Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym

ebook

- 14%

Zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym

Emil Kowalik

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 118.00 zł 102.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 102.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-144-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce scharakteryzowano pojęcie kognicji sądu wieczystoksięgowego na tle podstawowych instytucji ksiąg wieczystych oraz postępowania wieczystoksięgowego.


Odpowiednio ukształtowany zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym odgrywa istotną rolę dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego nieruchomościami. Jest kompromisem pomiędzy zapewnieniem szybkości i sprawności postępowania wieczystoksięgowego a prawdziwością wpisów w księdze wieczystej. Sąd wieczystoksięgowy dysponuje niezbędnymi instrumentami prawnymi do ustalenia, czy na podstawie dostępnego w postępowaniu wieczystoksięgowym materiału dowodowego nastąpiła zmiana stanu prawnego nieruchomości oraz czy nie istnieją znane mu przeszkody do jej ujawnienia w księdze wieczystej. W związku z tym ograniczona kognicja sądu wieczystoksięgowego stanowi rzeczywistą gwarancję bezpieczeństwa obrotu prawnego nieruchomościami.


Adresaci:
Publikacja jest adresowana do sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych i notariuszy oraz wszystkich uczestników rynku nieruchomości.

Tytuł
Zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym
Autor
Emil Kowalik
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-144-1
Seria
Monografie
Rok wydania
2020
Liczba stron
456
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów .................................................................................. 13

Wstęp ................................................................................................... 17

Rozdział 1

Bezpieczeństwo obrotu prawnego nieruchomościami ............. 31

1.1. Wprowadzenie ........................................................................ 31

1.2. Filozofi cznoprawna koncepcja bezpieczeństwa

prawnego ................................................................................. 33

1.2.1. Leksykalne ujęcie pojęcia bezpieczeństwa ............... 33

1.2.2. Bezpieczeństwo jako prawo człowieka ..................... 37

1.2.3. Pojęcie bezpieczeństwa prawnego ............................. 40

1.2.4. Zasada zaufania obywateli do państwa

i stanowionego przez nie prawa ................................. 42

1.2.5. Problem sprawiedliwości i niesprawiedliwości

prawa ............................................................................. 45

1.2.6. Wnioski ......................................................................... 50

1.3. Pojęcie obrotu prawnego nieruchomościami ..................... 51

1.3.1. Pojęcie i rola rynku nieruchomości .......................... 51

1.3.2. Nieruchomość jako podstawowa kategoria

prawa wieczystoksięgowego ....................................... 56

1.3.3. Część nieruchomości jako przedmiot prawa

ujawnionego w księdze wieczystej ............................ 62

1.3.4. Prawne formy władania nieruchomościami

a obrót prawny nieruchomościami ........................... 64

1.3.5. Umowa jako podstawa obrotu prawnego

nieruchomościami ....................................................... 71

1.3.6. Wnioski ......................................................................... 74

1.4. Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego

nieruchomościami jako przejaw realizacji

konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa

prawnego ................................................................................. 74

1.4.1. Pojmowanie konstytucyjnych zasad prawnych ...... 74

1.4.2. Zasada demokratycznego państwa prawnego ......... 79

1.4.3. Państwo prawne w świetle orzecznictwa

Trybunału Konstytucyjnego ...................................... 84

1.4.4. Bezpieczeństwo prawne a pewność prawa ............... 87

1.4.5. Szybkość i sprawność postępowania

wieczystoksięgowego a pewność obrotu

nieruchomościami ....................................................... 89

1.4.6. Wnioski ......................................................................... 97

1.5. Konstytucyjna ochrona własności i prawo

do prywatności a księgi wieczyste ....................................... 98

1.5.1. Konstytucyjne pojęcie prawa własności

i jego ochrona ............................................................... 98

1.5.2. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

a konstytucyjna ochrona własności .......................... 101

1.5.3. Konstytucyjna zasada ochrony prawa

do prywatności ............................................................. 110

1.5.4. Jawność formalna ksiąg wieczystych ........................ 111

1.5.5. Formalna zasada jawności ksiąg wieczystych

a konstytucyjna ochrona prawa do prywatności ...... 119

1.5.6. Wnioski ......................................................................... 123

1.6. Podsumowanie ....................................................................... 124

Rozdział 2

Istota ksiąg wieczystych i postępowania

wieczystoksięgowego ........................................................................ 127

