄCE | str. 483
1. Faktury | str. 483
1.1. Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur | str. 483
1.2. Czynności wymagające i niewymagające wystawienia faktury. Faktury na żądanie | str. 484
1.3. Elementy obowiązkowe faktury - katalog podstawowy | str. 487
1.4. Zawartość faktury w szczególnych przypadkach | str. 495
1.5. Faktury zaliczkowe. Faktury końcowe | str. 497
1.6. Faktury zbiorcze | str. 499
1.7. Faktury uproszczone | str. 501
1.8. Faktury do sprzedaży zaewidencjonowanej uprzednio w kasie rejestrującej | str. 502
1.9. Faktury wewnętrzne i faktury pro forma | str. 503
1.10. Terminy wystawienia faktury | str. 504
1.11. Kursy walut na fakturach | str. 506
1.12. Anulowanie faktur | str. 507
1.13. Przechowywanie faktur | str. 508
2. Faktury korygujące | str. 509
2.1. Przypadki, w których wystawia się fakturę korygującą | str. 509
2.2. Zawartość faktury korygującej | str. 510
2.3. Zbiorcze faktury korygujące | str. 511
2.4. Korekta faktury korygującej | str. 513
2.5. Kurs waluty na fakturze korygującej | str. 514
3. Noty korygujące | str. 515
3.1. Przypadki, w których wystawia się notę korygującą | str. 515
3.2. Zawartość noty korygującej | str. 517
3.3. Zbiorcze noty korygujące | str. 518
3.4. Akceptacja noty korygującej | str. 518
3.5. Odliczenie VAT naliczonego przed uzyskaniem akceptacji noty korygującej | str. 519
4. Duplikaty | str. 520

ROZDZIAŁ 12
DEKLARACJE I EWIDENCJE. TERMINY PŁATNOŚCI I ZWROTU PODATKU. SANKCJE | str. 521
1. Deklaracje i informacje podsumowujące | str. 521
1.1. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji i czynności podlegające wykazaniu | str. 521
1.2. Deklaracje miesięczne VAT-7 | str. 522
1.3. Deklaracje kwartalne VAT-7K lub VAT-7D | str. 528
1.4. Podpisywanie i składanie deklaracji | str. 531
1.5. Deklaracje "zerowe" | str. 533
1.6. Korygowanie deklaracji | str. 534
1.7. Informacje podsumowujące | str. 534
1.7.1. Informacje podsumowujące w obrocie międzynarodowym | str. 534
1.7.2. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym | str. 535
2. Ewidencje | str. 536
2.1. Ewidencje prowadzone przez podatników VAT czynnych | str. 536
2.2. Ewidencje prowadzone przez podatników zwolnionych | str. 538
3. Terminy i warunki zwrotu podatku | str. 539
3.1. Termin 60 dni | str. 540
3.2. Termin 25 dni | str. 541
3.3. Termin 180 dni | str. 543
3.4. Przedłużenie terminu zwrotu przez urząd skarbowy | str. 544
4. Sankcje | str. 545

ROZDZIAŁ 13
KASY REJESTRUJĄCE | str. 549
1. Czynności wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego a kasy rejestrujące | str. 549
2. Zwolnienie ze względu na rodzaj czynności | str. 550
3. Zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży | str. 554
4. Zwolnienie ze względu na udział procentowy obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania | str. 556
5. Zwolnienie dla jednostek samorządu terytorialnego dotychczas korzystających ze zwolnienia | str. 556
6. Czynności podlegające bezwzględnemu ewidencjonowaniu | str. 558
7. Terminy wprowadzenia kas rejestrujących | str. 560
8. Liczba i miejsce instalacji kas. Kasa rezerwowa | str. 561
9. Warunki stosowania kas rejestrujących | str. 561
10. Ewidencjonowanie w kasie rejestrującej czynności zwolnionych z VAT i wykonywanych przez podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego | str. 563
11. Korekta obrotu zaewidencjonowanego w kasie rejestrującej. Zwroty i reklamacje | str. 563
12. Ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej | str. 564
13. Sankcje za naruszenie obowiązku ewidencjonowania obrotu w kasie rejestrującej | str. 567
14. Kasy rejestrujące w domach i ośrodkach pomocy społecznej | str. 568
15. Kasy rejestrujące w stołówkach szkolnych | str. 570

