Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

W poszukiwaniu dobrego prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Mirosława Steca (tom I i II)

ebook

- 14%

W poszukiwaniu dobrego prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Mirosława Steca (tom I i II)

Andrzej Szumański, Marcin Spyra, Katarzyna Małysa-Sulińska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 339.00 zł 292.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 292.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8328-030-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Księga powstała dla uczczenia Jubileuszu 70. urodzin oraz zbliżającego się Jubileuszu 50-lecia pracy akademickiej na Uniwersytecie Jagiellońskim profesora Mirosława Steca.

Przygotowane z tej okazji dzieło zawiera opracowania naukowe autorstwa uczniów i współpracowników Pana Profesora – przyjaciół ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, a także listy gratulacyjne i wspomnieniowe, nadesłane przez przedstawicieli świata służby publicznej. W ten sposób wszyscy autorzy pragną wyrazić Profesorowi swój podziw dla Jego dokonań na niwie naukowej i w służbie publicznej, a równocześnie wdzięczność za możliwość bycia Jego uczniem, współpracownikiem i przyjacielem.

Tytuł
W poszukiwaniu dobrego prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Mirosława Steca (tom I i II)
Autorzy
Andrzej Szumański, Marcin Spyra, Katarzyna Małysa-Sulińska
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-030-1
Seria
Księgi Jubileuszowe
Rok wydania
2022
Liczba stron
1716
Format
pdf
Spis treści
I TOM
Profesor Mirosław Stec – Człowiek Uniwersytetu i służby publicznej 5
Wykaz publikacji Profesora Mirosława Steca 15
 
JUBILAT W OCZACH PRZYJACIÓŁ I WSPÓŁPRACOWNIKÓW
Donald Tusk 31
Jerzy Buzek 33
Krzysztof Kwiatkowski 37
Hanna Gronkiewicz-Waltz 41
Marcin Wiącek 43
Bogdan Klich 45
Jan Rokita 47
Kazimierz Kleina 53
Józef Płoskonka 55
Józef Lassota 59
Jacek Majchrowski 63
Jan Pastwa 65
Edward Nowak 67
Jacek Purchla 69
Krystyna Sieniawska 73
Tomasz Trafas 81
Włodzimierz Albin 85
Zygmunt Niewiadomski 87
 
REFLEKSJE OGÓLNE NA TEMAT PRAWA
Stanisław Biernat
W kierunku dobrego czy złego prawa? 91
Bogdan Cybulski
Gdy władze burzą konstytucyjny ład prawny, nie ma warunków do tworzenia dobrego prawa 111
Ryszard Paweł Krawczyk
W trosce o jakość prawa samorządu terytorialnego 125
Irena Lipowicz
Prawo administracyjne między postulatem precyzji języka a zarzutem hermetyczności 152
Jerzy Stępień
Ku nowemu państwu 163
Hanna Suchocka
Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz jej znaczenie w porządku prawnym państw członkowskich –
Kilka refleksji w przededniu 30-lecia ratyfi kacji Konwencji przez Polskę 175
Lidia Zacharko
W poszukiwaniu dobrego prawa w kręgu myśli teoretyków francuskich 188
Jan Zimmermann
Dylematy wyodrębniania prawa samorządowego 198
 
PROCES PRAWOTWÓRCZY, ZASADY TWORZENIA I WYKŁADNI PRAWA
Tomasz Bąkowski
Kilka uwag dotyczących administracyjnego postępowania prawotwórczego na kanwie rządowego procesu legislacyjnego 209
Maciej Berek
Dialog między ekspertem, legislatorem a projektodawcą – o roli Rady Legislacyjnej w procesie prawodawczym 217
Joanna Kielin-Maziarz, Krzysztof Skotnicki
Uwagi de lege lata i de lege ferenda o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 233
Leon Kieres
Reglamentacja w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 243
Maria Kruk
Dwie Konstytucje – i w każdej inny tryb uchwalania ustaw 260
Iwona Niżnik-Dobosz
Materia ustawowa zwykłych i nadzwyczajnych środków konstytucyjnych versus upoważnienia prawotwórcze 280
Joanna M. Salachna
Podstawowe determinanty dobrej legislacji jednostek samorządu terytorialnego 292
Andrzej Szmyt
Wewnątrzsenacka inicjatywa zmiany Konstytucji RP 306
Piotr Tuleja
Jeszcze raz o dopuszczalności skargi konstytucyjnej gminy 322
Krzysztof Wójtowicz
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec prób ograniczania prawa sądów państw członkowskich Unii Euro pejskiej do zadawania pytań prejudycjalnych w trybie art. 267 TFUE 330
 
