Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

ebook

- 14%

Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Gertruda Krystyna Świderska, Mariusz Karwowski, Szczepan Borowski, Michał Kariozen, Agnieszka Pojedynek, Radosław Świderski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 169.00 zł 146.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 146.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-458-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Opracowanie zawiera wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości oraz wykaz kont dla jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. W obszernym komentarzu do każdego zespołu kont przedstawiono definicje, podstawowe pojęcia, zasady wyceny wraz z omówieniem różnic między MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości.
Publikacja zawiera wiele przykładów ilustrujących szczególnie trudne zagadnienia.


Główne części publikacji to:
• wykaz kont syntetycznych w zakresie, który pozwala ująć wszystkie zdarzenia w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdania finansowego w kształcie wymaganym przez ustawę o rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej;
• komentarz do każdego zespołu kont obejmujących część wprowadzającą oraz szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych kont;
• szczegółowe wyjaśnienia dla każdego konta syntetycznego z typowymi zapisami księgowymi i wskazaniami do rozwinięcia analitycznego zapewniającego spełnienie wymagań związanych ze sporządzaniem bilansu (w tym informacji dodatkowej), klasyfikacji GUS, rozrachunku z budżetem;
• procedury sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat na podstawie zawartego w opracowaniu planu kont.


W obecnym wydaniu uwzględnione zostały po raz pierwszy Krajowe Standardy Rachunkowości, dzięki czemu książka będzie przydatna zarówno dużym, jak i mniejszym podmiotom. Zainteresuje również księgowych, właścicieli biur rachunkowych, biegłych rewidentów i dyrektorów finansowych.


Wzorcowy plan kont został przygotowany przez zespół ekspertów łączących doświadczenie praktyczne z dorobkiem naukowym oraz uczestnictwem w pracach legislacyjnych nad prawem finansowym.

Tytuł
Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Autorzy
Gertruda Krystyna Świderska, Mariusz Karwowski, Szczepan Borowski, Michał Kariozen, Agnieszka Pojedynek, Radosław Świderski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-458-8
Rok wydania
2022
Liczba stron
488
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów  | str. 15
Wprowadzenie  | str. 17
Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości  | str. 31
Wykaz kont dla jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej  | str. 39
Zespół 0
Aktywa trwałe  | str. 47
1. Definicje, podstawowe pojęcia  | str. 47
1.1. Rzeczowe aktywa trwałe  | str. 48
1.2. Umowa leasingu  | str. 50
1.3. Wartości niematerialne i prawne  | str. 51
1.4. Inwestycje  | str. 54
1.5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | str. 55
2. Zasady wyceny  | str. 56
2.1. Rzeczowe aktywa trwałe  | str. 56
2.1.1. Wartość początkowa  | str. 56
2.1.2. Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby wyceny początkowej środka trwałego  | str. 57
2.1.3. Ustalanie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego  | str. 59
2.1.4. Nabycie środków trwałych w wyniku wymiany  | str. 63
2.1.5. Wycena środków trwałych w leasingu finansowym  | str. 65
2.1.6. Ulepszenie środków trwałych  | str. 67
2.1.7. Aktualizacja wyceny (przeszacowanie) środków trwałych  | str. 68
2.1.8. Amortyzacja (umorzenie)  | str. 69
2.1.9. Utrata wartości  | str. 74
2.1.10. Wycena zwierzęcych i roślinnych aktywów trwałych  | str. 78
2.2. Wartości niematerialne i prawne  | str. 78
2.3. Inwestycje długoterminowe  | str. 80
2.3.1. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne  | str. 80
2.3.2. Inwestycje w aktywa finansowe  | str. 81
3. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – najważniejsze różnice  | str. 82
3.1. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne  | str. 83
3.2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | str. 87
3.3. Inwestycje długoterminowe  | str. 87
3.3.1. Inwestycje w nieruchomości  | str. 87
3.3.2. Inwestycje w aktywa finansowe  | str. 89
 
