Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wymagania dotyczące wyglądu pracownika jako ingerencja w sferę jego wolności

ebook

- 14%

Wymagania dotyczące wyglądu pracownika jako ingerencja w sferę jego wolności

Irmina Miernicka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 84.00 zł 72.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 72.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-120-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Rozwój zagranicznych przedsiębiorstw oraz dużych korporacji na polskim rynku sprawił, że reguły dotyczące wyglądu pracownika podczas wykonywania jego obowiązków stały się bardziej restrykcyjne. Znaczenie i potencjał ekono­miczny dress code’u dostrzegają również pracodawcy, w interesie których leży to, aby pracownicy przyczyniali się do wzmacniania wizerunku firmy. Z drugiej strony zagadnienie to stanowi ograniczenie wolności zatrudnionych osób, a w skrajnych sytuacjach może prowadzić nawet do naruszenia dóbr oso­bistych oraz dyskryminacji.


Publikacja stanowi kompleksową analizę zagadnienia ingerencji w wygląd pra­cownika z punktu widzenia prawa pracy, z uwzględnieniem uzasadnienia praw­nego, form i granic ingerencji w tę sferę życia, a także konsekwencji dla stron stosunku pracy w przypadku przekroczenia swoich uprawnień w omawianym zakresie. Poruszono w niej również problematykę środków ochrony indywidu­alnej, uwzględniając obecną sytuację epidemiczną w kraju.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest zarówno dla prawników zajmujących się sporami z zakresu prawa pracy, jak i pracodawców oraz pracowników działów zasobów ludzkich, ustalających wymagania dotyczące wyglądu pracowników. Ze wzglę­du na uniwersalny charakter zawartej w niej problematyki może zainteresować również osoby zatrudnione na każdym z etapów kariery zawodowej.

