Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii)

ebook

Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii)

Katarzyna Sicińska.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7969-603-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka jest naukowym opracowaniem polszczyzny południowokresowej XVII i XVIII w. Autorka zrekonstruowała dzisiaj już historyczny wariant terytorialny języka polskiego na podstawie najbliższego ówczesnej polszczyźnie mówionej źródła, jakim są listy. W ten sposób odkryła także nowe źródła dla językoznawstwa historycznego, tym bardziej wartościowe, że rękopiśmienne, więc niepoddane normalizującej korekturze drukar-skiej, która w znacznym stopniu zacierała, a nawet eliminowała znamiona regionalne języka polskiego dawnych epok.
Monografia zawiera wszechstronny i wiarygodny opis dziejów języka polskiego na Kre-sach Południowo-Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, który na ukraińskim (ruskim) obszarze etnicznym kształtował się przez wieki, wchłaniając tamtejsze słowa, formy gramatyczne i sposób wymowy. Metody badawcze językoznawstwa diachronicznego zostały przez autorkę potraktowane interpretacyjnie, a nie odtwórczo. Zrezygnowała ona z ujęcia wyłącznie dyferencyjnego i sformułowała systemowe i zarazem porównawcze kryterium opisu. Rezultatem takiego podejścia metodologicznego jest pełna i oryginalna monografia języka polskiego z XVII i XVIII w., używanego na ruskim (ukraińskim) obszarze etnicznym.

Tytuł
Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku
Podtytuł
(na podstawie epistolografii)
Autor
Katarzyna Sicińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN
978-83-7969-603-1
Rok wydania
2013 Łódź
Wydanie
1
Liczba stron
535
Spis treści
WSTĘP 11

I. WPROWADZENIE HISTORYCZNE 17
1. Dzieje Kresów Południowo-Wschodnich w zarysie. Sytuacja polityczno-społeczna, kulturowa i wyznaniowa 17
2. Język polski na Kresach Południowo-Wschodnich 45

II. TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE ZAŁOŻENIA PRACY 56
1. Ustalenia terminologiczne 56
2. Metody badawcze 61
3. Stan badań 79

III. LISTY POŁUDNIOWOKRESOWE NA TLE EPISTOLOGRAFII POLSKIEJ 73
1. List w ujęciu historyczno-genologicznym 73
2. Charakterystyka podstawy materiałowej 79
3. Zasady cytowania materiału 86

IV. GRAFIA I ORTOGRAFIA 88
1. Pisownia samogłosek 88
2. Pisownia spółgłosek 95
3. Oznaczanie miękkości 97
4. Obce wzory graficzne 99
5. Pisownia fonetyczna i etymologiczna 101
6. Pisownia łączna i rozdzielna 102
7. Wielkie litery 104
8. Interpunkcja 105
9. Skróty graficzne 106
10. Wnioski 107

V. FONETYKA 108
1. Wokalizm 109
1.1. Samogłoski pochylone 109
1.2. Redukcje samogłosek nieakcentowanych 116
1.3. Samogłoski nosowe 120
1.4. Wpływ spółgłosek półotwartych na poprzedzające samogłoski 137
1.5. Oboczności i wyrównania o charakterze morfonologicznym 140
1.6. Samogłoski w nagłosie 143
1.7. Grupy -iza, -yza 144
1.8. Różne zjawiska samogłoskowe 145
2. Konsonantyzm 147
2.1. Spółgłowski szeregu S – Ś – Š 147
2.2. Wahania spółgłosek w zakresie twarda : miękka oraz inne zmiany w stopniu miękkości spółgłosek 155
2.2.1. Wahania n i ń 155
2.2.2. Wahania k i A, g i ) 158
2.2.3. Wahania , i - 162
2.2.4. Wahania l i C 164
2.2.5. Wahania l i ł 165
2.2.6. Dyspalatalizacja spółgłosek miękkich 167
2.3. Realizacja dawnego O miękkiego 168
2.4. Spółgłoski tylnojęzykowe 170
2.5. Niezgłoskotwórcze i 172
2.6. Mieszanie spółgłosek v i u oraz v i ł 174
2.7. Grupy spółgłoskowe 176
2.8. Upodobnienia i odpodobnienia 178
2.9. Uproszczenia grup spółgłoskowych i podwojenia spółgłosek 179
2.10. Różne zjawiska spółgłoskowe 182
3. Wnioski 184

