Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Zatrudnianie pracowników samorządowych

ebook

- 14%

Zatrudnianie pracowników samorządowych

Paweł Czarnecki, Anna Reda-Ciszewska, Barbara Surdykowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-813-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji omówiono zasady zatrudniania pracowników samorządowych, uwzględniając ogół przepisów dotyczących tej grupy zawodowej.


Książka zawiera wzory dokumentów dotyczących m.in.:

powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy,
zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania,
informacji o odmowie wykonania polecenia,
oświadczenia o podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej,
wniosku o rekompensatę za pracę w godzinach nadliczbowych.Autorzy przedstawiają również:

podstawy nawiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym;
dopuszczalność zawierania umów cywilnoprawnych w samorządzie terytorialnym;
rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem;
składniki wynagrodzenia za pracę pracownika samorządowego;
obowiązki pracownika samorządowego;
odpowiedzialność za rażące naruszenie prawa przy wydawaniu decyzji oraz odpowiedzialność materialna.Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, adwokatów, radców prawnych, sędziów, ekonomistów i księgowych oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich.

Tytuł
Zatrudnianie pracowników samorządowych
Autorzy
Paweł Czarnecki, Anna Reda-Ciszewska, Barbara Surdykowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-813-5
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2020
Liczba stron
356
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział 1
Pracownik i pracodawca samorządowy | str. 19
1.1. Zakres zastosowania ustawy o pracownikach samorządowych | str. 19
1.2. Klasyfikacje pracowników samorządowych | str. 25
1.3. Pracodawcy samorządowi | str. 29
1.4. Konsekwencje zmian w podziale terytorialnym państwa dla pracowników samorządowych | str. 34
1.5. Spółki samorządowe | str. 38

Rozdział 2
Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym | str. 40
2.1. Nabór | str. 40
2.1.1. Wprowadzenie | str. 40
2.1.2. Pojęcie i zasady naboru | str. 41
2.1.3. Zakres zastosowania naboru w ustawie o pracownikach samorządowych | str. 42
2.1.4. Etapy naboru | str. 47
2.1.4.1. Wprowadzenie | str. 47
2.1.4.2. Rekrutacja | str. 48
2.1.4.3. Selekcja | str. 54
2.2. Służba przygotowawcza | str. 60
2.3. Podstawy nawiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym | str. 63
2.3.1. Wprowadzenie | str. 63
2.3.2. Umowa o pracę | str. 63
2.3.3. Wybór | str. 65
2.3.4. Powołanie | str. 67
2.4. Dopuszczalność zawierania umów cywilnoprawnych w samorządzie terytorialnym | str. 68
2.5. Rygory selekcyjne | str. 71
2.5.1. Uwagi ogólne | str. 71
2.5.2. Obywatelstwo polskie | str. 72
2.5.3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych | str. 74
2.5.4. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku | str. 75
2.5.5. Niekaralność | str. 77
2.5.6. „Apolityczność” sekretarza | str. 78
2.5.7. Nieposzlakowana opinia | str. 80
2.5.8. Inne rygory selekcyjne | str. 80
2.6. Następcze stwierdzenie niespełniania rygorów selekcyjnych | str. 82

Rozdział 3
Zmiana i zawieszenie stosunku pracy pracownika samorządowego | str. 84
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 84
3.2. Awans wewnętrzny na podstawie art. 20 u.pr.s. | str. 85
3.3. Czasowe powierzenie innej pracy na podstawie art. 21 u.pr.s. | str. 87
3.4. Przeniesienie do innej jednostki na podstawie art. 22 u.pr.s. | str. 89
3.5. Powierzenie innej pracy na stałe na podstawie art. 23 u.pr.s. | str. 92
3.6. Wypowiedzenie zmieniające | str. 94
3.7. Zawieszenie stosunku pracy pracownika samorządowego w razie jego tymczasowego aresztowania | str. 97

Rozdział 4
Ustanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym | str. 102
4.1. Uwagi dotyczące ustania stosunku pracy pracowników samorządowych | str. 102
4.2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | str. 106
4.3. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe | str. 115
4.4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z przyczyn zawinionych przez pracownika | str. 119
4.5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z przyczyn niezawinionych przez pracownika | str. 121
4.6. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika | str. 126
4.7. Wygaśnięcie umowy o pracę | str. 127
4.8. Ustanie stosunku pracy na podstawie wyboru | str. 129
4.8.1. Uwagi wprowadzające | str. 129
4.8.2. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w razie wyboru na kolejną kadencję | str. 135
4.8.3. Wydanie świadectwa pracy w razie wyboru na kolejną kadencję | str. 136
4.8.4. Ponowne poinformowanie o warunkach zatrudnienia w razie wyboru na kolejną kadencję | str. 136
4.9. Ustanie stosunku pracy na podstawie powołania | str. 142
4.10. Uwagi dotyczące ustania stosunku pracy na podstawie powołania w odniesieniu do zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) | str. 151
4.11. Uwagi dotyczące ustania stosunku pracy na podstawie powołania w odniesieniu do skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarbnika województwa | str. 155
4.12. Utworzenie nowej jednostki samorządu terytorialnego a ustanie stosunku pracy pracownika samorządowego | str. 157

