Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

ebook

- 14%

Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Justyna Dąbrowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-459-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce kompleksowo, a zarazem szczegółowo zaprezentowano problematykę związaną z podważaniem uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. W publikacji przedstawiono m.in.:


charakter powództw o zaskarżenie uchwał,
podstawy i warunki zaskarżania uchwał oraz ich kwestionowania przez sąd rejestrowy i w drodze zarzutu nieważności,
charakter prawny legitymacji do zaskarżania uchwał,
sankcje wadliwych uchwał,
skutki zaskarżenia uchwał zarówno w relacjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych spółki, m.in. wzajemne roszczenia wspólników (akcjonariuszy) spółek kapitałowych i spółki.
Praca zawiera unikatowy przegląd wszystkich podmiotów legitymowanych, m.in.: małżonka i spadkobierców wspólnika (akcjonariusza), zastawnika i użytkownika udziału i akcji, wierzyciela zajętego udziału (akcji), zarządcy, syndyka, zarządcy przymusowego w postępowaniu upadłościowym oraz zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Ministra Spraw Wewnętrznych, Przewodniczącego KNF i KNF wraz ze szczegółowym omówieniem zagadnienia legitymacji tzw. byłych członków organów spółki.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla przedstawicieli zawodów prawniczych - adwokatów, radców prawnych, sędziów i aplikantów - oraz dla wspólników (akcjonariuszy) i członków zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, prokurentów spółek kapitałowych. Zainteresuje też pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych.

Tytuł
Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych
Autor
Justyna Dąbrowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-459-8
Seria
Monografie
Rok wydania
2016
Liczba stron
428
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 19

Rozdział I
Charakter prawny uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 21
§ 1. Definicja uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej | str. 21
§ 2. Cywilnoprawny charakter uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 23
§ 3. Uchwały zmierzające do wywołania skutków prawnych | str. 31
1. Uwagi ogólne | str. 31
2. Uchwały wywołujące skutki prawne w sferze wewnętrznej spółki kapitałowej | str. 34
A. Uchwały dotyczące relacji pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) a spółką | str. 35
a) Uchwały o dopłatach | str. 37
b) Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze zmiany umowy (statutu) spółki | str. 37
B. Uchwały dotyczące relacji pomiędzy spółką a członkami jej organów | str. 40
a) Uchwały o powołaniu i odwołaniu członków organów spółki | str. 41
b) Uchwała o udzieleniu absolutorium członkom organów spółki kapitałowej | str. 42
3. Uchwały wywołujące skutki prawne w sferze zewnętrznej spółki | str. 45
A. Uchwały o połączeniu i podziale spółek kapitałowych | str. 45
B. Uchwała o przekształceniu spółki kapitałowej | str. 46
4. Szczególny charakter uchwał zezwalających na dokonanie czynności przez zarząd spółki kapitałowej | str. 47
§ 4. Uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych niewywołujące skutków prawnych | str. 54

Rozdział II
Podstawy zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 56
§ 1. Podstawy wadliwości uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych uzasadniające ich uchylenie | str. 56
1. Uwagi ogólne | str. 56
2. Sprzeczność z umową (statutem) spółki | str. 58
3. Sprzeczność z dobrymi obyczajami | str. 61
4. Godzenie w interes spółki | str. 66
5. Cel pokrzywdzenia wspólnika (akcjonariusza) | str. 69
6. Ograniczenie podstaw zaskarżenia uchwał o łączeniu, podziale i przekształceniu spółek kapitałowych | str. 73
§ 2. Sprzeczność z ustawą jako podstawa powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 74
1. Definicja sprzeczności z ustawą | str. 74
2. Materialna sprzeczność uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych z ustawą | str. 81
3. Formalna sprzeczność uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych z ustawą | str. 82
A. Podjęcie uchwały z udziałem osób nieuprawnionych | str. 88
B. Naruszenie wymogu kworum | str. 89
C. Naruszenie formy uchwały | str. 90
4. Dopuszczalność podjęcia tzw. uchwał negatywnych | str. 92
§ 3. Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 96
1. Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i podjętych w celu obejścia ustawy (in fraudem legis) | str. 96
2. Stwierdzenie nieważności i uchylenie części uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej | str. 103
3. Wpływ wadliwości głosów na uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 107
A. Pojęcie i charakter prawny głosu | str. 107
B. Stosowanie przepisów o wadach oświadczeń woli w procedurze zaskarżania uchwał | str. 112

