Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami

ebook

- 14%

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Aleksandra Klich, Katarzyna Karwecka, Tomasz Aniukiewicz, Łukasz Bierski, Michał Wojdała, Marcin Borek, Ewa Jędrzejewska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 212.00 zł 183.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 183.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-914-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Każdy wzór został opatrzony szczegółowym komentarzem, który analizuje znaczenie i zakres stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych.


W opracowaniu ukazano zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego (w tym w sprawach rejestrowych), a także w postępowaniach pomocniczych.W piątym wydaniu uwzględniono zmiany dotyczące m.in.:

sposobu wnoszenia wniosków dotyczących podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców,
terminu zaspokojenia roszczenia oznaczonego w nakazie zapłaty oraz wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
ograniczenia wysokości opłaty od zarzutów w postępowaniu nakazowym, jeśli nakaz został wydany przeciwko konsumentowi,
konieczności przedstawienia wraz z pozwem wniesionym w postępowaniu nakazowym przeciwko konsumentowi obowiązanemu z weksla, umowy, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem, wraz z deklaracją wekslową i załącznikami, a także zamieszczenia w treści pozwu skierowanego przeciwko osobie fizycznej oświadczenia o tym, czy roszczenie powstało w związku z umową zawartą z konsumentem,
rozszerzenia zakresu spraw należących do katalogu spraw gospodarczych,
przesłanek uprawnienia wierzyciela do złożenia wniosku o wyznaczenie terminu licytacji lokalu mieszkalnego służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika.
Dzięki lekturze książki czytelnik może:


- zapoznać się ze sposobami konstruowania twierdzeń, wniosków dowodowych i innych oświadczeń stron;


- zweryfikować prawidłowość ustalenia opłaty od poszczególnych pism procesowych w zależności od ich przedmiotu, rodzaju sprawy i etapu postępowania;


