Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zasady inwentaryzacji. Teoria i dobre praktyki

ebook

- 13%

Zasady inwentaryzacji. Teoria i dobre praktyki

Przemysław Mućko, Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Teresa Kiziukiewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-358-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji kompleksowo omówiono zasady przeprowadzania inwentaryzacji przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe. Ponadto wskazano obowiązki wynikające z przepisów oraz podkreślono rolę inwentaryzacji jako narzędzia kontroli przydatnego w zarządzaniu. W książce zawarto również przykłady obliczeń, schematy i wzory dokumentów.

W opracowaniu przedstawiono m.in.:

charakterystykę inwentaryzacji, w tym jej rodzajów, metod, terminów, trybu przeprowadzania w tradycyjny sposób oraz z zastosowaniem techniki komputerowej;
zasady organizacji sprzyjające prawidłowej i sprawnej realizacji inwentaryzacji przez jednostkę we własnym zakresie, a także z uwzględnieniem możliwości skorzystania z usług podmiotów zewnętrznych (outsourcing);
metody inwentaryzacji: w drodze spisu z natury, uzyskania potwierdzeń oraz przez porównanie zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją;
problemy inwentaryzacji przeprowadzanej doraźnie, w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej za określone składniki majątku;
problemy inwentaryzacji związane z postępowaniem upadłościowym, restrukturyzacyjnym i pozostawaniem jednostek w stanie likwidacji;
zasady spisu z natury i wykorzystania jego wyników przez podmioty prowadzące ewidencje podatkowe (ryczałt ewidencjonowany i podatkową księgę przychodów i rozchodów).W publikacji znajdują się odniesienia do ustawy o rachunkowości, a także aktualnych przepisów prawa podatkowego, Kodeksu spółek handlowych, prawa pracy, prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego. Autorzy wzięli pod uwagę również stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla ekonomistów i księgowych, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników działów kadr, zasobów ludzkich, a także menedżerów oraz mikro- i małych przedsiębiorców. Zainteresuje również przedstawicieli nauki oraz studentów ekonomii i finansów.

Tytuł
Zasady inwentaryzacji. Teoria i dobre praktyki
Autorzy
Przemysław Mućko, Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Teresa Kiziukiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-358-2
Rok wydania
2017
Liczba stron
192
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Inwentaryzacja jako instrument kontroli wewnętrznej | str. 15
1.1. Istota, odmiany (rodzaje) i zadania inwentaryzacji | str. 16
1.2. Przedmiot i metody inwentaryzacji | str. 19
1.3. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji | str. 25
1.4. Etapy inwentaryzacji | str. 29

Rozdział 2
Podstawowe zasady organizacji inwentaryzacji | str. 37
2.1. Dokumentacja inwentaryzacyjna | str. 37
2.2. Obowiązki osób przeprowadzających inwentaryzację | str. 41
2.3. Outsourcing inwentaryzacji | str. 47
2.4. Spis z natury wspomagany informatycznie | str. 51

Rozdział 3
Przygotowanie i przeprowadzenie spisu z natury | str. 61
3.1. Czynności poprzedzające spis z natury | str. 62
3.2. Zasady postępowania z dokumentacją spisową | str. 65
3.3. Pomiar spisywanych zapasów | str. 70
3.4. Szczególne sytuacje w czasie spisu z natury zapasów | str. 75
3.5. Kontrola przebiegu spisu z natury zapasów | str. 79
3.6. Zakończenie spisu z natury zapasów | str. 81
3.7. Spis z natury środków trwałych | str. 82
3.8. Spis z natury gotówki | str. 85

Rozdział 4
Rozliczenie spisu z natury | str. 89
4.1. Wycena spisu z natury | str. 89
4.2. Ustalanie różnic inwentaryzacyjnych wynikających ze spisu z natury | str. 92
4.3. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych wynikających ze spisu z natury | str. 96

Rozdział 5
Inwentaryzacja drogą uzyskania potwierdzeń | str. 107
5.1. Zakres przedmiotowy inwentaryzacji przez uzyskanie potwierdzeń | str. 108
5.2. Procedury inwentaryzacji drogą potwierdzeń | str. 110
5.3. Wyjaśnienie i rozliczenie różnic wynikających z inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald | str. 117

Rozdział 6
Inwentaryzacja przez porównanie stanów wynikających z ksiąg rachunkowych z dokumentacją | str. 121
6.1. Zakres przedmiotowy inwentaryzacji przez porównanie z dokumentacją | str. 122
6.2. Procedura inwentaryzacji drogą porównań | str. 123
6.3. Ustalanie i weryfikacja wartości składników w drodze porównań z dokumentacją źródłową | str. 128

Rozdział 7
Inwentaryzacja w szczególnych sytuacjach | str. 137
7.1. Inwentaryzacja doraźna | str. 137
7.2. Inwentaryzacja w ramach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego | str. 147
7.3. Przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostkach w stanie likwidacji | str. 157

Rozdział 8
Inwentaryzacja w jednostkach prowadzących ewidencje podatkowe | str. 163
8.1. Zakres i zasady inwentaryzacji przeprowadzanej przez ryczałtowców | str. 164
8.2. Obowiązki inwentaryzacyjne w wypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów | str. 170
8.3. Wykorzystanie wyników spisu z natury w rocznym rozliczeniu podatkowym prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów | str. 178

Spis literatury i aktów prawnych | str. 185

Spis tabel i schematów | str. 187

Autorzy | str. 189
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 3/2015

-26%

Administrator 3/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Prawo a marnotrawstwo energii,
● Trybunał a członkowie spółdzielni,
● Współwłasność = współodpowiedzialność.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.