Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny

ebook

- 13%

Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny

Adam Bodnar

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-859-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka dotyczy wymiaru instytucjonalnego wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Przedmiotem rozważań są zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawa międzynarodowego publicznego, głównie standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz dokumentów soft law przyjętych przez Radę Europy, a także praktyka funkcjonowania poszczególnych instytucji potwierdzona dokumentami wewnętrznymi. Ponadto zostały przedstawione dobre praktyki występujące w niektórych państwach – zwłaszcza te, które mogą stanowić wzór dla krajowych organów władzy publicznej.


Autor analizuje m.in.:

jakie normy konstytucyjne odnoszą się do kwestii wykonywania wyroków ETPC,
które instytucje krajowe oraz w jakim zakresie są lub powinny być odpowiedzialne za zapewnienie wykonania wyroków ETPC i czy mają wystarczające kompetencje,
w jaki sposób powinny one korzystać ze swoich uprawnień,
jak kształtuje się zakres nadzoru nad wykonywaniem wyroków ETPC oraz jaki jest jego wpływ na krajowe rozwiązania instytucjonalne.W monografii uwzględniono Deklarację Kopenhaską przyjętą w dniach 13–14 kwietnia 2018 r., która odnosi się do przyszłości systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, oraz najnowsze zmiany dotyczące sądownictwa w Polsce.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego, praw człowieka oraz prawa międzynarodowego publicznego, jak również dla urzędników administracji publicznej, sędziów, prokuratorów oraz adwokatów i radców prawnych, szczególnie reprezentujących skarżących przed ETPC. Książka zainteresuje też pracowników organizacji pozarządowych prowadzących działania strategiczne na szczeblu Rady Europy.

Tytuł
Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny
Autor
Adam Bodnar
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-859-4
Seria
Monografie
Rok wydania
2018
Liczba stron
640
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 17

Wstęp | str. 21

Rozdział I
Odpowiedzialność państwa-strony za wykonanie zobowiązań na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka | str. 37
1. Odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań na podstawie EKPC na gruncie Konstytucji RP | str. 37
1.1. Europejska Konwencja Praw Człowieka jako ratyfikowana umowa międzynarodowa w rozumieniu Konstytucji RP | str. 37
1.2. Konstytucyjny obowiązek przestrzegania umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka | str. 40
1.3. Konstytucyjny obowiązek wykonania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 47
1.4. Funkcje poszczególnych konstytucyjnych rodzajów władzy w kontekście wykonania wyroków ETPC | str. 51
1.5. Konstytucyjne zasady wpływające na rzetelność i sprawność realizacji obowiązku wykonania orzeczeń ETPC | str. 56
2. Odpowiedzialność za wykonanie orzeczeń ETPC w świetle zasad prawa międzynarodowego publicznego | str. 63
2.1. Uwagi ogólne | str. 63
2.2. Odpowiedzialność za wykonanie wyroku ETPC w świetle art. 46 EKPC | str. 70
2.3. Zakres obowiązku wykonania wyroku w świetle praktyki orzeczniczej ETPC | str. 72
2.4. Rozwój praktyki wskazywania przez ETPC zakresu obowiązku wykonywania wyroku | str. 75
2.5. Ocena praktyki ETPC w zakresie wskazywania środków indywidualnych oraz ogólnych | str. 80
2.6. Niewykonanie wyroku ETPC przez państwo-stronę Konwencji jako naruszenie zobowiązań wynikających z Konwencji stwierdzane przez ETPC | str. 83
2.7. Nieskuteczność procedur wydawania wyroków interpretacyjnych oraz wyroków stwierdzających naruszenie | str. 88
2.8. Trwałe i systemowe niewykonywanie wyroku ETPC – zadanie dla ETPC czy dla dyplomacji? | str. 91
3. Wykonanie wyroku ETPC a zasada subsydiarności, pierwszorzędności i marginesu oceny | str. 93
3.1. Zasada subsydiarności | str. 93
3.2. Zasada pierwszorzędności zobowiązań wynikających z Konwencji | str. 96
3.3. Doktryna marginesu oceny a legitymizacja ETPC | str. 99
3.4. Wolność implementacyjna państwa-strony Konwencji a zasada subsydiarności | str. 101
4. Podsumowanie | str. 104