- poznać dodatkowe istotne aspekty dopuszczalności i dokonywania czynności w formie pism procesowych, takie jak: określenie osób uprawnionych, terminy, podstawy złożenia.Książka zainteresuje adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów, którzy w swojej pracy zawodowej sporządzają pisma w postępowaniu cywilnym.Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony WWW po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Tytuł
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami
Autorzy
Kinga Flaga-Gieruszyńska, Aleksandra Klich, Katarzyna Karwecka, Tomasz Aniukiewicz, Łukasz Bierski, Michał Wojdała, Marcin Borek, Ewa Jędrzejewska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-914-9
Seria
Wzory pism
Rok wydania
2022
Liczba stron
1016
Format
pdf
Spis treści
WYKAZ SKRÓTÓW   17
WPROWADZENIE   21
PROCES
I PISMA PROCESOWE PRZED WSZCZĘCIEM PROCESU
1. Wniosek pozwanej o zwolnienie od kosztów sądowych   26
2. Wniosek powódki o zwolnienie od kosztów sądowych   31
3. Wniosek powoda o ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu   36
4. Wniosek o zabezpieczenie dowodu   40
5. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej   43
6. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia   46
II POZWY
A. Wzory ogólne   54
7. Pozew o świadczenie majątkowe (o zapłatę)   54
8. Pozew o świadczenie niemajątkowe   61
9. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy   67
10. Pozew o ukształtowanie prawa   72
11. Pozew z roszczeniem ewentualnym   76
12. Pozew z roszczeniem alternatywnym   79
13. Pozew zawierający interwencję główną   83
14. Pozew wzajemny   87
B. Prawo cywilne – część ogólna, prawo rzeczowe i zobowiązania   92
15. Pozew o ochronę dóbr osobistych   92
16. Pozew o zapłatę w związku ze spełnieniem świadczenia   96
17. Pozew o uznanie czynności prawnej za nieważną   100
18. Pozew o uznanie umowy za bezskuteczną   104
19. Pozew o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli   109
20. Powództwo o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu braku świadomości   113
21. Powództwo o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu błędu   117
22. Pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń   121
23. Pozew o wydanie i rozgraniczenie nieruchomości   125
24. Pozew o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości   130
25. Pozew o wynagrodzenie związane z zarządem rzeczą wspólną   134
26. Pozew o wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne)   139
27. Pozew o zaprzestanie naruszeń prawa własności nieruchomości (powództwo negatoryjne)   145
28. Pozew najemcy przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na nieruchomość   149
29. Pozew zastawcy przeciwko zastawnikowi o wydanie rzeczy   154
30. Pozew dłużnika solidarnego o zapłatę (względem współdłużnika)   158
31. Pozew wierzyciela solidarnego o zapłatę   161
32. Pozew o uznanie ogólnych warunków umów za niedozwolone   164
33. Pozew o zawarcie umowy przyrzeczonej   168
34. Pozew o zwrot zadatku   172
35. Pozew o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia   176
36. Pozew o zapłatę z tytułu czynu niedozwolonego   180
37. Pozew o zapłatę za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny   184
38. Pozew o naprawienie szkody z tytułu niewykonania zobowiązania   190
39. Pozew o upoważnienie przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika   195
40. Pozew o zapłatę kary umownej   201
41. Pozew o wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej   208
42. Powództwo o zapłatę ceny za rzecz sprzedaną   212
43. Pozew o zapłatę z powodu wady rzeczy   216
44. Pozew o dostarczenie rzeczy wolnej od wad na podstawie gwarancji   222
45. Pozew o zapłatę z uwagi na złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy   228
46. Pozew o odszkodowanie za naruszenie prawa pierwokupu   233
47. Powództwo o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu   238
48. Pozew o zwrot rzeczy użyczonej   243
49. Pozew o zapłatę prowizji z tytułu umowy agencyjnej   247
50. Pozew przeciwko przewoźnikowi o odszkodowanie za utratę przesyłki   252
51. Pozew o odszkodowanie za utratę rzeczy wniesionej przez osobę korzystającą z usług hotelu   257
52. Pozew o rozwiązanie spółki cywilnej   263
53. Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością   268
54. Pozew o zapłatę przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością   275
55. Pozew wierzyciela przeciwko poręczycielowi   279
56. Pozew o zwrot przedmiotu darowizny   283
C. Prawo spadkowe   288
57. Powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego   288
58. Pozew o wyłączenie małżonka od dziedziczenia   293
59. Pozew o zobowiązanie do wykonania zapisu   297
60. Pozew o zachowek   302
61. Pozew wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercy o zapłatę   307
62. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku w formie ustnej   312
D. Prawo rodzinne   315
63. Pozew o unieważnienie małżeństwa   315
64. Pozew o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny   320
65. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej   324
66. Pozew o rozwód wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia   329
67. Pozew o separację   336
68. Pozew małżonka rozwiedzionego o dostarczenie środków utrzymania   342
69. Pozew męża matki o zaprzeczenie ojcostwa   346
70. Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa   352
71. Pozew o ustalenie ojcostwa   358
72. Pozew o rozwiązanie przysposobienia   363
73. Pozew o zasądzenie alimentów   369
74. Pozew o podwyższenie alimentów   375
75. Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego   379
E. Inne postępowania odrębne   383
76. Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym   383
III PISMA PROCESOWE WNOSZONE W TOKU POSTĘPOWANIA
A. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji   390
77. Odpowiedź na pozew   390
78. Odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym   396
79. Odpowiedź na pozew z wnioskiem o odrzucenie pozwu   401
80. Cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczeń   404
81. Ograniczenie powództwa   407
82. Wniosek o wyłączenie sędziego   409
83. Zgłoszenie interwencji ubocznej   412