Ustalenia szczegółowe  | str. 92
Konta 01 – Rzeczowe aktywa trwałe  | str. 92
Konto 011 – Środki trwałe  | str. 92
Konto 012 – Środki trwałe w budowie  | str. 96
Konto 013 – Zaliczki na środki trwałe w budowie  | str. 98
Konto 016 – Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych  | str. 99
Konto 017 – Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie  | str. 100
Konta 02 – Wartości niematerialne i prawne  | str. 101
Konto 021 – Wartości niematerialne i prawne  | str. 102
Konto 022 – Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych  | str. 104
Konto 023 – Wartość firmy  | str. 104
Konto 024 – Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | str. 105
Konto 026 – Odpisy z tytułu utraty wartości przez wartości niematerialne i prawne  | str. 106
Konta 03 – Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe  | str. 107
Konto 031 – Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe – nieruchomości  | str. 108
Konto 032 – Długoterminowe inwestycje w aktywa niefinansowe – wartości niematerialne i prawne  | str. 110
Konto 033 – Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe – inne inwestycje  | str. 112
Konta 04 – Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe – udziały i akcje  | str. 112
Konto 041 – Inwestycje długoterminowe – udziały i akcje przeznaczone do obrotu  | str. 112
Konto 042 – Inwestycje długoterminowe – udziały i akcje dostępne do sprzedaży  | str. 115
Konto 043 – Inwestycje długoterminowe – udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych  | str. 117
Konta 05 – Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe inne niż udziały i akcje  | str. 120
Konto 050 – Inwestycje długoterminowe – dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu  | str. 120
Konto 051 – Inwestycje długoterminowe – dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży  | str. 121
Konto 052 – Inwestycje długoterminowe – dłużne papiery wartościowe stanowiące pożyczki i wierzytelności  | str. 123
Konto 053 – Inwestycje długoterminowe – dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności  | str. 125
Konto 054 – Inwestycje długoterminowe – pożyczki długoterminowe przeznaczone do obrotu  | str. 126
Konto 055 – Inwestycje długoterminowe – pożyczki długoterminowe dostępne do sprzedaży  | str. 128
Konto 056 – Inwestycje długoterminowe – pożyczki długoterminowe stanowiące pożyczki i wierzytelności  | str. 129
Konto 057 – Inwestycje długoterminowe – pożyczki długoterminowe utrzymywane do terminu wymagalności  | str. 131
Konto 058 – Inwestycje długoterminowe – jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne przeznaczone do obrotu  | str. 132
Konto 059 – Inwestycje długoterminowe – jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne dostępne do sprzedaży  | str. 134
Konta 07 – Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych  | str. 135
Konto 070 – Umorzenie środków trwałych  | str. 135
Konto 075 – Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych  | str. 137
Konta pozabilansowe  | str. 138
Konto 091 – Środki trwałe dzierżawione i leasingowane  | str. 138
Konto 092 – Grunty przyjęte w wieczyste użytkowanie  | str. 139
 
Zespół 1
Inwestycje krótkoterminowe  | str. 141
1. Definicje, podstawowe pojęcia  | str. 141
1.1. Inwestycje, instrumenty finansowe a aktywa finansowe  | str. 142
1.1.1. Instrumenty finansowe  | str. 142
1.1.2. Aktywa finansowe: aktywa pieniężne i umowne prawa do otrzymania aktywów pieniężnych  | str. 144
1.1.3. Aktywa finansowe: instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki  | str. 145
1.1.4. Aktywa finansowe: prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach  | str. 146
2. Zasady wyceny aktywów w walucie polskiej  | str. 147
3. Zasady wyceny aktywów i zobowiązań w walutach obcych  | str. 153
3.1. Wycena w trakcie roku obrotowego  | str. 153
3.2. Wycena na dzień bilansowy  | str. 153
3.3. Ujęcie różnic kursowych  | str. 154
4. Ustawa o rachunkowości i rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych a Międzynarodowe
Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – najważniejsze różnice  | str. 154
5. Dostosowanie planu kont do MSSF  | str. 157
 