Rozdział II
Zakres zobowiązania do wykonania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 109
1. Standardy Rady Europy | str. 109
2. Rodzaje orzeczeń ETPC w kontekście obowiązku ich wykonania | str. 113
2.1. Wyroki ostateczne | str. 113
2.2. Wyroki w sprawach międzypaństwowych | str. 118
2.3. Ugody i jednostronne deklaracje | str. 120
2.4. Postanowienia dotyczące środków tymczasowych (interim measures) | str. 128
2.5. Postanowienia o niedopuszczalności oraz ich ewentualne wykonanie | str. 130
3. Wyroki dotyczące Unii Europejskiej oraz państw członkowskich | str. 133
4. Skutki wyroków ETPC dla państw-stron postępowania oraz dla innych państw | str. 139
4.1. Skutki inter partes | str. 139
4.2. Skutki res interpretata – uwagi ogólne | str. 140
4.3. Skutek res interpretata – podstawy na gruncie Konwencji | str. 142
4.4. Skutek res interpretata w praktyce Trybunału Konstytucyjnego | str. 143
4.5. Skutek res interpretata w praktyce innych sądów konstytucyjnych | str. 146
4.6. Podsumowanie – warunki pogłębionego skutku res interpretata | str. 149
5. Środki indywidualne | str. 151
5.1. Dostosowanie środków indywidualnych do charakteru sprawy | str. 151
5.2. Zadośćuczynienie za szkodę majątkową i niemajątkową | str. 151
5.3. Restitutio in integrum | str. 154
5.4. Wznowienie postępowania | str. 156
5.5. Ponowne rozpatrzenie sprawy | str. 160
5.6. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa | str. 161
5.7. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna lub służbowa osób odpowiedzialnych za naruszenie EKPC | str. 162
5.8. Rehabilitacja ofiary lub wykreślenie z rejestru karnego | str. 164
5.9. Gwarancje dyplomatyczne | str. 165
5.10. Dodatkowa kwota zadośćuczynienia jako środek wykonania wyroku | str. 166
6. Środki ogólne | str. 167
6.1. Zróżnicowany charakter środków ogólnych jako przeszkoda w wykonywaniu wyroków | str. 167
6.2. Zmiana przepisów | str. 169
6.3. Zmiana praktyki stosowania przepisów | str. 172
6.4. Zmiana interpretacji przepisów przez sądy | str. 174
6.5. Upowszechnienie wiedzy na temat wyroku | str. 175
6.6. Regres w stosunku do organów i instytucji odpowiedzialnych za naruszenie praw jednostki | str. 177
7. Zmiana w konstytucji państwa-strony Konwencji jako konsekwencja wykonania wyroku ETPC | str. 179
7.1. Dopuszczalność weryfikowania norm konstytucyjnych przez ETPC | str. 179
7.2. Zmiana w Konstytucji RP jako element wykonania wyroku ETPC | str. 185
8. Podsumowanie | str. 190

Rozdział III
Efektywność instytucjonalna w zakresie nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń ETPC przez państwo-stronę Konwencji | str. 193
1. Wprowadzenie | str. 193
2. Od Interlaken do Kopenhagi | str. 197
3. Długoterminowa przyszłość systemu Konwencji | str. 202
4. Zadania Komitetu Ministrów RE w zakresie nadzoru nad wykonywaniem wyroków ETPC | str. 204
4.1. Uwagi ogólne | str. 204
4.2. Tryb nadzoru nad wykonywaniem wyroków ETPC na forum Komitetu Ministrów RE | str. 209
4.3. Procedura bliźniaczych ścieżek (twin track procedure) | str. 213
4.4. Mechanizmy dodatkowe stosowane przez Komitet Ministrów RE i Sekretariat | str. 215
4.5. Uwarunkowania polityczne a działalność Komitetu Ministrów RE | str. 217
4.6. Rozważania nad wprowadzeniem sankcji finansowych | str. 221
4.7. Pomysł powołania sprawozdawcy Rady Europy ds. wykonywania wyroków ETPC | str. 222
5. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy | str. 223
5.1. Uwagi ogólne | str. 223
5.2. Ewolucja kompetencji Komisji ds. Prawnych i Praw Człowieka ZPRE w zakresie wykonywania wyroków | str. 225
5.3. Działalność innych komisji ZPRE | str. 233
5.4. Działalność indywidualnych posłów – delegatów do ZPRE | str. 235
5.5. Sankcje Zgromadzenia Parlamentarnego RE w przypadku niewykonywania wyroków ETPC | str. 236
6. Sekretarz Generalny Rady Europy | str. 238
7. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy | str. 241
8. Inne agendy Rady Europy | str. 247
8.1. Uwagi ogólne | str. 247
8.2. Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu | str. 247
8.3. Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) | str. 250
8.4. Komisja Wenecka | str. 253
9. Rola Unii Europejskiej w zapewnieniu wykonywania orzeczeń ETPC | str. 254
10. Podsumowanie | str. 258