ZASADY KSZTAŁTUJĄCE ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ
Katarzyna Eliasz
Samorządność a postawy polityczne w społeczeństwie demokratycznym 345
Monika Florczak-Wątor
Zasada zaufania jednostek samorządu terytorialnego do państwa i prawa w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 356
Marcin Grzybowski, Marian Grzybowski
Zasada dialogu społecznego w traktatach euro pejskich, Europejskiej Karcie Społecznej i w praktyce państw europejskich 371
Hubert Izdebski
Maladministration a zasada i prawo do dobrej administracji 403
Janusz Sługocki
Terytorialna decentralizacja administracji w dobie przemian ustrojowych 416
Marek Szewczyk
Samodzielność samorządu terytorialnego 426
ORGANIZACJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Kazimierz Bandarzewski
Kierunki zmian ustawowych dotyczące regulacji ustroju wewnętrznego samorządu gminnego a konstytucyjna zasada samodzielności samorządu 441
Jarosław Dobkowski
O nazwach gmin, powiatów i województw 455
Bogdan Dolnicki
Powoływanie sołtysa i rady sołeckiej 466
Piotr Lisowski
Nomenklaturowe wyzwania ustrojowe gmin jako jednostek zasadniczego podziału terytorialnego 474
 
FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Tomasz Długosz
Rola samorządu terytorialnego w rozwoju energetyki obywatelskiej 491
Joanna Jagoda
Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego 505
Wojciech Jakimowicz
Publicznoprawne uwikłanie podmiotowości prawnej samorządu terytorialnego 521
Grzegorz Kuca
O zasadach formułowania pytań w referendum lokalnym 541
Czesław Martysz
Problemy interpretacyjne art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym 550
Marek Mączyński, Stefan Płażek
Problemy odzyskania mandatu w organie samorządu terytorialnego i zawodowego 565
Stanisław Pieprzny
Jednostki samorządu terytorialnego w dobie kryzysu (wybrane zagadnienia) 579
Elżbieta Ura
Scyfryzowana administracja samorządowa (zagadnienia wybrane) 590
Daniel Wacinkiewicz
Kilka uwag na temat pojmowania „zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej” 601
 
FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Teresa Dębowska-Romanowska
Artykuł 165 ust. 2 Konstytucji RP – pomijana gwarancja ustrojowa ochrony samodzielności fi nansowej samorządu terytorialnego 613
Elżbieta Feret
Finansowe aspekty gospodarki komunalnej z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych szczebli samorządowych 627
Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Ewolucja systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego a zasada adekwatności środków do zadań 635
 
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Piotr Dobosz
Parki kulturowe jako forma ochrony zabytków i zarządzania nimi a kwestia ich uznawania za pomnik historii 647
Barbara Iwańska, Mariusz Baran
Zielone przyrzeczenie „nie szkodzić” na tle ewolucji ocen środowiskowych w prawie Unii Europejskiej 658
Magdalena Małecka-Łyszczek
Konieczność zmian w obszarze świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami 698
Katarzyna Małysa-Sulińska
Zakres badania przez starostę aktów regulujących przebieg procesu inwestycyjno-budowlanego w procedurze wydawania zaświadczenia o samodzielności lokalu 709
Justyna Przedańska
Kształtowanie się systemu gospodarki odpadami 721
Marta Romańska
Opłaty dodatkowe obciążające użytkownika wieczystego jako element kształtowania relacji z właścicielem nieruchomości 733
 