Tytuł
Wymagania dotyczące wyglądu pracownika jako ingerencja w sferę jego wolności
Autor
Irmina Miernicka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-120-5
Seria
Monografie
Rok wydania
2020
Liczba stron
336
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów .................................................................................. 15
Wstęp ................................................................................................... 17
Rozdział I
Uwarunkowania wyglądu pracownika
oraz jego znaczenie dla sfery wolności pracownika .................. 29
1. Uwagi ogólne ............................................................................. 29
2. Pojęcie oraz istota wyglądu zewnętrznego pracownika
i zjawisk z nim powiązanych .................................................. 30
2.1. Pojęcie wyglądu zewnętrznego oraz zakres
podmiotowy rozważań ..................................................... 30
2.2. Pojęcia brandingu, employer brandingu
oraz employee brandingu ................................................. 32
2.3. Pojęcie dress code’u i dress code’u pracowniczego ....... 36
2.4. Znaczenie wyglądu w ujęciu pozaprawnym .................. 39
3. Przyczyny uzasadniające ingerencję pracodawcy
w wygląd zewnętrzny pracowników ...................................... 49
3.1. Zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanej
pracy oraz kształtowanie pożądanych postaw
wśród pracowników .......................................................... 49
3.2. Względy kulturowe i społeczne ....................................... 52
3.3. Cele biznesowe i marketingowe ...................................... 55
4. Wygląd zewnętrzny a sfera wolności i praw pracownika ..... 57
4.1. Pojęcie oraz zakres wolności i praw pracownika .......... 58
4.2. Znaczenie wyglądu zewnętrznego w kontekście
wolności i praw pracownika ............................................ 60
4.3. Międzynarodowe standardy ochrony wolności
i praw pracownika ............................................................. 62
4.4. Ochrona wolności i praw pracownika
w Konstytucji RP ............................................................... 66
Rozdział II
Uzasadnienie prawne możliwości ingerowania przez
pracodawcę w wygląd zewnętrzny pracownika .......................... 69
1. Uwagi ogólne ............................................................................. 69
2. Uprawnienia kierownicze pracodawcy ................................. 72
2.1. Podporządkowanie pracownika jako cecha
stosunku pracy ................................................................... 72
2.2. Podporządkowanie w zakresie świadczenia pracy
a wygląd pracownika ........................................................ 76
3. Wymogi dotyczące wyglądu zewnętrznego jako warunek
należytego wykonywania pracy ............................................. 78
3.1. Pojęcie i charakterystyka rodzaju pracy – uwagi
ogólne .................................................................................. 78
3.2. Obowiązek osobistego świadczenia pracy oraz
należytego jej wykonywania przez pracownika ........... 80
3.3. Wygląd pracownika a należyte wykonanie przez
niego zobowiązania ........................................................... 82
4. Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy .... 84
4.1. Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy – uwagi
wprowadzające ................................................................... 84
4.2. Dbałość o dobro zakładu pracy a wygląd
pracownika ......................................................................... 88
5. Obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników ............. 90
5.1. Realizacja generalnego obowiązku ochrony zdrowia
i życia pracowników .......................................................... 90
5.2. Obowiązek dostarczenia przez pracodawcę środków
ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej ..... 94
5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy a wygląd
pracowników ...................................................................... 97
6. Uzasadnienie wymagań dotyczących wyglądu
pracownika w przypadkach szczególnych ............................ 102
6.1. Obowiązek noszenia stroju urzędowego – przykłady .... 102
6.2. Obowiązek mundurowy – przykłady ............................. 103
6.3. Inne przypadki szczególne ............................................... 104
6.4. Uzasadnienie dla szczególnej regulacji wymogów
dotyczących wyglądu niektórych grup pracowników ... 107
7. Wnioski końcowe ..................................................................... 109
Rozdział III
Prawne sposoby wprowadzania wymogów dotyczących
wyglądu zewnętrznego pracownika w miejscu pracy ............... 115
1. Uwagi ogólne ............................................................................. 115
2. Ustawa i przepisy wykonawcze ............................................... 118
2.1. Ustawa i przepisy wykonawcze jako źródło
obowiązków pracownika .................................................. 118
2.2. Przykłady wymagań dotyczących wyglądu
pracownika zawarte w przepisach prawa
powszechnie obowiązującego .......................................... 119
2.3. Zasadność wprowadzenia wymogów dotyczących
wyglądu pracownika za pomocą ustawy
lub rozporządzenia ............................................................ 122
3. Regulamin pracy....................................................................... 123
3.1. Regulamin pracy jako specyfi czne źródło
prawa pracy ........................................................................ 123
3.2. Regulamin pracy jako sposób wprowadzania
wymogów dotyczących wyglądu pracowników ............ 125
4. Postanowienia umowy o pracę ............................................... 131
4.1. Umowa o pracę jako źródło praw i obowiązków
pracowniczych ................................................................... 131
4.2. Wprowadzenie wymagań dotyczących wyglądu
pracownika do umowy o pracę ....................................... 133
5. Polecenia pracodawcy i zwyczaje zakładowe ....................... 136
5.1. Kształtowanie wymagań dotyczących wyglądu
pracownika w drodze polecenia pracodawcy ................ 136
5.1.1. Charakterystyka polecenia pracodawcy –
uwagi ogólne ............................................................ 136
5.1.2. Polecenie pracodawcy sposobem na
wprowadzenie wymagań dotyczących
wyglądu pracowników ........................................... 138
5.2. Rola zwyczaju zakładowego oraz tzw. kodeksów
dobrych praktyk w kształtowaniu wymagań
dotyczących wyglądu pracownika .................................. 140
5.2.1. Znaczenie zwyczaju oraz zasad współżycia
społecznego w prawie pracy .................................. 140
5.2.2. Zwyczaj zakładowy i kodeksy dobrych praktyk
a wygląd pracowników........................................... 143
6. Wnioski końcowe ..................................................................... 145
Rozdział IV
Granice ingerencji pracodawcy w wygląd zewnętrzny
pracownika ......................................................................................... 149
1. Uwagi ogólne ............................................................................. 149
2. Obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika .... 150
2.1. Godność i inne dobra osobiste pracownika .................. 150
2.1.1. Pojęcie i katalog dóbr osobistych .......................... 150
2.1.2. Pojęcie godności pracowniczej ............................. 153
2.2. Dobra osobiste pracownika jako granica ingerencji
w jego wygląd przez pracodawcę .................................... 157
2.2.1. Przykłady naruszeń dóbr osobistych
pracowników przez wprowadzenie
wymagań dotyczących ich wyglądu
w miejscu pracy ....................................................... 157
