Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zamówienia publiczne

ebook

- 14%

Zamówienia publiczne

Daniel Wacinkiewicz, Piotr Marquardt, Wojciech Gonet, Michał Krawczyk, Maciej Lubiszewski, Anna Wójtowicz-Dawid, Wojciech Bożek, Anna Wolska-Bagińska, Wojciech Bereszko, Anna Banaszewska, Radosław Antonów, Piotr Bielarczyk, Joanna Kiraga, Rafał R. Wasilew

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 135.00 zł 116.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 116.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-820-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce omówiono regulacje nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustaw związanych z szeroko rozumianymi zamówieniami publicznymi, w tym: o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym.


Analizie poddano m.in.:


• najważniejsze instytucje Prawa zamówień publicznych,


• poszczególne stanowiska przedstawiane w wybranych orzeczeniach sądów oraz doktrynie prawa.Autorzy poruszają zagadnienia związane z wyborem podmiotu do realizacji zadania publicznego, który wykona go w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem trudnych do jednoczesnego spełnienia kryteriów:


• uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, oraz


• optymalnego doboru środków służących osiągnięciu założonych celów.W opracowaniu przedstawiono m.in.:


• uwarunkowania wydatkowania środków publicznych,


• krajowe regulacje określające zasady udzielania zamówień publicznych,


• podmioty stosujące zamówienia publiczne,


• narzędzia wykorzystywane do komunikacji elektronicznej,


• szacowanie zamówień publicznych,


• wartość zamówienia na roboty budowlane, usługi lub dostawy powtarzające się lub podlegające wznowieniu,


• dokumentację zamówień publicznych,


• postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, a także o wartości mniejszej niż progi unijne,


• dynamiczny system zakupów,


• postępowanie konkursowe,


• zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi,


• zamówienia sektorowe, w obronności i bezpieczeństwie,


• elementy społeczne w zamówieniach publicznych,


• status prawny i kompetencje organów właściwych w sprawach zamówień,


• środki ochrony prawnej,


• pozasądowe rozwiązywanie sporów,


• kwestie kontroli udzielania zamówień publicznych,


• kary pieniężne w zamówieniach publicznych,


• odpowiedzialność karną i dyscyplinarną za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.Autorzy starali się wskazać właściwe kierunki interpretacji i wykładni przepisów Prawa zamówień publicznych, z uwzględnieniem norm prawa Unii Europejskiej.Książka przeznaczona jest dla pracowników administracji publicznej zajmujących się zamówieniami publicznymi, na każdym etapie realizacji zamówienia publicznego, a także adwokatów, radców prawnych, przedsiębiorców i przedstawicieli nauki.