KONTROLA I NADZÓR NAD ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ
Monika Augustyniak
Kontrola społeczna gwarancją dobrego samorządu – kilka refleksji 749
Dariusz R. Kijowski
Kilka refl eksji nad racjonalnością regulacji prawnej skarg i wniosków w samorządzie terytorialnym 762
Mariusz Kotulski
Zaskarżalność aktu odwołania ze stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce publicznej 786
Elżbieta Kremer
Stwierdzenie nieważności decyzji po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego ustawą z 11.08.2021 r. 799
Katarzyna Szlachetko, Jakub Szlachetko
Wpływ nadzoru sprawowanego przez wojewodę na stanowienie „dobrego” prawa miejscowego w samorządzie terytorialnym 811
VARIA
Kazimierz Barczyk
Labor omnia vincit – Refl eksje samorządowca i współautora reform samorządowych 829
Jerzy Korczak
Gmina wyznaniowa w świetle współczesnego prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego 855
Adam Krzywoń
Rozporządzenie o usługach cyfrowych (Digital Services Act) – dobre prawo dla platform internetowych? 874
Dorota Malec
Sądy obywatelskie – nieco zapomniana próba „demokratyzacji” sądownictwa w Polsce w latach 1946–1954 889
Maria Rogacka-Rzewnicka
Koncepcja ultima ratio prawa karnego (materialnego i procesowego) oraz jej współczesne zagrożenia 903
Zbigniew K. Wójcik
Leon August Stec (1888–1958) – z ziemi sanockiej rodem 916
 
II TOM
 
PROBLEMY KODYFIKACJI I POPRAWNEJ LEGISLACJI PRAWA PRYWATNEGO
Adam Brzozowski
Trzy dekady nowelizacji Kodeksu cywilnego 7
Józef Frąckowiak
Od przepisu prawa do prawa podmiotowego – kilka uwag o stosowaniu prawa prywatnego 17
Jan Lic
Nieważność czynności prawnej w Kodeksie cywilnym i projektach
Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego 28
Andrzej Mączyński
Standardy tworzenia dobrego prawa w działalności Komisji Kodyfikacyjnej 1919–1939 51
Jerzy Pisuliński
Nowa ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jako przykład wadliwej legislacji 62
Ewa Rott-Pietrzyk, Mateusz Grochowski
Wewnętrzna i zewnętrzna spójność przepisów o umowie agencyjnej 77
Marcin Spyra
Elektroniczna waluta banków centralnych. Konsekwencje dla prawa cywilnego i bankowego 94
Kazimierz Zawada
Przedawnienie roszczeń. Ewolucja regulacji – aktualne problemy – potrzeba nowej regulacji 110
 
PRAWO SPÓŁEK, PRZEDSIĘBIORCÓW I RYNKU KAPITAŁOWEGO
Jacek Dybiński
Numerus apertus instrumentów fi nansowych i papierów wartościowych rynku kapitałowego 141
Aleksander Kappes
Źródła obowiązku lojalności w spółkach handlowych 163
Andrzej Kidyba, Paweł Daszczuk
W kwestii zakresu kompetencji przedstawicieli ustawowych osób prawnych 172
Konrad Kohutek
Odpowiedzialność antymonopolowa w holdingu (na tle nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz doktryny pojedynczej jednostki ekonomicznej) 188
Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
Naruszenie obowiązku współdziałania w spółce handlowej jako czyn nieuczciwej konkurencji 200
Joanna Kruczalak-Jankowska
Miejsce i rola Krajowego Rejestru Zadłużonych w systemie rejestrów w Polsce 216
Zbigniew Kuniewicz, Katarzyna Malinowska-Woźniak
Problematyka prawna zdolności osoby fi zycznej do pełnienia funkcji w organie spółki kapitałowej 227
Marek Leśniak
Rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej – zagadnienia podstawowe 241
Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil
Status prawny zarządcy sukcesyjnego, który został powołany przez przedsiębiorcę 252
Marek Michalski
Geneza polskiego rynku kapitałowego z perspektywy instytucjonalnej i ewolucji regulacji prawnych 264
Jacek Napierała
Jurysdykcja międzynarodowa w sprawach odpowiedzialności członka zarządu spółki. Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-603/17, Peter Bosworth 278
Krzysztof Oplustil
Regulacja grupy spółek w prawie czeskim i polskim 293
Piotr Pinior
Zarządy i rady nadzorcze spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego 315
Wojciech Popiołek
Odkup udziałów wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcanej w spółkę osobową – kilka uwag 323
Michał Pyka
Udział w walnym zgromadzeniu niepublicznej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 334
Tomasz Sójka
Pojęcie alternatywnego funduszu inwestycyjnego – uwagi wprowadzające 350
Andrzej Szumański
Corporate ventures capital (CVC) jako najbardziej skuteczna forma prawna finansowania start-upów 359
Engjell Sokoli, Piotr Tereszkiewicz
Najwyższy standard lojalności instytucji fi nansowej wobec klienta? Rozważania o projekcie tzw. Consumer Duty w angielskim prawie rynku fi nansowego 371
Zygmunt Truszkiewicz
Działalność rolnicza w świetle prawa przedsiębiorców 382
Aleksander Jerzy Witosz
Uwagi o uchwale dotyczącej dalszego istnienia spółki przed implementacją dyrektywy w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej 403
 
