Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Współczesne problemy wykroczeń. Materialnoprawna i procesowa problematyka wykroczeń

ebook

- 30%

Współczesne problemy wykroczeń. Materialnoprawna i procesowa problematyka wykroczeń

Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 34.15 zł 24.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 24.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-746-2513-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Szeroko pojęte prawo wykroczeń — obejmujące zarówno część materialną, jak i procesową — łączy w sobie kompleks przepisów. Normują one zasady odpowiedzialności
za wykroczenie, określają czyny zakazane oraz te, które pod groźbą kary są nakazane. Przepisy te regulują również postępowanie na etapie czynności wyjaśniających, a także przed sądem.
Praktyka stosowania przepisów prawa wykroczeń przez organy do tego powołane oraz nieustanne podnoszenie wiedzy, kompetencji i umiejętności jednoznacznie
wskazują na konieczność podejmowania dyskusji nad problematyką prawa wykroczeń.
Oddawana do Państwa rąk publikacja obejmuje stosunkowo szeroki zakres badań i prezentacji na temat prawa wykroczeń. Podjęta problematyka mieści w sobie szereg zagadnień ustrojowych, dogmatyczno-prawnych i proceduralnych, budzących kontrowersje i spory zarówno z perspektywy naukowej, jak i praktycznej.

Tytuł
Współczesne problemy wykroczeń. Materialnoprawna i procesowa problematyka wykroczeń
Autorzy
Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-746-2513-5
Rok wydania
2016
Liczba stron
310
Format
pdf
Spis treści
Wstęp 7
dr hab. Izabela Nowicka
Zmiany legislacyjne w prawie wykroczeń (art. 50a k.w.) a realizacja funkcji gwarancyjnej
Legislative changes in the lawpetty off enses (Article. 50a p.o.c.)
and the implementation of the guarantee function 9
dr Agnieszka Sadło-Nowak
Odpowiedzialność za niewskazanie osoby, której powierzono pojazd do kierowania lub używania
Responsibility for the nonindication whom the vehicle was entrusted for directing or using 21
Anna Mocarska-Gierach
Wybrane wykroczenia z ustawy Prawo łowieckie — zagadnienia materialne i procesowe
Selected minor off ences from the hunter law act — substantive and procedural issue 31
Henryk Bartecki, Cezary Kapkowski
Problematyka zbiegów w prawie wykroczeń
The issue of fugitives in the law petty offenses 41
Sławomir Miszkiewicz
Złośliwe niepokojenie czy stalking
Malicious intrusion or stalking 53
dr Aleksandra Nowak
Wykroczenia określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
Minor off ences specifi ed in the act on counteracting drug addiction 61
Ewa Duda
Sprowadzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym a spowodowanie wypadku w komunikacji
Causing danger to road safety and the accident in communication 77
dr Monika Filipowska-Tuthill
Kradzież i przywłaszczenie cudzej rzeczy jako współczesny wyraz patologii wśród młodzieży
Theft and appropriation of another’s property as a contemporarypathology among youth 87
dr Joanna Łuczak
Nieobyczajny wybryk — charakterystyka wykroczenia
z art. 140 k.w.
Indecent excess — characteristic of the petty offence under article 140 code of petty offences 99
dr Marcin Wielec
Stopień relacji pomiędzy odpowiedzialnością dyscyplinarną a odpowiedzialnością wykroczeniową
Th e degree of relationship between disciplinary liability and responsibility for misconducts 109
dr Monika Porwisz
Kontrawencjonalizacja, kontradyktoryjność, konsensualizm — aspekty materialnoprawne i procesowe
Partial depenalization, adversarial system, agreement — substantive and procedural aspects 123
Anna Kalisz
W jakim zakresie 1 lipca 2015 r. zmieni się procedura wykroczeniowa?
To what extent will change code of procedure for violations from day 1 july 2015? 143
dr Dorota Mocarska
Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego — nadużycia funkcjonariuszy Policji. Studium przypadku
Imposition of fi nes by mandate of criminal — police officers abuse. Case study 167
dr Justyna Żylińska
Mediacja — nowa instytucja w sprawach o wykroczenia
Mediation — a new institution in offences 177
dr Ireneusz Kobus
Zatrzymanie osoby w postępowaniu o wykroczenie — po nowelizacji z 27 września 2013 r.
Stopping the person with a view to tort — aft er amendments of 27 September 2013 191
Agnieszka Choromańska
Uprawnienia Policji względem nieletniego sprawcy wykroczenia po nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
Police powers apply to a juveniles, who commits minor off ence
in the light of amended of law on proceedings in juvenile cases 203
Andrzej Osiński
Uprawnienia pokrzywdzonego w czynnościach wyjaśniających w sprawach o wykroczenia
Th e rights of the wronged person in explanatory proceedings in misdemeanors cases 217
dr hab. Justyna Karaźniewicz
Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia a postępowanie przygotowawcze prowadzone w sprawach o przestępstwa
Explanatory proceedings in petty off ences proceedings and preparatory proceedings in criminal proceedings 241
dr Cezary Tatarczuk
Struktura policyjnej represji sprawców wykroczeń a poczucie bezpieczeństwa Polaków w pobliżu miejsca ich zamieszkania
The structure of police repression of the off enders and a sense of security of the Poles near the place of their residence 257
dr Anna Chodorowska
System transgranicznej wymiany informacji a poprawa
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
The system of the cross-border information exchange
and the improvement in the safety of the road traffic 271
Maria Górska
Prerogatywy Biura Ochrony Rządu w kontekście funkcji policji administracyjnej
Government protection bureau prerogatives in context of administrative police function 281
prof. dr hab. Feliks Prusak
Kompetencje organów policji administracyjnej w sprawach o wykroczenia (suwerenność czy konkurencja)
The competences of administrative Police authorities in malfeasant cases (sovereignty or competition) 291
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

