Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości

ebook

- 14%

Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości

Piotr Gil

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 146.00 zł 126.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 126.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-8990-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących instytucji pokrzywdzenia wierzycieli fraudacyjnymi czynnościami dłużnika oraz zaskarżenia przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości. Prezentuje teoretyczne podstawy i wskazuje praktyczne aspekty ochrony interesów wierzycieli upadłościowych przed skutkami nielojalnych działań dłużników, którym następnie ogłoszono upadłość.

W monografii przedstawiono m.in.:


przedmiot zaskarżenia i ochrony;
podstawy zaskarżenia, z wyodrębnieniem podstaw o charakterze przedmiotowym i podmiotowym;
prawa i obowiązki podmiotu uprawnionego do korzystania z prawa zaskarżania;
kwestię zarzutu bezskuteczności względnej jako alternatywnej, w stosunku do wytoczenia powództwa, metody zaskarżenia czynności upadłego;
stosunek postępowania w kwestii zaskarżenia czynności prawnej upadłego do innych wybranych instytucji i postępowań;
regulacje dotyczące prawa zaskarżania w prawie Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla sędziów, syndyków masy upadłości, adwokatów i radców prawnych świadczących pomoc w ramach postępowań upadłościowych, a także dla przedsiębiorców. Opracowanie zainteresuje referendarzy wydziałów wieczystoksięgowych oraz notariuszy.

Tytuł
Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości
Autor
Piotr Gil
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-8990-7
Rok wydania
2016
Liczba stron
530
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 17

Rozdział pierwszy
Bezskuteczność oraz zaskarżanie czynności prawnych upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli upadłościowych. Istota, charakter i cele prawa zaskarżania | str. 25
1.1. Wprowadzenie | str. 25
1.2. Bezskuteczność względna w katalogu sankcji wadliwych czynności prawnych | str. 27
1.3. Istota prawa zaskarżania czynności prawnej upadłego dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli upadłościowych | str. 32
1.4. Charakter prawa zaskarżania czynności prawnej upadłego dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli upadłościowych | str. 34
1.5. Cele realizowane z wykorzystaniem prawa zaskarżania | str. 39
1.5.1. Cele postępowania cywilnego i prawa upadłościowego | str. 42
1.5.2. Cel zaskarżania czynności prawnej upadłego | str. 45

Rozdział drugi
Zaskarżanie czynności prawnych upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli upadłościowych w prawie unijnym i w wybranych systemach prawnych | str. 51
2.1. Jurysdykcja w sprawie zaskarżania czynności prawnych upadłego w prawie unijnym | str. 51
2.2. Stosunek postępowania w kwestii zaskarżania czynności prawnej upadłego do postępowania upadłościowego | str. 62
2.3. Zagadnienia prawnoporównawcze dotyczące zaskarżania czynności prawnych w wybranych państwach | str. 74
2.3.1. Niemcy (system prawny pochodzenia germańskiego) | str. 74
2.3.2. Francja (system prawny pochodzenia romańskiego) | str. 76
2.3.3. System prawa anglosaskiego | str. 80
2.3.3.1. Porządek prawny Wielkiej Brytanii | str. 80
2.3.3.2. Porządek prawny Stanów Zjednoczonych Ameryki | str. 82

Rozdział trzeci
Przedmiot ochrony realizowanej z wykorzystaniem prawa zaskarżania | str. 86
3.1. Wierzytelność jako przedmiot ochrony | str. 86
3.2. Charakter wierzytelności będącej przedmiotem ochrony | str. 90
3.2.1. Wierzytelność pieniężna i niepieniężna jako przedmiot ochrony | str. 91
3.2.2. Wierzytelność upadłościowa (zaskarżalna) jako przedmiot ochrony | str. 100
3.2.3. Wierzytelność istniejąca (realna) jako przedmiot ochrony | str. 102
3.3. Wierzytelność o innym niż cywilny charakterze a ochrona prawna takiej wierzytelności | str. 109