Rozdział IV
Rola rządu w zakresie koordynacji procesu wykonywania wyroków ETPC | str. 265
1. Standardy Rady Europy | str. 265
2. Obowiązki władzy wykonawczej w zakresie wykonania wyroków ETPC – przepisy i praktyka krajowa | str. 270
2.1. Podstawy prawne | str. 270
2.2. Nadzór nad wykonywaniem wyroków ETPC | str. 274
2.3. Komunikacja z Komitetem Ministrów RE | str. 278
2.4. Koordynacja wykonywania wyroków ETPC | str. 280
2.5. Program Działań Rządu | str. 287
2.6. Relacje Pełnomocnika MSZ z ministerstwami oraz innymi organami władzy | str. 289
2.7. Zespoły robocze | str. 293
2.8. Sprawozdawczość w ramach rządu RP | str. 294
2.9. Udział Pełnomocnika MSZ w procesie opiniowania projektów ustaw pod kątem zgodności z Konwencją | str. 296
2.10. Tryb działań w zakresie wykonywania wyroków ETPC | str. 297
2.11. Relacje z parlamentem | str. 301
2.12. Współpraca Pełnomocnika MSZ z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie nadzoru administracyjnego nad sądami | str. 302
2.13. Relacje z organami ochrony prawa, prawniczymi samorządami zawodowymi oraz organizacjami pozarządowymi | str. 307
3. Ocena aktualnych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie koordynowania wykonywania wyroków | str. 308
4. Koordynacja w zakresie rozliczeń finansowych ze skarżącymi | str. 314
5. Rola Pełnomocnika MSZ w zakresie koordynacji działalności szkoleniowej oraz rozpowszechniania standardów Konwencji | str. 317
5.1. Standardy Rady Europy | str. 317
5.2. Realizacja zadań w zakresie promocji Konwencji przez Pełnomocnika MSZ | str. 320
6. Podsumowanie | str. 321

Rozdział V
Wykonywanie orzeczeń ETPC w ramach funkcji parlamentu | str. 323
1. Parlament a prawa człowieka | str. 323
2. Podwójna funkcja ustawodawcy w zakresie wykonywania wyroków ETPC | str. 327
3. Działania Rady Europy na rzecz zwiększenia zaangażowania parlamentów narodowych w monitorowanie przestrzegania praw człowieka | str. 329
4. Parlamentarny nadzór nad wykonywaniem wyroków ETPC w niektórych państwach Rady Europy | str. 335
4.1. Uwagi ogólne | str. 335
4.2. Komisja Wspólna ds. Praw Człowieka w Wielkiej Brytanii | str. 335
4.3. Holandia | str. 341
4.4. Włochy | str. 342
4.5. Niemcy | str. 343
4.6. Rumunia | str. 344
4.7. Inne państwa | str. 346
4.8. Porównanie modeli nadzoru parlamentarnego funkcjonujących w innych państwach – wnioski dla Polski | str. 348
5. Nadzór parlamentarny nad wykonywaniem wyroków ETPC w Polsce | str. 350
5.1. Przyczyny rozwoju nadzoru parlamentarnego nad wykonywaniem wyroków ETPC w Polsce | str. 350
5.2. Nadzór parlamentarny nad wykonywaniem wyroków ETPC w latach 2012–2013 | str. 352
5.3. Powołanie stałej podkomisji ds. wykonywania wyroków ETPC | str. 356
5.4. Nadzór parlamentarny nad wykonywaniem wyroków w Sejmie VIII kadencji i w Senacie IX kadencji | str. 362
6. Podsumowanie | str. 364

Rozdział VI
Uwzględnianie standardów ETPC w procesie legislacyjnym oraz w kontroli konstytucyjności prawa w Polsce | str. 367
1. Standardy konstytucyjne | str. 367
2. Standardy Rady Europy | str. 374
3. Dobre praktyki | str. 377
4. Uwzględnianie standardów ETPC w procesie legislacyjnym w Polsce | str. 379
4.1. Uwagi ogólne | str. 379
4.2. Regulamin pracy Rady Ministrów oraz Rządowe Centrum Legislacji | str. 384
4.3. Metodologia pracy legislatora w kontekście zgodności projektu aktu prawnego z Konwencją | str. 388
4.4. Rada Legislacyjna | str. 391
4.5. Konsultacje publiczne | str. 393
4.6. Kontrola projektów ustaw pod kątem zgodności z Konwencją w Sejmie | str. 395
4.7. Kontrola projektów ustaw pod kątem zgodności z Konwencją w Senacie | str. 400
4.8. Uczestnictwo Prezydenta w procesie legislacyjnym | str. 402
5. Kontrola konstytucyjności prawa a standardy ETPC | str. 403
5.1. Normy prawa międzynarodowego jako podstawa prawna kontroli konstytucyjności aktów prawnych | str. 403
5.2. Praktyka Trybunału Konstytucyjnego w zakresie uwzględniania standardów ETPC | str. 404
5.3. Dialog konstytucyjny między ETPC a TK | str. 407
5.4. Dialog multilateralny czy bilateralny? | str. 414
5.5. Trybunał Konstytucyjny jako organ wykonujący środki ogólne z wyroku ETPC | str. 417
5.6. Kontrola konstytucyjności ustaw po kryzysie konstytucyjnym | str. 418
6. Podsumowanie | str. 423