Tytuł
Zamówienia publiczne
Autorzy
Daniel Wacinkiewicz, Piotr Marquardt, Wojciech Gonet, Michał Krawczyk, Maciej Lubiszewski, Anna Wójtowicz-Dawid, Wojciech Bożek, Anna Wolska-Bagińska, Wojciech Bereszko, Anna Banaszewska, Radosław Antonów, Piotr Bielarczyk, Joanna Kiraga, Rafał R. Wasilewski, Paulina Sobczyk-Smolik
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-820-5
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2021
Liczba stron
800
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów ............................................................................................................. 17
Wstęp .............................................................................................................................. 23
Rozdział 1. Ewolucja zamówień publicznych w Polsce .............................................................. 25
1.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 25
1.2. Regulacje prawne w przedmiocie zamówień publicznych w latach 1918–1945 ................ 28
1.3. Regulacje prawne w przedmiocie zamówień publicznych w okresie PRL ...................... 32
1.4. Regulacje prawne w przedmiocie zamówień publicznych po roku 1990 ................. 34
1.4.1. Ustawa o zamówieniach publicznych z 1994 r............................... 34
1.4.2. Ustawa – Prawo zamówień publicznych z 2004 r. ........................ 40
1.4.3. Ustawa – Prawo zamówień publicznych z 2019 r. ......................... 49
1.5. Podsumowanie ................................................................................................ 60
Rozdział 2. Zasady zamówień publicznych ................................................................................. 63
2.1. Wprowadzenie ................................................................................................ 63
2.2. Uwarunkowania wydatkowania środków publicznych ............................ 63
2.3. Zasady zamówień publicznych w prawie Unii Europejskiej .................... 68
2.3.1. Równe traktowanie ubiegających się o udzielenie zamówienia .... 68
2.3.2. Zasada przejrzystości procedury udzielania zamówień publicznych ............. 70
2.3.3. Zasada proporcjonalności ................................................................ 71
2.3.4. Obowiązek przestrzegania prawa pracy, prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska ....... 75
2.4. Krajowe regulacje określające zasady udzielania zamówień publicznych ............ 77
2.4.1. Zasady przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego .................... 77
2.4.1.1. Zasady niedyskryminacji i zapewnienia konkurencji ........................ 77
2.4.1.2. Zasada przejrzystości ....................................................... 80
2.4.1.3. Zasada proporcjonalności ............................................... 80
2.4.2. Zasady udzielania zamówień ........................................................... 81
2.4.3. Obiektywizm osób przygotowujących, przeprowadzających postępowanie .................. 84
2.4.4. Jawność postępowania ...................................................................... 87
2.4.5. Pisemność postępowania .................................................................. 89
2.4.6. Język postępowania ........................................................................... 91
2.5. Podsumowanie ................................................................................................ 91
Rozdział 3. Podmioty stosujące zamówienia publiczne ............................................................ 93
3.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 93
3.2. Zamawiający .................................................................................................... 95
3.3. Zamawiający sektorowi.................................................................................. 103
3.4. Zamawiający subsydiowani ........................................................................... 108
3.5. Podmioty, którym zamawiający powierza przygotowanie postępowania ...................... 109
3.6. Centralny zamawiający .................................................................................. 111
3.7. Wyłączenia podmiotowe ............................................................................... 114
3.8. Wykonawca ...................................................................................................... 115
3.9. Konsorcjum ..................................................................................................... 116
3.10. Podsumowanie ................................................................................................ 118
Rozdział 4. Przedmiot zamówień publicznych ........................................................................... 121
4.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 121
4.2. Przedmiot zamówienia .................................................................................. 121
4.3. Dostawy ............................................................................................................ 126
4.4. Roboty budowlane .......................................................................................... 129
4.5. Usługi ................................................................................................................ 132
4.6. Zamówienia obejmujące równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane .................. 134
4.7. Wyłączenia przedmiotowe ............................................................................ 136
4.8. Podsumowanie ................................................................................................ 146
Rozdział 5. Kontakt pomiędzy zamawiającym i wykonawcą .................................................. 147
5.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 147
5.2. Środek komunikacji elektronicznej .............................................................. 149
5.3. Forma elektroniczna a postać elektroniczna .............................................. 156
5.4. Narzędzia wykorzystywane do komunikacji elektronicznej ................... 163