Rozdział III
Legitymacja do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 118
§ 1. Legitymacja procesowa do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 118
1. Pojęcie legitymacji procesowej do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 118
2. Charakter legitymacji procesowej czynnej do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Zagadnienie interesu prawnego | str. 119
3. Legitymacja procesowa bierna w sprawie o zaskarżenie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 123
A. Zmiany legitymacji biernej | str. 123
B. Reprezentacja spółki | str. 125
§ 2. Legitymacja organów i członków organów spółki kapitałowej | str. 131
1. Legitymacja organów spółki kapitałowej | str. 131
A. Procedura zaskarżenia uchwały przez organ spółki kapitałowej | str. 131
B. Pozycja prokurenta spółki | str. 133
2. Legitymacja członków organów spółki kapitałowej | str. 134
A. Zagadnienie legitymacji odwołanych członków organów spółki kapitałowej | str. 135
B. Żądanie stwierdzenia nieważności uchwały o odwołaniu członka organu spółki | str. 142
§ 3. Legitymacja wspólników (akcjonariuszy) spółek kapitałowych | str. 146
1. Charakter prawa wspólników (akcjonariuszy) do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 146
2. Nadużywanie prawa do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 149
3. Zagadnienie legitymacji czynnej tzw. byłego wspólnika (akcjonariusza) | str. 152
4. Zaskarżanie uchwał przez zbywcę i nabywcę udziału (akcji) | str. 157
5. Status powierniczego nabywcy udziału (akcji) | str. 162
6. Zaskarżanie uchwał przez następów prawnych wspólnika (akcjonariusza) | str. 163
7. Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych przez jedynego wspólnika (akcjonariusza) spółki | str. 167
§ 4. Legitymacja współuprawnionych z udziału (akcji) | str. 168
1. Współuprawnienie z udziału (akcji) | str. 168
2. Legitymacja spadkobierców i współwłaścicieli w częściach ułamkowych | str. 171
3. Legitymacja małżonków | str. 173
4. Legitymacja wspólników spółki cywilnej | str. 178
§ 5. Legitymacja zastawnika i użytkownika udziału i akcji | str. 180
1. Ustanowienie zastawu i użytkowania na udziale i akcji | str. 180
2. Wykonywanie prawa głosu przez zastawnika i użytkownika udziału i akcji | str. 181
3. Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych przez zastawnika i użytkownika udziału i akcji | str. 188
§ 6. Legitymacja wierzyciela zajętego udziału (akcji) i zarządcy | str. 190
§ 7. Legitymacja syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego i zarządcy przymusowego w postępowaniu upadłościowym oraz nadzorcy i zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym | str. 197
§ 8. Legitymacja likwidatora | str. 202
§ 9. Legitymacja kuratora | str. 202
§ 10.Legitymacja prokuratora | str. 205
§ 11.Legitymacja Rzecznika Praw Obywatelskich | str. 206
§ 12.Legitymacja Ministra Spraw Wewnętrznych | str. 206
§ 13. Legitymacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. 208
§ 14.Legitymacja Komisji Nadzoru Finansowego | str. 208

Rozdział IV
Procedura zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 210
§ 1. Procedura zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych przez wspólnika (akcjonariusza) obecnego na zgromadzeniu | str. 210
1. Uwagi ogólne | str. 210
2. Głosowanie przeciwko uchwale i żądanie zaprotokołowania sprzeciwu | str. 210
3. Udział pełnomocnika wspólnika (akcjonariusza) w zgromadzeniu | str. 215
A. Warunki uczestnictwa pełnomocnika wspólnika (akcjonariusza) w zgromadzeniu | str. 215
B. Możliwość ustanowienia kilku pełnomocników i udzielenia pełnomocnictwa jednemu pełnomocnikowi przez kilku wspólników (akcjonariuszy) | str. 220
C. Dopuszczalność udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu | str. 222
D. Ograniczenia podmiotowe przy ustanowieniu pełnomocnika. Udział w walnym zgromadzeniu pełnomocnika pozostającego w konflikcie interesów. Zagadnienie głosowania pełnomocnika niezgodnie z instrukcją | str. 224
4. Procedura zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia podjętych w głosowaniu korespondencyjnym | str. 234
5. Głosowanie i zgłoszenie sprzeciwu za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Elektroniczne walne zgromadzenie | str. 238
6. Zaskarżanie uchwał podjętych z wykorzystaniem wzorca uchwały udostępnianego w systemie teleinformatycznym | str. 243
§ 2. Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych przez wspólnika (akcjonariusza) nieobecnego na zgromadzeniu lub niebiorącego w nim udziału | str. 246
1. Uwagi ogólne | str. 246
2. Bezzasadne niedopuszczenie wspólnika (akcjonariusza) do udziału w zgromadzeniu | str. 246
3. Nieobecność wspólnika (akcjonariusza) a wadliwe zwołanie zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad | str. 249
4. Podstawy zaskarżenia uchwał zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością podjętych w drodze pisemnego głosowania | str. 252
A. Podjęcie uchwał bez odbycia zgromadzenia wspólników | str. 252
B. Pominięcie wspólnika przy głosowaniu i brak zgody na głosowanie pisemne | str. 254
C. Głosowanie przeciwko uchwale i zgłoszenie sprzeciwu | str. 255