VI. FLEKSJA 188
1. Odmiana rzeczowników 188
1.1. Wahania w kategorii rodzaju 188
1.2. Rzeczowniki męskie 189
1.2.1. Rzeczowniki męskie zakończone na spółgłoskę 189
1.2.2. Rzeczowniki męskie zakończone na -a i inne 196
1.2.3. Osobliwości w zakresie tematu niektórych rzeczowników męskich 198
1.3. Rzeczowniki żeńskie 198
1.4. Rzeczowniki nijakie 208
1.5. Rzeczowniki zbiorowe 209
1.6. Liczba podwójna 210
2. Odmiana przymiotników i imiesłowów przymiotnikowych 210
2.1 Odmiana niezłożona 210
2.2. Odmiana złożona 212
3. Odmiana zaimków 217
3.1. Zaimki jednorodzajowe 217
3.2. Zaimki rodzajowe 220
4. Odmiana liczebników 226
5. Odmiana czasowników 230
5.1. Bezokolicznik 230
5.2. Czas teraźniejszy i przyszły prosty 232
5.3. Tryb rozkazujący 235
5.4. Czas przeszły 236
5.5. Czas zaprzeszły 240
5.6. Tryb przypuszczający 241
5.7. Czas przeszły trybu przypuszczającego 243
5.8. Czas przyszły złożony 244
5.9. Imiesłowy 245
5.10. Czasowniki zwrotne 248
6. Wnioski 250

VII. SKŁADNIA 257
1. Zdanie pojedyncze 257
1.1. Związek główny 258
1.1.1. Związek podmiotu z orzeczeniem 258
1.1.1.1. Osobliwości zgody w związku głównym 258
1.1.1.2. Mianownik w negacji 260
1.1.2. Struktury jednoczłonowe wyrażające uogólnionego || nieokreślonego agensa 260
1.1.3. Struktury bierne o nieokreślonym agensie 264
1.1.4. Orzeczenie 266
1.1.4.1. Strona bierna 266
1.1.4.2. Orzeczenie imienne 267
1.2. Związki poboczne 270
1.2.1. Związki z dopełnieniem 270
1.2.1.1. Dopełnienie kazualne zastąpione później innym kazualnym 271
1.2.1.2. Dopełnienie kazualne zastąpione później przez przyimkowe 276
1.2.1.3. Dopełnienie przyimkowe zastąpione później przez kazualne 281
1.2.1.4. Dopełnienie przyimkowe zastąpione później innym przyimkowym 284
1.2.1.5. Dopełnienie bezokolicznikowe zastąpione współcześnie przez inne konstrukcje 287
1.2.2. Związki z okolicznikiem 288
1.2.2.1. Okolicznik kazualny 288
1.2.2.2. Okolicznik przysłówkowy 290
1.2.2.3. Okolicznik przyimkowy 291
1.2.2.4. Okolicznik wyrażony bezokolicznikiem 299
1.2.3. Związki z przydawką 300
1.2.3.1. Przydawka przymiotna 300
1.2.3.2. Przydawka rzeczowna 301
1.2.3.3. Przydawka przyimkowa 302
1.2.3.4. Przydawka wyrażona liczebnikiem 305
1.2.3.5. Przydawka wyrażona imiesłowem nieodmiennym 306
1.2.3.6. Przydawka bezokolicznikowa 307
1.2.4. Funkcje niektórych przyimków 307
1.3. Szyk wyrazów w zdaniu 310
2. Wypowiedzenie złożone 313
2.1. Wskaźniki zespolenia 313
2.2. Konstrukcja accusativus cum infinitivo 321
2.3. Imiesłowowy równoważnik zdania i osobliwości jego składni 323
2.4. Wypowiedzenie wielokrotnie złożone 327
3. Wnioski 329

