Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wznowienie postępowania podatkowego w przypadku nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów

ebook

- 14%

Wznowienie postępowania podatkowego w przypadku nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów

Dariusz Strzelec

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 136.00 zł 117.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 117.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-491-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Celem opracowania jest przedstawienie instytucji wznowienia postępowania podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w której jako podstawa jej uruchomienia wskazywane są nowe okoliczności faktyczne i nowe dowody (art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej). Ta podstawa wznowienia postępowania ma duże znaczenie praktyczne i zdaje się być jedną z częściej wykorzystywanych, a jak pokazują doświadczenia, budzi wiele wątpliwości.


Dokonując analizy omawianej instytucji, autor wskazuje kluczowe problemy, które powstają na gruncie obowiązujących przepisów – zarówno gdy chodzi o podstawy wznowienia, jak i w obrębie samej procedury. Przedstawia, w jaki sposób sądy administracyjne radzą sobie z tymi problemami, a jednocześnie formułuje pewne wskazówki co do tego, jak należałoby się odnosić do powstających wątpliwości, zwłaszcza w zakresie poddanej szczególnej analizie podstawy wznowienia postępowania. Pozwoli to czytelnikom na rozważenie, czy kształt aktualnie obowiązujących unormowań dotyczących wznowienia postępowania podatkowego jest optymalny.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów zajmujących się prawem podatkowym, którzy reprezentują podatnika w trakcie postępowania, a także dla sędziów sądów administracyjnych oraz pracowników aparatu skarbowego.

Tytuł
Wznowienie postępowania podatkowego w przypadku nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów
Autor
Dariusz Strzelec
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-491-5
Seria
Zagadnienia Podatkowe
Rok wydania
2020
Liczba stron
308
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Weryfikacja decyzji podatkowej | str. 21
1. Uwagi wstępne | str. 21
2. Weryfikacja decyzji podatkowej w trybie administracyjnym | str. 24
2.1. Weryfikacja decyzji podatkowej w postępowaniu odwoławczym | str. 24
2.2. Weryfikacja decyzji podatkowej ostatecznej w trybach nadzwyczajnych | str. 42
3. Sądowa kontrola decyzji podatkowej | str. 53
3.1. Sądowa kontrola dokonywana przez wojewódzkie sądy administracyjne | str. 55
3.2. Sądowa kontrola dokonywana przez Naczelny Sąd Administracyjny | str. 68
4. Relacje między środkami prawnymi służącymi weryfikacji decyzji podatkowej | str. 74
4.1. Niekonkurencyjność środków służących weryfikacji decyzji podatkowej w trybie administracyjnym | str. 74
4.2. Niekonkurencyjność środków służących weryfikacji decyzji podatkowej w trybie administracyjnym i sądowej kontroli | str. 75
4.2.1. Wniesienie skargi do sądu administracyjnego po uruchomieniu trybu nadzwyczajnego | str. 76
4.2.2. Uruchomienie trybu nadzwyczajnego po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego | str. 77
4.2.3. Uruchomienie trybu nadzwyczajnego po wyroku sądu administracyjnego | str. 81
5. Uwagi końcowe | str. 84

Rozdział II
Przesłanki i podstawy wznowienia postępowania podatkowego | str. 89
1. Uwagi wstępne | str. 89
2. Przesłanki wznowienia postępowania | str. 90
2.1. Klasyfikacja przesłanek wznowienia postępowania | str. 90
2.2. Ostateczny charakter rozstrzygnięcia | str. 91
2.3. Katalog podstaw uzasadniających wznowienie postępowania | str. 94
3. Podstawy wznowienia postępowania | str. 95
3.1. Uwagi ogólne | str. 95
3.1.1. Systematyka podstaw uzasadniających wznowienie postępowania | str. 95
3.1.2. Interpretacja przepisów o podstawach wznowienia postępowania | str. 97
3.2. Uwagi szczegółowe | str. 100
3.2.1. Fałszerstwo dowodów, na podstawie których ustalono istotne okoliczności faktyczne | str. 100
3.2.2. Decyzja wydana w wyniku przestępstwa | str. 107
3.2.3. Decyzja wydana przez pracownika lub organ podlegający wyłączeniu | str. 110
3.2.4. Brak udziału strony w postępowaniu | str. 117
3.2.5. Nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody | str. 124
3.2.6. Nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody związane z czynnościami zmierzającymi do uszczuplenia zobowiązań podatkowych | str. 126
3.2.7. Decyzja wydana bez wymaganego stanowiska innego organu | str. 128
3.2.8. Decyzja wydana na podstawie decyzji lub orzeczenia sądu wyeliminowanych z obrotu prawnego | str. 131
3.2.9. Decyzja wydana na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny | str. 136
3.2.10. Ratyfikowana umowa międzynarodowa wpływająca na treść decyzji | str. 142
3.2.11. Zakończona procedura wzajemnego porozumiewania lub procedura arbitrażowa wpływająca na treść decyzji | str. 144
3.2.12. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpływające na treść wydanej decyzji | str. 147
3.2.13. Decyzja w sprawie unikania opodatkowania wpływająca na prawo do korekty rozliczeń dla uczestnika zakwestionowanej transakcji | str. 152
4. Uwagi końcowe | str. 155

