Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zatrudnianie cudzoziemców. Aspekty prawne, pracownicze i podatkowe

ebook

- 14%

Zatrudnianie cudzoziemców. Aspekty prawne, pracownicze i podatkowe

Paweł Majka, Małgorzata Rydzewska, Iwona Wieleba

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 118.00 zł 102.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 102.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-853-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce omówiono obowiązujące regulacje prawne dotyczące zatrudnienia cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy. Autorzy rozstrzygają istotne problemy interpretacyjne z zakresu prawa pracy, administracyjnego oraz podatkowego.


Treść opracowania skupia się przede wszystkim na postępującej liberalizacji przepisów przejawiającej się m.in. poprzez:
- możliwość zatrudnienia cudzoziemców, m.in. z Ukrainy i Białorusi na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi,
- zwolnienie z obowiązku przeprowadzania tzw. testu rynku pracy (procedura sprawdzająca czy potrzeby kadrowe pracodawcy mogą być zaspokojone na lokalnym rynku pracy),
- uprawnienie do korzystania z małego ruchu granicznego i ruchu bezwizowego,
- objęcie obywateli tych państw programem „Poland. Business Harbour” (kompleksowy pakiet, ułatwiający specjalistom IT, start-upom i innym firmom bezproblemową relokację na terytorium Polski).


Publikacja przeznaczona jest dla praktyków zajmujących się problematyką zatrudniania cudzoziemców (prawnicy, pracownicy działów HR, urzędów pracy, właściciele firm zatrudniających cudzoziemców).

Tytuł
Zatrudnianie cudzoziemców. Aspekty prawne, pracownicze i podatkowe
Autorzy
Paweł Majka, Małgorzata Rydzewska, Iwona Wieleba
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-853-1
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2022
Liczba stron
296
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13
Wstęp | str. 17
Rozdział I
Zagadnienia ogólne | str. 19

Źródła prawa regulującego zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP | str. 19
Pojęcie „cudzoziemca” | str. 21
Pojęcie „wykonywania pracy” | str. 23
Postępowania administracyjne związane z uzyskaniem prawa do legalnego pobytu na terytorium RP | str. 24

4.1. Postępowania administracyjne prowadzone na podstawie ustawy z 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str. 28
4.1.1. Postępowanie administracyjne w sprawie udzielania ochrony międzynarodowej | str. 29
4.1.2. Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia ochrony czasowej | str. 35
4.1.3. Postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania statusu azylanta | str. 35
4.2. Postępowanie administracyjne w sprawie przyznania Karty Polaka, regulowane w ustawie z 7.09.2007 r. o Karcie Polaka | str. 36
4.3. Postępowania administracyjne prowadzone na podstawie ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach | str. 38
4.3.1. Postępowanie administracyjne dotyczące odmowy wjazdu na teren RP | str. 44
4.3.2. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania wizy | str. 46
4.3.3. Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy | str. 51
4.3.4. Postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na pobyt stały | str. 58
4.3.5. Postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE | str. 60
4.3.6. Postępowania administracyjne związane z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP | str. 61
4.3.7. Postępowania administracyjne związane z wydawaniem dokumentów cudzoziemcom | str. 63
Rozdział II
Podstawy prawne dopuszczenia do zatrudnienia cudzoziemca w Polsce | str. 65

Ogólne informacje na temat zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP | str. 65
Dokumenty potwierdzające legalność pobytu cudzoziemca na terytorium RP i inne dokumenty wydawane cudzoziemcom | str. 68
Przypadki, w których wymagane jest uzyskanie zezwolenia na pracę | str. 76

3.1. Rodzaj pracy wymagającej zezwolenia | str. 76
3.2. Rodzaje podstaw legalizacji pobytu na terenie RP umożliwiających podjęcie pracy | str. 77
3.2.1. Wizy | str. 78
3.2.2. Ruch bezwizowy | str. 81
3.2.3. Zezwolenie na pobyt czasowy | str. 83

Przypadki, w których powierzenie wykonania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę | str. 87