VIII. SŁOWOTWÓRSTWO 339
1. Rzeczowniki 340
1.1. Formacje sufiksalne 340
1.2. Formacje prefiksalne 368
1.3. Formacje prefiksalno-sufiksalne 369
1.4. Formacje paradygmatyczne 369
1.5. Rzeczowniki złożone 373
1.6. Derywaty oparte na wyrażeniach przyimkowych 375
2. Przymiotniki 377
2.1. Formacje sufiksalne 377
2.2. Formacje prefiksalne 384
2.3. Formacje paradygmatyczne 386
2.4. Przymiotniki od wyrażeń przyimkowych 386
2.5. Przymiotniki złożone 387
2.6. Zadiektywizowane imiesłowy 388
3. Przysłówki 389
3.1. Formacje sufiksalne 389
3.2. Adwerbializowane przymiotniki 393
4. Czasowniki 394
4.1. Formacje prefiksalne 394
4.2. Formacje paradygmatyczne 404
5. Wnioski 406

IX. SŁOWNICTWO 410
1. Wyrazy rodzime 411
2. Wyrazy zapożyczone 418
2.1. Zapożyczenia łacińskie 418
2.2. Zapożyczenia wschodniosłowiańskie 436
2.3. Zapożyczenia niemieckie 446
2.4. Zapożyczenia francuskie 447
2.5. Zapożyczenia włoskie 448
2.6. Zapożyczenia węgierskie 449
2.7. Zapożyczenia czeskie 449
2.8. Zapożyczenia tureckie 449
2.9. Wyrazy o niejasnym pochodzeniu 450
3. Wnioski 450

ZAKOŃCZENIE 453
BIBLIOGRAFIA 469
WYKAZ ZASTOSOWANYCH SKRÓTÓW 503
WYKAZ ŹRÓDEŁ 507
ANEKS 521
SOUTHERN FRONTIERLAND POLISH OF THE 17TH AND 18TH CENTURY. A CASE STUDY IN EPISTOLOGRAPHY (SUMMARY) 529
OD REDAKCJI 533
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii)

Pobierz fragment

Produkty podobne

"Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 20

-13%

"Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 20

Tradycyjnie już teksty składające się na niniejszą publikację zgrupowane są wokół trzech działów: edukacja literacka i kulturowa, edukacja językowa oraz recenzje.
W artykułach skoncentrowanych wokół edukacji literackiej i kulturowej poruszono m.in. kwestię wpływu nowych mediów na proces dydaktyczny; możliwości, jakich dla szkolnej interpretacji dostarcza wykorzystanie różnych narzędzi metodologicznych; omówiono również funkcjonowanie baśni na wszystkich etapach kształcenia; sposób istnienia literatury kresowej na lekcjach języka polskiego w liceum oraz korzyści, jakie dla procesu dydaktycznego płyną ze szkolnych prób poetyzowania uczniów.
W artykułach związanych z edukacją językową przedstawione zostały m.in. postulaty zmian współczesnej pisowni; korelacje zachodzące między kompetencją przestrzenną a umiejętnością czytania ze zrozumieniem; sposoby wykorzystania działań twórczych w rozwijaniu u uczniów kompetencji komunikacyjnych. Ponadto podjęto tematykę jakości dyskursu pytajnego nauczycieli stosowanego w komunikacji z uczniem, jak również zanalizowano sposób prezentacji zagadnień związanych z frazeologią w wybranych podręcznikach gimnazjalnych. W tomie znalazły się również artykuły, w których dokonano analizy językowego obrazu pór roku w tekstach dzieci oraz stereotypu młodzieńca, jaki wyłania się z tekstów zamieszczonych w czasopiśmie „Filipinka” z lat 1979-1980.
Nowością jubileuszowego tomu „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” jest indeks autorów, publikujących swoje artykuły na łamach rocznika od początku jego istnienia.
Niniejsza publikacja dostarcza nie tylko wartościowych informacji z zakresu teorii dydaktyki, ale również stanowi nieocenione źródło inspiracji do poszukiwań nowych rozwiązań dydaktycznych.