Ustalenia szczegółowe  | str. 160
Konta 10 – Kasa  | str. 160
Konto 101 – Kasa  | str. 160
Konto 102 – Kasa walutowa  | str. 163
Konta 13 – Rachunki w instytucjach finansowych  | str. 164
Konto 131 – Bieżące rachunki bankowe  | str. 164
Konto 132 – Lokacyjne rachunki bankowe  | str. 167
Konto 133 – Pozostałe rachunki w instytucjach finansowych  | str. 168
Konto 135 – Inne aktywa pieniężne  | str. 171
Konta 14 – Inwestycje krótkoterminowe – udziały i akcje  | str. 172
Konto 141 – Krótkoterminowe inwestycje – udziały (akcje) przeznaczone do obrotu  | str. 172
Konto 142 – Krótkoterminowe inwestycje – udziały (akcje) dostępne do sprzedaży  | str. 174
Konto 143 – Krótkoterminowe inwestycje – udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych  | str. 175
Konto 149 – Przekwalifikowanie inwestycji – udziałów i akcji  | str. 177
Konta 15 – Inwestycje krótkoterminowe – dłużne papiery wartościowe  | str. 178
Konto 151 – Inwestycje krótkoterminowe – dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu  | str. 178
Konto 152 – Inwestycje krótkoterminowe – dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży  | str. 180
Konto 153 – Inwestycje krótkoterminowe – dłużne papiery wartościowe stanowiące pożyczki i wierzytelności  | str. 182
Konto 154 – Inwestycje krótkoterminowe – dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności  | str. 183
Konto 159 – Przekwalifikowanie inwestycji – dłużne papiery wartościowe  | str. 184
Konta 16 – Inwestycje krótkoterminowe – należności z tytułu pożyczek  | str. 187
Konto 161 – Inwestycje krótkoterminowe – pożyczki przeznaczone do obrotu  | str. 187
Konto 162 – Inwestycje krótkoterminowe – pożyczki dostępne do sprzedaży  | str. 188
Konto 163 – Inwestycje krótkoterminowe – pożyczki i wierzytelności  | str. 190
Konto 164 – Inwestycje krótkoterminowe – pożyczki utrzymywane do terminu wymagalności  | str. 191
Konto 169 – Przekwalifikowanie inwestycji – pożyczki  | str. 193
Konta 17 – Inwestycje krótkoterminowe – jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne  | str. 195
Konto 171 – Inwestycje krótkoterminowe – jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne przeznaczone do obrotu  | str. 195
Konto 172 – Inwestycje krótkoterminowe – jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne dostępne do sprzedaży  | str. 196
Konto 179 – Przekwalifikowanie inwestycji – jednostki uczestnictwa  | str. 198
Konta 18 – Inwestycje krótkoterminowe – instrumenty pochodne niestanowiące instrumentów zabezpieczających  | str. 199
Konto 181 – Inwestycje krótkoterminowe – kontrakty forward  | str. 199
Konto 182 – Inwestycje krótkoterminowe – kontrakty futures  | str. 200
Konto 183 – Inwestycje krótkoterminowe – kontrakty swap  | str. 200
Konto 184 – Inwestycje krótkoterminowe – kontrakty opcji  | str. 201
Konta 19 – Inwestycje krótkoterminowe – instrumenty pochodne stanowiące instrumenty zabezpieczające  | str. 202
Konto 191 – Inwestycje krótkoterminowe – kontrakty forward  | str. 202
Konto 192 – Inwestycje krótkoterminowe – kontrakty futures  | str. 203
Konto 193 – Inwestycje krótkoterminowe – kontrakty swap  | str. 204
Konto 194 – Inwestycje krótkoterminowe – kontrakty opcji  | str. 204
 
Zespół 2
Rozrachunki i roszczenia  | str. 207
1. Definicje, podstawowe pojęcia  | str. 207
1.1. Należności  | str. 208
1.2. Wycena należności  | str. 209
1.3. Zobowiązania  | str. 213
1.4. Wycena zobowiązań  | str. 216
2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – najważniejsze różnice  | str. 217
 
