Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Własność lokali. Komentarz

ebook

- 14%

Własność lokali. Komentarz

Iwona Szymczak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 118.00 zł 102.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 102.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-125-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu omówiono najważniejsze kwestie związane ze stosowaniem ustawy o własności lokali, w tym te odnoszące się do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, struktury nieruchomości wspólnej czy wyod­rębniania samodzielnych lokali. Przedstawiono problemy praktyczne, w szczególności z zakresu tworzenia nowych inwestycji będących komplek­sami budynkowymi wielolokalowymi, a także ich przekształcenia, podziału oraz likwidacji.


W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na najnowsze nowelizacje komentowanej ustawy. Dokładnie omówiono obowiązujące od 1.01.2020 r. regulacje dotyczące wspólnot mieszkaniowych liczących od 4 do 7 lokali, a także zmiany wprowadzone w związku z COVID­19, które m.in. dotyczą rozszerzenia sposobów podejmowania uchwał w organie wykonawczym.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla adwokatów, notariuszy, komorników, pracow­ników administracji, a także deweloperów, zarządców nieruchomości, pośred­ników i rzeczoznawców majątkowych, jak również członków spółdzielni oraz właścicieli lokali.

Tytuł
Własność lokali. Komentarz
Autor
Iwona Szymczak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-125-0
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2020
Liczba stron
272
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15

Słowo od autora | str. 19

Wprowadzenie| str. 21

Ustawa z 24.06.1994 r. o własności lokali | str. 25

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 27
Art. 1. [Przedmiot ustawy] | str. 27
1. Ratio legis oraz zakres przedmiotowy ustawy | str. 27
2. Zakres odesłania do przepisów Kodeksu cywilnego | str. 28
Art. 1a. [Stosowanie przepisów do współwłaścicieli] | str. 30
1. Stan prawny i orzecznictwo przed 30.09.2015 r. | str. 30
2. Zmiany dokonane w noweli z 2015 r. | str. 32
Art. 2. [Samodzielny lokal mieszkalny, lokal o innym przeznaczeniu] | str. 34
1. Znaczenie podziału na samodzielne lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu | str. 36
2. Zaświadczenie starosty o samodzielności lokalu | str. 38
3. Lokal jako samodzielny przedmiot prawa rzeczowego | str. 40
4. Pomieszczenia przynależne | str. 42
Art. 3. [Udziały w nieruchomości wspólnej] | str. 46
1. Nieruchomość wspólna jako przedmiot współwłasności przymusowej | str. 48
2. Zakres przedmiotowy nieruchomości wspólnej | str. 49
3. Nieruchomości wspólna a podział quoad usum | str. 51
4. Udział w nieruchomości wspólnej właściciela lokalu wyodrębnionego | str. 54
5. Udział w nieruchomości wspólnej właściciela lokali niewyodrębnionych | str. 55
6. „Udział” współwłaściciela lokalu wyodrębnionego | str. 57
Art. 3a. [Oddawanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu] | str. 58
Uwagi ogólne | str. 58
Art. 4. [Lokale niewyodrębnione. Sukcesywne wyodrębnianie własności lokali] | str. 60
1. Dotychczasowy właściciel jako członek wspólnoty mieszkaniowej | str. 60
2. Prawa rzeczowe przysługujące dotychczasowemu właścicielowi | str. 62
Art. 5. [Podział nieruchomości wspólnej] | str. 65
1. Przedmiot i skutki podziału | str. 65
2. Relacja art. 5 u.w.l. do art. 22 ust. 3 pkt 9 u.w.l. | str. 67
Art. 6. [Wspólnota mieszkaniowa] | str. 71
1. Podmiotowość wspólnoty mieszkaniowej | str. 71
2. Ograniczona zdolność wspólnoty mieszkaniowej w orzecznictwie Sądu Najwyższego | str. 73
3. Zdolność deliktowa wspólnoty mieszkaniowej | str. 79
4. Powstanie wspólnoty mieszkaniowej | str. 81
5. Członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej | str. 83
6. Majątek wspólnoty mieszkaniowej | str. 83
7. Ustanie wspólnoty mieszkaniowej | str. 87
8. Los majątku operacyjnego po likwidacji wspólnoty mieszkaniowej | str. 90

