Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych

ebook

- 15%

Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych

Paweł Wójcik

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 34.00 zł 29.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 29.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-5286-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji tej kompleksowo omówiono zagadnienie udzielania zamówień na usługi w zakresie badań naukowych nieobjęte przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. W pracy zaprezentowano:


szczegółowe wyjaśnienie kluczowych pojęć i analizę norm prawnych,
przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów krajowych,
sposób prawidłowego postępowania zamawiającego podczas zamawiania usług w zakresie badań naukowych,
przykłady konstrukcji kryteriów oceny ofert i warunków udziału w postępowaniu na wykonanie usług.Dzięki przeglądowi wniosków płynących z analizy literatury prawniczej i naukowej oraz aktualnego orzecznictwa Czytelnik uzyska odpowiedzi na szereg pytań takich jak:

Czy prowadzone badanie jest w ogóle badaniem naukowym w rozumieniu odnośnych przepisów?
Czy planowany zakres usługi mieści się w przewidzianych prawem granicach?
Czy można arbitralnie wybrać wykonawcę?
Czy ograniczenia natury prawnej wpływają na przebieg okresu realizacji zamówienia?


Adresaci:

Książka przeznaczona jest w szczególności dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w szkołach wyższych i instytutach badawczych oraz osób przeprowadzających kontrolę zamówień publicznych, dokonywanych zwłaszcza w ramach działań instytucji pośredniczących.

Tytuł
Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych
Autor
Paweł Wójcik
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5286-4
Rok wydania
2012
Liczba stron
208
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów str. 7

Wstęp str. 11

Rozdział 1
Definiowanie pojęcia badań naukowych str. 15

1.1. Unia Europejska a badania naukowe str. 15

1.1.1. Europejska przestrzeń badawcza str. 16

1.1.2. Program ramowy str. 19

1.1.3. Europejski Instytut Innowacji i Technologii str. 21

1.1.4. Podsumowanie str. 22

1.2. Definicje badań naukowych w prawie UE str. 23

1.2.1. Dyrektywa Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych str. 24

1.2.2. Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną str. 26

1.3. Definicja badań naukowych w prawie polskim str. 35

1.3.1. Badania podstawowe str. 38

1.3.2. Badania stosowane str. 40

1.3.3. Badania przemysłowe str. 41

1.3.4. Prace rozwojowe str. 41

1.3.5. Badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa str. 42

Rozdział 2
Dyrektywa 2004/18/WE i dyrektywa 2004/17/WE a badania naukowe str. 44

2.1. Ujęcie obowiązku stosowania i wyłączenie stosowania przepisów dyrektyw w zakresie zamawiania badań naukowych str. 50

2.2. Zakres przedmiotowy wyłączenia - jakiego rodzaju działania składające się na badanie naukowe są objęte wyłączeniem str. 55

Rozdział 3
Ustawa - Prawo zamówień publicznych - wyłączenie obowiązku jej stosowania w zakresie zamówień na badania naukowe str. 66

Rozdział 4
Sposób udzielenia zamówienia na badania naukowe objęte wyłączeniem str. 78

4.1. Wymogi formalne str. 78

4.1.1. Kryterium transgranicznego charakteru przedmiotu zamówienia str. 79

4.1.2. Miejsce publikacji ogłoszenia str. 82

4.1.3. Treść ogłoszenia str. 84

4.1.4. Procedura udzielenia zamówienia str. 88

4.2. Uwarunkowania organizacyjne str. 93

4.2.1. Faza przygotowania postępowania str. 94

4.2.2. Faza postępowania i wyboru wykonawcy str. 111

4.2.3. Faza realizacji badań str. 113

4.2.4. Faza odbioru rezultatów badania str. 117

4.3. Sytuacja beneficjenta dotacji ze środków Unii Europejskiej str. 118

Zakończenie str. 125

Wykaz aktów prawnych i komunikatów str. 129

Wykaz orzeczeń str. 133

Załączniki str. 135

Bibliografia str. 205

Indeks rzeczowy str. 207
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.