2.1. Wprowadzenie ........................................................................ 127

2.2. System ksiąg wieczystych ...................................................... 128

2.2.1. Powstanie i ewolucja polskiego systemu

wieczystoksięgowego ................................................... 128

2.2.2. Przedmiot ksiąg wieczystych. Realny system

ksiąg wieczystych ......................................................... 137

2.2.3. Funkcje ksiąg wieczystych ......................................... 144

2.2.4. Elektroniczna księga wieczysta.................................. 149

2.2.5. Wpis w księdze wieczystej .......................................... 151

2.2.6. Wnioski ......................................................................... 156

2.3. Zasady ksiąg wieczystych ...................................................... 157

2.3.1. Rodzaje zasad ksiąg wieczystych ............................... 157

2.3.2. Charakterystyka zasad ustrojowych

i materialnoprawnych ksiąg wieczystych ................. 159

2.3.3. Zasada jawności materialnej ksiąg wieczystych

a domniemania związane z wpisem ......................... 161

2.3.4. Zasada pierwszeństwa prawa wpisanego

przed niewpisanym ..................................................... 167

2.3.5. Zasada pierwszeństwa praw wpisanych ................... 170

2.3.6. Wnioski ......................................................................... 172

2.4. Ujęcie kognicji sądu wieczystoksięgowego ......................... 173

2.4.1. Problemy proceduralne postępowania

wieczystoksięgowego ................................................... 173

2.4.2. Wpis dokonany uprzednio jako punkt

wyjścia ujawnienia zmiany stanu prawnego

nieruchomości .............................................................. 177

2.4.3. Porównanie stanu prawnego ujawnionego

w księdze wieczystej ze stanem prawnym

przedstawionym w żądaniu wniosku ....................... 180

2.4.4. Zakres czasowy skuteczności wpisu.

Moc wsteczna wpisu .................................................... 185

2.4.5. Ochrona praw uczestników w postępowaniu

wieczystoksięgowym ................................................... 190

2.4.6. Wnioski ......................................................................... 193

2.5. Niezgodność stanu prawnego nieruchomości

ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym

stanem prawnym .................................................................... 194

2.5.1. Charakter i cel postępowania

wieczystoksięgowego ................................................... 194

2.5.2. Stan prawny ujawniony w księdze wieczystej ......... 197

2.5.3. Sposoby usunięcia niezgodności pomiędzy stanem

prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze

wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym ............ 203

2.5.4. Stosunek postępowania wieczystoksięgowego

do postępowania o usunięcie niezgodności stanu

prawnego ujawnionego w księdze wieczystej

z rzeczywistym stanem prawnym ............................. 207

2.5.5. Charakter prawny roszczenia o uzgodnienie stanu

prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze

wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym .......... 210

2.5.6. Wnioski ......................................................................... 214

2.6. Podsumowanie ....................................................................... 215

Rozdział 3

Elementy kognicji sądu wieczystoksięgowego ............................ 217

3.1. Wprowadzenie ........................................................................ 217

3.2. Struktura kognicji sądu w postępowaniu

wieczystoksięgowym ............................................................. 219

3.2.1. Ustawowe ramy kognicji sądu

wieczystoksięgowego ................................................... 219

3.2.2. Dwutorowość postępowania o ujawnienie

zmiany stanu prawnego nieruchomości

a zasada legalizmu ....................................................... 223

3.2.3. Pojęcie podstawy wpisu a pojęcie podstawy

rozstrzygnięcia wniosku o wpis ................................ 228

3.2.4. Podstawa rozstrzygnięcia w postępowaniu

wieczystoksięgowym a kognicja sądu

wieczystoksięgowego ................................................... 231

3.2.5. Kognicja sądu wieczystoksięgowego

w kontekście przeszkód do wpisu ............................. 233

3.2.6. Wnioski ......................................................................... 238

3.3. Badanie treści i formy wniosku wieczystoksięgowego

oraz treści księgi wieczystej .................................................. 239

3.3.1. Forma i treść wniosku wieczystoksięgowego .......... 239

3.3.2. Badanie formy wniosku wieczystoksięgowego

składanego przez wnioskodawcę............................... 244

3.3.3. Badanie treści wniosku przez sąd

wieczystoksięgowy....................................................... 247

3.3.4. Wnioski wieczystoksięgowe składane

przez podmioty wymienione w art. 626 4 k.p.c. ....... 251

3.3.5. Badanie treści księgi wieczystej ................................. 256

3.3.6. Wnioski ......................................................................... 259

3.4. Analiza formy dokumentów stanowiących podstawę

wpisu ........................................................................................ 260

3.4.1. Forma dokumentu stanowiącego podstawę

wpisu ............................................................................. 260