Ustalenia szczegółowe  | str. 220
Konta 20 – Rozrachunki z kontrahentami i odpisy aktualizujące  | str. 220
Konto 201 – Rozrachunki z odbiorcami krajowymi  | str. 222
Konto 202 – Rozrachunki z dostawcami krajowymi  | str. 224
Konto 203 – Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi  | str. 226
Konto 204 – Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi  | str. 228
Konto 206 – Odpisy aktualizujące należności  | str. 231
Konto 21 – Rozrachunki w walutach obcych  | str. 232
Konta 22 – Rozrachunki publicznoprawne  | str. 233
Konto 220 – Rozrachunki publicznoprawne  | str. 237
Konto 221 – VAT naliczony i jego rozliczenie  | str. 239
Konto 222 – VAT należny i jego rozliczenie  | str. 241
Konto 223 – VAT naliczony przyszłych okresów  | str. 243
Konto 224 – VAT należny przyszłych okresów  | str. 243
Konta 23 – Rozrachunki z pracownikami  | str. 244
Konto 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń  | str. 246
Konto 232 – Rozrachunki z pracownikami z tytułu udzielonych pożyczek  | str. 248
Konto 234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami  | str. 248
Konta 24 – Pozostałe rozrachunki  | str. 252
Konto 241 – Rozrachunki z właścicielami  | str. 252
Konto 242 – Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek  | str. 254
Konto 249 – Pozostałe rozrachunki i rozliczenia  | str. 256
Konto 25 – Rozrachunki wewnątrzzakładowe  | str. 258
Konta 26 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  | str. 259
Konto 261 – Długoterminowe pożyczki  | str. 259
Konto 262 – Krótkoterminowe pożyczki  | str. 261
Konto 263 – Długoterminowe kredyty bankowe  | str. 262
Konto 264 – Krótkoterminowe kredyty bankowe  | str. 263
Konta 27 – Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych  | str. 265
Konto 270 – Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | str. 265
Konto 271 – Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | str. 266
Konto 272 – Zobowiązania wekslowe  | str. 267
Konta 28 – Inne zobowiązania finansowe  | str. 268
Konto 283 – Inne zobowiązania finansowe  | str. 269
Konto 285 – Należności z tytułu leasingu finansowego  | str. 269
Konto 286 – Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  | str. 270
Konta pozabilansowe  | str. 271
Konto 290 – Zobowiązania warunkowe  | str. 271
 
Zespół 3
Materiały i towary  | str. 273
1. Definicje, podstawowe pojęcia  | str. 273
2. Zasady wyceny  | str. 274
2.1. Wycena w ciągu roku obrotowego  | str. 274
2.2. Wycena na dzień bilansowy  | str. 277
2.3. Metody wyceny rozchodu  | str. 277
2.4. Ewidencja  | str. 281
2.5. Inwentaryzacja  | str. 281
3. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – najważniejsze różnice  | str. 282
 
Ustalenia szczegółowe  | str. 285
Konto 301 – Rozliczenie zakupu materiałów  | str. 285
Konto 302 – Rozliczenie zakupu usług i energii obcej  | str. 286
Konto 303 – Rozliczenie zakupu towarów  | str. 288
Konto 304 – Rozliczenie zakupów dotyczących środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  | str. 290
Konto 311 – Materiały  | str. 292
Konto 315 – Odpisy aktualizujące wartość materiałów  | str. 294
Konto 316 – Koszty zakupu dotyczące zapasu materiałów  | str. 295
Konto 331 – Towary  | str. 295
Konto 335 – Odpisy aktualizujące wartość towarów  | str. 297
Konto 336 – Koszty zakupu dotyczące zapasu towarów  | str. 298
Konto 341 – Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów  | str. 299
Konto 343 – Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów  | str. 301
Konta pozabilansowe  | str. 302
Konto 390 – Zapasy obce  | str. 302
Konto 391 – Towary przyjęte w komis  | str. 303
 
Zespół 4
Koszty według rodzajów i ich rozliczenie  | str. 305
1. Definicje, podstawowe pojęcia  | str. 305
2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – najważniejsze różnice  | str. 310
 