4.1. Brak konieczności posiadania zezwolenia na pracę na podstawie przepisu art. 87 ust. 1 pkt 1–11a u.p.z. | str. 88
4.1.1. Posiadanie statusu uchodźcy | str. 88
4.1.2. Uzyskanie ochrony uzupełniającej | str. 89
4.1.3. Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały | str. 90
4.1.4. Uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE | str. 91
4.1.5. Uzyskanie zgody na pobyt ze względów humanitarnych | str. 91
4.1.6. Uzyskanie zgody na pobyt tolerowany w RP | str. 92
4.1.7. Uzyskanie ochrony czasowej w RP | str. 92
4.1.8. Przebywanie na terytorium RP w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa | str. 93
4.1.9. Przebywanie na terytorium RP w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca | str. 93
4.1.10. Przebywanie na terytorium RP w związku z korzystaniem z mobilności studenta | str. 94
4.2. Brak wymogu posiadania zezwolenia na pracę na podstawie przepisu art. 87 ust. 2 i 3 u.p.z. | str. 94
4.3. Przypadki wykonywania pracy na terytorium RP bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21.04.2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę | str. 95

Regulacje dotyczące obywateli Ukrainy | str. 100

5.1. Sytuacja prawna obywateli Ukrainy w okresie sprzed 24.02.2022 r.  | str. 100
5.1.1. Ułatwienia w legalizacji pobytu na terytorium RP | str. 100
5.1.2. Ułatwienia w procedurze związanej z uzyskaniem zezwolenia na pracę | str. 102
5.2. Sytuacja prawna obywateli Ukrainy po 24.02.2022 r.  | str. 103
5.2.1. Zakres podmiotowy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | str. 105
5.2.2. Dokumenty, na podstawie których obywatele Ukrainy mogą wjeżdżać do Polski | str. 106
5.2.3. Legalność pobytu obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 u.p.o.u. na terytorium RP | str. 107
5.2.4. Rejestr PESEL | str. 109
5.2.5. Zatrudnienie | str. 111
Rozdział III
Postępowania administracyjne w sprawie udzielenia zezwoleń na pracę i wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | str. 115

Postępowania administracyjne w sprawie udzielenia zezwoleń na pobyt czasowy i pracę na podstawie ustawy o cudzoziemcach | str. 117

1.1. Rodzaje zezwoleń oraz przesłanki ich uzyskania | str. 117
1.1.1. Rodzaje zezwoleń ze względu na cel w jakim są wydawane  | str. 118
1.1.2. Przesłanki do uzyskania zezwoleń | str. 120
1.2. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia
na pobyt czasowy i pracę | str. 124
1.2.1. Organ właściwy | str. 124
1.2.2. Wnioskodawca, wniosek, dokumenty załączane do wniosku | str. 124
1.2.3. Odmowa wszczęcia postępowania | str. 127
1.2.4. Postępowanie dowodowe | str. 128
1.2.5. Decyzja | str. 129
1.3. Instytucja milczącego załatwienia sprawy w ustawie o cudzoziemcach | str. 132

Postępowania administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na pracę na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia oraz w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | str. 134

2.1. Zależność pomiędzy jednolitymi zezwoleniami na pracę a zezwoleniami na pracę wydawanymi na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia | str. 135
2.2. Ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową  | str. 136
2.3. Warunki uzyskania zezwolenia na pracę  | str. 137
2.4. Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia | str. 144
2.4.1. Organ właściwy | str. 145
2.4.2. Wnioskodawca, wniosek, dokumenty załączane do wniosku | str. 146
2.4.3. Postępowanie dowodowe | str. 149
2.4.4. Decyzja | str. 150
2.5. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | str. 155
2.5.1. Charakter prawny oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | str. 155
2.5.2. Organ właściwy | str. 161
2.5.3. Wnioskodawca, elementy oświadczenia  | str. 161
2.5.4. Postępowanie dowodowe | str. 161
2.5.5. Termin na dokonanie wpisu do ewidencji | str. 162
2.5.6. Decyzja o odmowie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji  | str. 163
2.5.7. Opłaty za wpis oświadczenia | str. 164
Rozdział IV
Regulacje z zakresu prawa pracy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców | str. 165

Wprowadzenie | str. 165

1.1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy | str. 165
1.2. Poszukujący pracy | str. 167
1.3. Pracownik odbywający staż | str. 169
1.4. Specjalista | str. 170
1.5. Pracodawca  | str. 171
1.6. Pracodawca macierzysty | str. 173
1.7. Pracodawca użytkownik | str. 174