5.5. Zakończenie ..................................................................................................... 167
Rozdział 6. Szacowanie zamówień publicznych ......................................................................... 169
6.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 169
6.2. Podstawa ustalenia wartości szacunkowej .................................................. 171
6.3. Zakaz zaniżania wartości szacunkowej....................................................... 175
6.4. Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane oraz usługi udzielane w częściach ......... 180
6.5. Szczegółowe zasady ustalania wartości zamówienia; wartość partnerstwa innowacyjnego; uwzględnianie wartości nagród w wartości zamówienia ..................... 184
6.6. Wartość dynamicznego systemu zakupów, umowy ramowej oraz konkursu..................... 186
6.7. Ustalanie wartości zamówienia w przypadku zamawiającego składającego się z kilku jednostek organizacyjnych .......... 187
6.8. Wartość zamówienia na roboty budowlane ................................................ 189
6.9. Wartość zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się lub podlegające wznowieniu ............................. 192
6.10. Termin ustalenia wartości zamówienia; zmiana wartości zamówienia ............... 194
6.11. Podsumowanie ................................................................................................ 196
Rozdział 7. Dokumentacja zamówień publicznych ................................................................... 197
7.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 197
7.2. Obowiązek sporządzania protokołu postępowania .................................. 198
7.3. Treść protokołu ............................................................................................... 199
7.4. Udostępnianie protokołu ............................................................................... 202
7.5. Przechowywania protokołu .......................................................................... 208
7.6. Podsumowanie ................................................................................................ 210
Rozdział 8. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ................ 213
8.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 213
8.2. Przygotowanie postępowania ....................................................................... 215
8.2.1. Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców............ 216
8.2.1.1. Analiza potrzeb zamawiającego ..................................... 216
8.2.1.2. Wstępne konsultacje rynkowe ........................................ 219
8.2.1.3. Wcześniejsze zaangażowanie wykonawców ................. 219
8.2.2. Ogłoszenia .......................................................................................... 220
8.2.3. Ustalenie niektórych warunków zamówienia ............................... 222
8.2.3.1. Udzielanie zamówienia w częściach .............................. 222
8.2.3.2. Oferta wariantowa ............................................................ 223
8.2.3.3. Katalogi elektroniczne ..................................................... 223
8.2.3.4. Klauzule społeczne ........................................................... 225
8.2.3.5. Wadium ............................................................................. 228
8.2.3.6. Opis przedmiotu zamówienia ........................................ 230
8.2.3.7. Środki dowodowe ............................................................. 235
8.2.3.8. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców ....................... 238
8.3. Tryby udzielania zamówień .......................................................................... 251
8.3.1. Zasady ogólne ..................................................................................... 251
8.3.2. Przetarg nieograniczony ................................................................... 252
8.3.3. Przetarg ograniczony ........................................................................ 259
8.3.4. Negocjacje z ogłoszeniem ................................................................. 262
8.3.5. Dialog konkurencyjny ....................................................................... 271
8.3.6. Partnerstwo innowacyjne ................................................................. 274
8.3.7. Negocjacje bez ogłoszenia ................................................................ 279
8.3.8. Zamówienie z wolnej ręki ................................................................. 281
8.4. Składanie i otwarcie ofert .............................................................................. 286
8.5. Zakończenie postępowania ........................................................................... 297
8.6. Podsumowanie ................................................................................................ 300
Rozdział 9. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne .............................. 303
9.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 303
9.2. Zakres zastosowania ....................................................................................... 307
9.3. Ogłoszenia........................................................................................................ 309
9.4. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców ..................................................... 312
9.5. Tryby postępowania „krajowego” ................................................................ 313
9.5.1. Tryb podstawowy ............................................................................... 314
9.5.1.1. Tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami ................. 319
9.5.1.2. Tryb podstawowy z obligatoryjnymi negocjacjami .................. 321
9.5.2. Partnerstwo innowacyjne w progach krajowych .......................... 325
9.5.3. Negocjacje bez ogłoszenia w progach krajowych .......................... 326
9.5.4. Zamówienie z wolnej ręki w progach krajowych .......................... 329