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
„Ottuv slovník naucný” na tle czeskiej tradycji leksykograficznej: encyklopedia – twórcy – język

-13%

„Ottuv slovník naucný” na tle czeskiej tradycji leksykograficznej: encyklopedia – twórcy – język

Monografia poświęcona jest czeskiemu dorobkowi encyklopedycznemu ostatnich 150 lat, a w szczególności nowoczesnej i dotychczas największej czeskiej encyklopedii powszechnej, stanowiąc prawdopodobnie pierwsze polskie opracowanie na ten temat. Ottův slovník naučný [Słownik naukowy J. Otto] (OSN, 1888–1909) i jego kontynuacja – niedokończony Ottův slovník naučný nové doby [Słownik naukowy J. Otto nowych czasów] (OSNND, 1930–1943) to jedno z najdonioślejszych dzieł nie tylko czeskiej oraz czechosłowackiej leksykografii encyklopedycznej, ale także wybitny projekt leksykograficzny nowoczesnej encyklopedystyki europejskiej, stanowiący wielowymiarowe i rzetelne źródło wiedzy o Słowiańszczyźnie, jak i niesłowiańskiej Europie przełomu XIX i XX wieku (a także okresu międzywojennego w. XX). Jest to nadal „encyklopedia narodowa” Czechów, ale także cenne dzieło językowe, dokumentujące stan ówczesnego języka czeskiego, na którym swój ślad odcisnęło wspaniałe słowiańskie i czeskie Odrodzenie Narodowe przełomu wieków XVIII i XIX. Książka oprócz zagadnień teoretycznych (terminologia leksykograficzna i typologia dzieł, kwestia „słownik czy encyklopedia” itp.) opisuje czeskie tradycje i dorobek encyklopedyczny w. XIX i XX, poświęcając największą uwagę OSN i OSNND, kulisom polityczno-społecznym i kulturowym powstania, sukcesu rynkowego oraz prestiżu naukowego dzieła, podkreślając zasługi budzicieli narodowych i animatorów czeskiej nauki i kultury przełomu XIX i XX wieku. Jeden z rozdziałów monografii stanowi charakterystyka leksykograficzna, językowa (w tym leksykalna i stylistyczna) samego Słownika, w której zwrócono także uwagę na słowianizmy i polonizmy („polskie ślady”) obecne w korpusie OSN. Pracę wzbogacają tabele i wykresy w tekście głównym oraz zdjęcia, skany i odpisy oryginalnych dokumentów zamieszczone w Aneksie.

Cena: 35.70 zł 31.00 zł
Contemporary Studies in Chinese Languages, Literature, and Culture 1

-13%

Contemporary Studies in Chinese Languages, Literature, and Culture 1

Współczesne studia w językach chińskich, literaturze i kulturze, tom. 1 obejmują szeroki zakres treści, na który składają się teoretyczne i społeczno-kulturowe studia nad językiem chińskim, nauczaniem chińskiego jako języka obcego oraz chińskim literaturoznawstwem. Mają na celu dostarczenie czytelnikowi najnowszych wyników badań w sinologii.

In the past decade, Chinese studies have flourished and, excitingly, sinologists are at the verge of a revolution in research into different disciplines of this field. Contemporary Studies in Chinese Languages, Literature, and Culture, Vol. 1 covers a wide range of content composed of theoretical and socio-cultural studies of Chinese language(s), teaching Chinese as a second/foreign language, and literary studies, aiming at providing the reader with the latest research findings in sinology. It also serves as an affable and welcoming forum for all interested sinologists (or anyone doing Chinese studies) to exchange new ideas and discuss latest research findings. The nine chapters in this volume will be of interest to linguists, philologists, literary scholars, language instructors, and those eager to tap into the profoundness and mystery of the Chinese language. It is hoped that this volume will contribute to the Chinese studies in the post-pandemic, wartime era.

Cena: 32.00 zł 28.00 zł
Czasy i tryby we francuskich zdaniach podrzędnych.  Wyd. 2. Podręcznik dla studentów języka francuskiego

-13%

Czasy i tryby we francuskich zdaniach podrzędnych. Wyd. 2. Podręcznik dla studentów języka francuskiego

