Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Język i metoda. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku. TOM 1

ebook

Język i metoda. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku. TOM 1

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-233-3374-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka „Язык и метод. Русский язык в научных исследованиях XXI века I” pod red. D. Szumskiej to pierwszy tom wydany w ramach serii pod tym samym tytułem. Stanowi on zbiór ponad trzydziestu artykułów w większości nawiązujących do tekstów, jakie ich autorzy – reprezentanci znanych polskich i zagranicznych naukowych ośrodków rusycystycznych wygłosili na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Язык и метод. Русский язык а лингвистических исследованиях ХХI века», zorganizowanej w Krakowie w dniach 5-6 maja 2011 r.przez Zakład Językoznawstwa Rosyjskiego Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, a której gośćmi honorowymi byli tak znamienici lingwiści jak Jurij Derenikovicz Apresjan /Юрий Дереникович Апресян/ i Igor Aleksandrovicz Mielczuk /Игорь Александрович Мельчук/. Wszystkie opublikowane artykuły stosownie do zamysłu serii, której idea – jak podkreśla na wstępie jej redaktor - nawiązuje do Popperowskiego modelu rozwoju nauki, są poświęcone krytycznemu omówieniu problemów metodologicznych współczesnego językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem efektów konfrontacji teorii z praktyką na gruncie zarówno synchronicznych, jak i diachronicznych badań nad językiem rosyjskim.

Tytuł
Język i metoda. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku. TOM 1
Język
rosyjski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN
978-83-233-3374-6
Rok wydania
2012 Kraków
Wydanie
1
Liczba stron
379
Format
pdf
Spis treści
От редактора 9 Эльвира Николаевна Акимова, Древнерусский текст в лингвистических исследованиях ХX–XXI вв. 11 Николай Федорович Алефиренко, Когнитивная лексикология русского языка: pro et contra 21 Károly Bibok, Лексико-конструкционный подход к русским глаголам локативной альтернации 33 Игорь Владимирович Чекулай, Ольга Николаевна Прохорова, Принципы функционально-деятельностного подхода при изучении оценочных структур 41 Татьяна Викторовна Дубровская, Методы исследования языка правовой сферы: речежанровая модель 55 Gabriela Dudek, Метод дискурс-анализа в российской политической лингвистике 69 Михаил Яковлевич Дымарский, Язык без метода или метод без языка? (проблема типологии синтаксических связей в современной русистике) 79 Adam Fałowski, Словарь-дневник Ричарда Джемса 1618–1619 гг. в свете новых диалектных и исторических данных 95 Ирина Анатольевна Герасименко, Применение контекстологического метода при анализе семантики единиц с колоративным содержанием 105 Aleksander Kiklewicz, Парадигмы языкознания как типы профилирования знаков 119 Лилия Фаатовна Килина, О применении лингвотекстологического метода при проведении комплексного исследования языковых фактов русских летописей 135 Katarzyna Kondzioła-Pich, Утешение как речевой акт. Лексико-семантические аспекты имплицитного утешения в польском и русском языках 145 Izabela Kozera, Методологические вопросы исследования плеонастических словосочетаний в современном русском языке 157 Максим Анисимович Кронгауз, Изменения в русском языке и новые технологии 173 Katalin Kugler, Разногласия между социолингвистическими субкодами и лексикографическими пометами 183 Ирина Анатольевна Куприева, Некоторые аспекты метода лингвокогнитивного моделирования в анализе функциональных особенностей глагольных лексем со значением внимания (на материале современного русского и английского языков) 193 Виктория Владимировна Макарова, «Эта страна», или концепт «Россия» в современном российском политическом дискурсе 205 Игорь Александрович Мельчук, Phraseology in the Language, in the Dictionary, and in the Computer 217 Светлана Александровна Никифорова, Древнерусские композитытермины христианства: взаимообусловленность семантики и структуры 241 Борис Юстинович Норман, Значение падежа и лексические пределы его действия (с особым вниманием к предложно-падежным формам) 253 Зоя Леонидовна Новоженова, Метод поля в описании русского глагольного предложения 267 Krzysztof Ozga, Методы описания истинности суждения в современном языкознании – критические замечания 279 Елена Эдуардовна Пчелинцева, Аспектуальность и глагольная номинализация в русском языке: генеративный, формальный, функцио нальный взгляд 289 Марина Васильевна Пименова, К вопросу о методах изучения исторической семантики слова 303 Елена Александровна Потехина, Cемантика и прагматика религиозного текста (на материале рукописи «Чин исповеданию» из собрания бывшего старообрядческого монастыря в Войнове) 317 Renata Rodak, Коммуникативизм – попытка методологического компромисса 329 Joanna Rybarczyk-Dyjewska, Язык как магическое средство: редундантные языковые средства в русских заговорах 335 Зинаида Какбаевна Сабитова, Новые лингвистические направления XX–XXI вв. 347 Dorota Szumska, Импликатура: последнее искушение лингвиста 361 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 367
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Logopedia Silesiana”. T. 3