13 wzorców dobrej komunikacji i relacji. Analiza transakcyjna w praktyce

13 wzorców dobrej komunikacji i relacji. Analiza transakcyjna w praktyce

\n\nAnaliza transakcyjna jest uznaną na świecie koncepcją psychologiczną, która ma zastosowanie tam, gdzie pojawia się potrzeba rozumienia zjawisk zachodzących w relacjach między ludźmi.
\n\nAutorki w praktyczny sposób opisują 13 wybranych konstruktów analizy transakcyjnej. Każdy z nich zilustrowany jest przykładami, a uzupełnieniem treści jest zestaw narzędzi i ćwiczeń do samodzielnego wykonania.
\n\nDzięki lekturze książki czytelnik będzie mógł:

zrozumieć wzorce zachowań – własnych oraz innych osób;
przeanalizować i usprawnić własny styl komunikowania się;
poznać mechanizmy gier psychologicznych w życiu prywatnym i zawodowym;
zastosować rozwiązania wspierające współpracę i budowanie dobrych relacji.

\n\nW publikacji można odnaleźć narzędzia do wykorzystania w codziennych sytuacjach zawodowych, takich jak: prowadzenie skutecznych rozmów, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie czy współpraca w zespole.
\n\nPozycja jest przeznaczona dla managerów, przedsiębiorców, pracowników działów HR oraz wszystkich tych, którzy pracują w obszarach: edukacji, biznesu, coachingu czy szkoleń. Zaciekawi także wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym.

\n\n„Napisana przez praktyków dla praktyków. Książka zawiera liczne przykłady zaczerpnięte z polskich organizacji pozwalające zobaczyć użyteczność założeń analizy transakcyjnej w różnych sytuacjach biznesowych. Koncentruje się na przestrzeni biznesowej, jednak znajdziemy w niej także trafne odwołania do naszego codziennego funkcjonowania”.
\n\nAgnieszka Woś-Szymanowska psycholog, konsultantka biznesowa, twórczyni bloga analiza-transakcyjna.pl
\n\n
\n\n„Na polskim rynku wydawniczym brakuje książki, która w sposób zrozumiały dla nie-praktyka analizy transakcyjnej, przybliża koncept i konstrukty tej teorii psychologii. Autorki w sposób nadający się do natychmiastowego zaimplementowania opisały najważniejsze elementy analizy transakcyjnej. Forma i treści tu opisane, pozwalają na skuteczne zastosowanie rozwiązań w swoim codziennym życiu”.
\n\nKamila Pępiak-Kowalska wykładowczyni, konsultantka biznesowa, coach
\n\n
\n\n„Dlaczego nie uczą nas takich rzeczy w szkole, na kursach, na studiach? Dlaczego nie było tego na żadnym szkoleniu firmowym? Dlaczego dowiaduję się dopiero teraz?” – to słowa naszych klientów po warsztatach, na których zajmujemy się praktycznym wymiarem analizy transakcyjnej. Podobnych wypowiedzi słyszymy naprawdę wiele. Pojawiają się, kiedy dzielimy się wiedzą z obszaru analizy transakcyjnej na sesjach indywidualnych, kursach czy warsztatach. To opinie naszych klientów, zaciekawionych zdobywaniem praktycznej wiedzy z tego obszaru psychologii, stoją u źródeł tej książki.
\n\nMonika Dawid-Sawicka i Elżbieta Stelmach

Cena: 59.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

-31%

63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację czy w jakikolwiek inny sposób korzystasz ze środowiska? Sprawdź, jakie kary mogą Cię czekać za niedopełnienie obowiązków środowiskowych. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawców mają na celu zwiększenie odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest środowisko naturalne.

Cena: 39.00 zł 27.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.