Rozdział czwarty
Przedmiot zaskarżania | str. 117
4.1. Przedmiot zaskarżania w prawie upadłościowym - uwagi wprowadzające | str. 117
4.1.1. Czynność prawna upadłego jako przedmiot zaskarżania | str. 122
4.1.2. Pozorność czynności prawnej a przedmiot zaskarżania | str. 125
4.1.3. Czynności prawne i faktyczne jako przedmiot zaskarżania | str. 130
4.1.4. Czynności prawne odpłatne i nieodpłatne jako przedmiot zaskarżania | str. 138
4.1.5. Czynności procesowe jako przedmiot zaskarżania | str. 149
4.1.5.1. Ugoda sądowa jako przedmiot zaskarżania | str. 152
4.1.5.2. Uznanie powództwa jako przedmiot zaskarżania | str. 153
4.1.5.3. Dział spadku | str. 156
4.2. Czynności prawne niepodlegające zaskarżaniu | str. 158
4.2.1. Czynności prawne, z których dokonaniem nie wiąże się pokrzywdzenie | str. 159
4.2.2. Zdarzenia prawne i czynności faktyczne | str. 160
4.2.3. Umowa zwrotnego przeniesienia własności na darczyńcę zawarta w następstwie odwołania darowizny | str. 161
4.2.4. Zrzeczenie się przez dłużnika przysługującego mu zarzutu przedawnienia roszczeń | str. 161
4.2.5. Czynność prawna dokonana przez syndyka w ramach likwidacji masy upadłości | str. 162
4.2.6. Spłata długu | str. 163
4.2.7. Datio in solutum | str. 165
4.2.8. Umowa majątkowa małżeńska wyłączająca wspólność ustawową | str. 170
4.2.9. Potrącenie i kompensata dokonana w ramach rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych | str. 176
4.2.10. Hipoteka przymusowa i zastaw ustawowy | str. 183
4.2.11. Przejęcie zakładu pracy według przepisu art. 231 k.p. | str. 184
4.3. Zaniechanie jako przedmiot zaskarżania | str. 186
4.4. Zaskarżanie czynności prawnej a zabezpieczenie | str. 193

Rozdział piąty
Podstawy zaskarżania czynności prawnej upadłego | str. 200
5.1. Katalog podstaw zaskarżania czynności prawnej upadłego | str. 200
5.2. Podstawy przedmiotowe zaskarżania czynności prawnych upadłego | str. 202
5.2.1. Pokrzywdzenie wierzyciela | str. 202
5.2.2. Czynność prawna upadłego | str. 213
5.2.3. Związek przyczynowy pomiędzy dokonaniem czynności prawnej a pokrzywdzeniem | str. 218
5.2.4. Termin zaskarżania | str. 223
5.3. Podstawy podmiotowe zaskarżania czynności prawnej upadłego | str. 228
5.3.1. Świadomość pokrzywdzenia wierzycieli - zamiar pokrzywdzenia | str. 229
5.3.2. Wiedza lub możliwość uzyskania (podjęcia) wiedzy przez osobę trzecią o charakterze czynności dłużnika (zła wiara osoby trzeciej) | str. 232

Rozdział szósty
Strony i podmioty postępowania o zaskarżanie czynności prawnej | str. 250
6.1. Uwagi ogólne - strony i podmioty uczestniczące w postępowaniu dotyczącym zaskarżania czynności prawnej | str. 250
6.2. Status prawny syndyka w postępowaniu w kwestii zaskarżania czynności prawnej upadłego | str. 252
6.3. Legitymacja procesowa syndyka | str. 255
6.4. Strona powodowa w procesach dotyczących zaskarżania czynności prawnych upadłego | str. 261
6.5. Strona pozwana w procesie dotyczącym zaskarżania czynności prawnej upadłego | str. 267
6.6. Legitymacja procesowa podmiotu, który dokonał czynności z osobą trzecią, tzw. osoby czwartej | str. 276
6.7. Sytuacja prawna upadłego w postępowaniu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną | str. 301
6.8. Sytuacja prawna wierzyciela upadłego w razie zaskarżania czynności prawnej upadłego | str. 305
6.9. Sytuacja prawna byłego małżonka upadłego na tle umów o podział majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej | str. 323