Rozdział 2. Ustanowienie własności lokalu | str. 94
Art. 7. [Akty ustanawiające odrębną własność lokalu; powództwo o stwierdzenie nieważności ustanowienia odrębnej własności lokalu] | str. 94
1. Sposoby ustanowienia odrębnej własności lokalu | str. 94
2. Zbycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu przed wpisem do księgi wieczystej | str. 96
Art. 8. [Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu] | str. 97
1. Rodzaje umów, których przedmiotem jest wyodrębnienie lokalu | str. 98
2. Obligatoryjne postanowienia umowy | str. 100
Art. 9. [Umowa o budowę lokalu] | str. 102
1. Umowa o budowę lokalu jako umowa zobowiązująca | str. 103
2. Umowa o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu | str. 105
Art. 10. [Ustanowienie odrębnej własności lokalu na rzecz właściciela] | str. 106
Treść i skutki jednostronnej czynności prawnej| str. 106
Art. 11. [Orzeczenie sądu o wyodrębnieniu własności lokalu] | str. 107
1. Przesłanki uzasadniające wyodrębnienie lokaluna mocy orzeczenia sądu | str. 108
2. Postępowanie sądowe | str. 110

Rozdział 3. Prawa i obowiązki właścicieli lokali | str. 112
Art. 12. [Nieruchomość wspólna – korzystanie, przychody, wydatki, różnicowanie obciążeń] | str. 112
1. Korzystanie z nieruchomości wspólnej | str. 112
2. Pożytki i przychody z nieruchomości wspólnej jako majątek operacyjny wspólnoty mieszkaniowej | str. 114
3. Przesłanka zwiększenia obciążenia właścicieli lokali użytkowych | str. 116
Art. 13. [Obowiązki właściciela lokalu] | str. 119
1. Ograniczenia właściciela lokalu w wykonywaniu jego prawa | str. 119
2. Prawo dostępu do lokalu | str. 121
Art. 14. [Koszty zarządu nieruchomością wspólną] | str. 122
1. Zaliczka i inne opłaty | str. 122
2. Sposób partycypacji właściciela w kosztach zarządu | str. 124
Art. 15. [Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu] | str. 126
1. Obowiązek uiszczania zaliczki jako zobowiązanie o charakterze realnym | str. 126
2. Funkcja zaliczki i mechanizm jej ustalania | str. 130
3. Fundusz remontowy | str. 131
Art. 16. [Przymusowa sprzedaż lokalu] | str. 134
1. Uwagi ogólne | str. 134
2. Przesłanki uzasadniające powództwo w trybie art. 16 u.w.l. | str. 135
3. Treść uprawnienia przysługującego wspólnocie mieszkaniowej | str. 139
4. Postępowanie sądowe | str. 141
5. Nowelizacja z 2015 r. | str. 143
Art. 17. [Odpowiedzialność za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej] | str. 144
1. Uwagi ogólne | str. 145
2. Odpowiedzialność subsydiarna właściciela lokalu | str. 147