Rozdział VII
Wykonywanie i uwzględnianie orzeczeń ETPC przez organy wymiaru sprawiedliwości i prokuraturę | str. 425
1. Wprowadzenie | str. 425
2. Standardy Rady Europy | str. 429
3. Skuteczne środki odwoławcze | str. 435
4. Wykonywanie orzeczeń ETPC przez sądy i prokuraturę w zakresie środków indywidualnych | str. 443
4.1. Wznowienie postępowania karnego, postępowania lustracyjnego i karnoskarbowego | str. 443
4.2. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego oraz postępowania podatkowego | str. 449
4.3. Wznowienie postępowania cywilnego | str. 450
4.4. Alternatywne środki dla mechanizmów wznowieniowych | str. 459
4.5. Ponowne zbadanie sprawy po wyroku ETPC | str. 461
5. Wykonanie orzeczeń ETPC przez sądy i prokuraturę w zakresie środków ogólnych | str. 466
5.1. Zmiana interpretacji przepisów | str. 466
5.2. Zmiana praktyki stosowania przepisów | str. 471
5.3. Szkolenia związane z wykonaniem konkretnych wyroków ETPC | str. 473
6. Uwzględnianie standardów ETPC w orzecznictwie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i sądów administracyjnych | str. 475
6.1. Uwagi ogólne | str. 475
6.2. Sąd Najwyższy | str. 477
6.3. Sądy powszechne | str. 479
6.4. Sądy administracyjne | str. 482
6.5. Europejska Sieć Sądów Najwyższych | str. 487
7. Rola Krajowej Rady Sądownictwa w wykonywaniu wyroków ETPC | str. 488
7.1. Uwagi ogólne | str. 488
7.2. Działania KRS na rzecz przyjęcia rekomendacji zakresie wykonywania wyroków ETPC | str. 490
7.3. Rekomendacje KRS w zakresie wykonywania wyroków | str. 493
7.4. Nadzór administracyjny nad sądami a koordynacja wykonywania wyroków | str. 497
7.5. Podsumowanie – rola KRS we wdrażaniu rekomendacji | str. 498
8. Inne działania dotyczące upowszechnienia standardów Konwencji wśród sędziów i prokuratorów | str. 500
8.1. Koordynatorzy ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka | str. 500
8.2. Bazy orzecznictwa oraz tłumaczenia wyroków | str. 505
8.3. Konkurs na sędziego europejskiego | str. 507
9. Zagrożenia dla niezależności sądownictwa a stosowanie Konwencji przez sądy | str. 507
10. Podsumowanie | str. 512

Rozdział VIII
Wykonywanie orzeczeń ETPC w działalności organów kontroli państwowej i ochrony prawa oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego | str. 515
1. Wprowadzenie | str. 515
2. Standardy Rady Europy | str. 517
2.1. Uwagi ogólne | str. 517
2.2. Polityczne uwarunkowania udziału krajowych instytucji praw człowieka oraz organizacji pozarządowych w wykonywaniu orzeczeń ETPC | str. 519
2.3. Podstawy normatywne udziału krajowych instytucji praw człowieka oraz organizacji pozarządowych w postępowaniu nadzorczym Komitetu Ministrów RE | str. 524
2.4. Przejrzystość komunikacji z Komitetem Ministrów RE | str. 530
3. Rola krajowych instytucji ochrony praw człowieka | str. 532
3.1. Rzecznik Praw Obywatelskich | str. 532
3.2. Zaangażowanie RPO w postępowanie przed Komitetem Ministrów RE oraz współpraca z Komisarzem Praw Człowieka RE | str. 545
3.3. Rzecznik Praw Dziecka | str. 551
3.4. Najwyższa Izba Kontroli | str. 553
3.5. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych | str. 554
4. Rola prawniczych samorządów zawodowych | str. 556
5. Organizacje pozarządowe a proces wykonywania orzeczeń ETPC | str. 561
5.1. Uwagi ogólne | str. 561
5.2. Litygacja strategiczna oraz opinie przyjaciela sądu jako metoda promowania standardów ETPC | str. 562
5.3. Udział skarżących oraz organizacji pozarządowych w postępowaniu przed Komitetem Ministrów RE | str. 567
6. Podsumowanie | str. 572

Podsumowanie i wnioski | str. 575

Bibliografia | str. 581

Enforcement of the European Court of Human Rights’ judgments in Poland – institutional dimension. Summary | str. 637
 
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 12/2016

-29%

Administrator 12/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Prawo sąsiedzkie,
● Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność,
● Przeszkody na drodze do windy zewnętrznej,
● Bezpieczne windy.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.