84. Opozycja przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego   416
85. Wniosek pozwanego o wezwanie do wzięcia udziału w procesie – przypozwanie   419
86. Wniosek powoda o zawiadomienie o toczącym się procesie   422
87. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu   425
88. Wniosek o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy   430
89. Wniosek o wpisanie do protokołu zastrzeżeń co do uchybień przepisom postępowania   433
90. Wniosek o przedłużenie terminu sądowego   436
91. Wniosek o przywrócenie terminu   438
92. Wniosek powoda o zawieszenie postępowania   441
93. Wniosek stron o zawieszenie postępowania   445
94. Wniosek powoda o podjęcie zawieszonego postępowania   447
95. Wniosek o umorzenie zawieszonego postępowania   450
96. Wniosek powoda o odroczenie rozprawy   453
97. Wniosek powoda o połączenie kilku oddzielnych spraw do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia   456
98. Wniosek o sporządzenie oraz doręczenie pozwanemu wyroku wraz z uzasadnieniem   459
99. Wniosek powoda o sprostowanie wyroku   462
100. Wniosek powoda o uzupełnienie wyroku   465
101. Wniosek pozwanego o dokonanie wykładni wyroku   468
102. Wniosek pozwanego o ograniczenie zabezpieczenia wynikającego z nakazu zapłaty z weksla   470
103. Wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego   473
B. Zaskarżenie orzeczeń sądowych   476
104. Sprzeciw pozwanego od wyroku zaocznego   476
105. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym   480
106. Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym   484
107. Apelacja pozwanego oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego   487
108. Apelacja oparta na zarzucie naruszeń prawa procesowego   493
109. Apelacja oparta na nowych faktach i dowodach   497
110. Odpowiedź na apelację   500
111. Cofnięcie apelacji pozwanego   502
112. Zażalenie powoda na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie zwrotu kosztów sądowych   504
113. Zażalenie na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego   508
114. Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych   512
115. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia   515
116. Zażalenie powoda na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie zwrotu pozwu   517
117. Zażalenie powoda na postanowienie rozstrzygające o kosztach procesu   521
118. Odpowiedź na zażalenie   524
119. Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu prawa materialnego   526
120. Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu przepisów postępowania   536
121. Odpowiedź pozwanego na skargę kasacyjną   541
122. Cofnięcie skargi kasacyjnej   545
123. Skarga na postanowienie referendarza sądowego   547
124. Skarga pozwanego o wznowienie postępowania   551
125. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia   556
POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE
I SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO
126. Wniosek o uznanie za zmarłego   568
127. Wniosek o stwierdzenie zgonu   573
128. Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego o uznaniu za zmarłego   576
129. Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite wraz z wnioskiem o ustanowienie doradcy tymczasowego   580
130. Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia   585
II SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO, OPIEKUŃCZEGO I KURATELI
131. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną   590
132. Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa   593
133. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia małżonków   597
134. Wniosek małżonka o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem   600
135. Wniosek małżonka o nakazanie wypłacania mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka   604
136. Wniosek o wyłączenie odpowiedzialności małżonka   608
137. Wniosek o separację na zgodny wniosek małżonków   612
138. Wniosek o zniesienie separacji   615
139. Wniosek o podział majątku wspólnego wraz z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów w tym majątku   618
140. Wniosek o powierzenie wykonywania władzy
rodzicielskiej   622
141. Wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem   626
142. Wniosek o odebranie dziecka   630
143. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka   634
144. Wniosek o zezwolenie rodzicom na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka   637
145. Wniosek o przysposobienie   641
146. Wniosek opiekuna o udzielenie zezwolenia w ważniejszej sprawie dotyczącej osoby małoletniej   648
147. Wniosek opiekuna o udzielenie zezwolenia w ważniejszej sprawie dotyczącej majątku małoletniego   652
148. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej   655
III SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEGO
149. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości   660
150. Wniosek o wyznaczenie zarządcy rzeczy wspólnej   665
151. Wniosek współwłaściciela o uchylenie zarządu   669
152. Wniosek o zniesienie współwłasności wraz z żądaniem rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy   672
153. Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej   677
154. Wniosek o przekazanie sprawy o rozgraniczenie nieruchomości   683
IV SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO
155. Wniosek o zabezpieczenie spadku   688
156. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza   693
157. Wniosek o nakazanie złożenia testamentu   696
158. Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu   700
159. Wniosek o nakazanie spadkobiercy wyjawienia przedmiotów spadkowych   704
160. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku   708
161. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku   711
162. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentu   716
163. Wniosek o dział spadku   719
V SPRAWY ZŁOŻENIA PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA DO DEPOZYTU SĄDOWEGO
164. Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego   726
165. Wniosek dłużnika o zwrot depozytu sądowego   732
VI POSTĘPOWANIE REJESTROWE
166. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej   736
167. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej   743
168. Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów   755
169. Wniosek o wpis w księdze wieczystej   761
VII INNE SPRAWY
170. Wniosek o uzupełnienie aktu zgonu   772
POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE
I POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE
171. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego   778
172. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych   782
173. Wniosek strony o uchylenie zabezpieczenia   784
174. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez zobowiązanie dłużnika do wykonania określonych czynności   788
175. Zażalenie na udzielenie zabezpieczenia   791
176. Zażalenie na postanowienie uchylające zabezpieczenie   794
177. Pozew dłużnika przeciwko wierzycielowi o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia   797
II POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
A. Wnioski i pisma w sprawie nadania klauzuli wykonalności   802
178. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu   802
179. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed sądem   805
180. Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego   807
181. Wniosek o stwierdzenie wykonalności ugody zawartej przed sądem polubownym   810
182. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu   813
183. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika   816
184. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobie, na którą przeszedł obowiązek   820
185. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego)   824
186. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki osobowej   828
187. Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego   832
188. Zażalenie na postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności   834
189. Wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego   837
190. Wniosek dłużnika o uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego   841
B. Wszczęcie i prowadzenie egzekucji   844
191. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego   844
192. Wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości   848
193. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę   851
194. Wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego   853
195. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wierzytelności   855
196. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości   858
197. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)   861
198. Wniosek o wszczęcie egzekucji z użytkowania wieczystego gruntu   864
199. Wniosek o wszczęcie uproszczonej egzekucji z nieruchomości   867
200. Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości   871
201. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wprowadzenia w posiadanie   874
202. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkalnego (z prawem do lokalu socjalnego)   877
203. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkalnego (bez prawa do lokalu socjalnego ze wskazaniem tymczasowego pomieszczenia)   881
204. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkalnego (z prawem do lokalu socjalnego)   885
205. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wykonania określonej czynności (zastępowalnej)   889
206. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wymuszenia zaniechania określonej czynności   892
207. Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości   895
208. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych   898
209. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy   900
210. Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku   905
211. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego   908
212. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego   910
213. Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji   912
214. Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości   914
215. Skarga na czynność komornika   919
216. Skarga na zaniechanie przez komornika określonej czynności (bezczynność komornika)   922
217. Skarga na postanowienie komornika w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego   924
C. Powództwa przeciwegzekucyjne   927
218. Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego   927
219. Pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji   931
POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM POLUBOWNYM
220. Zapis na sąd polubowny   936
221. Wezwanie na arbitraż   940
222. Wniosek strony do sądu o wyznaczenie arbitra   942
223. Wniosek strony o wyłączenie arbitra   945
224. Wniosek sądu polubownego do sądu rejonowego o dokonanie czynności   949
225. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego   951
MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE
I POWÓDZTWO PRZED SĄDEM PRACY PRZECIWKO PRACODAWCY ZAGRANICZNEMU
226. Powództwo o zapłatę wynagrodzenia przeciwko pracodawcy zagranicznemu – na podstawie rozporządzenia Parlamentu i Rady nr 1215/2012   960
II EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ (ROZPORZĄDZENIE NR 861/2007)
227. Pozew w trybie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń   966
228. Odpowiedź na pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń   979
III POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY
229. Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty   986
230. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty   997
IV POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO
231. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego – na podstawie rozporządzenia nr 805/2004   1002
232. Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, europejskiego tytułu egzekucyjnego   1006
233. Wniosek dłużnika o wydanie zaświadczenia o utracie wykonalności orzeczenia, któremu wcześniej nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego   1009
LITERATURA   1013
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administrator 4/2016

-26%

Administrator 4/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.


W numerze m.in.:

Co trzeba wiedzieć o remontach?,
Reprezentacje procesowe wspólnot
mieszkaniowych,
Opłaty w spółdzielniach
mieszkaniowych,
Przegląd wodomierzy”.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.