2.2.2. Wygląd jako dobro osobiste .................................. 174
3. Obowiązek poszanowania zasady równego traktowania
i zakazu dyskryminacji ............................................................ 177
3.1. Wygląd pracownika w miejscu pracy a zakaz
dyskryminacji w prawie międzynarodowym ............... 177
3.2. Wygląd pracownika w miejscu pracy
a zakaz dyskryminacji w orzecznictwie
sądów amerykańskich ....................................................... 179
3.2.1. Orzeczenia dotyczące ubioru pracowników ....... 180
3.2.2. Orzeczenia dotyczące wagi pracowników........... 181
3.2.3. Orzeczenia dotyczące makijażu i uczesania
pracowników ........................................................... 182
3.2.4. Orzeczenia dotyczące biżuterii i ozdabiania
ciała przez pracowników ....................................... 184
3.2.5. Podsumowanie rozważań na temat
orzecznictwa sądów amerykańskich
w przedmiocie ingerencji w wygląd
pracowników ........................................................... 186
3.3. Wygląd pracownika a zakaz dyskryminacji
w wybranych państwach europejskich ........................... 188
3.3.1. Wygląd pracownika w miejscu pracy a zakaz
dyskryminacji w europejskim porządku
prawnym .................................................................. 188
3.3.2. Wielka Brytania ...................................................... 192
3.3.3. Francja i Niemcy ..................................................... 195
3.4. Wygląd pracownika w miejscu pracy a zasada
równego traktowania pracowników i zakaz
dyskryminacji w polskim prawie pracy ......................... 199
3.4.1. Zasada równego traktowania pracowników
i zakaz dyskryminacji w polskim prawie pracy
– uwagi ogólne......................................................... 199
3.4.2. Zasada równego traktowania pracowników
a zakaz dyskryminacji ............................................ 203
3.4.3. Dyskryminacja a naruszenie dóbr osobistych
pracownika .............................................................. 204
3.4.4. Zastosowanie zasady równego traktowania
pracowników oraz zakazu dyskryminacji
do wyglądu pracownika w miejscu pracy ........... 206
4. Możliwości fi nansowe pracownika jako granica
ingerencji w jego wygląd zewnętrzny .................................... 212
4.1. Obowiązek fi nansowania elementów stroju
pracownika wynikający z przepisów prawa .................. 212
4.2. Finansowanie elementów stroju niewymaganego
przepisami prawa ............................................................... 214
5. Wnioski końcowe ..................................................................... 219
Rozdział V
Skutki przekroczenia przez pracodawcę granic ingerencji
w wygląd zewnętrzny pracownika ................................................ 227
1. Uwagi ogólne ............................................................................. 227
2. Uprawnienia pracownika o charakterze niemajątkowym ... 228
2.1. Uprawnienia o charakterze niemajątkowym
wynikające z Kodeksu pracy ............................................ 228
2.1.1. Rozwiązanie umowy o pracę
bez wypowiedzenia przez pracownika ................ 228
2.1.2. Nieważność postanowień umowy o pracę
lub aktów wewnątrzzakładowych ........................ 232
2.1.3. Środki prawne przysługujące w razie
braku bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy ..................................................... 233
2.2. Środki o charakterze niemajątkowym wynikające
z Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania
cywilnego ............................................................................ 238
2.2.1. Środki przysługujące w razie naruszenia
dóbr osobistych ....................................................... 238
2.2.2. Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku
prawnego (art. 189 k.p.c.) ....................................... 241
3. Roszczenia pracownika o charakterze majątkowym .......... 243
3.1. Roszczenia o charakterze majątkowym wynikające
z Kodeksu pracy ................................................................. 243
3.1.1. Roszczenie o odszkodowanie z art. 18 3d k.p. ....... 243
3.1.2. Roszczenia majątkowe związane
z mobbingiem .......................................................... 245
3.1.3. Roszczenie o odszkodowanie w przypadku
rozwiązania umowy o pracę bez
wypowiedzenia przez pracownika
(art. 55 § 1 1  k.p.) ....................................................... 246
3.1.4. Roszczenia wynikające z uprawnień
w zakresie bhp ......................................................... 247
3.2. Roszczenia o charakterze majątkowym wynikające
z Kodeksu cywilnego ........................................................ 249
3.2.1. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę .................................................................... 249
3.2.2. Odszkodowanie ....................................................... 250
3.2.3. Pozostałe roszczenia wynikające z Kodeksu
cywilnego ................................................................. 251
4. Zbieg skutków przekroczenia przez pracodawcę granic
ingerencji w wygląd zewnętrzny pracownika ...................... 252
Rozdział VI
Konsekwencje niespełniania wymogów dotyczących
wyglądu pracownika ........................................................................ 257
1. Uwagi ogólne ............................................................................. 257
2. Ograniczenie dostępu do zatrudnienia ................................. 258
2.1. Wygląd kandydata do pracy jako warunek
należytego wykonywania potencjalnych
obowiązków pracowniczych ............................................ 259
2.2. Pozostałe przypadki wymogów dotyczących wyglądu
kandydatów na pracowników .......................................... 262
2.3. Wygląd kandydata do pracy a ograniczenie dostępu
do zatrudnienia .................................................................. 264
3. Odpowiedzialność pracownicza ............................................. 269
3.1. Nieprzestrzeganie wymogów dotyczących wyglądu
zewnętrznego a odpowiedzialność porządkowa
pracownika ......................................................................... 270
3.1.1. Przesłanki odpowiedzialności porządkowej
i katalog dopuszczalnych kar – uwagi
wprowadzające ........................................................ 271
3.1.2. Nieprzestrzeganie wymagań dotyczących
wyglądu zewnętrznego jako podstawa
odpowiedzialności porządkowej .......................... 273
3.2. Nieprzestrzeganie wymogów dotyczących wyglądu
zewnętrznego a odpowiedzialność materialna
pracownika ......................................................................... 278
3.2.1. Rodzaje oraz przesłanki odpowiedzialności
materialnej ............................................................... 279
3.2.2. Nieprzestrzeganie wymagań dotyczących
wyglądu zewnętrznego jako podstawa
odpowiedzialności materialnej ............................. 284
4. Rozwiązanie stosunku pracy .................................................. 286
4.1. Rozwiązanie umowy o pracę – uwagi ogólne ............... 287
4.2. Rozwiązanie umowy o pracę jako konsekwencja
nieprzestrzegania lub niespełniania wymogów
dotyczących wyglądu zewnętrznego pracownika ........ 290
5. Wnioski końcowe ..................................................................... 298
Zakończenie ....................................................................................... 301
Bibliografi a......................................................................................... 307
Wykaz aktów prawnych ................................................................... 323
Wykaz orzecznictwa ......................................................................... 327
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.