Rozdział siódmy
Postępowanie w kwestii uznania czynności prawnej upadłego za bezskuteczną | str. 332
7.1. Jurysdykcja krajowa | str. 332
7.2. Właściwość rzeczowa, miejscowa i funkcjonalna sądu w sprawach o zaskarżanie czynności prawnej upadłego | str. 336
7.3. Skład sądu, wyłączenie sędziego | str. 339
7.4. Przebieg postępowania w kwestii zaskarżania czynności prawnej upadłego | str. 341
7.4.1. Wszczęcie postępowania | str. 341
7.4.2. Postępowanie dowodowe związane z zaskarżaniem czynności prawnej upadłego | str. 344
7.5. Formy obrony osoby trzeciej w postępowaniu o uznanie czynności prawnej upadłego za bezskuteczną | str. 355
7.6. Przekazanie do masy praw lub rzeczy | str. 366
7.7. Przekazanie na rzecz osoby trzeciej tego, co wcześniej świadczyła na rzecz upadłego | str. 384

Rozdział ósmy
Wyrok uznający czynność prawną upadłego za bezskuteczną względnie | str. 390
8.1. Czynności procesowe sądu - istota i charakter | str. 390
8.2. Wyrok uznający czynność prawną upadłego za bezskuteczną i jego cechy | str. 393
8.3. Orzeczenia dotyczące roszczeń uzupełniających ochronę realizowaną prawem zaskarżania | str. 408
8.4. Skutki wyroku w kwestii uznania za bezskuteczną czynności prawnej upadłego | str. 414
8.5. Orzeczenie w kwestii kosztów procesu dotyczącego zaskarżania czynności prawnej upadłego | str. 428

Rozdział dziewiąty
Zaskarżanie czynności prawnej upadłego w drodze zarzutu | str. 430
9.1. Pojęcie i rodzaje zarzutów | str. 430
9.2. Zarzut bezskuteczności czynności prawnej upadłego wobec żądania wydania z masy | str. 434
9.3. Zarzut bezskuteczności czynności prawnej upadłego wobec wniosku o umieszczenie wierzytelności na liście wierzytelności | str. 443
9.4. Orzeczenie uwzględniające zarzut bezskuteczności czynności prawnej upadłego i jego skutki | str. 446

Rozdział dziesiąty
Stosunek postępowania w sprawie zaskarżania czynności prawnej upadłego do wybranych instytucji prawnych i postępowań | str. 452
10.1. Stosunek zaskarżania czynności prawnych upadłego a ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika oraz ius ad rem z art. 59 k.c. | str. 452
10.1.1. Zbieg norm w ogólności | str. 452
10.1.2. Wzajemne relacje między art. 527 i n. k.c. i art. 59 k.c. oraz innymi normami powiązanymi | str. 454
10.1.3. Wzajemne relacje między art. 527 i n. k.c. a wybranymi normami prawnymi dotyczącymi bezskuteczności względnej | str. 463
10.2. Postępowanie w kwestii uznania czynności za bezskuteczną pomiędzy syndykami mas upadłości | str. 467
10.3. Relacje postępowania w kwestii zaskarżania czynności prawnych upadłego z wybranymi postępowaniami administracyjnymi | str. 471
10.3.1. Stosunek postępowania w kwestii zaskarżania czynności prawnych upadłego do postępowania o podział nieruchomości | str. 471
10.3.2. Stosunek postępowania w kwestii zaskarżania czynności prawnych upadłego do postępowania scaleniowego | str. 476
10.3.3. Stosunek postępowania w kwestii zaskarżania czynności prawnych upadłego do postępowania o wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonej nieruchomości | str. 483

Zakończenie | str. 495

Orzecznictwo | str. 501

Akty prawne | str. 505

Bibliografia | str. 507
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.