Ustalenia szczegółowe  | str. 313
Konto 401 – Zużycie materiałów i energii  | str. 313
Konto 402 – Usługi obce  | str. 316
Konto 403 – Podatki i opłaty  | str. 319
Konto 404 – Wynagrodzenia  | str. 320
Konto 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | str. 321
Konto 408 – Amortyzacja  | str. 323
Konto 409 – Pozostałe koszty  | str. 325
Konto 490 – Rozliczenie kosztów rodzajowych  | str. 326
 
Zespół 5
Koszty w układzie kalkulacyjnym i ich rozliczenie  | str. 329
1. Definicje, podstawowe pojęcia  | str. 329
1.1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w układzie funkcjonalnym  | str. 329
1.2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w układzie kalkulacyjnym  | str. 332
1.2.1. Koszty bezpośrednie  | str. 333
1.2.2. Koszty pośrednie  | str. 334
1.3. Zalecane metody ustalania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych  | str. 337
2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – najważniejsze różnice  | str. 353
 
Ustalenia szczegółowe  | str. 355
Konta 50 – Koszty działalności podstawowej  | str. 355
Konto 501 – Koszty działalności podstawowej  | str. 356
Konto 502 – Koszty wydziałowe produkcji podstawowej  | str. 359
Konto 508 – Koszty ogólnoprodukcyjne  | str. 361
Konto 509 – Braki  | str. 362
Konto 51 – Koszty zakupu  | str. 363
Konto 52 – Koszty sprzedaży  | str. 365
Konto 53 – Koszty działalności pomocniczej  | str. 367
Konto 55 – Koszty ogólnego zarządu  | str. 370
Konto 58 – Rozliczenie kosztów działalności  | str. 371
 
Zespół 6
Produkty i rozliczenia międzyokresowe  | str. 373
1. Definicje, podstawowe pojęcia  | str. 373
1.1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych  | str. 375
1.2. Zmiana stanu produktów  | str. 378
1.2.1. Krąg kosztowy  | str. 381
2. Zasady wyceny  | str. 383
2.1. Wycena przychodu wyrobów gotowych  | str. 384
2.2. Wycena rozchodu wyrobów gotowych  | str. 385
2.3. Rozwiązania szczegółowe dla oprogramowania i projektów typowych  | str. 386
2.4. Odpisy aktualizujące wartość produktów  | str. 387
3. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – najważniejsze różnice  | str. 389
3.1. Zmiana stanu produktów według MSSF/MSR  | str. 389
 
Ustalenia szczegółowe  | str. 392
Konto 601 – Wyroby gotowe  | str. 392
Konto 602 – Półfabrykaty  | str. 394
Konto 603 – Produkcja w toku  | str. 395
Konto 620 – Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych  | str. 397
Konto 626 – Odpisy aktualizujące wartość produktów  | str. 399
Konto 641 – Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów  | str. 400
Konto 645 – Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych  | str. 402
Konto 646 – Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu innych świadczeń  | str. 403
Konto 647 – Rozliczenie kosztów usług długoterminowych  | str. 405
Konto 648 – Rozliczenie przychodów długoterminowych z usług długoterminowych  | str. 406
Konto 650 – Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | str. 408
 
Zespół 7
Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem  | str. 411
1. Definicje, podstawowe pojęcia  | str. 411
1.1. Uznanie przychodów  | str. 411
1.1.1. Uznanie przychodu w momencie przekazania rzeczy (dóbr)  | str. 415
1.1.2. Uznanie przychodu w trakcie produkcji lub świadczenia usługi  | str. 417
1.1.3. Uznanie przychodu w momencie odbioru dobra przez nabywcę  | str. 429
1.1.4. Uznanie przychodu po przekazaniu dóbr i usług do nabywcy  | str. 429
1.2. Uznanie kosztów  | str. 430
1.2.1. Pomiar kosztów współmiernych do przychodów  | str. 430
1.3. Przychody i koszty związane z inwestycjami w aktywa trwałe  | str. 433
1.4. Przychody i koszty związane z inwestycjami w aktywa obrotowe  | str. 434
1.5. Pozostała działalność operacyjna  | str. 434
2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – najważniejsze różnice  | str. 437
 