W podręczniku omówiono kwestię poprawnego używania trybów i czasów w języku francuskim w zdaniach złożonych podrzędnie. W rozdziale wprowadzającym przedstawiono podstawowe zagadnienia gramatyki zdaniowej, a w następnych – różne typy zdań podrzędnych wraz z używanymi w nich czasami i trybami. Szczególną uwagę zwrócono na rozróżnienie i użycie trybu subjonctif, który nie ma odpowiedników w języku polskim. Do każdego tematu zaproponowano zestaw odpowiednio dobranych ćwiczeń, a w kluczu podano ich przykładowe rozwiązania. Kompozycja podręcznika pozwala na jego kompleksowe lub wybiórcze wykorzystanie, a także na pracę samodzielną lub pod kierunkiem nauczającego. Zamieszczone na końcu książki testy kontrolne umożliwiają całościowe sprawdzenie przyswojonych wiadomości oraz nabytej kompetencji językowej.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
Dekodowanie ki Językowa wizja świata wewnętrznego człowieka w japońszczyźnie

Dekodowanie ki Językowa wizja świata wewnętrznego człowieka w japońszczyźnie

Leksem ki pojawił się w japońszczyźnie wraz z falą innych zapożyczeń z języka kontynentalnego sąsiada, sytuującego siebie w centrum regionu jako Państwo Środka. Zagościł w niej jednak na dobre, a nawet w charakterystyczny sposób zawłaszczył rozległą sferę znaczeń odnoszących się do życia wewnętrznego człowieka, jego charakteru, temperamentu, gustów i upodobań, obaw oraz lęków, sposobów i motywów działania. Jego produktywność frazeologiczna i zdecydowanie potoczny charakter sensów i obrazów zawartych we wszystkich idiomach wyraźnie ukazują, że jest on wprawdzie po części dalekim echem dawnych doktryn filozoficznych przejętych z Kontynentu, ale w kręgu japońszczyzny odzwierciedla codzienną wiedzę na temat sfery duchowej i mentalnej, tłumaczy - w sposób może naiwny psychologicznie, ale poparty codziennymi obserwacjami - to, jakie siły duchowe działają w człowieku, do jakiego stopnia sprawują kontrolę nad jego zachowaniami oraz jak trudno je dostrzec i w pełni rozpoznać. Dzięki prezentowanym w niniejszej książce szczegółowym analizom semantycznym i leksykalnym współczesnego języka japońskiego, skupionym na frazeologii i semantyce leksemu ki, funkcjonującego tutaj w dodatku także jako ideogram pisma chińskiego na podłożu bogatej tradycji piśmienniczej, Czytelnik będzie miał okazję zetknięcia się z niezwykle interesującym fragmentem semiotyki i antropologii tego unikatowego pod każdym względem kręgu językowego.
Dr Bartosz T. Wojciechowski pracuje w Zakładzie Japonistyki i Sinologii UJ, gdzie prowadzi zajęcia z języka i językoznawstwa japońskiego. Jest absolwentem Japonistyki UAM i studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa na UW. Odbył też uzupełniające studia na Uniwersytecie w Kioto oraz staż naukowy na Uniwersytecie Tokijskim. Dodatkowo jest związany z Pracownią Leksykografii Polsko-Japońskiej Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnio-azjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW. Prowadzi również zajęcia o profilu japonistycznym i ogólnojęzykoznawczym na tej uczelni. W swoich pracach naukowych koncentruje się na zagadnieniach semantyki i antropologii współczesnego języka japońskiego, grafemiki, teorii komunikacji oraz leksykografii japońsko-polskiej i typologii języków naturalnych.

Cena: sprawdź
Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów

-13%

Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów

Monografia pt. Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów jest adresowana do specjalistów zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami artykulacji, w szczególności zaś do logopedów. Zagadnienia podejmowane przez autorów tekstów z pewnością zainteresują także językoznawców, pedagogów, psychologów i lekarzy. Zaburzenia realizacji fonemów przedstawione są z różnych perspektyw, co czyni opracowanie tym bardziej cennym. Autorzy artykułów podejmują tematykę związaną z diagnozą systemu fonetyczno-fonologicznego, czynnikami warunkującymi jego rozwój, a także – co szczególnie istotne – z terapią logopedyczną. W monografii odnajdujemy również doniesienia odzwierciedlające wyniki najnowszych badań dotyczących zaburzeń systemu fonetyczno-fonologicznego. Autorami tekstów są znani w środowisku logopedycznym naukowcy i praktycy, logopedzi i lekarze. Opracowanie zawiera także recenzje najnowszych książek dotyczących zagadnień logopedycznych.

Cena: 48.30 zł 42.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.