9.6. Wybór najkorzystniejszej oferty w progach krajowych; unieważnienie postępowania ................... 333
9.7. Podsumowanie ................................................................................................ 335
Rozdział 10. Szczególne procedury w zamówieniach publicznych ........................................... 337
10.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 337
10.2. Umowa ramowa .............................................................................................. 338
10.2.1. Definicja, elementy ............................................................................ 338
10.2.2. Charakter prawny oraz istota........................................................... 340
10.2.3. Postępowanie o zawarcie umowy ramowej.................................... 342
10.2.4. Udzielanie zamówień objętych umową ramową (zamówień jednostkowych, wykonawczych) ........................ 343
10.3. Dynamiczny system zakupów ...................................................................... 347
10.3.1. Definicja, przedmiot zamówień ...................................................... 347
10.3.2. Podstawowe reguły, zastosowanie ................................................... 348
10.3.3. Postępowanie ...................................................................................... 349
10.4. Konkurs ............................................................................................................ 352
10.4.1. Uwagi ogólne, definicja, istota ......................................................... 352
10.4.2. Zastosowanie, przedmiot konkursu ............................................... 354
10.4.3. Nagroda ............................................................................................... 356
10.4.4. Postępowanie konkursowe – zagadnienia podstawowe, konkurs ograniczony i konkurs nieograniczony .......................... 356
10.4.5. Regulamin konkursu......................................................................... 358
10.4.6. Sąd konkursowy, protokół prac sądu konkursowego ................... 360
10.4.7. Wszczęcie, przeprowadzenie i zakończenie konkursu ................. 361
10.5. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi ....................... 364
10.5.1. Definicja, istota .................................................................................. 364
10.5.2. Postępowanie ...................................................................................... 364
10.6. Podsumowanie ................................................................................................ 366
Rozdział 11. Zamówienia sektorowe ............................................................................................... 369
11.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 369
11.2. Definicja i zakres ............................................................................................. 371
11.3. Tryby udzielania zamówienia sektorowego ................................................ 378
11.4. Szczególne metody udzielenia zamówienia sektorowego ......................... 381
11.5. System kwalifikowania wykonawców .......................................................... 382
11.6. Inne uprawnienia zamawiającego sektorowego ......................................... 383
11.7. Podsumowanie ................................................................................................ 385
Rozdział 12. Zamówienia w obronności i bezpieczeństwie ........................................................ 387
12.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 387
12.2. Definicja i zakres ............................................................................................. 389
12.3. Zasady udzielania zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ....... 391
12.4. Wykonawcy w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ................... 394
12.5. Opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ................. 395
12.6. Kryteria oceny ofert przy zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ........... 397
12.7. Tryby udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ............... 402
12.8. Kolejne etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa .............. 404
12.9. Podsumowanie ................................................................................................ 405
Rozdział 13. Elementy społeczne w zamówieniach publicznych ............................................... 407
13.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 407
13.2. Normatywne źródła społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych ....................... 409
13.3. Społeczne klauzule podmiotowe .................................................................. 411
13.3.1. Zamówienia zastrzeżone .................................................................. 411
13.3.2. Prospołeczne przesłanki wykluczenia z postępowania ............... 415
13.3.3. Prospołeczne warunki udziału w postępowaniu .......................... 417
13.4. Społeczne klauzule przedmiotowe ............................................................... 418
13.4.1. Obligatoryjna klauzula dotycząca zatrudnienia ........................... 418
13.4.2. Fakultatywna klauzula przedmiotowa ........................................... 420
13.4.3. Prospołeczny opis przedmiotu zamówienia .................................. 421
13.4.4. Etykiety społeczne ............................................................................. 423
13.5. Elementy społeczne w kryteriach oceny ofert ............................................ 426
13.6. Usługi społeczne ............................................................................................. 428
13.7. Podsumowanie ................................................................................................ 429
Rozdział 14. Umowa o zamówienie publiczne, umowa z podwykonawcą ............................... 431
14.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 431
14.2. Forma umowy o zamówienie publiczne ...................................................... 431