Ustalenia szczegółowe  | str. 440
Konto 700 – Sprzedaż produktów  | str. 440
Konto 701 – Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  | str. 443
Konto 730 – Sprzedaż towarów  | str. 445
Konto 731 – Wartość sprzedanych towarów  | str. 447
Konto 740 – Sprzedaż materiałów  | str. 449
Konto 741 – Wartość sprzedanych materiałów  | str. 450
Konto 751 – Przychody i koszty z udziałów (akcji) wycenianych metodą praw własności oraz dywidendy z tytułu udziałów i akcji  | str. 452
Konto 752 – Przychody z tytułu odsetek  | str. 454
Konto 753 – Przychody ze zbycia aktywów finansowych  | str. 455
Konto 754 – Przychody z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych, w tym z tytułu przekwalifikowania  | str. 456
Konto 755 – Pozostałe przychody finansowe  | str. 457
Konto 756 – Koszty odsetek  | str. 459
Konto 757 – Koszty ze zbycia aktywów finansowych  | str. 459
Konto 758 – Koszty z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych  | str. 460
Konto 759 – Pozostałe koszty finansowe  | str. 461
Konta 76 – Pozostałe przychody i koszty operacyjne  | str. 462
Konto 761 – Przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  | str. 463
Konto 762 – Dotacje, subwencje, dopłaty  | str. 465
Konto 763 – Pozostałe przychody operacyjne  | str. 466
Konto 764 – Pozostałe przychody operacyjne – działalność socjalna  | str. 467
Konto 765 – Pozostałe przychody operacyjne z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych  | str. 468
Konto 766 – Wartość netto rozchodowanych składników aktywów trwałych  | str. 469
Konto 767 – Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych  | str. 470
Konto 768 – Pozostałe koszty operacyjne  | str. 471
Konto 769 – Pozostałe koszty operacyjne – działalność socjalna  | str. 474
Konto 790 – Obroty wewnętrzne  | str. 474
Konto 791 – Koszt obrotów wewnętrznych  | str. 477
 
Zespół 8
Kapitały (fundusze) własne, należne wpłaty na kapitał podstawowy, udziały (akcje) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy  | str. 481
1. Definicje, podstawowe pojęcia  | str. 481
1.1. Kapitał własny  | str. 481
1.1.1. Spółka cywilna  | str. 483
1.1.2. Spółki handlowe  | str. 483
1.2. Rezerwy na zobowiązania  | str. 496
1.2.1. Podatek dochodowy bieżący i odroczony  | str. 498
1.2.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | str. 511
1.2.3. Pozostałe rezerwy  | str. 512
1.3. Ujemna wartość firmy  | str. 515
2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – najważniejsze różnice  | str. 516
 
Ustalenia szczegółowe  | str. 525
Konto 801 – Kapitał (fundusz) podstawowy  | str. 525
Konto 803 – Należne wpłaty na kapitał podstawowy  | str. 532
Konto 804 – Udziały (akcje) własne  | str. 533
Konto 811 – Kapitał (fundusz) zapasowy  | str. 534
Konto 812 – Kapitał z aktualizacji wyceny  | str. 537
Konto 813 – Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  | str. 540
Konto 819 – Odroczony podatek dochodowy odnoszony bezpośrednio na kapitał własny  | str. 542
Konto 820 – Rozliczenie wyniku finansowego  | str. 543
Konto 829 – Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego  | str. 545
Konto 831 – Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | str. 545
Konto 833 – Pozostałe rezerwy  | str. 546
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administrator 4/2016

-26%

Administrator 4/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.


W numerze m.in.:

Co trzeba wiedzieć o remontach?,
Reprezentacje procesowe wspólnot
mieszkaniowych,
Opłaty w spółdzielniach
mieszkaniowych,
Przegląd wodomierzy”.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.