Rozdział III
Postępowanie w sprawie wznowienia postępowania podatkowego | str. 159
1. Uwagi wstępne | str. 159
2. Przedmiot wznowienia | str. 160
3. Okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania | str. 161
4. Inicjowanie postępowania | str. 162
4.1. Wznowienie postępowania na wniosek strony | str. 162
4.2. Wznowienie postępowania z urzędu z inicjatywy organu podatkowego | str. 164
4.3. Wznowienie postępowania z urzędu z inicjatywy podmiotów innych niż organ podatkowy | str. 165
5. Termin na wznowienie postępowania | str. 167
6. Etapy postępowania w sprawie wznowienia postępowania | str. 174
6.1. Wstępne badanie dopuszczalności wznowienia | str. 174
6.1.1. Wszczęcie postępowania w sprawie wznowienia postępowania | str. 177
6.1.2. Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania | str. 178
6.2. Czynności postępowania wznowionego | str. 182
6.2.1. Badanie wystąpienia podstawy wznowienia wskazanej w postanowieniu | str. 183
6.2.2. Związanie organu podstawą wznowienia wskazaną w postanowieniu | str. 184
6.2.3. Rozpoznanie istoty sprawy | str. 186
6.3. Rodzaje rozstrzygnięć podejmowanych po przeprowadzeniu wznowionego postępowania | str. 188
6.3.1. Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej | str. 189
6.3.1.1. Odmowa uchylenia decyzji z uwagi na nieistnienie podstawy do wznowienia postępowania | str. 189
6.3.1.2. Odmowa uchylenia decyzji, jeżeli zostałaby wydana decyzja rozstrzygająca istotę sprawy tak jak decyzja dotychczasowa | str. 190
6.3.1.3. Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej z uwagi na brak możliwości wydania nowej ze względu na upływ terminów przedawnienia | str. 192
6.3.2. Uchylenie decyzji ostatecznej | str. 197
6.3.2.1. Uchylenie decyzji ostatecznej w całości lub w części i orzeczenie co do istoty sprawy | str. 198
6.3.2.2. Uchylenie decyzji ostatecznej w całości lub w części i umorzenie postępowania w sprawie | str. 199
7. Właściwość organów podatkowych w sprawie wznowienia postępowania | str. 199
8. Wstrzymanie wykonalności decyzji ostatecznej z uwagi na prawdopodobieństwo jej uchylenia | str. 203
9. Uwagi końcowe | str. 204

Rozdział IV
Nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody jako podstawa wznowienia postępowania podatkowego | str. 207
1. Uwagi wstępne | str. 207
2. Pojęcie okoliczności faktycznych lub dowodów | str. 208
3. Alternatywa wystąpienia okoliczności faktycznych lub dowodów | str. 216
4. Warunki dopuszczalności wznowienia postępowania z uwagi na okoliczności faktyczne lub dowody | str. 217
4.1. Nowe okoliczności faktyczne lub dowody | str. 218
4.1.1. Brak wiedzy strony o okolicznościach faktycznych lub dowodach | str. 218
4.1.2. Wyjście na jaw nowych okoliczności faktycznych lub dowodów | str. 221
4.2. Okoliczności faktyczne lub dowody istniejące w dniu wydania decyzji | str. 223
4.2.1. Okoliczności faktyczne powstałe po wydaniu decyzji | str. 223
4.2.2. Dowody przeprowadzone po wydaniu decyzji dotyczące okoliczności faktycznych nieznanych organowi a istniejących na dzień jej wydania | str. 224
4.2.3. Dowody przeprowadzone po wydaniu decyzji dotyczące oceny okoliczności faktycznych znanych organowi na dzień wydania decyzji | str. 235
4.3. Okoliczności faktyczne lub dowody nieznane organowi | str. 239
4.3.1. Potencjalna wiedza o dowodzie a rezygnacja z jego przeprowadzenia | str. 240
4.3.2. Brak wiedzy o dowodzie lub okoliczności faktycznej a błędna ich ocena | str. 241
4.4. Okoliczności faktyczne lub dowody istotne w sprawie | str. 245
4.4.1. Ocena istotności dowodu lub okoliczności faktycznej dla sprawy | str. 245
4.4.2. Dowody i okoliczności faktyczne niemające istotnego znaczenia dla sprawy | str. 249
5. Warunki dopuszczalności wznowienia postępowania z uwagi na okoliczności faktyczne lub dowody związane z czynnościami zmierzającymi do uszczuplenia zobowiązań podatkowych | str. 251
5.1. Warunki ogólne dopuszczalności wznowienia postępowania z uwagi na nowe okoliczności faktyczne lub dowody | str. 251
5.2. Warunki szczegółowe dopuszczalności wznowienia związane z czynnościami zmierzającymi do uszczuplenia zobowiązań podatkowych | str. 252
6. Wybrane kwestie procesowe w postępowaniu wszczynanym z uwagi na nowe okoliczności faktyczne lub dowody | str. 258
6.1. Obowiązki strony składającej wniosek o wznowienie postępowania | str. 258
6.2. Obowiązki organu na etapie wszczynania postępowania | str. 259
6.3. Dopuszczalność wznowienia postępowania a realizacja sądowej kontroli decyzji ostatecznej | str. 261
6.4. Zakres postępowania wznowionego | str. 262
6.5. Czynności organu podatkowego w toku wznowionego postępowania | str. 264
6.6. Przeprowadzanie dowodów w toku wznowionego postępowania | str. 266
7. Uwagi końcowe | str. 268

Podsumowanie | str. 273

Bibliografia | str. 283

Orzecznictwo | str. 295
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.