14.3. Elementy umowy o zamówienie publiczne ................................................. 432
14.4. Specyfika umów o roboty budowlane .......................................................... 437
14.5. Zabezpieczenie wykonania umowy o zamówienie publiczne .................. 440
14.6. Zmiana umowy o zamówienie publiczne ................................................... 448
14.6.1. Uwagi wprowadzające ....................................................................... 448
14.6.2. Zmiana umowy o zamówienie publiczne w prawie Unii Europejskiej ................. 449
14.6.3. Krajowe uwarunkowania zmiany umowy o zamówienie publiczne ... 456
14.6.4. Zmiana umowy o zamówienie publiczne w związku z pandemią spowodowaną wirusem COVID-19 ........................... 461
14.7. Niedozwolone postanowienia umowne ....................................................... 463
14.8. Odstąpienie od umowy o zamówienie publiczne, unieważnienie umowy, zakaz zawarcia umowy ....................... 464
14.9. Umowa z podwykonawcą .............................................................................. 471
14.10. Podsumowanie ................................................................................................ 475
Rozdział 15. Status prawny i kompetencje organów właściwych w sprawach zamówień ...... 477
15.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 477
15.2. Prezes Urzędu .................................................................................................. 478
15.2.1. Pozycja prawnoustrojowa Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ............... 478
15.2.2. Kryteria i tryb powołania oraz odwołania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ............ 479
15.2.3. Zadania i kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych .................. 482
15.2.4. Urząd Zamówień Publicznych oraz wiceprezesi Urzędu ............ 485
15.3. Krajowa Izba Odwoławcza ............................................................................ 486
15.3.1. Pozycja prawnoustrojowa i kompetencje Krajowej Izby Odwoławczej .................. 486
15.3.2. Kryteria i tryb powołania oraz odwołania członków Krajowej Izby Odwoławczej .............. 488
15.3.3. Gwarancje niezawisłości członków Krajowej Izby Odwoławczej ............... 490
15.3.4. Organy Krajowej Izby Odwoławczej ............................................... 495
15.4. Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych ...................... 496
15.4.1. Pozycja prawnoustrojowa Komitetu do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych ........ 496
15.4.2. Zadania i kompetencje Komitetu do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych ............. 497
15.4.3. Organy Komitetu do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych ........... 498
15.5. Rada Zamówień Publicznych ........................................................................ 499
15.5.1. Pozycja prawnoustrojowa Rady Zamówień Publicznych ............ 499
15.5.2. Zadania Rady Zamówień Publicznych ........................................... 499
15.5.3. Organy Rady Zamówień Publicznych ............................................ 500
15.6. Podsumowanie ................................................................................................ 502
Rozdział 16. Środki ochrony prawnej ............................................................................................. 503
16.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 503
16.1.1. Charakterystyka środków ochrony prawnej ................................. 503
16.1.2. Najważniejsze zmiany w zakresie regulacji dotyczącej środków ochrony prawnej wprowadzone ustawą z 11.09.2019 r. ................ 505
16.1.3. Krajowa Izba Odwoławcza ............................................................... 508
16.2. Przepisy ogólne ............................................................................................... 510
16.2.1. Legitymacja do wniesienia środków ochrony prawnej ................ 510
16.2.2. Przesłanki materialnoprawne środków ochrony prawnej ........... 512
16.3. Postępowanie odwoławcze ............................................................................ 517
16.3.1. Uwagi wstępne ................................................................................... 517
16.3.2. Przepisy ogólne .................................................................................. 521
16.3.3. Odwołanie ........................................................................................... 525
16.3.3.1. Uwagi ogólne ..................................................................... 525
16.3.3.2. Termin na wniesienie odwołania ................................... 525
16.3.3.3. Wymogi formalne odwołania ......................................... 528
16.3.3.4. Cofnięcie odwołania ........................................................ 533
16.3.3.5. Odpowiedź na odwołanie................................................ 535
16.3.4. Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego .......................... 536
16.3.5. Przystąpienie do postępowania odwoławczego ............................. 538
16.3.5.1. Zgłoszenie przystąpienia ................................................. 538
16.3.5.2. Opozycja ............................................................................ 541
16.3.5.3. Czynności zamawiającego, na które nie przysługują środki ochrony prawnej .......... 541
16.3.6. Odrzucenie odwołania ...................................................................... 542
16.3.7. Dowody ............................................................................................... 546
16.3.7.1. Ciężar dowodu .................................................................. 546
16.3.7.2. Przeprowadzanie dowodów ............................................ 549
16.3.7.3. Ocena dowodów ............................................................... 554
16.3.7.4. Postępowanie wyjaśniające ............................................. 555
16.3.8. Rozpoznanie odwołania ................................................................... 556