AKTY PRAWNE | str. 571

ORZECZNICTWO | str. 575

INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH | str. 585

BIBLIOGRAFIA | str. 593
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

13 wzorców dobrej komunikacji i relacji. Analiza transakcyjna w praktyce

13 wzorców dobrej komunikacji i relacji. Analiza transakcyjna w praktyce

\n\nAnaliza transakcyjna jest uznaną na świecie koncepcją psychologiczną, która ma zastosowanie tam, gdzie pojawia się potrzeba rozumienia zjawisk zachodzących w relacjach między ludźmi.
\n\nAutorki w praktyczny sposób opisują 13 wybranych konstruktów analizy transakcyjnej. Każdy z nich zilustrowany jest przykładami, a uzupełnieniem treści jest zestaw narzędzi i ćwiczeń do samodzielnego wykonania.
\n\nDzięki lekturze książki czytelnik będzie mógł:

zrozumieć wzorce zachowań – własnych oraz innych osób;
przeanalizować i usprawnić własny styl komunikowania się;
poznać mechanizmy gier psychologicznych w życiu prywatnym i zawodowym;
zastosować rozwiązania wspierające współpracę i budowanie dobrych relacji.

\n\nW publikacji można odnaleźć narzędzia do wykorzystania w codziennych sytuacjach zawodowych, takich jak: prowadzenie skutecznych rozmów, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie czy współpraca w zespole.
\n\nPozycja jest przeznaczona dla managerów, przedsiębiorców, pracowników działów HR oraz wszystkich tych, którzy pracują w obszarach: edukacji, biznesu, coachingu czy szkoleń. Zaciekawi także wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym.

\n\n„Napisana przez praktyków dla praktyków. Książka zawiera liczne przykłady zaczerpnięte z polskich organizacji pozwalające zobaczyć użyteczność założeń analizy transakcyjnej w różnych sytuacjach biznesowych. Koncentruje się na przestrzeni biznesowej, jednak znajdziemy w niej także trafne odwołania do naszego codziennego funkcjonowania”.
\n\nAgnieszka Woś-Szymanowska psycholog, konsultantka biznesowa, twórczyni bloga analiza-transakcyjna.pl
\n\n
\n\n„Na polskim rynku wydawniczym brakuje książki, która w sposób zrozumiały dla nie-praktyka analizy transakcyjnej, przybliża koncept i konstrukty tej teorii psychologii. Autorki w sposób nadający się do natychmiastowego zaimplementowania opisały najważniejsze elementy analizy transakcyjnej. Forma i treści tu opisane, pozwalają na skuteczne zastosowanie rozwiązań w swoim codziennym życiu”.
\n\nKamila Pępiak-Kowalska wykładowczyni, konsultantka biznesowa, coach
\n\n
\n\n„Dlaczego nie uczą nas takich rzeczy w szkole, na kursach, na studiach? Dlaczego nie było tego na żadnym szkoleniu firmowym? Dlaczego dowiaduję się dopiero teraz?” – to słowa naszych klientów po warsztatach, na których zajmujemy się praktycznym wymiarem analizy transakcyjnej. Podobnych wypowiedzi słyszymy naprawdę wiele. Pojawiają się, kiedy dzielimy się wiedzą z obszaru analizy transakcyjnej na sesjach indywidualnych, kursach czy warsztatach. To opinie naszych klientów, zaciekawionych zdobywaniem praktycznej wiedzy z tego obszaru psychologii, stoją u źródeł tej książki.
\n\nMonika Dawid-Sawicka i Elżbieta Stelmach

Cena: 59.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2016

-26%

Administrator 4/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.


W numerze m.in.:

Co trzeba wiedzieć o remontach?,
Reprezentacje procesowe wspólnot
mieszkaniowych,
Opłaty w spółdzielniach
mieszkaniowych,
Przegląd wodomierzy”.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.