Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zarządzanie ruchem drogowym. Komentarz

ebook

- 14%

Zarządzanie ruchem drogowym. Komentarz

Jonatan Hasiewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-963-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz w przystępny sposób opisuje skomplikowane procedury związane z:

projektowaniem, opiniowaniem, zatwierdzaniem i wprowadzaniem organizacji ruchu,
nadzorem nad zarządzaniem ruchem na drogach oraz
sądową kontrolą organizacji ruchu drogowego.Omówiono w nim również zagadnienia dotyczące wykroczeń i wypadków w ruchu drogowym.


Autor przedstawia wskazówki umożliwiające sprawne zarządzanie ruchem na drogach publicznych oraz odpowiada na pytania zgłaszane w ciągu ostatnich lat przez projektantów organizacji ruchu, zarządców dróg, Policję i organy administracji publicznej.


Ponadto publikacja zawiera wzory pism i druków oraz liczne tabele i schematy, które będą dużym ułatwieniem w praktyce stosowania komentowanych przepisów.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla zarządców dróg publicznych, organów zarządzających ruchem na drogach, projektantów organizacji ruchu, inżynierów ruchu drogowego i drogownictwa, wykonawców robót drogowych, wnioskodawców w sprawach zmian w organizacji ruchu, organizatorów imprez na drogach publicznych, a także funkcjonariuszy straży gminnych i miejskich oraz Policji. Ze względu na rozbudowaną analizę orzecznictwa może okazać się również bardzo pomocna dla sądów administracyjnych i karnych, rozpatrujących sprawy związane z szeroko rozumianą organizacją ruchu drogowego.

Tytuł
Zarządzanie ruchem drogowym. Komentarz
Autor
Jonatan Hasiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-963-7
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2020
Liczba stron
322
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 13