Rozdział 4. Zarząd nieruchomością wspólną | str. 152
Art. 18. [Określenie sposobu zarządu nieruchomością wspólną] | str. 152
1. Sposoby zarządzania nieruchomością wspólną | str. 152
2. Umowa określająca sposób zarządzania nieruchomością wspólną | str. 154
3. Umowny zarząd powierzony| str. 157
4. Wpis sposobu zarządu do księgi wieczystej | str. 158
Art. 19. [Mała wspólnota mieszkaniowa] | str. 161
1. Znaczenie noweli z 2019 r. | str. 161
2. Zakres stosowania przepisów Kodeksu cywilnego do małych wspólnot mieszkaniowych | str. 163
3. Niedogodności wynikające z bezpośredniego zarządzania w małych wspólnotach mieszkaniowych | str. 166
Art. 20. [Ustawowy zarząd dużą wspólnotą mieszkaniową] | str. 167
1. Zakres autonomii właścicieli w wyborze organu wykonawczego | str. 168
2. Zarząd – uwagi ogólne | str. 169
3. Tryb powołania organu wykonawczego | str. 171
4. Odpowiedzialność członka zarządu za szkody wyrządzone wspólnocie mieszkaniowej | str. 174
Art. 21. [Reprezentacja i administrowanie wspólnotą mieszkaniową] ......................................................... | str.
1. Zarząd (zarządca) działający jako organ reprezentacyjny wspólnoty mieszkaniowej | str. 175
2. Zarząd (zarządca) działający jako organ reprezentacyjny ze skutkiem w stosunku do właścicieli wszystkich lokali (art. 21 ust. 3 u.w.l.) | str. 177
3. Zarządca jako pełnomocnik właścicieli lokali. Uwagi prawnoporównawcze | str. 179
4. Zakres upoważnienia zarządcy do dokonywania czynności sądowych | str. 182
5. Zakres upoważnienia zarządcy do dokonywania czynności sądowych w innych systemach prawnych | str. 186
6. Podejmowanie przez zarząd uchwał w czasie pandemii COVID-19 | str. 188
Art. 22. [Czynności zwykłego zarządu i przekraczające zwykły zarząd. Połączenie dwóch lokali] | str. 190
1. Przedmiotowy zakres samodzielnych kompetencji przysługujących zarządowi | str. 191
2. Zakres samodzielnych kompetencji organu wykonawczego wynikający z przepisów szczególnych | str. 194
3. Zakres przedmiotowy czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w rozumieniu ustawy o własności lokali | str. 198
4. Geneza regulacji art. 22 ust. 3 pkt 5 u.w.l. | str. 202
5. Konstrukcja prawna art. 22 ust. 3 pkt 5 u.w.l. | str. 203
6. Uwagi prawnoporównawcze dotyczące art. 22 ust. 3 pkt 5 u.w.l. | str. 205
7. Korygujący charakter zgody na zmianę wielkości udziałów | str. 206
8. Nabycie nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową | str. 208
9. Zgoda na połączenie lokali jako forma kontroli przez wspólnotę bezpieczeństwa nieruchomości wspólnej | str. 209
Art. 23. [Podejmowanie uchwał przez właścicieli lokali] | str. 210
1. Sposoby podejmowania uchwał – zasady ogólne | str. 211
2. Podejmowanie uchwał na zebraniu właścicieli | str. 213
3. Podejmowanie uchwał w trybie indywidualnego zbierania głosów | str. 215
4. Głosowania według zasady „jeden właściciel – jeden głos” | str. 216
Art. 24. [Rozstrzyganie przez sąd] | str. 218
1. Ratio legis regulacji | str. 218
2. Legitymacja czynna i właściwość sądu | str. 219
3. Polska regulacja w ujęciu prawnoporównawczym | str. 221
Art. 25. [Zaskarżanie uchwał do sądu] | str. 224
1. Przesłanki zaskarżenia uchwały | str. 224
2. Treść żądania | str. 227
3. Termin zaskarżenia, właściwość sądu i tryb postępowania | str. 230
Art. 26. [Ustanowienie zarządcy przymusowego] | str. 232
1. Status zarządcy sądowego | str. 232
2. Przedmiotowy zakres kompetencji zarządcy | str. 234
3. Materialne przesłanki uzasadniające roszczenie o ustanowienie zarządcy przez sąd | str. 236
4. Ustanowienie zarządcy przymusowego przez sąd na wniosek dotychczasowego zarządcy nieruchomości | str. 237
Art. 27. [Współzarządzanie] | str. 239
1. Treść uprawnienia i obowiązku współdziałania | str. 239
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza współwłaściciela wynikająca z niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązku współdziałania | str. 240
Art. 28. [Wynagrodzenie zarządu i zarządcy] | str. 243
Przesłanki wystąpienia z roszczeniem | str. 243
Art. 29. [Obowiązki zarządu i zarządcy. Kontrola właścicieli] | str. 245
1. Uprawnienie właściciela do kontroli | str. 247
2. Sposób realizowania uprawnienia do osobistej kontroli | str. 248
Art. 30. [Coroczne zebrania ogółu właścicieli] | str. 249
Obowiązki zarządcy | str. 249
Art. 31. [Zebranie ogółu właścicieli lokali] | str. 252
Uprawnienie do zwołania zebrania właścicieli lokali | str. 252
Art. 32. [Zawiadomienie o zebraniu ogółu właścicieli lokali] | str. 253
Uwagi ogólne | str. 253
Art. 32a. [Nabycie przyległych nieruchomości gruntowych] | str. 255
1. Geneza regulacji | str. 255
2. Skutki czynności prawnej – wykładnia językowa i funkcjonalna | str. 257
Art. 33. [Zarząd umowny – odesłanie] | str. 259
Modyfikacja umowna kompetencji zarządcy | str. 259

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 262
Art. 34. | str. 262
Art. 35. | str. 262
Art. 36. | str. 262
Art. 37. | str. 263
Art. 38. | str. 263
Art. 39. [Przepisy wykonawcze] | str. 263
Art. 40. [Obowiązki dotychczasowych zarządców] | str. 263
Art. 41. [Wejście w życie ustawy] | str. 264

Bibliografia | str. 265
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.