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca, wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, inna praca zarobkowa | str. 175
Zawody, w przypadku których wiedzę, umiejętności i kompetencje poświadczone liczbą wymaganych lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego uznaje się do celów stosowania niebieskiej karty UE za równoważne z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami poświadczonymi kwalifikacjami uzyskanymi w ramach kształcenia
na poziomie wyższym | str. 178
Określenie istotnych warunków zatrudnienia w oświadczeniu, wniosku o zezwolenie na pracę | str. 180
Obowiązki i uprawnienia pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca | str. 193

5.1. Obowiązki dotyczące umowy z cudzoziemcem | str. 193
5.2. Obowiązki informacyjne w stosunku do cudzoziemca  | str. 195
5.3. Obowiązki informacyjne w stosunku do wojewody | str. 197
5.4. Obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne i konsekwencje ich nieuiszczenia | str. 197

Koszty pracy | str. 203
Uprawnienia i obowiązki pracownika cudzoziemca | str. 205

7.1. Uprawnienie do informacji | str. 205
7.2. Uprawnienie do pouczenia w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu, o roszczeniach przeciwko podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy w związku z zaległym wynagrodzeniem  | str. 206

Uzyskanie statusu bezrobotnego przez cudzoziemca | str. 207

Rozdział V
Zmiany warunków zatrudnienia oraz cofanie, przedłużanie, wygaśnięcie, uchylanie zezwoleń na pracę | str. 213

Zmiany podmiotowe i przedmiotowe warunków zatrudnienia i ich wpływ na wydane zezwolenia i złożone oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi | str. 213

1.1. Zmiany niewymagające wydania nowego zezwolenia na pracę czy wpisu nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | str. 213
1.1.1. Zmiany niewymagające wydania nowego zezwolenia na pracę na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia  | str. 213
1.1.2. Zmiany niewymagające wydania nowego zezwolenia lub niewymagające zmiany zezwolenia na pracę na podstawie ustawy o cudzoziemcach | str. 215
1.1.3. Zmiany niewymagające wpisu nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | str. 216
1.2. Przypadki wymagające zmiany lub wydania nowego zezwolenia  | str. 216

Przedłużenie zezwolenia na pracę | str. 219

2.1. Wydanie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę  | str. 219
2.2. Przedłużenie zezwolenia na pracę wydanego na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia | str. 221

Legalność pracy po upływie okresu ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | str. 223
Cofnięcie zezwolenia | str. 224
Uchylenie zezwolenia | str. 226
Wygaśnięcie zezwolenia | str. 228

6.1. Wygaśnięcie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na podstawie ustawy o cudzoziemcach | str. 228
6.2. Wygaśnięcie zezwolenia na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia | str. 228
Rozdział VI
Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców | str. 229

Pojęcie nielegalnej pracy zarobkowej cudzoziemca | str. 229
Organy kontroli | str. 230

Rozdział VII
Regulacje wprowadzone w związku ze stanem epidemii COVID-19 oraz wynikające z ustawy z 17.12.2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw | str. 239
Rozdział VIII
Opodatkowanie dochodów pracowników – cudzoziemców ze stosunku pracy | str. 245

Ogólne zasady opodatkowania dochodów uzyskanych ze stosunku pracy | str. 245

1.1. Pojęcie przychodu, kosztów uzyskania przychodu i dochodu ze stosunku pracy | str. 245
1.1.1. Pojęcie przychodu ze stosunku pracy | str. 245
1.1.2. Pracownicze koszty uzyskania przychodu  | str. 248
1.2. Stawka podatkowa i sposób opodatkowania | str. 250
1.3. Wybrane preferencje w zakresie opodatkowania dochodów pracowników | str. 252
1.3.1. Zagadnienia ogólne | str. 252
1.3.2. Ulga dla młodych | str. 254
1.3.3. Ulga na powrót | str. 256
1.3.4. Ulga dla rodzin wielodzietnych | str. 258
1.3.5. Ulga dla pracujących seniorów | str. 260
1.4. Zwolnienie przychodów pracownika uzyskanych z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz skutki dla pracodawcy | str. 261
1.5. Zasady opodatkowania dochodu pracownika – cudzoziemca | str. 263

Podwójne opodatkowanie dochodów z tytułu stosunku pracy i jego unikanie | str. 264