Wprowadzenie 17

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 23
§ 1. [Zakres przedmiotowy rozporządzenia] 23
I. § 1 ust. 1 [Zakres stosowania] 24
II. § 1 ust. 2 pkt 1 [Organizacja ruchu drogowego] 29
1. Geometria i zakres dostępu do drogi 30
2. Sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 33
3. Zasady i sposób działania sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów 34
III. § 1 ust. 2 pkt 2 [Projekt organizacji ruchu] 35
1. Projekt stałej organizacji ruchu 36
2. Projekt czasowej organizacji ruchu 38
3. Projekt zmiennej organizacji ruchu 40
4. Uproszczony projekt organizacji ruchu 41
§ 2. [Zarządzanie ruchem na drogach. Czynności organizacyjno-techniczne] 42
I. § 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 [Czynności organizacyjno-techniczne] 42
1. Sporządzanie projektów organizacji ruchu i przedstawianie projektów organizacji ruchu do zatwierdzenia 43
2. Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu 45
3. Zatwierdzanie organizacji ruchu 54
4. Przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji 58
5. Nadzór w zarządzaniu ruchem na drogach 59
6. Obsługa systemów sterowania ruchem i sterowanie ruchem 60
7. Tymczasowe ograniczenia i zakazy w ruchu 60
II. § 2 ust. 1a [Projekt organizacji ruchu w procesie budowlanym] 60
§ 3. [Organ zarządzający ruchem na drodze, podmiot zarządzający drogą wewnętrzną, organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach] 62
I. § 3 ust. 1 [Organ zarządzający ruchem na drodze] 64
1. Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu 69
2. Opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu 71
3. Zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji ruchu 71
4. Przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji 72
5. Przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ewidencji 72
6. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych 72
7. Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu 75
8. Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządami dróg i zarządcami infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami 76
II. § 3 ust. 1a [Podmiot zarządzający drogą wewnętrzną] 77
1. Kompetencje podmiotu zarządzającego drogą wewnętrzną 83
2. Sposoby organizacji ruchu na drogach wewnętrznych 85
3. Zasady zatwierdzania organizacji ruchu na połączeniach dróg wewnętrznych z drogami publicznymi 89
4. Odpowiedzialność za niewłaściwe oznakowanie dróg wewnętrznych 90
III. § 3 ust. 2 i 3 [Organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem] 92
1. Dokonanie oceny organizacji ruchu – zgodność z przepisami i zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego 94
2. Rozstrzyganie w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu 98
§ 4. [Podstawa zmiany organizacji ruchu. Inicjatorzy zmian w organizacji ruchu] 103
I. § 4 ust. 1 [Podstawa zmiany organizacji ruchu] 103
II. § 4 ust. 2 [Zatwierdzona organizacja ruchu jako element dokumentacji budowy] 104
III. § 4 ust. 3 [Inicjatorzy zmian w organizacji ruchu] 106
§ 5. [Projekt organizacji ruchu. Elementy składowe dokumentacji] 110
I. § 5 ust. 1 [Elementy składowe projektu organizacji ruchu] 111
1. Plan orientacyjny 111
2. Plan sytuacyjny 113
3. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi 115
4. Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji 117
5. Opis techniczny 117
6. Przewidywany termin wprowadzenia stałej/czasowej organizacji ruchu 121
7. Nazwisko i podpis projektanta 123
II. § 5 ust. 2 [Uproszczona organizacja ruchu] 128
§ 6. [Zatwierdzanie organizacji ruchu] 130
I. § 6 ust. 1 [Zatwierdzanie organizacji ruchu. Właściwość. Szczegóły zatwierdzenia] 130
1. Podmiot właściwy do zatwierdzenia organizacji ruchu 130
2. Zatwierdzenie organizacji ruchu a decyzja administracyjna 132
3. Upoważnienia do zatwierdzania organizacji ruchu 136
4. Elementy niezbędne zatwierdzenia organizacji ruchu (essentialia negotii) 140
II. § 6 ust. 2 [Zatwierdzenia. Skrzyżowania dróg] 142
III. § 6 ust. 3 [Zatwierdzenia. Objazdy na drogach innych kategorii] 146
§ 7. [Procedura zmiany organizacji ruchu. Opinie do projektów organizacji ruchu] 148
I. § 7 ust. 1, 4 i 5 [Egzemplarze projektu organizacji ruchu] 148
II. § 7 ust. 2 i 3 [Opinie do projektów organizacji ruchu] 150
1. Opinia zarządu drogi i Policji 151
2. Opinia organu zarządzającego ruchem na drogach 152
3. Inne opinie do projektów organizacji ruchu 154
III. Kompetencje organów opiniujących projekty organizacji ruchu. Znaczenie prawne wydanej opinii do projektu organizacji ruchu 154
1. Forma wydawanej opinii. Termin na wydanie opinii.
Termin ważności opinii 155
2. Znaczenie prawne wydanej opinii przy rozpatrywaniu projektu organizacji ruchu 157
§ 8. [Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu. Zatwierdzenie. Odesłanie do poprawek. Odrzucenie projektu organizacji ruchu. Termin na wprowadzenie organizacji ruchu] 159
I. § 8 ust. 1 pkt 1 [Rozpatrywanie wątpliwości przez organ zarządzający ruchem na drodze] 160
II. § 8 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 i 6 [Sposoby zatwierdzenia projektu organizacji ruchu. Odesłanie do poprawek. Odrzucenie] 163
1. Zatwierdzenie organizacji ruchu 164
2. Warunkowe zatwierdzenie organizacji ruchu 167
3. Odesłanie projektu w celu wprowadzenia poprawek 168
4. Odrzucenie projektu organizacji ruchu 171
5. Odstępstwa od warunków technicznych stosowania znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 175
6. Interes prawny w zaskarżaniu czynności organizacyjno-technicznych 176
7. Droga sądowa w sprawach zatwierdzonych, odesłanych do poprawek lub odrzuconych projektów organizacji ruchu 180
III. § 8 ust. 3 i 4 [Skrzyżowania i uproszczone organizacje ruchu] 186
IV. § 8 ust. 7 [Termin na wprowadzenie organizacji ruchu. Przedłużenia, aneksy i prolongaty] 187
1. Termin na wprowadzenie organizacji ruchu a termin ważności organizacji ruchu 187
2. Formułowanie terminu na wprowadzenie organizacji ruchu 191
3. Prolongata terminu na wprowadzenie organizacji ruchu. Aneksy, suplementy i korekty do zatwierdzeń organizacji ruchu 192
V. § 8 ust. 8 [Wydanie egzemplarzy zatwierdzonych organizacji ruchu] 193
§ 9. [Ewidencja zatwierdzanych organizacji ruchu. Przechowywanie] 194
I. § 9 ust. 1 i 2 [Ewidencja zatwierdzanych organizacji ruchu] 194
II. § 9 ust. 3 i 4 [Przechowywanie zatwierdzanych organizacji ruchu] 199
III. Dostęp do informacji publicznej. Zaświadczenia 199
§ 10. [Tymczasowe ograniczenia lub zakazy w ruchu] 202
I. § 10 ust. 1 [Tymczasowe ograniczenia lub zakazy w ruchu. Podmioty uprawnione] 202
II. § 10 ust. 2 i 4 [Zasady wprowadzania tymczasowych ograniczeń i zakazów] 204
III. § 10 ust. 3 [Działania organu zarządzającego ruchem] 205
§ 11. [Utrzymywanie zatwierdzonej organizacji ruchu] 207
I. § 11 zdanie pierwsze [Utrzymywanie zatwierdzanej stałej organizacji ruchu przez zarządcę drogi publicznej] 207
1. Inne źródła ustawowe 208
2. § 11 pkt 1, 3–6 [Utrzymywanie zatwierdzanej stałej organizacji ruchu przez inne podmioty] 211
II. § 11 pkt 2 [Utrzymywanie zatwierdzanej czasowej organizacji ruchu] 219
§ 12. [Wprowadzanie organizacji ruchu. Kontrola wprowadzonej organizacji ruchu] 220
I. § 12 ust. 1 [Jednostka wprowadzająca organizację ruchu. Zawiadomienie o wprowadzeniu. Terminy] 221
1. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu 222
2. Podmioty zawiadamiane 226
3. Trudności interpretacyjne w zawiadamianiu oznaczonych podmiotów 228
4. Forma zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu 231
5. Termin na dokonanie zawiadomienia o wprowadzeniu zatwierdzonej organizacji ruchu 232
II. § 12 ust. 2 [Wprowadzanie uproszczonej organizacji ruchu] 235
III. § 12 ust. 4 [Utrata ważności zatwierdzonej organizacji ruchu] 236
IV. § 12 ust. 3 i 5 [Kontrola wprowadzanej zatwierdzonej organizacji ruchu. Kontrole półroczne organizacji ruchu] 239
1. § 12 ust. 3 [Kontrola zatwierdzonej stałej organizacji ruchu] 240
2. § 12 ust. 5 [Półroczna kontrola organizacji ruchu] 243
V. § 12 ust. 6 [Uprawnienia organu zarządzającego ruchem na drodze] 247
§ 12a. [Kontrola organizacji ruchu na drogach wewnętrznych] 249
§ 13. [Utrata mocy poprzedniego rozporządzenia] 250
§ 14. [Wejście w życie] 250

