Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zatrudnianie cudzoziemców

ebook

- 14%

Zatrudnianie cudzoziemców

Zbigniew Góral, Edyta Bielak-Jomaa

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-8573-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka stanowi kompleksowe i przystępne omówienie problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W opracowaniu przedstawiono sytuację prawną zatrudnionego cudzoziemca, omawiając takie zagadnienia, jak: zakaz dyskryminacji, jego pozycję jako strony stosunku pracy, prawa i obowiązki związane z pobytem w Polsce, a także skutki nielegalnego wykonywania pracy zarówno dla osoby korzystającej z tej pracy, jak i dla cudzoziemca. Czytelnicy będą mieli także możliwość zapoznania się z opisem przyczyn zarobkowych migracji zagranicznych, a także historią polskich rozwiązań prawnych w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do przepisów prawa administracyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego.


Adresaci:

Książka jest przeznaczona dla praktyków zajmujących się problemem zatrudniania cudzoziemców (prawnicy, pracownicy działów HR i urzędów pracy, właściciele Firm zatrudniających cudzoziemców), samych cudzoziemców świadczących pracę w Polsce oraz teoretyków prawa zainteresowanych tymi kwestiami.

Tytuł
Zatrudnianie cudzoziemców
Autorzy
Zbigniew Góral, Edyta Bielak-Jomaa
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-8573-2
Rok wydania
2015
Liczba stron
356
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Migracja zarobkowa jako zjawisko społeczno-ekonomiczne | str. 17

1.1. Uwagi wstępne | str. 17

1.2. Przyczyny migracji | str. 20

1.3. Historia migracji | str. 26

1.4. Historia migracji w Polsce | str. 35

1.5. Konsekwencje migracji dla kraju imigracyjnego | str. 43

1.6. Konsekwencje migracji dla kraju emigracyjnego | str. 49

Rozdział II
Migracja zarobkowa jako przedmiot regulacji prawnej | str. 53

2.1. Migracja zarobkowa w prawie międzynarodowym i europejskim | str. 53

2.1.1. Prawo międzynarodowe | str. 53

2.1.2. Prawo Rady Europy | str. 63

2.1.3. Prawo Unii Europejskiej | str. 70

2.2. Migracja zarobkowa w prawie porównawczym | str. 87

2.2.1. Uwagi wstępne | str. 87

2.2.2. Stany Zjednoczone | str. 89

2.2.3. Niemcy | str. 92

2.2.4. Francja | str. 95

2.2.5. Wielka Brytania | str. 99

2.2.6. Litwa | str. 101

2.3. Historia polskiej regulacji zjawiska migracji zarobkowej | str. 104

Rozdział III
Prawne warunki dostępu cudzoziemców do pracy w Polsce | str. 120

3.1. Wymóg posiadania obywatelstwa polskiego jako przesłanka negatywna zatrudniania cudzoziemców | str. 120

3.2. Pojęcie i kategorie cudzoziemców z punktu widzenia dostępu do rynku pracy | str. 129

3.2.1. Obywatele Unii Europejskiej | str. 144

3.2.2. Cudzoziemcy korzystający z ochrony na terytorium RP | str. 148

3.2.3. Cudzoziemcy posiadający stały pobyt | str. 152

3.2.4. Posiadacze Karty Polaka | str. 153

3.2.5. Repatrianci | str. 155

3.2.6. Cudzoziemcy członkowie rodziny obywateli polskich | str. 156

3.2.7. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy i pracę | str. 156

3.2.8. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji | str. 160

3.3. Prawo wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski jako wstępny warunek dostępu do pracy | str. 163

3.3.1. Dokument podróży | str. 164

3.3.2. Wiza | str. 166

3.4. Procedura wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców | str. 172

3.4.1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę | str. 178

3.4.2. Szczegółowe warunki wymagane do uzyskania zezwolenia na pracę | str. 187

3.5. Charakter prawny zezwolenia na pracę cudzoziemca | str. 197

3.6. Odmowa wydania zezwolenia na pracę | str. 203

3.7. Uchylenie zezwolenia na pracę | str. 205

3.8. Wygaśnięcie zezwolenia | str. 207

Rozdział IV
Sytuacja prawna cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce | str. 209

4.1. Zakaz dyskryminacji | str. 209

4.2. Podstawy wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP | str. 220

4.2.1. Zatrudnianie cudzoziemców w ramach stosunku pracy | str. 221

4.2.2. Rozwiązanie stosunku pracy | str. 236

4.3. Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie umowy o pracę nakładczą | str. 244

4.4. Powierzenie innej pracy zarobkowej | str. 245

4.5. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców w przypadkach szczególnych | str. 249

4.5.1. Uwagi wstępne | str. 249

4.5.2. Zatrudnianie lekarzy - cudzoziemców | str. 250

4.5.3. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców w szkołach i placówkach nauczania | str. 261

4.6. Skutki zaprzestania wykonywania pracy przez cudzoziemca | str. 267

4.7. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców w Polsce | str. 268

4.8. Status prawny cudzoziemskich pracowników w świetle ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe | str. 274

Rozdział V
Przeciwdziałanie nielegalnemu wykonywaniu pracy przez cudzoziemców w Polsce | str. 277

5.1. Definicja zatrudnienia nielegalnego (innej nielegalnej pracy zarobkowej) | str. 277

5.2. Kontrola legalności zatrudnienia | str. 286

5.3. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców | str. 291

5.3.1. Konsekwencje dla podmiotu powierzającego wykonywanie pracy | str. 291

5.3.2. Konsekwencje dla cudzoziemca | str. 298

Zakończenie | str. 301

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (poz. 1674) | str. 307

Wykaz orzeczeń | str. 327

Wykaz aktów prawnych | str. 329

Bibliografia | str. 339
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 3/2018

-29%

Administrator 3/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Książka obiektu budowlanego narzędziem pomocnym w zarządzaniu budynkiem,
● PIT-8C we wspólnocie
● Co warto wiedzieć o ocieplaniu budynków,
● Nowe Warunki Techniczne cz. II

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2015

-29%

Administrator 4/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Uczymy się na błędach... własnych – rozmowa o poszanowaniu energii,
● Spółdzielnie a RPO,
● Przegląd wodomierzy.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.