STATUS I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SFERZE PRAWA PRYWATNEGO
Grażyna Cern
Prywatyzacja spółki kapitałowej jednostki samorządu terytorialnego przez zbycie akcji i (lub) udziałów 417
Adam Doliwa, Katarzyna Doliwa
Po co gminie osobowość prawna? Uwagi ustrojowoprawne i filozofi czne na tle zasady praworządności 429
Tomasz Sokołowski
Przydatność prawno-ekonomiczna użytkowania wieczystego dla podmiotu samorządowego 447
Grzegorz Suliński
Zbycie udziałów lub akcji spółki komunalnej – wybrane problemy 469
 
PRAWO PRZEWOZOWE
Dorota Ambrożuk-Wesołowska
Ustalenie stanu przesyłki w chwili przyjmowania jej do przewozu 483
Daniel Dąbrowski
Skutki prawne niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez nadawcę przesyłki 497
Piotr Kasprzyk
Skuteczność regulacji bezpieczeństwa lotniczego w świetle przepisów Prawa lotniczego o usuwaniu „naturalnych” przeszkód lotniczych 509
Krzysztof Wesołowski
Wyłączenia ograniczeń odpowiedzialności przewoźnika ze względu na jego winę kwalifi kowaną 525
 
PRAWO TURYSTYCZNE
Bogusława Gnela
Odszkodowanie za szkodę niemajątkową zamiast zadośćuczynienia za krzywdę związaną z naruszeniem umowy o imprezę turystyczną 543
Piotr Cybula
Kilka refl eksji na temat normatywnej regulacji usług hotelarskich w prawie polskim 555
Wojciech J. Katner
Czy pojęcie prawne przedsiębiorcy turystycznego jest sformułowane poprawnie, czy też chaos pojęciowy się pogłębia?
Kilka uwag wyjaśniających 577
Anna Konert
Umowa czarteru lotniczego. Odpowiedzialność za „skrócone wakacje” 595
Jerzy Raciborski
Pojęcie punktu sprzedaży w przepisach o usługach turystycznych 610
Anna Rzetelska
Kilka uwag o niewykonaniu i nienależytym wykonaniu umowy o imprezę turystyczną 621
 
ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Ewa Bagińska
Nadużycie praw procesowych w związku z budowlanym procesem inwestycyjnym jako źródło odpowiedzialności deliktowej 637
Paweł A. Blajer
Sprzedaż nieruchomości rolnej w toku postępowania upadłościowego 649
Wojciech J. Kocot
Charakter powiązanych ze sobą, odrębnych zobowiązań umownych 665
Przemysław Katner
Czy „faktoring odwrotny” stanowi szczególny rodzaj faktoringu, a umowa „faktoringu odwrotnego” – umowy faktoringu? 685
Małgorzata Modrzejewska
Gry komputerowe jako nośnik komunikatów reklamowych – problemy wybrane 697
Teresa Mróz
Prawo do ochrony danych osobowych w świetle praktyk stosowanych w strefach płatnego parkowania 709
Marlena Pecyna
Charakter prawny umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej w świetle regulacji dyrektywy 2019/770 723
Adam Olejniczak
O kwalifikacji umowy off setowej jako umowy kompensacyjnej 734
Ryszard Szostak
Podstawy unieważnienia umowy o zamówienie publiczne 747
Krzysztof Zagrobelny
O stosowaniu art. 640 k.c. per analogiam do umowy o roboty budowlane – krytycznie 760
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 6/2015

-29%

Administrator 6/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O mankamentach hydroizolacyjnego rynku wykonawczo-nadzorczego,
● Opłata reklamowa,
● Spółdzielcze non for profit.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.