Pytania i odpowiedzi 251

Wzory druków 277
Wzór 1. Odpowiedź na wniosek w sprawie zmiany organizacji ruchu 277
Wzór 2. Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu 279
Wzór 3. Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu na drodze publicznej 281
Wzór 4. Zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu na drodze publicznej 283
Wzór 5. Zatwierdzenie organizacji ruchu na drodze wewnętrznej 285
Wzór 6. Wniosek o wydanie opinii do projektu organizacji ruchu 286
Wzór 7. Wzór opinii do projektu organizacji ruchu wydanej przez Policję 288
Wzór 8. Wzór opinii do projektu organizacji ruchu wydanej przez zarządcę drogi 290
Wzór 9. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego 292
Wzór 10. Odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek 294
Wzór 11. Odrzucenie projektu organizacji ruchu 296
Wzór 12. Zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu 298
Wzór 13. Informacja o braku skuteczności zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu 300
Wzór 14. Protokół kontroli zatwierdzonej stałej organizacji ruchu 302
Wzór 15. Protokół kontroli półrocznej 304
Wzór 16. Wezwanie do doprowadzenia organizacji ruchu do zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu 307
Wzór 17. Protokół roczny kontroli organizacji ruchu na drogach wewnętrznych objętych strefą ruchu lub strefą zamieszkania 309

Bibliografia 311

Spis pisemnych interpretacji i stanowisk organów sprawujących nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach 315

Spis schematów 319

Spis tabel 321
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administrator 3/2018

-29%

Administrator 3/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Książka obiektu budowlanego narzędziem pomocnym w zarządzaniu budynkiem,
● PIT-8C we wspólnocie
● Co warto wiedzieć o ocieplaniu budynków,
● Nowe Warunki Techniczne cz. II

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.