Rozdział 5
Uprawnienia pracownika samorządowego | str. 163
5.1. Wprowadzenie | str. 163
5.2. Uprawnienia płacowe jako uprawnienia pracownika samorządowego z zakresu indywidualnego prawa pracy | str. 164
5.2.1. Uwagi ogólne | str. 164
5.2.2. Składniki wynagrodzenia za pracę pracownika samorządowego | str. 168
5.2.2.1. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika samorządowego | str. 168
5.2.2.2. Dodatek stażowy | str. 175
5.2.2.3. Dodatek funkcyjny | str. 181
5.2.2.4. Dodatek specjalny dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty oraz marszałka województwa przyznawany na podstawie art. 36 ust. 3 u.pr.s. | str. 182
5.2.2.5. Dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań przyznawany na podstawie art. 36 ust. 5 u.pr.s. | str. 183
5.2.2.6. Inne dodatki | str. 184
5.2.2.7. Wynagrodzenie prowizyjne za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych | str. 186
5.2.2.8. Nagroda jubileuszowa | str. 187
5.2.2.9. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. trzynastka | str. 191
5.2.3. Inne świadczenia związane z pracą | str. 197
5.2.3.1. Odprawa emerytalno-rentowa | str. 197
5.2.3.2. Nagroda | str. 202
5.2.3.3. Należności z tytułu podróży służbowej | str. 204
5.2.3.4. Odprawa dla pracowników zatrudnionych z wyboru w związku z upływem kadencji | str. 205
5.3. Uprawnienia pracownika samorządowego z zakresu zbiorowego prawa pracy | str. 206

Rozdział 6
Obowiązki pracownika samorządowego | str. 212
6.1. Wprowadzenie | str. 212
6.2. Obowiązek wykonywania sumiennie, sprawnie i bezstronnie powierzonych zadań oraz poleceń przełożonych | str. 214
6.3. Obowiązek przestrzegania czasu pracy | str. 217
6.4. Obowiązki służące zapewnieniu odpowiedniego poziomu merytorycznego kadry urzędniczej oraz powagi urzędu | str. 224
6.4.1. Uwagi ogólne | str. 224
6.4.2. Obowiązek podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych | str. 224
6.4.3. Obowiązek poddania się ocenie okresowej | str. 225
6.5. Obowiązki o charakterze antykorupcyjnym | str. 232
6.5.1. Uwagi ogólne | str. 232
6.5.2. Obowiązek powstrzymania się od wykonywania zajęć sprzecznych z obowiązkami ustawowymi | str. 232
6.5.3. Obowiązek złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej | str. 238
6.5.4. Obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym | str. 245
6.6. Zakaz podległości służbowej między osobami bliskimi | str. 249

Rozdział 7
Odpowiedzialność pracownika samorządowego | str. 252
7.1. Uwagi ogólne | str. 252
7.2. Odpowiedzialność porządkowa | str. 254
7.3. Odpowiedzialność za rażące naruszenie prawa przy wydawaniu decyzji oraz odpowiedzialność materialna | str. 255
7.4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 257
7.5. Odpowiedzialność karna | str. 258

Rozdział 8
Status szczególnych kategorii pracowników samorządowych | str. 260
8.1. Wprowadzenie | str. 260
8.2. Powiatowy/miejski rzecznik praw konsumentów | str. 262
8.3. Kierownik urzędu stanu cywilnego lub zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego | str. 265
8.4. Etatowy członek samorządowego kolegium odwoławczego i pracownik biura samorządowego kolegium odwoławczego | str. 266
8.5. Straż gminna/miejska | str. 269
8.6. Pracownicy socjalni | str. 273
8.7. Podsumowanie | str. 284

Wzory | str. 287
Wzór oświadczenia w związku z ubieganiem się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym | str. 289
Wzór protokołu z naboru | str. 290
Wzór regulaminu służby przygotowawczej | str. 299
Wzór powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy (art. 21 u.pr.s.) | str. 304
Wzór porozumienia pracodawców samorządowych w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego na podstawie art. 22 u.pr.s. | str. 305
Wzór uchwały rady gminy w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy | str. 307
Wzór uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla starosty | str. 309
Wzór zarządzenia w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców jednostek organizacyjnych | str. 311
Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu wynagradzania | str. 312
Wzór zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania | str. 313
Wzór regulaminu wynagradzania | str. 314
Wzór informacji pracownika o niezgodności polecenia z prawem/o pomyłce dotyczącej polecenia (art. 25 u.pr.s.) | str. 322
Wzór potwierdzenia polecenia (art. 25 u.pr.s.) | str. 323
Wzór informacji o odmowie wykonania polecenia (art. 25 u.pr.s.) | str. 324
Wzór oświadczenia o pokrewieństwie/powinowactwie (art. 26 u.pr.s.) | str. 325
Wzór oświadczenia o podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 31 u.pr.s.) | str. 327
Wzór oświadczenia o zmianie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej (art. 31 u.pr.s.) | str. 329
Wzór zarządzenia w sprawie wydania regulaminu oceny okresowej pracownika samorządowego | str. 331
Wzór regulaminu oceny okresowej | str. 332
Wzór wniosku o rekompensatę za pracę w godzinach nadliczbowych | str. 346

Literatura | str. 347
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.