-13%

„Logopedia Silesiana”. T. 3

„Logopedia Silesiana”, oprócz swojej nadrzędnej, naukowej funkcji, pragnie także pomagać osobom z zaburzeniami mowy. W trzecim tomie czasopisma logopedzi przedstawiają koncepcje, pomocne narzędzia oraz modele diagnozy i drogi terapii. Rzetelna, najnowsza wiedza po raz kolejny łączy się z praktyką. Prezentujemy prace autorów, którzy na wiele sposobów omawiają programowanie postępowania logopedycznego. Obserwacja słowa w jego różnych realizacjach, odkrywanie przyczyn sprawiających, że człowiek zaczyna używać języka, znajdują swoje odzwierciedlenie w logopedycznej debacie nad naturą ludzkiego porozumiewania się. Zaprezentowane tutaj rozważania teoretyczne i praktyczne, częstokroć podejmujące także zagadnienia moralne, przyczynią się – mamy taką nadzieję – do doskonalenia warsztatu terapeutycznego i otworzą przestrzeń dla nowo odkrywanych tajemnic języka i zachowań językowych. (Prof. dr hab. Marian Kisiel, Przewodniczący Rady Naukowej „Logopedii Silesiany”)

Cena: 37.80 zł 33.00 zł
„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2018. Vol. 4 (2)

-14%

„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2018. Vol. 4 (2)

Theory and Practice of Second Language Acquisition, Volume 4, Issue 2 to siódmy numer powstałego w 2015 roku czasopisma (półrocznik) poświęconego pracom teoretycznym oraz badaniom empirycznym zajmującym się przyswajaniem języka drugiego oraz uczeniem się języka obcego. Jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym, gromadzi bowiem autorów z wielu środowisk akademickich poza Polską.

Tegoroczny drugi numer kontynuuje kwestie podejmowane w poprzednim, związane ze wpływem szeroko pojętego środowiska uczenia się i przyswajania języka na osiągane rezultaty. Omawiane są badania nad profilem nauczania określanym jako Positive Language Education (Pozytywne Kształcenie Językowe), które łączy nauczanie języka z ogólnymi treściami edukacyjnymi skupiającymi się na dobrym egzystowaniu w społeczeństwie i dbaniem o rozwój własnej osobowości. Temu tematowi poświęcone są dwa pierwsze artykuły. Trzeci artykuł oferuje spojrzenie na środowisko przyswajania języka z perspektywy uczących się, natomiast w czwartym tekście przedstawione są korzyści wynikające z integracji trzech języków w środowisku klasowym dla rozwoju kompetencji w każdym z nich. Piąty tekst podejmuje problematykę kształcenia językowego online, prezentując ciekawe rozwiązania organizacyjno-metodyczne pozwalające na optymalizację procesu nauczania języka poprzez łączenie metod tradycyjnych z kształceniem na odległość. W ostatnim artykule naukowym prezentowane są możliwości zaadoptowania nowego modelu teoretycznego Complex Dynamic Systems Theory (Teoria Złożonych Układów Dynamicznych) dla potrzeb nauczania języka, wskazując zarówno na korzyści, jak i problemy z tym związane. W tomie zawarte są także dwie recenzje niedawno opublikowanych książek: Personality and Emotional Intelligence in Second Language Learning Katarzyny Ożańskiej-Ponikwii (recenzja autorstwa Danuty Gabryś-Barker) oraz Avialinguistics. The Study of Language for Aviation Purposes Anny Borowskiej (recenzja przygotowana przez Adama Wojtaszka). Tak jak poprzednie, obecny numer kierowany jest zarówno do badaczy procesów przyswajania języków, jak i do praktykujących glottodydaktyków.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
A contrastive perpective on figurative language

-14%

A contrastive perpective on figurative language

Książka jest monografią wieloautorską z dziedziny językoznawstwa kontrastywnego oraz kognitywnego. Poszczególne rozdziały analizują, zgodnie z tytułem całości pracy, różne aspekty tradycyjnie badane przez językoznawstwo kognitywne (np. metaforę, metonimię, znaczenie przenośne) w perspektywie międzyjęzykowej (kontrastywnej). Publikacja niniejsza adresowana jest przede wszystkim do językoznawców zajmującym się badaniami kontrastywnymi, a także językoznawstwem kognitywnym.