16.3.9. Rozprawa ............................................................................................. 559
16.3.10. Orzeczenia Izby ................................................................................. 562
16.3.10.1. Uwagi ogólne ..................................................................... 562
16.3.10.2. Budowa orzeczenia ........................................................... 565
16.3.10.3. Wyroki ............................................................................... 566
16.3.10.4. Postanowienia ................................................................... 571
16.3.10.5. Rektyfikacja orzeczeń ...................................................... 573
16.3.10.6. Skutki prawne orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej .... 573
16.3.11. Protokół ............................................................................................... 575
16.3.12. Koszty postępowania odwoławczego .............................................. 577
16.3.13. Zakaz zawarcia umowy ................................................................... 583
16.4. Postępowanie ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej ....... 585
16.4.1. Charakter skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej .......... 585
16.4.2. Legitymacja do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej .................. 587
16.4.3. Termin i sposób wniesienia skargi .................................................. 588
16.4.4. Wymogi formalne skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej ........................ 589
16.4.4.1. Uwagi ogólne ..................................................................... 589
16.4.4.2. Wymogi skargi jako pisma procesowego ...................... 589
16.4.4.3. Szczególne wymogi formalne skargi ............................. 592
16.4.4.4. Obowiązek doręczenia odpisu skargi jej przeciwnikowi .................. 595
16.4.5. Wymogi fiskalne skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej ........................ 598
16.4.6. Przebieg postępowania przed sądem zamówień publicznych .......... 599
16.4.7. Orzeczenia wydawane przez sąd zamówień publicznych ............ 603
16.4.7.1. Uwagi ogólne ..................................................................... 603
16.4.7.2. Wyroki ............................................................................... 603
16.4.7.3. Postanowienia ................................................................... 606
16.4.7.4. Orzeczenie o kosztach postępowania ............................ 607
16.4.7.5. Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń .............................. 610
16.4.8. Postępowanie zabezpieczające ......................................................... 611
16.5. Skarga kasacyjna ............................................................................................. 614
16.5.1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 614
16.5.2. Wymogi, jakim winna odpowiadać skarga kasacyjna ................. 614
16.5.3. Postępowanie przed Sądem Najwyższym ...................................... 616
16.6. Podsumowanie ................................................................................................ 618
Rozdział 17. Pozasądowe rozwiązywanie sporów ........................................................................ 621
17.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 621
17.2. Przebieg postępowania – wiadomości ogólne ............................................ 623
17.2.1. Informacja o podjęciu przez strony mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu........................... 624
17.2.2. Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej .................... 625
17.2.3. Dobrowolność mediacji .................................................................... 627
17.2.4. Mediatorzy .......................................................................................... 628
17.2.5. Niejawność mediacji .......................................................................... 631
17.2.6. Wszczęcie mediacji ............................................................................ 631
17.2.7. Czas trwania i forma mediacji ......................................................... 633
17.2.8. Zawarcie ugody i jej zatwierdzenie przez sąd ................................ 636
17.3. Podsumowanie ................................................................................................ 638
Rozdział 18. Kontrola udzielania zamówień publicznych .......................................................... 639
18.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 639
18.2. Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych ...................... 640
18.3. Ogólne zasady postępowania kontrolnego ................................................. 642
18.4. Kontrola Prezesa Urzędu ............................................................................... 646
18.4.1. Wiadomości ogólne ........................................................................... 646
18.4.2. Kontrola doraźna ............................................................................... 649
18.4.3. Kontrola uprzednia ............................................................................ 652
18.5. Zakończenie ..................................................................................................... 654
Rozdział 19. Kary pieniężne w zamówieniach publicznych ....................................................... 655
19.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 655
19.2. Kary pieniężne w zamówieniach publicznych – podstawy prawne ........ 656
19.3. Podmiotowy zakres kar pieniężnych w Prawie zamówień publicznych ..... 657
19.4. Naruszenia podlegające karze pieniężnej niezależne od skutku ............. 660
19.5. Naruszenia podlegające karze pieniężnej, które mają wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ................................ 664
19.6. Wymiar kary pieniężnej oraz inne formalne aspekty nakładania kar pieniężnych, o których mowa w Prawie zamówień publicznych ............. 668