Rozdział V
Sankcje wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 257
§ 1. Wadliwość uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 257
§ 2. Wzruszalność uchwał naruszających postanowienia umowy (statutu) spółki, sprzecznych z dobrymi obyczajami, godzących w interes spółki i mających na celu pokrzywdzenie wspólnika (akcjonariusza) | str. 264
§ 3. Bezwzględna nieważność uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych sprzecznych z ustawą | str. 267
1. Uwagi ogólne | str. 267
2. Charakter powództw o zaskarżenie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 271
3. Zarzut nieważności uchwały | str. 277
4. Zakres kognicji sądu rejestrowego | str. 284
5. Wyłączenie stosowania art. 189 k.p.c. | str. 291
6. Ograniczenia legitymacji do zaskarżania uchwał | str. 296
7. Stosowanie art. 58 k.c. do uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 300
8. Bezwzględna nieważność uchwał innych organów spółek kapitałowych | str. 302
9. Koncepcja uchwał nieistniejących | str. 304

Rozdział VI
Skutki zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 318
§ 1. Konsekwencje wszczęcia procesu o zaskarżenie uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej | str. 318
1. Uwagi ogólne | str. 318
2. Wątpliwości związane z wykonaniem zaskarżonej uchwały | str. 319
3. Implikacje zaskarżenia uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej na postępowania sądowe | str. 322
§ 2. Skutki oddalenia powództwa o zaskarżenie uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej | str. 324
1. Uwagi ogólne | str. 324
2. Odpowiedzialność za nieuzasadnione wytoczenie powództwa o zaskarżenie uchwały | str. 325
3. Odpowiedzialność akcjonariusza i wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za wytoczenie bezpodstawnego powództwa o zaskarżenie uchwały | str. 330
4. Wzajemne roszczenia spółki i wspólników (akcjonariuszy) spółki | str. 332
5. Wpływ oddalenia powództwa o zaskarżenie uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej na inne postępowania sądowe | str. 344
A. Wpływ oddalenia powództwa na postępowanie rejestrowe | str. 344
B. Wpływ oddalenia powództwa na inne toczące się procesy o zaskarżenie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 344
C. Możliwość ponownego wytoczenia powództwa o zaskarżenie uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej | str. 345
§ 3. Konsekwencje uwzględnienia powództwa w sprawie o zaskarżenie uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej | str. 346
1. Uwagi ogólne | str. 346
2. Stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych a ich uchylenie | str. 346
3. Zagadnienie rozszerzonej prawomocności wyroku uwzględniającego powództwo w sprawie o zaskarżenie uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej | str. 349
4. Skutki wyroku uwzględniającego powództwo o zaskarżenie uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej wobec osób trzecich | str. 354
5. Wpływ wydania wyroku uwzględniającego powództwo o zaskarżenie uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej na postępowanie rejestrowe | str. 358
6. Wzajemne roszczenia spółki i wspólników (akcjonariuszy) spółki | str. 360
A. Wymagalność roszczeń o świadczenia nienależne | str. 363
B. Przedawnienie roszczeń z tytułu zwrotu nienależnego świadczenia | str. 370
7. Odpowiedzialność spółki za szkodę wyrządzoną uchwałą o połączeniu sprzeczną z ustawą, umową (statutem) spółki lub dobrymi obyczajami | str. 373

Bibliografia | str. 375

Orzecznictwo | str. 411
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.