3.4.2. Badanie formy aktu notarialnego ............................. 268

3.4.3. Badanie formy aktów administracyjnych ................ 272

3.4.4. Badanie formy orzeczeń sądowych ........................... 275

3.4.5. Forma pozostałych dokumentów stanowiących

podstawę wpisu ............................................................ 279

3.4.6. Wnioski ......................................................................... 283

3.5. Ocena treści dokumentów stanowiących podstawę

wpisu ........................................................................................ 284

3.5.1. Pojęcie treści dokumentów......................................... 284

3.5.2. Ocena treści dokumentu w formie aktu

notarialnego ................................................................. 289

3.5.3. Badanie treści aktów administracyjnych ................. 293

3.5.4. Analiza przez sąd wieczystoksięgowy treści

orzeczeń sądu ............................................................... 297

3.5.5. Badanie merytoryczne treści innych

dokumentów ................................................................. 301

3.5.6. Wnioski ......................................................................... 302

3.6. Podsumowanie ....................................................................... 303

Rozdział 4

Proceduralne ujęcie kognicji sądu wieczystoksięgowego

a bezpieczeństwo obrotu prawnego nieruchomościami ........... 305

4.1. Wprowadzenie ........................................................................ 305

4.2. Związanie sądu wieczystoksięgowego stanem

rzeczy istniejącym w momencie złożenia wniosku

o wpis w księdze wieczystej .................................................. 309

4.2.1. Stan rzeczy z chwili orzekania jako podstawa

rozstrzygnięcia sprawy w procesie cywilnym ......... 309

4.2.2. Poglądy doktryny opowiadające się

za odpowiednim stosowaniem art. 316 § 1 k.p.c.

w postępowaniu wieczystoksięgowym ..................... 313

4.2.3. Argumenty odnoszące się do art. 626 1 § 3 k.p.c.

oraz § 93 austriackiej ustawy hipotecznej ................ 315

4.2.4. Stosowanie w postępowaniu wieczystoksięgowym

art. 316 § 1 k.p.c. w orzecznictwie Sądu

Najwyższego ................................................................. 318

4.2.5. Ograniczona kognicja sądu wieczystoksięgowego

jako podstawa działania sądu

wieczystoksięgowego ................................................... 326

4.2.6. Wnioski ......................................................................... 330

4.3. Wpływ kolejności składania wniosków o wpis

na dokonywanie przez sąd wieczystoksięgowy

wpisów w księdze wieczystej ................................................ 331

4.3.1. Chwila złożenia wniosku wieczystoksięgowego ..... 331

4.3.2. Charakter prawny wniosku wieczystoksięgowego

i skutki jego złożenia ................................................... 333

4.3.3. Stanowisko doktryny dotyczące kolejności

rozpatrywania wniosków ........................................... 336

4.3.4. Rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego

co do kolejności rozpatrywania wniosków

o wpis w księdze wieczystej ....................................... 339

4.3.5. Zasada rozpatrywania wniosków

wieczystoksięgowych według kolejności

ich wpływu ................................................................... 342

4.3.6. Wnioski ......................................................................... 349

4.4. Możliwości uwzględniania przez sąd wieczystoksięgowy

okoliczności znanych mu z urzędu ...................................... 350

4.4.1. Pojęcie faktów znanych sądowi z urzędu ................. 350

4.4.2. Stanowiska doktryny aprobujące i przeciwne

stosowaniu art. 228 § 2 k.p.c. w postępowaniu

wieczystoksięgowym ................................................... 353

4.4.3. Stanowisko judykatury dotyczące możliwości

uwzględniania przez sąd wieczystoksięgowy

faktów znanych mu z urzędu ..................................... 362

4.4.4. Możliwość oddalenia wniosku o wpis w księdze

wieczystej z powodu znanej sądowi urzędowo

przeszkody do dokonania wpisu ............................... 368

4.4.5. Wnioski ......................................................................... 373

4.5. Zdolność badania przez sąd wieczystoksięgowy

skuteczności materialnoprawnej zdarzeń mających

stanowić podstawę wpisu ...................................................... 374

4.5.1. Ograniczone możliwości przeprowadzenia

postępowania dowodowego ....................................... 374

4.5.2. Obowiązek badania skuteczności materialnej

czynności prawnej ....................................................... 378

4.5.3. Ważność czynności prawnej stanowiącej

podstawę wpisu ............................................................ 384

4.5.4. Możliwość dokonywania przez sąd

wieczystoksięgowy wykładni czynności

prawnej .......................................................................... 387

4.5.5. Uwzględnienie podstawy wadliwego wpisu ............ 389

4.5.6. Wnioski ......................................................................... 392

4.6. Podsumowanie ....................................................................... 392

Zakończenie ....................................................................................... 395

Summary ............................................................................................ 411

Akty normatywne ............................................................................. 419

Literatura ............................................................................................ 431
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.