2.1. Rodzaje podwójnego opodatkowania  | str. 264
2.2. Problem podwójnego opodatkowania dochodów osób fizycznych  | str. 265
2.3. Charakter umów o unikaniu podwójnego opodatkowania | str. 269
2.4. Opodatkowanie dochodu ze stosunku pracy według Modelu Konwencji OECD | str. 271
2.5. Opodatkowanie dochodu ze stosunku pracy według Modelu Konwencji ONZ  | str. 276
2.6. Znaczenie pozostałych wzorców konwencji dotyczących unikania podwójnego opodatkowania | str. 277

Zasady opodatkowania dochodu ze stosunku pracy przewidziane w umowie polsko-ukraińskiej | str. 278
Opodatkowanie dochodów pracowniczych obywatela Ukrainy zatrudnionego w Polsce przez polskiego pracodawcę | str. 281

4.1. Opodatkowanie dochodów pracowniczych obywatela Ukrainy będącego rezydentem | str. 281
4.2. Opodatkowanie dochodów pracowniczych obywatela Ukrainy będącego nierezydentem | str. 284
Podsumowanie | str. 285
Bibliografia  | str. 289
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
13 wzorców dobrej komunikacji i relacji. Analiza transakcyjna w praktyce

13 wzorców dobrej komunikacji i relacji. Analiza transakcyjna w praktyce

\n\nAnaliza transakcyjna jest uznaną na świecie koncepcją psychologiczną, która ma zastosowanie tam, gdzie pojawia się potrzeba rozumienia zjawisk zachodzących w relacjach między ludźmi.
\n\nAutorki w praktyczny sposób opisują 13 wybranych konstruktów analizy transakcyjnej. Każdy z nich zilustrowany jest przykładami, a uzupełnieniem treści jest zestaw narzędzi i ćwiczeń do samodzielnego wykonania.
\n\nDzięki lekturze książki czytelnik będzie mógł:

zrozumieć wzorce zachowań – własnych oraz innych osób;
przeanalizować i usprawnić własny styl komunikowania się;
poznać mechanizmy gier psychologicznych w życiu prywatnym i zawodowym;
zastosować rozwiązania wspierające współpracę i budowanie dobrych relacji.

\n\nW publikacji można odnaleźć narzędzia do wykorzystania w codziennych sytuacjach zawodowych, takich jak: prowadzenie skutecznych rozmów, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie czy współpraca w zespole.
\n\nPozycja jest przeznaczona dla managerów, przedsiębiorców, pracowników działów HR oraz wszystkich tych, którzy pracują w obszarach: edukacji, biznesu, coachingu czy szkoleń. Zaciekawi także wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym.

\n\n„Napisana przez praktyków dla praktyków. Książka zawiera liczne przykłady zaczerpnięte z polskich organizacji pozwalające zobaczyć użyteczność założeń analizy transakcyjnej w różnych sytuacjach biznesowych. Koncentruje się na przestrzeni biznesowej, jednak znajdziemy w niej także trafne odwołania do naszego codziennego funkcjonowania”.
\n\nAgnieszka Woś-Szymanowska psycholog, konsultantka biznesowa, twórczyni bloga analiza-transakcyjna.pl
\n\n
\n\n„Na polskim rynku wydawniczym brakuje książki, która w sposób zrozumiały dla nie-praktyka analizy transakcyjnej, przybliża koncept i konstrukty tej teorii psychologii. Autorki w sposób nadający się do natychmiastowego zaimplementowania opisały najważniejsze elementy analizy transakcyjnej. Forma i treści tu opisane, pozwalają na skuteczne zastosowanie rozwiązań w swoim codziennym życiu”.
\n\nKamila Pępiak-Kowalska wykładowczyni, konsultantka biznesowa, coach
\n\n
\n\n„Dlaczego nie uczą nas takich rzeczy w szkole, na kursach, na studiach? Dlaczego nie było tego na żadnym szkoleniu firmowym? Dlaczego dowiaduję się dopiero teraz?” – to słowa naszych klientów po warsztatach, na których zajmujemy się praktycznym wymiarem analizy transakcyjnej. Podobnych wypowiedzi słyszymy naprawdę wiele. Pojawiają się, kiedy dzielimy się wiedzą z obszaru analizy transakcyjnej na sesjach indywidualnych, kursach czy warsztatach. To opinie naszych klientów, zaciekawionych zdobywaniem praktycznej wiedzy z tego obszaru psychologii, stoją u źródeł tej książki.
\n\nMonika Dawid-Sawicka i Elżbieta Stelmach

Cena: 59.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.