Cena: 34.90 zł 30.00 zł
Arabskie i polskie słownictwo dyplomatyczne i polityczne

-14%

Arabskie i polskie słownictwo dyplomatyczne i polityczne

Książka jest pierwszym w Polsce zbiorem przykładów i wzorów korespondencji dyplomatycznej w języku arabskim wraz z jej tłumaczeniem i omówieniem w języku polskim. Charakter publikacji jest naukowy oraz popularyzatorski, aby mógł być wykorzystany przez jak największą ilość potencjalnych odbiorców. Z jednej strony książka ma być podręcznikiem dla arabistów, pomocą dla tłumaczy, ale także wnosić wkład do studiów międzynarodowych, ponieważ odzwierciedla sposób myślenia Arabów, konstruowania wypowiedzi w obszarze dyplomacji, polityki międzynarodowej, terminologii specjalistycznej oraz pokazuje kulturowy aspekt tychże treści. Książka to także leksykon specyficznej terminologii, która zdaje się być współcześnie popularna. Stara się ona porządkować i tłumaczyć pewne zjawiska poprzez nie tylko zamieszczone tłumaczenie na j. polski, ale właśnie ukazanie kontekstów danych terminów i haseł. Książka dostarcza gotowych i sprawdzonych współczesnych arabskich rozwiązań językowych w obszarze dyplomacji i polityki, co powoduje możliwość wzbogacenia przez osoby władające j. arabskim słownictwa i nabrania naturalności językowej. Odbiorcą publikacji są absolwenci i studenci studiów arabistycznych, tłumacze tego języka, ale również osoby i instytucje zajmujące się szeroko pojmowaną problematyką bliskowschodnią.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
Ćwiczenia ze stylistyki

-14%

Ćwiczenia ze stylistyki

Bogaty zestaw ćwiczeń z zakresu stylistyki i zagadnień pokrewnych:

- zawiera ponad 250 różnorodnych ćwiczeń opatrzonych komentarzami,

- pomaga kształcić sprawność językową,

- ułatwia rozumienie tekstów użytkowych i artystycznych,

- umożliwia utrwalenie wiedzy teoretycznej,

- wykorzystuje ciekawy materiał językowy m.in. utwory literackie, teksty reklamowe oraz wypowiedzi gwarowe i środowiskowe.

Książkę polecamy studentom filologii i dziennikarstwa, maturzystom, nauczycielom polonistom oraz lektorom języka polskiego, a także osobom zawodowo zajmującym się pisaniem i redagowaniem tekstów.

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak – dr hab., wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się językoznawstwem polonistycznym, jest autorką podręczników do języka polskiego i poradników językowych.

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
De la phraséologie à la phraséodidactique Études théoriques et pratiques

-13%

De la phraséologie à la phraséodidactique Études théoriques et pratiques

Monografia jest efektem wielotorowych i szeroko zakrojonych badań naukowych w ramach współczesnej frazeologii ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne wykorzystanie w dziedzinie frazeodydaktyki. Główne zagadnienia zaprezentowane w publikacji to: - zakres współczesnej frazeologii wraz z jej różnymi aspektami terminologicznymi; - semantyczna i składniowa charakterystyka zjawiska frazeologizacji w językach naturalnych; - percepcja i rozumienie wielowyrazowych struktur o metaforycznym charakterze; - geneza i zakres badań w obrębie frazeodydaktyki; - rozwój kompetencji frazeologicznych na poziomie zaawansowanej nauki języka obcego (na przykładzie języka francuskiego); - analiza relacji pomiędzy łatwością lub trudnością w rozumieniu i przyswajaniu związków frazeologicznych w języku obcym a stopniem utrwalenia tych struktur na poziomie semantycznym i składniowym; - problem kompozycyjności frazeologizmów (zwłaszcza gradacja tego zjawiska) a rozumienie i przyswajanie utrwalonych struktur wyrazowych w języku obcym; - kwestia typowości i struktur prototypowych we frazeologii oraz ich znaczenie we frazeodydaktyce; - metody i techniki ułatwiające nauczanie i uczenie się związków frazeologicznych. Celem Autorki jest pokazanie związków pomiędzy frazeologią teoretyczną a jej dziedziną stosowaną, jaką jest frazeodydaktyka, a także przybliżenie odbiorcy najważniejszych zagadnień i problemów tej wciąż mało popularnej dyscypliny. Prezentowana problematyka jest wieloaspektowa, interdyscyplinarna i nowatorska, ponieważ frazeologia w ujęciu frazeodydaktycznym jest obecnie nową dziedziną badawczą zarówno w Polsce, jak i na świecie. Recenzja książki ukazała się w czasopiśmie „Educatio Siglo XXI” 2014, Vol. 32, no 1, pp. 287–290 (Mª Ángeles Solano Rodríguez, Universidad de Murcia).

Cena: 46.20 zł 40.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.