19.7. Kary finansowe w zamówieniach publicznych jako kary o charakterze pieniężnym ............ 671
19.8. Podsumowanie ................................................................................................ 672
Rozdział 20. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego ............................................................... 675
20.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 675
20.2. Ochrona prawnokarna ................................................................................... 677
20.2.1. Sprawcy czynów popełnianych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonania umowy koncesji lub przedsięwzięcia publiczno-prywatnego ................................... 678
20.2.2. Przestępczość korupcyjna ................................................................ 679
20.2.3. Nadużycie funkcji publicznej przez przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego ............................................................ 681
20.2.4. Ujawnienie informacji....................................................................... 684
20.2.5. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz oszustwo przetargowe ............. 686
20.2.6. Nadużycia zaufania ........................................................................... 690
20.2.7. Zmowa przetargowa .......................................................................... 692
20.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna ................................................................ 697
20.3.1. Zakres podmiotowy .......................................................................... 698
20.3.2. Zakres przedmiotowy ....................................................................... 700
20.4. Wyłączenie odpowiedzialności karnej i naruszenia dyscypliny finansów publicznych – COVID-19 ....................... 703
20.5. Podsumowanie ................................................................................................ 706
Rozdział 21. Koncesja na roboty budowlane lub usługi .............................................................. 707
21.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 707
21.2. Definicje, charakter prawny umowy koncesji ............................................ 708
21.3. Umowa koncesji a zamówienie publiczne ................................................... 711
21.4. Autonomiczność ustawy o umowie koncesji .............................................. 712
21.5. Zakres regulacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ............... 714
21.6. Umowa koncesji a nowe Prawo zamówień publicznych oraz nowelizacja z 27.11.2020 r. ........................ 723
21.7. Różnice pomiędzy umową koncesji a partnerstwem publiczno-prywatnym .............. 724
21.8. Podsumowanie ................................................................................................ 726
Rozdział 22. Partnerstwo publiczno-prywatne ............................................................................. 727
22.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 727
22.2. Geneza partnerstwa publiczno-prywatnego ............................................... 729
22.3. Podstawowe pojęcia ........................................................................................ 732
22.3.1. Podmiot publiczny ............................................................................. 732
22.3.2. Partner prywatny ............................................................................... 734
22.3.3. Przedsięwzięcie .................................................................................. 735
22.3.4. Ryzyko ................................................................................................. 737
22.3.5. Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego .................................. 740
22.4. Charakter prawny umowy partnerstwa publiczno-prywatnego ............. 744
22.5. PPP a ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ......... 746
22.6. Warianty i etapy realizacji PPP ..................................................................... 753
22.7. Wybór partnera prywatnego z wykorzystaniem przepisów Prawa zamówień publicznych ........................... 758
22.8. Wybór partnera prywatnego na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi ...................... 763
22.9. Wybór partnera prywatnego w trybie procedury subsydiarnej .............. 764
22.10. Wybór partnera prywatnego na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami ......................... 766
22.11. Nowelizacja z 27.11.2020 r. ............................................................................. 768
22.12. Podsumowanie ................................................................................................ 771
Zakończenie .................................................................................................................. 775
Bibliografia.................................................................................................................... 777
Autorzy........................................................................................................................... 797
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 12/2015

-29%

Administrator 12/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Walka o praworządność – rozmowa z Ewą Łętowską,

● Jak przeciwdziałać nieuczciwości w budowlance,

● Preproporcja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 3/2015

-26%

Administrator 3/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Prawo a marnotrawstwo energii,
● Trybunał a członkowie spółdzielni,
● Współwłasność = współodpowiedzialność.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 4/2016

-26%

Administrator 4/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.


W numerze m.in.:

Co trzeba wiedzieć o remontach?,
Reprezentacje procesowe wspólnot
mieszkaniowych,
Opłaty w spółdzielniach
mieszkaniowych,
Przegląd wodomierzy”.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.